Zakon

На основу члана 149. став 4. Закона о спорту („Службени гласник РС”, бр. 24/11 и 99/11 – др. закон),

Министар омладине и спорта доноси

 

ПРАВИЛНИК

о коришћењу јавних спортских објеката и обављању спортских активности у јавним спортским објектима

"Службени гласник РС", број 55 од 25. јуна 2013.

 

Члан 1.

Овим правилником утврђује се начин и услови коришћења јавних спортских објеката и услови обављања спортских активности у јавним спортским објектима.

Члан 2.

Јавни спортски објекти су спортски објекти у јавној својини, Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе (општина, град и град Београд).

Посебно уређене површине у јавној својини намењене за одређене посебне спортске активности (трим стазе, планинарске стазе, бициклистичке стазе, плаже и сл.) јесу отворени јавни спортски објекти.

Јавни спортски објекти морају бити доступни грађанима под једнаким условима.

Јавни спортски објекти морају бити приступачни лицима са посебним потребама (деца, стари, особе са инвалидитетом и др.).

Члан 3.

Јавни спортски објекти могу се користити за обављање спортских активности под условом да су уређени, обележени, опремљени и одржавани у стању које омогућава одговарајући ниво обављања спортских активности и осигурава безбедно коришћење.

Јавни спортски објекти на којима се обављају спортске делатности уређују се, обележавају, одржавају и опремају у складу са овим правилником и прописом којим се уређују ближи услови за обављање спортских делатности од стране установа и привредних друштава у области спорта.

Члан 4.

Јавни спортски објекат уређује се, опрема, одржава и користи тако да је обезбеђено очување животне средине подручја у коме се спортски објекат налази, да су задовољени услови у погледу рационалног уређења и коришћења спортског објекта, да је осигурана безбедност спортиста и других непосредних корисника, и да је могуће упражњавање спортских активности за које је објект намењен у складу са спортским правилима.

Члан 5.

Спортске активности на јавним спортским објектима могу се обављати уколико опрема и средства испуњавају услове прописане законом и спортским правилима надлежних националних спортских савеза.

Члан 6.

Спортске активности могу да се обављају само на теренима, односно површинама јавног спортског објекта који испуњавају услове потребне за конкретне спортске активности.

Члан 7.

Затворени јавни спортски објекат јесте објекат који представља физичку, функционалну и техничко-технолошку целину са свим инсталацијама, постројењима и опремом намењен за обављање одређених спортских активности (хале, базени, балон сале и сл.).

Затворени јавни спортски објекат уређује се тако да поред простора намењеног спортским активностима има и следећи пратећи простор:

1) паркиралиште величине која одговара капацитету спортског објекта;

2) гардеробу која одговара капацитету спортског објекта;

3) санитарне просторије;

4) пријемне просторије (информациони центар, благајна и др.);

5) просторије за пружања хитне медицинске помоћи;

6) гледалиште;

7) спремишни простор.

Члан 8.

На јавном спортском објекту постављају се одговарајући знаци сигнализације, као и друге потребне ознаке за коришћење спортског објекта и обављање спортских активности на њему.

Знаци сигнализације морају бити постављени тако да се не могу лако уклонити.

Знаци сигнализације се састоје из знакова забрана, обавеза, упозорења и обавештења и допунских табли и светлосних знакова.

Знаци на спортском објекту постављају се и одржавају тако да спортисти и други непосредни корисници објекта могу на време и лако да их уоче и да благовремено поступе у складу са њиховим значењем.

Знакови се постављају тако да буду видљиви и да не ометају коришћење спортских терена.

Постављени знаци уклониће се, допунити или заменити ако њихово значење не одговара измењеним условима на јавном спортском објекту или захтевима безбедности.

На јавном спортском објекту не могу се постављати рекламне табле, огласи, ознаке, уређаји, симболи или било какви други знаци који би умањивали уочљивост знакова сигнализације која је од посебног значаја за безбедно коришћење спортских терена.

Члан 9.

Места на јавном спортском објекту на којима постоји повећани ризик повреда корисника морају бити осигурана оградама за усмерења, заштитним оградама, облогама против удараца и сличним средствима заштите.

На јавном спортском објекту спортски терени морају бити тако припремљени и одржавани да немају опасних неравнина, камених и других препрека, и сличних опасних места.

