Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 240. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС”, бр. 41/09, 53/10, 101/11 и 32/13 – УС), на предлог Агенције за безбедност саобраћаја,

Министар унутрашњих послова доноси

ПРАВИЛНИК

о условима које мора испуњавати насељено место у којем се обавља полагање практичног испита кандидата за возаче и вођењу евиденција о местима која испуњавају прописане услове

"Службени гласник РС", бр. 55 од 25. јуна 2013, 65 од 27. јуна 2014, 50 од 9. јуна 2015, 36 од 13. априла 2017, 65 од 30. јуна 2017.

Члан 1.

Овим правилником прописују се услови које мора испуњавати насељено место у којем се обавља практични испит кандидата за возаче, као и садржина и начин вођења евиденција о насељеним местима која испуњавају прописане услове.

Члан 2.

Насељено место у којем се одржава практични испит кандидата за возаче (у даљем тексту: насељено место) мора имати:

1) брисана је (види члан 1. Правилника - 36/2017-44)

2) улице са савременим коловозним застором, које су обележене прописаном саобраћајном сигнализацијом у складу са саобраћајним пројектом, aко исти постоји;

3) најмање једну улицу у којој се саобраћај возила одвија у једном смеру и у којој се обавља практични испит кандидата за возаче;

4) најмање једну улицу у којој је уређено и регулисано паркирање и у којој се обавља практични испит кандидата за возаче;

5) најмање једну улицу са коловозним тракама за саобраћај из супротних смерова, у којој се обавља практични испит кандидата за возаче и која има:

(1) најмање две саобраћајне траке по смеру или

(2) једну саобраћајну траку по смеру, при чему на прилазу раскрсници постоје најмање две саобраћајне траке од којих је бар једна намењена за скретање;

6) најмање две раскрснице на којима је саобраћај регулисан семафором и на којима се обавља практични испит кандидата за возаче;

7) најмање једну улицу која се налази у зони школе и која је као таква обележена одговарајућом саобраћајном сигнализацијом у складу са саобраћајним пројектом, aко исти постоји и у којој се обавља практични испит кандидата за возаче.

Утврђени режим саобраћаја и геометријске карактеристике улица у насељеном месту, у којима се спроводи практични испит, морају омогућавати саобраћај, несметано и безбедно кретање возила категорија за које се полаже практични испит, односно несметано и безбедно извођење прописаних радњи и поступања при полагању практичног испита.

Изузетно од става 2. овог члана, улице у насељеном месту не морају испуњавати прописане услове у погледу извођење радњи и поступања при преласку преко железничке пруге, ако у том насељеном месту не постоји прелаз пута преко железничке пруге.

Улице из става 2. овог члана у погледу њиховог међусобног положаја и броја морају омогућавати да се, у складу са прописом којим се уређује полагање практичног испита, може сачинити и извести најмање 15 различитих испитних задатака за практични испит кандидата за возаче.

*Службени гласник РС, број 36/2017

**Службени гласник РС, број 65/2017

Члан 3.

Најмање на једној раскрсници на којој је саобраћај регулисан семафором и на којој се обавља практични испит кандидата за возаче:

1) најмање један семафор мора да има додатни саобраћајни знак у облику зелене стрелице (условни знак);

2) најмање један семафор мора емитовати дирекционе светлосне саобраћајне знакове.

Члан 4.

Изузетно од одредби члана 2. став 1. овог правилника, насељено место у коме се одржава практични испит за возаче моторних возила категорије AM, F и M мора испуњавати услове прописане тач. 1) и 2) наведеног става и мора имати најмање једну раскрсницу на којој је саобраћај регулисан семафорима и на којој се обавља практични испит кандидата за возаче.

Члан 5.

Евиденцију о насељеним местима која испуњавају прописане услове за одржавање практичног испита кандидата за возаче води Министарство унутрашњих послова, у облику регистра као јавну књигу у електронскoм облику.

Регистар о насељеним местима која испуњавају прописане услове за одржавање практичног испита кандидата за возаче (у даљем тексту: регистар) садржи најмање следеће податке:

1) редни број;

2) назив насељеног места које испуњава прописане услове;

3) број и датум доношења решења о испуњености услова;

4) категорије возила за које насељено место испуњава прописане услове;

5) број и датум доношења решења којим се утврђује да насељено место не испуњава прописане услове за све или поједине категорије возила.

Регистар се чува трајно.

Подаци из регистра објављују се на интернет страници Министарства унутрашњих послова.

Члан 6.

У насељеном месту у којем се до дана ступања на снагу овог правилника спроводио практични испита, може се без утврђивања услова из овог правилника наставити са спровођењем практичног испита, најдуже до истека рока од четири године од дана ступања на снагу овог правилника.

*Службени гласник РС, број 50/2015

Члан 7.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о условима које мора испуњавати насељено место у којем се обавља полагање практичног испита кандидата за возаче и вођењу евиденција о местима која испуњавају прописане услове („Службени гласник РС”, број 79/11).

Члан 8.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, с тим што се одредбе члана 3. овог правилника примењују најкасније по истеку једне године од дана ступања на снагу овог правилника.

Број 01-13209/12-9

У Београду, 20. јуна 2013. године

Министар унутрашњих послова,

Ивица Дачић, с.р.