Zakon

На основу члана 110. став 5. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 24/11),

Министар омладине и спорта доноси

 

ПРАВИЛНИК

о условима за обављање спортских делатности

"Службени гласник РС", број 63 од 19. јула 2013.

 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником уређују се услови за обављање спортских делатности од стране установа и привредних друштава основаних и регистрованих за обављање спортских делатности.

Члан 2.

Установе и привредна друштва за обављање спортских делатности (у даљем тексту: организација) могу обављати спортску делатност ако имају обезбеђен одговарајући простор, односно објекат, одговарајућу опрему, одговарајуће спортске стручњаке у зависности од врсте делатности, ако испуњавају услове у погледу безбедности за обављање делатности и ако имају одговарајућу унутрашњу организацију, односно службу, у складу са законом и овим правилником.

Члан 3.

Спортске делатности, сагласно Закону о спорту, јесу делатности којима се обезбеђују услови за обављање спортских активности, односно омогућава њихово обављање, а нарочито: организовање учешћа и вођење спортских такмичења, укључујући и међународна такмичења, обучавање за бављење спортским активностима и планирање и вођење спортских активности; спортско суђење; организовање спортских припрема и спортских приредаба; обезбеђење и управљање спортском опремом и објектима; стручно образовање, оспособљавање, усавршавање и информисање у области спорта; научноистраживачки и истраживачко-развојни рад у спорту; пропаганда и маркетинг у спорту; саветодавне и стручне услуге у спорту; спортско посредовање.

II. УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ПРОСТОРА, ОДНОСНО ОБЈЕКТА

Члан 4.

Организација може обављати спортску делатност ако има:

1) одговарајући спортски објекат са:

– основним просторијама, односно површинама за извођење једне или више спортских активности,

– пратећим просторијама,

– инсталацијама и одговарајућом техничком опремом;

2) две пословне просторије минималне површине 30 m², с пратећим тоалетом.

За спортске гране које нису садржане у члану 7. овог правилника примењују се у погледу услова за простор, односно објекат, спортска правила надлежног националног гранског спортског савеза која се односе на услове за организовање такмичења и првенстава националног значаја, а ако за одређену грану спорта није образован у Републици Србији национални грански спортски савез, примењују се нормативи и стандарди утврђени од стране надлежног међународног спортског савеза.

Организација која испуњава услове из става 1. тачка 2) овог члана и која има просторију за спортску опрему одговарајуће величине може се бавити изнајмљивањем спортске опреме.

Организација која испуњава услове из става 1. тачка 2) овог правилника може се бавити стручним услугама у спорту (саветодавне и стручне услуге у области спорта, спортско посредовање, истраживачко развојни рад и др.).

Члан 5.

Сматра се да простор, односно објекат испуњава услове из члана 4. став 1. тачка 1) овог правилника ако има основне и пратеће просторије које испуњавају опште услове за коришћење (санитарно – хигијенске, противпожарне и др.), и то:

1) код основних просторија, односно површина:

(1) димензије које омогућавају да се на њему несметано одвија најмање једна делатност, у складу са чланом 8. овог правилника,

(2) подлогу од материјала прописаног правилима надлежног националног гранског спортског савеза,

(3) откривени или покривени простор за вежбање и/или такмичење у складу са правилима надлежног националног гранског спортског савеза;

2) од пратећих просторија најмање:

(1) гардеробе величине од једног квадратног метра по једном кориснику простора за вежбање, с тим да су женске гардеробе одвојене од мушких гардероба;

(2) умиваонике, са једним уређајем за прање руку на 15 корисника простора за вежбање,

(3) просторију за спортску опрему (справе и реквизите) одговарајуће величине, односно величине најмање 50 m² за веће сале (сале димензија 26 пута 15 m и више) и 30 m² са мање сале,

(4) купатило са једним тушем на свака четири корисника простора за вежбање, с тим да су купатила одређена за жене одвојена од купатила за мушкарце,

(5) тоалет са по једним местом, са претпростором и WC кабином, на сваких 20 корисника истог пола,

(6) гледалишни простор одговарајућег капацитета (најмање 100 места за седење у хали), уколико се организација бави организовањем спортских приредби, односно гледалишни простор који је капацитетом усклађен за укупном површином спортског објекта и прописаним димензијама спортских терена,

(7) најмање две свлачионице, величине најмање по 16 m², уколико се у објекту организују такмичења, које садрже: клупе за седење, чивилуке или ормане, једну таблу за демонстрацију тактике, сто за масажу фрижидер,

(8) најмање једну свлачионицу за судије, величине најмање 16 m², ако се у спортском објекту организују спортска такмичења, која садржи: столице или клупе за четири особе, један сто, чивилуци или ормани за четири особе, један туш и један тоалет,

(9) два купатила (тушеви, корито, тоалет) величине минимално по 16 m², од којих су по једна свлачионица и по једно купатило повезани , а по правилу са чистим ходником повезани са тереном за спортске активности,

(10) просторија за делегата, ако се у спортском објекту организује спортско такмичење, која садржи: један сто са две столице, један ормар за одећу или чивилук, телефакс, телефон, фотокопир апарат,

(11) најмање једну лекарску собу (собу за прву помоћ), уколико се у објекту организују национална или међународна такмичења, која испуњава следеће услове: минимална површина мора да буде 12 m², мора да се налази на локацији где повређени гледаоци и амбулантна возила могу лако доћи, како са унутрашњих делова спортског објекта, тако и споља, ван објекта, врата и ходници који воде до собе за прву помоћ морају бити довољно широки да кроз њих могу да прођу носила и инвалидска колица, осветљење, вентилација, уређаји за грејање морају бити у оптималном стању, да има електричне прикључке, уређаје за топлу и хладну воду и санитарне просторије за оба пола, да има стаклени ормар за лекове и остали медицински материјал, да располаже боцом са кисеоником и маску, најмање два кревета, најмање четири носила, директни телефон и телефон за локалну комуникацију са осталим деловима стадиона, апарат за мерење притиска, подове од материјала који се не клиза,

(12) контролну собу, уколико се у објекту организују такмичења повећаног ризика, која испуњава следеће услове: да са најмање једне од њених страна буде видљива унутрашњост спортског објекта, односно терен за игру, минимална површина контролне собе мора да буде 12 m², да буде опремљена директном телефонском линијом, локалном телефонском линијом која омогућава контакте са другим деловима спортског објекта и мобилним телефоном, да има ТВ монитор за праћење преноса и мониторе за праћење дешавања на стадиону и око њега, да располаже техничким уређајем за комуникацију са гледаоцима (разглас),

(13) собу за допинг контролу, ако се у објекту организују спортска такмичења, која садржи: један тоалет са седиштем, један умиваоник и огледало, један туш, столице или клупе за четири особе и ормар за одећу, један фрижидер,

(14) паркинг, који мора да омогући паркирање најмање једног аутобуса и пет аутомобила и који се налази у близини свлачионица, ако се на спортском објекту организују спортска такмичења,

(15) свлачионица за особље,

(16) канцеларије за администрацију,

(17) просторија за медије и салон за значајне посетиоце (ВИП) уколико се на спортском објекту организују спортска такмичења;

3) од инсталационо-техничких уређаја:

(1) прикључке за водоводну (хладна и топла вода), канализациону и електричну мрежу,

(2) инсталације и капацитете грејних тела које омогућавају да се температура у сали са пратећим просторијама прилагоди потребама обављања делатности, с тим да температура у простору за вежбање не може бити нижа од 16 степени, а у гардероби и купатилу не може бити нижа од 21 степен,

(3) инсталације расхладног уређаја у објектима клизалишта,

(4) инсталације филтерског постројења у објектима базена и инсталације за загревање воде које обезбеђују температуру од најмање 23 степена,

(5) вентилационе уређаје, односно отворе који обезбеђују одговарајући ниво вентилације, у зависности од врсте делатности и планираног броја учесника и гледалаца,

(6) противпожарне уређаје,

(7) разгласне уређаје јачине која омогућава ефикасно коришћење сразмерно величини објекта,

(8) инсталације за равномерно осветљавање спортског објекта, на начин којим се онемогућава стварање сенки, треперење и блесак, минималне јачине светлости 120 лукса вертикалне осветљености (на висини 1 метар од пода на терену), с тим да осветљење у халама у којима се организују међународна спортска такмичења мора одговарати Европском стандарду ЕН 12193:1999 – Sports lighting; осветљење гледалишта мора бити најмање 10 лукса; у спортској хали мора постојати и сугурносна расвета; температура боје мора бити између 3000 К и 6500 К,

(9) постављена најмање три јарбола на којима ће се истицати заставе, уколико се на спортском објекту организује такмичење;

4) комплетан прибор и средства за пружање прве помоћи.