На спортским теренима и у непосредном граничном подручју терена на јавном спортском објекту отклониће се све покретне препреке које корисници не могу лако уочити, а непокретне препреке обележиће се и обезбедити.

Члан 10.

Уколико се спортска активност обавља ноћу јавни спортски објекат и непосредни прилази морају бити осветљени тако да је осигурана безбедност свих корисника.

Јавни спортски објекат из става 1. овог члана мора имати стални извор напајања електричном енергијом.

Осветљење из става 1. овог члана треба да испуњава следеће услове:

1) јачина осветљења најмање 80 лукса, мерена паралелно са површином терена и исте јачине;

2) светиљке треба да буду постављене на начин да не ометају обављање спортских активности од стране корисника јавног спортског терена;

3) запреке и објекти у непосредној близини терена морају бити јасно осветљене.

Ако се спортске активности обављају ноћу, препреке из члана 9. став 3. овог правилника морају бити осветљене.

Члан 11.

Уколико јавни спортски објекат има простор за гледаоце, он мора бити на безбедном растојању од терена за спортске активности, уз одговарајуће постављање препрека, а мора да испуњава и друге прописане услове.

Члан 12.

Део јавног спортског објекта на коме се изводе радови мора да се на видан начин обележи и да се на њему обезбеди безбедно обављање спортских активности.

Обележавање дела јавног спортског објекта на коме се изводе радови врши се постављањем одговарајућих знакова, а обезбеђење безбедности обављања спортских активности постављањем одговарајућих препрека и ограда.

Члан 13.

Јавни спортски објекат може да се користи за обављање спортских активности под условом да:

1) има правила понашања на спортском објекту;

2) да има обезбеђену службу одржавања реда и службу хитне медицинске помоћи на спортском објекту, у складу са законом;

3) да има употребну дозволу за коришћење;

4) испуњава друге услове у складу са законом и овим правилником.

Поред услова из става 1. овог члана, затворени јавни спортски објекат мора да има на улазима и видно истакнуте накнаде за коришћење спортског објекта.

Члан 14.

Планинарске стазе и други слични отворени јавни спортски објекти могу да се користи уколико имају службу спасавања, у складу са законом којим се уређују ванредне ситуације.

Члан 15.

Служба одржавања реда на јавном спортском објекту своје активности обавља преко посебно оспособљених, опремљених и јасно означених лица (редара).

Члан 16.

Редари своје дужности врше нарочито тако што:

1) контролишу да ли се спортисти придржавају правила понашања на јавном спортском објекту;

2) контролишу да ли спортисти располажу одговарајућом спортском опремом;

3) спречавају коришћење спортских терена за активности за које нису намењене;

4) спречавају спортисте и друга лица да оштећују, уништавају или уклањају постављену сигнализацију;

5) проверавају пре почетка и за време употребе спортских терена да ли су погодни за обављање спортских активности;

6) обавештавају у случају потребе службу спасавања и службу пружања хитне медицинске помоћи;

7) удаљавају лица са спортског објекта која се не придржавају правила о реду на спортском објекту, која не располажу исправном спортском опремом, која праве неред или су под утицајем алкохола.

Члан 17.

Спортске активности могу да се обављају на јавном спортском објекту под условом да спортиста:

1) својим понашањем не угрожава или повређује друге кориснике;

2) спроводи спортске активности у складу са спортским правилима и пажљиво и да брзину и начин активности прилагоди својим знањима и условима који постоје на спортском објекту, временским приликама, као и броју спортиста који користе објекат;

3) поштује постављену сигнализацију;

4) у случају несреће на спортском терену пружи другоме помоћ;

5) поштује упутства редара;

6) да користи одговарајућу спортску опрему;

7) не оставља на спортском терену или не баца на терен предмете и материјале који могу да ометају или угрозе безбедност других спортиста;

8) не користити јавни спортски објекат уколико је под дејством алкохола или неког психоактивног лека, односно средства које негативно утиче на његове способности;

9) поштује правила понашања на јавном спортском објекту.

Члан 18.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Број 66-00-3/104/2012-03/2

У Београду, 31. маја 2013. године

Министар,

проф. др Алиса Марић, с.р.