Капацитет гледалишта, односно број седишта из става 1. тачка 2) подтачка (6) овог члана, која се могу поставити у гледалишту дефинише се на следећи начин: укупан капацитет спортске хале представља целокупан број места за седење и стајање; број места за седење представља укупан број седишта или укупну дужину редова или клупа у метрима, подељену са 480 mm; број места за стајање представља површину пода намењену за стајање са 35 гледалаца на сваких 10 m².

Члан 6.

Спортски објект на коме се организује такмичење националног ранга, професионално такмичење или међународно спортско такмичење мора бити тако припремљен да је гледаоцима са инвалидитетом омогућено да посматрају такмичење на приближно истом нивоу, као и остали присутни на спортском објекту.

За гледаоце са инвалидитетом морају се обезбедити следећи услови:

– засебна улазна капија, са одговарајућим приступом (рампом) сектору гледалишта који је за њих одређен,

– места у сектору на спортском објекту која имају добар, неометан преглед терена,

– смештај за пратиоце особа са инвалидитетом,

– на сваких 3.000 седишта на спортском објекту треба обезбедити најмање 10 места за гледаоце са инвалидитетом.

Члан 7.

Основне просторије, односно површине спортског објекта морају, у зависности од врсте спортске гране, бити следећих димензија:

1. Атлетика

1) Трчање – ходање:

– стаза за трчање најмање дужине 400 m, ширине 7,32 m са обележеним спољним и унутрашњим ивицама и обележеним стартом и циљем;

2) Скокови:

(1) Скок у вис

– простор са залетиштем од најмање 15 m,

– мекано доскочиште (сунђер) димензије 5 x 3 x 1 метар;

(2) Скок мотком

– залетиште површина димензија 40 x 1,25 m,

– мекано доскочиште (сунђер) димензије 5 x 3 x 1 метар;

(3) Скок у даљ, троскок

– залетиште површина димензија 40 x 1,26 m,

– доскочиште јама испуњена финим песком димензија 8 x 3 m;

3) Бацања:

(1) Бацање кугле

– бацалиште површина димензије 15 x 35 m,

– круг за бацање унутрашњег пречника 2.135 m, оивичен металним прстеном дебљине 6 mm, 14 мм изнад површине круга;

(2) Бацање кладива

– бацалиште травната површина димензија 50 x 100 m,

– круг за бацање унутрашњег пречника 2.135 m оивичен металним прстеном дебљине 6 mm, са горњом ивицом 14 mm изнад површине круга;

(3) Бацање диска

– бацалиште травната површина димензија 50 x 100 m,

– круг за бацање унутрашњег пречника 2,5 m оивичен металним обручем дебљине 6 mm, са горњом ивицом 14 mm, изнад површине круга;

(4) Бацање копља

– бацалиште травната површина димензија 50 x 100 m,

– залетиште дужине 30 и ширине 4 m,

– кружни лук у нивоу залетишта пречника 8 m;

4) Вишебој:

– услови за атлетске дисциплине које вишебој обухвата.

2. Бадминтон

1) терен димензија: 13.4 m (дужина) x 5.06 m (ширина – за сингл), 6.1 m (ширина – за дубл);

2) мрежа: 1.524 m (висина – на средини), 1.55 m (висина – на крајевима).

3. Бовлинг

– аутоматска куглана са најмање једном стазом дужине 19,16 m и ширине 1,04 m.

4. Боди билдинг

– покривен простор за вежбање од минимум 30 m² корисне површине.

5. Бокс, тајландски бокс и кик бокс

– покривен простор димензија 15 x 15 m.

6. Боћање

– терен димензија: 27.5 m (дужина) x 2.5–4 m (ширина) – подлога: земља посута песком.

7. Ватерполо

1) базен димензија: 33 m (дужина) x 25 m (ширина) /за мушкарце/, 25 m (дужина) x 17 m (ширина) /за жене/, 1.8–2.2 m (дубина);

2) прописани квалитет воде у базену, који се проверава минимално на 3 недеље од стране овлашћене организације;

3) таваница најмање висине 7 m;

4) судијске стазе поред базена, ако се на базену организују ватерполо утакмице.

8. Веслање

1) водена површина, у којој могу да спадају природна и вештачка језера, као и споро текуће реке;

2) хангар за смештај чамаца за најмање 10 пловних објеката;

3) понтон за излазак на воду и са воде, минималних димензија 15 m x 2,5 m;

4) објекат за организацију такмичења:

(1) регатна стаза, заштићена од ветра, правоугаоног облика, минималне дужине од 2300 m и минималне ширине од 125 m,

(2) „Албано” систем обележавања регатне стазе стазе,

(3) најмање два сплава за излазак на воду димензија 20 m x 4 m,

(4) судијски торањ, на линији циља у 2 нивоа, димензија у основи 4 m x 4 m,

(5) стартни торањ, минимум 2 m висине и димензија у основи 3 m x 3 m.

9. Гимнастички спорт (мушка и женска спортска гимнастика, ритмичко спортска гимнастика, спортска акробатика, спортски аеробик, спортови на еластичном столу)

– спортска сала димензија 10 x 10 m са најмањом висином плафона од 5 m.

10. Голф

1) терен за голф са 18 делова (поља или рупа) – голф игралиште, вежбалиште, клупска кућа, сервисна зграда, ујезерене површине, уређена околина; природна околина – просечни терен за голф обухвата 100 ха, од чега уобичајено голф игралиште заузима 20 ха, с тим да је терен уобичајено између 5000 и 7000 m;

2) подлога трава са песковитим и водени површинама.

11. Дизање тегова

1) покривен простор за вежбање од минимум 100 m² корисне површине;

2) подијум (платформа) за дизање димензија 4 x 4 m.

12. Једрење, једрење на дасци, кајак, кану

1) обезбеђена водена површина без препрека величине према правилима међународних федерација;

2) хангари – покривен простор за смештај најмање 10 пловних објеката;

3) понтон за поривање најмање два пловна објекта истовремено.

13. Карате

1) покривен простор димензија 10 m x 10 m – борилиште за карате димензија 8 x 8 m;

2) подлога: татами, паркет, пресована гума;

3) размак између два борилишта је између 2 и 3 m;

4) минимум 4 m висине.

14. Карлинг

– терен дужине 45,72 (изузетно 44,501) m и ширине 5 (изузетно 4,42) m.

15. Кендо кунг фу ву шу, џудо

1) покривен простор димензија 15 m x 15 m;

2) код џудоа простор димензија 12 m x 12 m мора бити покривен средњетврдом подлогом (татами).

16. Коњички спорт

1) хиподром

(1) стаза за галопере најмање дужине 1,4 километра,

(2) стаза за касачке трке најмање дужине 1,1 километар,

(3) простор за смештај најмање десет препрека димензија 50 m x 100 m,

(4) простор за загревање коња најмањих димензија 20 m x 60 m,

2) покривен шталски простор за смештај најмање 10 коња.

17. Куглање

– аутоматска покривена куглана са најмање једном стазом дужине 27,85 m и ширине 1,7 m са бочним страницама најмање висине 15 cm и одбојном струњачом најмање висине 0,96 m.

18. Кошарка

1) терен димензија: 28 m (дужина) x 15 m (ширина) /стандардна/; 29 m (дужина) x 15 m (ширина) /НБА лига/;

2) подлога: паркет;

3) минимум 2 m око терена не смеју да буду никакве препреке;

4) минимум 7 m треба да је висина дворане (сале).

19. Мали фудбал

1) терен димензија: 40 m (дужина) x 20 m (ширина) /стандардна/; 38 – 42 m (дужина) x 18 – 25 m (ширина) /дозвољена/; у затвореном висина плафона најмање 7 m;

2) подлога: бетон, асфалт – бетон, вештачка трава.

20. Мачевање

1) покривено борилиште за „флорет” димензија 14 m x 2 m;

2) покривено борилиште за сабљу димензија 18 m x 2 m.

21. Мини голф

1) терен за мини голф са 18 стаза, које су 12 m дуге и 1,25 m широке, са изузетком стазе за дуже ударце која је 25 m дуга (на теренима на којима се организују такмичења према WMF правилима);

2) подлога: бетон, етернит, филц.

22. Одбојка

1) терен димензија: 18 m (дужина) x 9 m (ширина);

2) подлога: терафлекс, гума, паркет, бетон;

3) мрежа: 9.5 m (дужина) x 1 m (висина), 2.43 m /растојање од тла – за мушкарце/, 2.24 m /растојање од тла – за жене/;

4) минимум 7 m треба да је висина дворане (сале).

23. Одбојка на песку

1) терен димензија: 16 m (дужина) x 8 m (ширина);

2) подлога: песак, дебљине најмање 0.4 m

3) мрежа: 8.5 m (дужина) x 1 m (висина), 2.43 m /растојање од тла – за мушкарце/, 2.24 m /растојање од тла – за жене/;

4) слободан простор око терена мора бити најмање 3 m;

5) без препрека у висину минимум 7 m.

24. Пливање, синхроно пливање

1) базен димензија: велики (олимпијски) базен: 50 m (дужина) x 25 m (ширина), мин 2,2 m (дубина); мали базен: 25 m (дужина) x 12.5 m (ширина), мин 0,90 cm дубине;

2) за синхроно пливање најмања дубина базена је 1,80 m.

25. Рукомет

1) покривен простор димензија 23 m x 44 m са таваницом најмање висине 7 m;

2) подлога: паркет, тврда гума, бетон, асфалт.

26. Рвање

– покривен простор димензија 16 m x 16 m, борилиште кружног облика пречника 12 m, са подлогом у складу са спортским правилима.

27. Сквош

1) терен димензија: 9,75 m (дужина) x 6,4 m (ширина), 5,64 m (висина – минимална); 11,665 m (дијагонала)/стандардна/ 9,74 – 9,76 m (дужина) x 6,39 – 6,41 m (ширина) /дозвољена/; ово су димензије терена за сингл, тј. када играју два играча, за дубл  је дужина скоро 50 % већа, а ширина 20 %;

2) подлога: паркет.

28. Скијање – алпске нордијске дисциплине

1) покривен простор за смештај опреме од најмање 100 m²;

2) смештајни простор за најмање 30 особа лоциран у близини скијашког центра који располаже ски лифтом и успињачом.

29. Скокови у воду

1) базен димензија 18 m x 21 m, дубине 5 m;

2) сала за гимнастику површине 100 m².

30. Спортски плес (латиноамерички и класични)

– сала површине 50 m².

31. Стрељаштво

1) стрелиште за гађање на 10 m, 50 m и 100 m – минимално 10 стрељачких места;

2) стрелиште за гађање на 25 m – минимално два уређаја са по пет мета.

32. Ритмичко спортска гимнастика

– сала димензија 12 m x 12 m.

33. Спортски аеробик

– сала површине 50 m².

34. Стони тенис

1) терен димензија: 14 m (дужина) x 7 m (ширина);

2) борилиште ограђено покретном оградом висине 75 cm.

35. Теквондо

– покривен простор димензија 12 m x 12 m са обележеним борилиштем 8 m x 8 m.

36. Тенис

1) терен димензија: 23.77 m (дужина) x 8.23 (ширина – за сингл), 10.97 m (ширина – за дубл);

2) подлога: трава, шљака, бетон, гума, тенисит...;

3) мрежа: 10.47 m (дужина – за сингл), 12.79 m (дужина – за дубл); 0.9144 m (висина – на средини), 1.0668 m (висина – на крајевима).

37. Фитнес

– покривен простор за вежбање од минимум 30 m² корисне површине.

38. Фудбал

– травнат терен димензија: 100–105 m (дужина) x 68–75 m (ширина).

39. Хокеј на леду

1) терен за хокеј на леду димензија: 61 m (дужина) x 30 m (ширина), углови су заобљени;

2) подлога: лед;

3) заштитна ограда око терена 120 метара висине, од дрвета или тврде пластике; заштитно стакло или заштитна мрежа иза голова.

40. Хокеј на трави

1) терен за хокеј на трави димензија: 91,40 m (дужина) x 55 m (ширина);

2) подлога: трава.

41. Шах

– затворен простор за смештај најмање 5 столова са столицама.

III. УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ОПРЕМЕ

Члан 8.

Организација може обављати делатности у области спорта ако има одговарајућу спортску опрему, у складу са чланом 10. овог правилника.

За спортске гране који нису садржани у члану 10. овог правилника примењују се у погледу услова за спортску опрему, спортска правила надлежног националног гранског спортског савеза која се односе на услове за организовање такмичења и првенстава националног значаја.

Сматра се да је покретна или уграђена спортска опрема одговарајућа ако испуњава услове који се траже стандардима за спортску опрему.

Површина спортске опреме не сме да садржи токсичне или било које материјале који могу да проузрокују алергијску реакцију нити тешке метале (ЕН 71) или АЗО боје.

Члан 9.

Организација се може бавити обучавањем за бављење спортским активностима, под условом да има опрему одређену наменом простора за вежбање, ако чланом 10. овог правилника није другачије одређено.

Члан 10.

Организација треба да има, у зависности од спортске гране, следећу опрему:

1. Аеробик

1) музички уређај одговарајуће јачине;

2) рипстол (штап за балет).

2. Атлетика

1) Трчања – ходања:

(1) осам комплета стартних блокова,

(2) 80 препона променљиве висине у складу са правилима атлетских такмичења,

(3) Осам штафетних палица дужине 280 mm, обима 120 mm и најмање тежине 50 gr,

2) Скокови:

(1) Скок у вис

– два сталка за летвицу 0,1 метар изнад највеће могуће висине скока,

– два држача лествице,

– две летвице димензија дужине 3,98 m, пречника 29 mm, тежине 2 kg са једном равном пљоснатом површином,

– опрема за мерење висине;

(2) Скок мотком

– кутија за убод мотке димензија 600 x 150 x 200 mm,

– два сталка за летвицу са држачима летвице висине 0,5 m изнад највеће могуће висине скока,

– две летвице димензија дужине 4,48 m, тежине 2,25 kg,

– пет мотки за скок произвољне дужине,

– опрема за мерење висине;

(3) Скок у даљ, троскок

– одскочна даска са пластелином,

– опрема за мерење: метална пантљика, визир, маркације,

– равнача за песак;

3) Бацања:

(1) Бацање кугле

– кружни сегмент са унутрашњом ивицом дужине 1,21 метар, ширине 122 mm, висине 98 mm,

– пет + пет гвоздених кугли: жене пречника 95 mm, тежине 4 kg; мушкарци пречника 110 mm и тежине 7,270 kg,

– опрема за мерење: метална пантљика дужине 25 m, маркације;

(2) Бацање кладива

– пет кладива састављених из три дела дужине 1,175 mm и тежине 7.260 kg,

– заштитна мрежа у облику латиничног слова У од непробојног еластичног материјала димензија ширине 5,5 m са две помоћне плоче,

– опрема за мерење: метална пантљика дужине 100 m, маркације;

(3) Бацање диска

– пет + пет дискова оивичених металним прстеном округлих ивица димензија жене пречника 188 mm, дебљине 37 mm, тежине 1 кг мушкарци пречника 219 mm, дебљине 44 mm, тежине 2 kg,

– заштитна мрежа у облику латиничног слова У од непробојног еластичног материјала димензија ширине 6 и висине 4 m,

– опрема за мерење: метална пантљика дужине 100 m, маркације;

(4) Бацање копља

– пет + пет копаља за бацање димензија жене дужине 2,20 m, тежине 600 gr, пречника у најдебљем делу 20 mm мушкарци 2,60 m, тежине 800 гр, пречника у најдебљем делу 25 mm,

– опрема за мерење: метална пантљика дужине 100 m, маркације;

4) Вишебој

– услови за атлетске дисциплине које вишебој обухвата.

3. Бициклизам

1) пет тркачких бицикла;

2) покривен простор остава за бицикле;

3) приручни сервис за одржавање и оправку опреме;

4) превозно средство аутомобил – комби за транспорт опреме и пружање помоћи.

4. Боди билдинг

1) једна олимпијска гарнитура тегова од 200 kg;

2) један подијум од дрвета димензија 2 x 2 m и висине 10 cm;

3) једна или више комбинованих или самосталних тренажера за развој снаге на којима у једном тренутку може да вежба 6 спортиста, а намењеним најмање за третман следећих мишићних група: плантарних опружача, опружача и прегибача у зглобу колена, одводиоца и приводиоца у зглобу кука, опружача и прегибача у зглобу лакта;

4) две косе клупе са столицама;

5) једна машина за равно вучење тегова;

6) једна столица за получучњеве;

7) пет сталака за тегове са могућношћу одлагања шипке са теговима на различитим висинама,

8) једне шведске лестве зидне;

9) једно гимнастичко вратило;

10) два зидна огледала димензија 2 x 2 m;

11) 40 једноручних тегова „бучица”;

12) 10 мањих гарнитура тегова од 100 kg;

13) плоче разне величине укупне тежине до 500 kg;

14) пет пари „јежева” за одлагање плоча.

5. Бокс, тајландски бокс и кик бокс

1) ринг омеђен са свих страна са три реда конопаца пречника 5 cm један изнад другог – први на висини од 40 cm од пода, други на 80 цм и трећи на висини од 130 cm. Конопци су на средини сваке стране повезани газом ширине 4 cm. Конопци на странама ринга дуги су најмање 490 цм, у угловима причвршћени за стубове удаљене најмање 30 cm. Под ринга мора бити од чврстих дасака најмање дебљине 3 cm прекривених филцом и цирадом која прелази најмање 50 cm са сваке стране конопаца;

2) две столице на угловима ринга на дијагонали за одмор спортиста;

3) пет пари рукавица од 10 унци тежине 310 gr;

4) пет заштитних кацига.

6. Веслање

1) најмање пет веслачких чамаца са припадајућим веслима;

2) чамац са мотором, минималне снаге 10 КС, за праћење тренинга;

3) три ергометра;

4) теретана;

5) ергометрана.

Опрема за организацију такмичења мора да садржи следеће:

1) минимум три судијска катамарана;

2) најмање два чамца за спасавање;

3) најмање 40 сталака за чамце;

4) најмање осам токи-вокија;

5) најмање пет мегафона.

7. Дизање тегова

1) две олимпијске гарнитуре тегова од 200 kg;

2) један подијум дрво димензија 3 m x 3 m и висине 10 cm;

3) три косе клупе са столицама;

4) једна машина за равно вучење тегова;

5) две столице за получучњеве;

6) пет сталака за тегове са могућношћу одлагања шипке са теговима на различитим висинама;

7) две шведске лестве зидне;

8) једно гимнастичко вратило;

9) једно зидно огледало димензија 2 m x 2 m;

10) 20 једноручних тегова „бучица”;

11) 10 мањих гарнитура тегова од 100 kg;

12) плоче разне величине укупне тежине до 500 kg;

13) пет пари „јежева” за одлагање плоча.

8. Џудо, кунг фу ву шу, кендо

1) татами струњаче за прекривање простора димензија 14 x 14 m;

2) један црвени и један бели појас;

3) сигнализација по две заставице жуте и плаве боје, једно звоно.

9. Фитнес

1) једна олимпијска гарнитура тегова од 200 kg;

2) један подијум од дрвета димензија 2 m x 2 m и висине 10 cm;

3) један или више комбинованих или самосталних тренажера за развој снаге на којима у једном тренутку може да вежба шест спортиста, а намењеним најмање за третман следећих мишићних група: плантарних опружача, опружача и прегибача у зглобу колена, одводиоца и приводиоца у зглобу кука, опружача и прегибача у зглобу лакта;

4) две косе клупе са столицама;

5) једна машина за равно вучење тегова;

6) једна столица за получучњеве;

7) два сталка за тегове са могућношћу одлагања шипке са теговима на различитим висинама;

8) једне шведске лестве зидне;

9) једно гимнастичко вратило;

10) једно зидно огледало димензија 2 m x 2 m;

11) 20 једноручних тегова „бучица”;

12) пет мањих гарнитура тегова од 100 kg;

13) плоче разне величине укупне тежине до 300 kg;

14) три пара „јежева” за одлагање плоча;

15) три справе за аеробно вежбање (бицикл, покретна трака, пењалица, симулација веслања, или слично);

16) десет струњача димензија 100 x 60 cm.

10. Гимнастички спорт (мушка и женска спортска гимнастика, ритмичко спортска гимнастика, спортска акробатика, спортски аеробик, спортови на еластичном столу)

– зависно од врсте гимнастичке дисциплине опрема и реквизити предвиђена међународним правилима гимнастичког спорта.

11. Једрење, кајак, кану, веслање, једрење на дасци

– најмање три пловна објекта по врсти спортске дисциплине.

12. Карате

1) струњаче плаве боје са црвеном ивицом, димензије 1 m x 1 m и дебљине 10 mm;

2) остала опрема предвиђена спортским правилима.

13. Коњички спорт

1) једну гарнитуру од најмање десет препонских препрека;

2) старт машина и мерни уређаји.

14. Куглање

1) две гарнитуре чуњева 2 x 9, тежина чуњева 1.720 gr, висина 400 mm, са средњим чуњем тежине 1.750 gr и висине 430 mm;

2) две гарнитуре кугли пречника 160 mm, тежине 2.818 gr;

3) даска положница дужине 5,5 m;

4) челична пантљика дужине 30 m, либела, шаблони за мерење чуњева и кугли, џепна вага и врећица за мерење чуњева и кугли.

15. Мачевање

1) два „флорета” са куглицом на врху и мачем дужине 110 cm, сечивом од 90 cm, укупне тежине 1200 gr;

2) две сабље дужине 105 cm са рукохватом, сечивом од 85 cm и максималне тежине 500 gr;

3) две гарнитуре одеће и обуће са рукавицама.

16. Фудбал

1) две конструкције фудбалских голова димензија 7,32 m x 2,44 m са мрежама;

2) 15 фудбалских лопти обима 68 cm и тежине 410 gr.

17. Хокеј на трави

1) две конструкције голова димензија 3,66 m x 2,14 m;

2) пет лопти пресвучених кожом обима 22,40 cm и тежине 156 gr;

3) 40 палица од дрвета дужине 90 cm, тежине 340 gr и дебљине 5,08 cm.

18. Кошарка

1) две конструкције кошева – кош: 3.05 m (висина обруча), 1.2 m (обруч унутар терена); кошаркашка табла: 1.8 m (дужина) x 1.05 m (висина), 0.02 m (дебљина);

2) 12 кошаркашких лопти обима 78 cm и тежине 650 gr.

19. Мали фудбал

1) две конструкције гола са мрежом димензија 2 m x 2,80 m;

2) пет фудбалских лопти обима 82 cm и тежине 290 gr.

20. Одбојка

1) одбојкашка мрежа димензија 1 m x 9,5 m са сталцима, антеном и затезачима;

2) 10 одбојкашких лопти обима 65 cm и тежине 260 gr.

21. Пливање, синхроно пливање

– шест стартних блокова.

22. Рукомет

1) две конструкције рукометних голова са мрежом димензија 3 m x 2 m;

2) 10 рукометних лопти: жене – обима 54 cm и тежине 325 gr; мушкарци – обима 58 cm и тежине 425 gr.

23. Рвање

– опрема у складу са спортским правилима.

24. Скијање – алпске нордијске дисциплине

– опрема у складу са спортским правилима.

25. Скокови у воду

1) еластична даска подигнута на висини 1 m и 3 m изнад нивоа воде;

2) фиксне платформе дужине 6 m и ширине 2 m, постављене на висинама од 5 m, 7,5 m и 10 m изнад површине воде.

26. Стони тенис

1) стонотениски сто димензија 274 cm x 152,5 cm, подигнут од пода 76 cm;

2) мрежа окомито постављена по ширини стола на сталцима на висини од 15,25 cm;

3) четири пара рекета у складу са спортским правилима;

4) 20 лоптица од целулоида пречника 37,2 cm и тежине 2,40 gr.

27. Шах

1) пет гарнитура столова са по две столице;

2) пет комплета шаховских фигура са шаховским таблама;

3) пет шаховских часовника.

28. Теквондо

1) пет оклопа за груди;

2) пет заштитних кацига за главу.

29. Тенис

1) мрежа разапета на два стуба висине 106,68 cm а на средини висока 91,44 cm, пантљиком причвршћена за подлогу;

2) четири рекета са разапетом мрежом дужине 68,08 cm и тежине 368,5 gr;

3) 20 округлих тенис лоптица без шавова 6,25 cm, тежине 56,69 gr.

30. Ватерполо

1) две конструкције пливајућих голова са мрежом димензија 3 m x 0,90 m;

2) 10 ватерполо лопти од непромочивог материјала, без шавова обима 68 cm и тежине 400 gr;

3) две гарнитуре капица различите боје са бројевима величине 10 cm.

31. Спортски плес (латиноамерички и класични)

1) музички стуб са одговарајућим звучницима;

2) рипстол (штап за балет).

32. Ритмичко спортска гимнастика

1) музички уређај одговарајуће јачине;

2) по 10 справа (вијача, лопта, обручеви, чуњеви, траке);

3) рипстол (штап за балет).

IV. УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ СПОРТСКИХ СТРУЧЊАКА

Члан 11.

Организација може обављати делатности у области спорта ако има:

1) у радном односу спортског стручњака са најмање високим образовањем у области спорта, односно физичке културе;

2) у радном односу спортског стручњака, ангажованог на пословима рекреативног спорта;

3) у радном односу, поред спортских стручњака из тач. 1) и 2) овог члана, најмање једног спортског стручњака на сваких 160 корисника услуга, уколико се ради о спортским активностима из групе спортских игара (фудбал, кошарка, рукомет, одбојка, ватерполо, хокеј на леду, хокеј на трави и рагби), или једног спортског стручњака на сваких 120 корисника услуга за остале спортске активности;

4) у радном односу лице са једним од следећих звања: организатор спортских приредби; организатор безбедности у спорту; организатор одржавања спортских објеката; организатор спортских програма и пројеката; организатор спортских припрема и путовања; оперативни спортски менаџер;

5) у радном односу директора са звањем оперативни спортски менаџер или звањем спортски менаџер или звањем спортски менаџер специјалиста;

6) у радном односу лица са једним од следећих звања: асистент за спортски маркетинг; спортски пропагандиста; оперативни спортски менаџер; спортски менаџер; спортски менаџер специјалиста; спортски саветник; виши спортски саветник;

7) ангажовано лице са звањем клубски лекар и лице са звањем виши спортски физиотерапеут ако се ради о делатности организације спортских приредби.

Организација која се искључиво бави делатношћу саветодавних и стручних услуга у спорту, не мора испуњавати услове из става 1. тач. 1)–3) и тачке 7) овог члана.

V. УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ БЕЗБЕДНОСТИ ЗА ОБАВЉАЊЕ
ДЕЛАТНОСТИ

1. Мере које организције предузимају ради безбедности
спортиста и других лица

Члан 12.

Организација може обављати делатности обезбеђења и управљања спортском опремом и објектима, уколико у циљу осигурања безбедности спортиста и других лица предузме, у складу са законом и спортским правилима, мере које омогућавају предупређење ризика настанка штете и мере којима се на повећане ризике утиче, а нарочито:

1) у спортском простору, односно објекту јасно истакне упозорења на неуобичајене ризике који прате обављање делатности (табле са упозоравајућим натписима, истицање познатих симбола за опасност, означавање категорије спортског објекта и др.);

2) у спортском простору, односно објекту јасно истакне забране које треба да спрече приближавање ризичном подручју или одређеном извору ризика;

3) у спортском простору, односно објекту јасно истакне обавештења и упутства која треба да спрече да се неискусни спортиста изложи типичним ризицима опасних спортских активности, односно да себе или другог повреди погрешним коришћењем уређаја и опреме, или поступцима који су у нескладу са спортским правилима;

4) јасно означи простор намењен за обављање спортске активности;

5) обезбеди осветљење простора намењеног за обављање спортских делатности у мери потребној да се правовремено и потпуно уоче сви неуобичајени ризици, уколико се спортска делатност обавља и у условима смањене видљивости;

6) обезбеди сигурност корисника објекта, путем правилно постављених и обучених редара или на други одговарајући начин;

7) обезбеди присуство ватрогасне службе уколико постоји опасност за избијање пожара за време обављања спортских активности, у складу са законом;

8) обезбеди присуство лекара, односно хитне помоћи или других санитетских екипа уколико постоји могућност тежих повреда спортиста и других лица за време извођења спортских активности;

9) не допусти коришћење спортског простора, односно објекта или опреме спортисти који није довољно способан за извођење одређене спортске активности.

2. Услови које треба да испуне организације које се баве
организовањем спортских приредаба

Члан 13.

Организација која се бави организовањем спортских приредаба дужна је да поред услова из члана 12. овог правилника испуни и следеће услове:

1) предузме све мере прописане законом којим је уређено спречавање насиља и недоличног понашања на спортским приредбама и спортским правилима надлежних националних и међународних спортских сaвеза;

2) сви делови спортског објекта укључујући и улазе, излазе, степеништа, врата, пролазе, кровове, просторије, све јавне и приватне зоне и просторије, и сва опрема на спортском објекту морају да буду у складу са законом и другим актима прописаним стандардима безбедности;

3) сви јавни пролази и степеништа у зони гледалишта морају да буду офарбана истом јарком – светлом бојом, као и све капије које воде од зоне гледалишта ка терену за игру и излазне капије спортског објекта;

4) сва излазна врата и капије на спортском објекту и све капије које воде из зоне гледалишта ка зони терена, морају да се отварају у правцу од гледалаца и морају да остану откључана док су гледаоци на спортском објекту;

5) код свих врата и капија мора да се обезбеди присуство редара;

6) у циљу спречавања нелегалног упада на спортски објект, врата морају имати уређај за закључавање (резу), којим свако изнутра може брзо и једноставно да рукује;

7) спортски објекат мора да има уграђене одговарајуће безбедоносне уређаје за заштиту особа на терену и гледалишту од удара грома;

8) спортски објекат мора поседовати план евакуације, у складу са законом и спортским правилима надлежног националног спортског савеза преко кога се остварује општи интерес у области спорта, којим се осигурава да се спортски објекат на најбржи могући начин може испразнити у хитним случајевима;

9) уколико су на спортском објекту постављена седишта, она морају бити фиксирана, одвојена од осталих седишта, анатомска, нумерисана и морају поседовати атест произвођача седишта (столица);

10) гледалиште на спортском објекту мора бити подељено на независне целине, подељено по секторима ради лакше оријентације и безбедности, који су међусобно физички одвојени;

11) на спортском објекту мора постојати паркинг на коме ће се обезбедити паркинг места за возила организација учесника, судија и других званичних лица, који је изолован од гледалишта;

12) на спортском објекту морају бити изложена на видним местима правила понашања, ван и унутар спортског објекта, како би била доступна свим посетиоцима;

13) излаз из свлачионици и пут (пролаз) до терена мора бити недоступан за гледаоце и представнике медија;

14) спортски објекат на коме се организују национална и међународна спортска такмичења мора да има сертификат, у складу са спортским правилима надлежног националног спортског савеза.

3. Услови које треба да испуне организације које управљају базенима и плажама

Члан 14.

Установе и привредна друштва који обезбеђују и управљају затвореним и отвореним базенима и уређеним плажама (у даљем тексту: купалиште), намењеним такмичарском и рекреативном пливању (у даљем тексту: купању), обуци пливања, скоковима у воду, ватерполу и другим спортским активностима, могу обављати спортску делатност ако испуњавају услове утврђене овим правилником у погледу уређености купалишта и безбедности његових корисника, као и одговарајуће услове из чл. 4–11. и члана 13. овог правилника.

Члан 15.

Вода, водене површине, дно и прилази у воду на купалиштима морају испуњавати следеће услове:

1) водене површине купалишта уз обале језера и река морају бити одвојене од осталих водених површина с међусобно повезаним бовама наранџасте боје, обима најмање 20 cm, а међусобно удаљеним највише 5,0 m (постављањем плутајућих, међусобно повезаних црвених и белих бова од одговарајућег материјала, ваљкастог облика, обима најмање 20 cm, које су анкерисане, односно усидрене теговима одговарајуће тежине у зависности од услова на односној локацији). Између повезаних бова наранџасте боје морају бити у даљини највећој 0,5 m мање бове беле боје које имају рубну страницу најмање 5 cm. Удаљеност ограђене водене површине од обале може износити највише 100 m, осим на купалиштима где би ограђивање на удаљености од 100 m угрожавало безбедност пловидбе, пловне путеве, стварало препреке на води;

2) на купалишту уз обалу језера и река водене површине намењене деци морају бити одвојене од осталих водених површина, видно означене натписима, односно ознакама и одвојене од осталих водених површина повезаним плутачама беле боје с рубном страницом најмање 5 cm, а удаљене највише 0,5 m. Дубина је највише 0,6 m;

3) водене површине купалишта намењене одраслим који не знају пливати или одраслим и деци који нису сигурни пливачи морају бити видно означене натписима, односно ознакама. Дубина воде је највише 1,30 m;

4) дубина водене површине купалишта намењена за децу која не знају пливати може бити највише 0,4 m;

5) дубина водене површине купалишта намењена за учење пливања може бити од 0,6 m до 1,30 m, а промена дубине мора бити постепена;

6) на купалиштима уз обалу језера и река место прелаза из дела купалишта за непливаче у део купалишта за пливаче мора бити одвојено повезаним плутачама беле боје с рубном страницом најмање 5 cm, а удаљеним највише 0,5 m;

7) дно на купалиштима уз обалу језера и река до дубине 1,70 m мора бити без избочина;

8) до дубине дна од 5,0 m у води не сме бити предмета и растиња који би могли озледити купача при роњењу или скакању у воду;

9) на купалиштима уз обалу језера и река прилази у воду морају се посебно уредити тако да садрже стубове, мердевине или косине. На купалиштима уз обалу језера и река треба осигурати прилазе у воду особама с инвалидитетом. Прилази у воду не смеју бити међусобно удаљени више од 30 m;

10) на купалиштима морају бити одређене, уређене и означене водене површине намењене скакању у воду;

11) водена површина испод и на завршетку тобогана мора ради безбедности свих корисника купалишта бити видно обележена;

12) вода за купање на купалиштима мора задовољавати прописане услове;

13) базен не сме де има подводних зидова, избочина и сл;

14) Висина од површине воде до горњег руба базена не сме бити виша од 30 cm;

15) базен не сме имати нагле промене дубине у делу где се може стајати;

16) површина око базена не сме имати напуклих, односно сломљених плочица и не сме бити клизава;

17) отвори за дотицање и отицање воде на базену мора бити неоштећени и са заштитним решеткама, и налазити се изван дела за роњење;

18) на базену мора бити омогућен сигуран начин уласка и изласка из базене (степенице нису клизаве, рукохвати на степеницама, означени рубови степеница);

19) базен на отвореном или у затвореном простору мора имати засебан санитарни чвор намијењен корисницима базена. Уз базен мора бити туш и кабина за пресвлачење.

Члан 16.

Установа и привредно друштво које управља купалиштем треба да:

1) обезбеди да купалиште има прописану опрему и објекте;

2) oбразује или ангажује адекватне службе обезбеђења (редарска служба), спасавања и прве помоћи (служба спасавања);

3) осигура да се спортско-рекреативне и друге активности на купалишту обављају у складу са одредбама овог правилника, правилима о реду на купалишту и другим прописима којима се уређује безбедност корисника купалишта;

4) одреди одговорно лице за старање о исправном раду купалишта;

5) осигура спровођење реда на купалишту, који ће омогућити сигурно купање и коришћење свих пратећих објеката у складу с одредбама овог правилника и других прописа;

6) обави годишњи преглед купалишта пре почетка рада сезонских купалишта, односно најмање једанпут годишње за затворена (унутрашња) купалишта која раде целе године, а који се састоји од: пражњења и дезинфекције базена те припадајућих пратећих простора; провери исправност и поправи тушеве, санитарне и друге инсталације, уређаје, опрему и техничка постројења; провери исправност и поправи санитарне просторије, свлачионице и остале пратеће просторије;

7) поседује акт о процени ризика на купалишту, донет у складу са методологијом прихваћеном од светске и европске федерације за спасавање.

8) не дозволи обављање делатности на купалишту ако: временске прилике онемогућују безбедно коришћење купалишта; неисправност опреме, уређаја и техничких постројења онемогућује сигуран рад; због загађења воде или сумње да је вода загађена те да постоји опасност за здравље корисника; није осигурана служба одржавања реда, спашавања и пружања прве помоћи или се обавља ремонт или преглед исправности;

9) прилагоде свој рад временским приликама, а ако су временске околности такве да се може угрозити несметано и безбедно купање, мора се истакнути црвена застава;

10) објави на посебној плочи на улазу у купалиште разлоге привременог прекида, односно забране коришћења купалишта, с тим да у случају прекида рада купалишта дужем од три дана обавести и јавност преко новина или других средстава јавног информисања;

11) утврди правила о реду на купалишту и на начин видљив сваком купачу истакне на купалишту најмање следеће податке: назив купалишта; врста купалишта (отворени базен, затворени базен, плажа уз обалу језера или реке); намена купалишта (водене површине за децу, за непливаче или за пливаче); шематски тлоцрт купалишта с легендом; посебна упозорења (о границама употребе, правила коришћења пропратних садржаја и објеката и понашање с обзиром на здравствено стање купача и врсту воде); значење застава; радно време; цене улазница; температура воде и ваздуха;

12) за време рада купалишта осигура спашавање из воде у случају опасности, ако постоји могућност утапања (дављења), ако дође до утапања, ако купач за време пливања изгуби свијест или је због других узрока угрожено његово здравље;

13) за време рада купалишта осигура прву помоћ при утапању или другим озледама на купалишту, коју пружа спасилац на води, а ако пружање прве помоћи није довољно, обавести хитну медицинску помоћ;

14) у данима када има више од 1.200 купача, осигура сталну присутност лекара на купалишту;

15) осигура везу с одговарајућом здравственом установом ради пружања прве помоћи и збрињавања повређених;

16) осигура у дане рада купалишта несметан приступ возила за хитну медицинску помоћ, а у затвореним базенима приступ мора бити осигуран до базена најкраћим путем;

17) осигура обавезну радну одећу запосленим на купалишту, с плочицом на којој је видљива функција и име и презиме запосленог;

18) осигура да се купач пре уласка у базенски простор обавезно дезинфикује ноге и истушира се и да деца до три године старости обавезно у базену употребљавају купаће гаћице или пелене за купање;

19) осигура да купалиште буде опремљено исправном сигурносном опремом за спашавање из воде и пружање прве помоћи у складу са овим правилником, која се чува на видљиво означеном месту и која је на купалишту тако распоређена да је најбрже доступна;

20) опреми плажу: једним санитарним чвором на сваких 1000 m² површине купалишта (који може бити израђен од чврстог материјала, уколико постоји могућност добијања одобрења за изградњу и прикључка на канализациону мрежу или мобилни уколико не постоји могућност прикључка); мобилним корпама за отпатке, које су постављене на раздаљину од сваких 10 m, рађене од адекватног материјала погодног за одржавање; по четири туша на раздаљини од сваких 50 метара; две кабине за пресвлачење на раздаљини од сваких 50 m, рађене од монтажно/демонтажних материјала погодних за одржавање; плажним мобилијаром; информативних таблама;

21) обезбеди на плажи приступне стазе до воде, у ширини од најмање 1 m, на сваких 20 m, које морају бити јасно означене и слободну зону уз воду у ширини од најмање 3 m;

22) плажу уреди тако да се сачува природна површина плаже и вегетација на купалишту;

23) спречи постављање на плажи тезги, тераса и свих других привремених објеката које заузимају купалишне површине;

24) обезбеди редовно чишћење и равњање купалишта и редовно прање бетонских површина;

25) обезбеди адекватан број, редовно одржавање и пражњење канти за смеће на купалишту и одношење смећа на депонију;

26) спречи вршење на купалишту радњи и активности које се односе на: наплаћивање улаза на плажу, условљавање обавезним коришћењем купалишног мобилијара, издавање скутера и других пловних објеката на моторни погон, улазак у водени простор ограђеног купалишта пловилима на моторни и џет погон, улазак домаћих животиња и кућних љубимаца, осим на за то предвиђеним локацијама, улазак и паркирање возила на простору купалишта;

27) осигура приступачност купалишта лицима са инвалидитетом и смањене покретљивости, у складу са прописима. Улаз у воду на плажи и на базену мора имати приступачну рампу, која досеже дно на дубини од 60 cm до највише 80 cm у односу на средњи ниво површине воде (реке, језера, базена), а изузетно на базенима када није могуће осигурати приступачност приступачним улазом, приступачни улаз се може осигурати покретном столицом, лифтом, и/или елементима приступачности за савладавање висинске разлике;

28) осигура на плажи извор питке воде, заштићен од свих извора загађења;

29) обезбеди на купалишту обучене и квалификоване чуваре (редаре), распоређене да патролирају. Чувари морају носити лако уочљиве униформе и идентификациони беџ;

30) истакне на плажама мапу плаже која садржи следеће елементе: локација спасиоца и спасилачке опреме; локација опреме за прву помоћ; локација телефона; локација тоалета (укључујући тоалете за хендикепиране особе); локација пијаће воде: паркинзи за возила и бицикле; званичне локације за камповање у близини плаже; локације већих прихватних објеката за отпад; локација са које се узимају узорци за квалитет воде; приступне тачке за хендикепиране особе; пешачке стазе; зонирање (пливање, једрење, чамци, итд); испусти атмосферских вода; оближња осетљива подручја и сл.;

31) стално у току сезоне купања контролишу хемијску и бактериолошку исправност воде и о томе обавештава кориснике.

Члан 17.

У време рада купалишта, установа, односно привредно друштво које управља купалиштем дужно је да обезбеди непрекидни надзор над свим воденим површинама и у ту сврху одредити довољан број места за посматрање (надзора), са спасиоцима из воде.

Ако из једног места није могуће посматрати водену површину у целини, водена површина мора бити подељена на више подручја с којих се мотри.

При одређивању места за посматрање морају се поштовати следећи услови:

– место посматрања мора бити одређено тако да је с њега видљиво цело посматрано подручје, а посебно опасна подручја. Место посматрања мора бити постављено тако да посматрач није окренут према извору светлости. На отвореним базенима и плажама уз обалу језера и река место посматрања мора бити заштићено од сунца;

– место посматрања мора бити опремљено звиждаљком или мегафоном или другом звучном опремом и другим прописаним средствима за спашавање из воде. Купалишта морају бити опремљена средствима која омогућују међусобно обавештавање односно споразумевање спасилаца из воде;

– с места проматрања у висини 1,8 m могуће је мотрити највише до 25 m удаљености; с места посматрања на висини од 3,0 m, могуће је мотрити највише до 50 m удаљености; с места проматрања на висини од 5,0 m, могуће је мотрити највише до 100 m удаљености. Када се на купалишту налазе опасна подручја, подручја посматраних водених површина се у свим претходно наведеним случајевима смањују за половину;

– граница посматраног подручја може бити удаљена од места посматрања највише 100 m, а границе опасних подручја (места под скакаоницама, тобоганима и прелази из подручја водене површине намењеног непливачима у подручје водене површине намењено пливачима) највише 50 m;

– на плажи дуж посматране водене површине, морају бити два спасиоца из воде на сваком месту за посматрање, тако да је једно место посматрања највише до 200 m удаљено од другога.

Купалишни простор који спасилац надгледа мора бити јасно означен. Тај простор мора бити јасно дефинисан на мапи на информативној табли и физички ограђен маркерима или заставицама.

Основни критеријуми размештања места посматрања (надзорних тачака) су:

– визуално покривање подручја надзора с места посматрања;

– време реакције спасиоца – спасиоци морају бити у могућности да прегледају целу своју зону за 10 секунди и да могу да дођу до места несреће за највише 20 секунди;

– број посетилаца на подручју надзора;

– места с већом могућношћу незгоде (скакаонице, тобогани, плутајућа игралишта и др.);

– статистика несрећа из претходних година за поједино подручје.

Минимална спасилачка јединица на месту посматрања је тим од два спасиоца који се измењују у надзорним активностима.

Члан 18.

У зависности од површине воде на базенима, за посматрање мора бити ангажован следећи број спасилаца:

Приближна величина базена

Површина

Минимални број спасилаца

20 m x 8.5 m

170 m²

1

25 m x 8.5 m

212 m²

1

25 m x 10 m

250 m²

1

25 m x 12.5 m

312 m²

2

33.3 m x 12.5 m

416 m²

2

50 m x 20 m

1000 m²

4

На плажама за посматрање мора бити ангажован следећи број спасилаца:

– на плажама са стајаћим водама до 8.000 m² и плажама на текућим водама до 3.000 m², морају бити најмање два спасиоца из воде на сваком месту посматрања;

– на плажама на стајаћим водама преко 8.000 m² и плажама на текућим водама преко 3.000 m², морају бити два спасиоца из воде на сваком месту за посматрање, тако да је једно место посматрања највише до 200 m удаљено од другога.

На плажама најмање један спасилац мора бити у чамцу на сваких 200 m дужине обале.

Члан 19.

Установа, односно привредно друштво које управља купалиштем дужно је да осигура на купалишту простор за главног спасиоца. Простор за главног спасиоца мора бити смештен тако да главни спасилац с њега има преглед на цели купалишни простор и опремљен разгласним уређајима, радним столом, најмање две столице и орманом. За објекте до 100 m водене површине простор за главног спасиоца мора износити најмање 8 m површине, а за веће водене површине најмање 10 m површине.

Установа, односно привредно друштво које управља купалиштем дужно је да осигура да послове посматрања, спашавања и пружања прве помоћи обављају лица која су стручно оспособљена за спасиоца из воде, односно која имају одговарајуће спортско звање у складу са Законом о спорту и која су здравствено способна за обављање спасилачких послова.

Установа, односно привредно друштво које управља купалиштем, лицима из става 2. овог члана за време за које су ангажовани, треба да обезбеди да носе кратке панталоне или шортс црвене боје и жуту мајицу кратких рукава на којој је на предњем левом делу лого спасилачке службе, а на полеђини из даљине уочљив назив „спасилац” одшампан црвеном бојом.

Члан 20.

Установа, односно привредно друштво може обављати делатност на купалишту уколико је одређено радно време спасилачке службе, у зависности од интензитета посећености купалишта и уколико унутрашњом организацијом обезбеди да спасиоци не раде више од осам сати дневно, с тим да време у којем један спасилац континуирано надзире одређено подручје купалишта износи највише четири сата.

Члан 21.

На купалишту се мора налазити опрема и средства за пружање прве помоћи у складу с прописима о опреми и средствима за пружање прве помоћи.

Прва помоћ треба да буде доступна купачима код спасиоца на локацији, или у објекту за прву помоћ у којем се налази обучено особље, или у другим објектима на купалишту, или директно доступна купачима на купалишту.

Објекат за прву помоћ или локација опреме за прву помоћ мора бити јасно обележена како би је посетиоци на купалишту лако лоцирали (ово укључује и мапу на информативној табли).

Члан 22.

Спасилачка опрема може изузетно да замени спасиоца на плажама са ниским ризиком и са малим бројем купача.

Спасилачка опрема укључује: „торпедо” за спашавање, колут за спашавање, куке, спасилачке прслуке, спасилачке врећице, спасилачке чамце и сл. Спасилачка опрема мора да укључи и лаки приступ телефону за хитне случајеве.

На местима где је доступна спасилачка опрема, она мора бити јасно позиционирана и постављена на одређеним раздаљинама које дозвољавају лаку идентификацију и доступност са било које тачке на плажи. На плажама без спасилаца, максималне раздаљине између пунктова са опремом су 100 m. Уз спасилачку опрему треба поставити и упутство за коришћење и упутство шта треба радити у случају спашавања.

Члан 23.

Отворени и затворени базени морају имати најмање следећу спасилачку опрему: спасилачко седиште (место посматрања), ознаке и заставе за обавештавање, плутачу или обруч за спашавање, уже за бацање и торбу са санитетским материјалом и средствима за пружање прве помоћи.

Плаже уз обале језера и река морају имати најмање следећу спасилачку опрему: спасилачки торањ (место посматрања) на сваких 100 m дужине обале, ознаке и заставе за обавештавање, бове за спашавање, уже за бацање, радио уређаје, двоглед, мегафон, опрему за роњење на дах (маску, дисалицу и пераје) и торбу са санитетским материјалом и средствима за пружање прве помоћи.

При одређивању опреме из ст. 1. и 2. овог члана, треба обезбедити да:

– базен за непливаче на свакој дужој страници садржи по једну спасилачку мотку дугачку половину ширине базена или спасилачки појас с најмање 20 m канапа;

– базен за пливаче на свакој дужој страници садржи по једну спасилачку мотку дужине 5 m и на сваких 25 m по један појас за спасавање, односно лопту с најмање 20 m канапа;

– плажа уз обалу језера и река садржи, на сваких 50 m, по један појас за спашавање или лопту с најмање 30 m канапа, и по најмање један комад друге спасилачке опреме прописане ставом 2. овог члана.

Обавезна лична опрема сваког спасиоца састоји се од: прописане радне одеће; пиштаљке; плочица с именом и презименом спасиоца; џепне маске за вештачко дисање; заштитних гумених рукавица; појасне торбице; мобилног телефона; бове за спашавање.

Члан 24.

Приступ и коришћење дасака и залетишта торња за скокове у воду допуштено је само лицима која тренирају или уче скокове у воду, и то искључиво под надзором спортског стручњака, који је одговоран за њихову безбедност.

Простор за скокове у воду мора бити уочљиво означен и одељен плутачама од осталог дела купалишта.

За време тренинга и учења скокова у воду у базену и сигурносном простору испред скакаонице није допуштен боравак у води и под водом лицима која нису укључене у процес тренинга и учења скокова у воду.

Изван времена одређеног за тренинг и учење скокова у воду, приступ скакаоницама и даскама за скокове у воду забрањен је купачима, а забрана мора бити видљиво означена натписима и ознакама. Одскочне даске морају бити подигнуте до 1 m.

У време коришћења скакаоница обавезан је надзор спасилачке службе.

Члан 25.

Плаже и отворени (спољни) базени морају имати у време купалишне сезоне истакнуту одговарајућу заставу о допуштености и безбедности купања на купалишту:

– црвена – купалиште је затворено, односно купање је забрањено или спасилац није на дужности;

– жута – купање је ограничено и може бити опасно;

– зелена – безбедно и безопасно купање под надзором спасилаца.

Безбедност на купалишту је смањена у случају повећаних таласа, повећане нечистоће воде, снажнијег ветра, повећане замућености воде, када је водени ток јачи од 0,3 м/с и у другим сличним приликама.

Застава је димензија 750 mm х 1000 mm.

Јарбол за заставу мора бити постављен дуж обале купалишта на сваких 200 m. Висина јарбола не сме бити мања од 5 m.

Застaва треба да буду коришћена у складу са правилима и препорукама Међународне федерације за спасавање (ILS).

Члан 26.

Установа, односно привредно друштво које управља купалиштем (управа купалишта) дужно је истакнути знаке забране, опасности и упозорења.

Знакови из става 1. овог члана имају облик квадрата и страницу од 30 цм са симболом или са симболом и натписом.

Знакови забране садрже бели круг са црвеним ивицама и црвеном дијагоналом и црну слику (пиктограм) која показује опасност.

Знакови упозорења садрже на светлоплавој подлози симболе и натписе беле боје.

Знакови опасности садрже жути троугао са црним ивицама и црним симболом.

Знакови обавезе садрже плави круг са белим оивиченим симболом.

Знакови из става 1. овог члана требају одговарати међународном стандарду ISO 20712-1.

Члан 27.

Знакови упозорења су:

1) знак „за пливаче” која означава водене површине намењене пливачима, а поставља се на средини руба обе дуже странице базена намењеног за пливаче, крај сваког улаза у базен за пливаче и један метар испред прелаза у воду намењену пливачима, у базену за пливаче и непливаче. На купалиштима која се налазе на стајаћим и текућим водама ознака се поставља на обали водене површине намењене пливачима и један метар испред водене површине намењене пливачима;

2) знак „за непливаче” која означава водене површине намењене непливачима, а поставља се на средини руба обе дуже странице базена намењеног непливачима, а на купалишту које се налази на стајаћим и текућим водама поставља се на обали водене површине намењене непливачима;

3) знак „за децу” која означава водене површине намењене деци, а поставља се на средини руба обе дуже странице базена намењеног деци, а на купалиштима која се налазе на стајаћим и текућим водама поставља се на обали водене површине намењеној деци;

4) знак „дубина воде” која означава дубину воде у метрима, а поставља се на средини руба једне од две дуже странице базена, односно на делу базена где је дубина воде најмања и на делу где је дубина највећа, и на местима намењеним за скакање у воду;

5) знак „промена дубине воде” која означава прелаз из једне дубине у другу дубину, ако тај прелаз није поступан, а поставља се један метар испред прелаза у опасну дубину.

Знакови забране су:

1) знак „забрана ходања у обући” означава места где је забрањено ходање у обући, а поставља се испред таквих места;

2) знак „забрана скакања у воду” означава места где је забрањено скакање у воду, а поставља се на местима где скакање у воду није допуштено, односно на улазу у купалиште, ако забрана важи за све водене површине купалишта;

3) знак „забрана пливања под водом” означава водене површине где пливање под водом није допуштено, а поставља се испред водених површина где пливање под водом није допуштено, односно на улазу у купалиште, ако забрана важи за све водене површине купалишта;

4) знак „забрањен улаз животињама” означава места на која је забрањено водити животиње, а поставља се пред улазом на та места;

5) знак „забрана игре лоптом” означава места где је забрањена игра лоптом, а поставља се испред тога места.

Знакови обавезе су:

1) знак „обавезна дезинфекција ногу” која означава обавезу дезинфиковања ногу, а поставља се испред простора намењеног дезинфекцији ногу на улазу у подручје базена, где је приступ допуштен само с дезинфикованим ногама;

2) знак „обавеза туширања” која означава обавезу туширања, а поставља се испред простора с тушевима на улазу у подручје базена у који је приступ допуштен само ако се купач истуширао;

3) знак „обавезан смер” која означава обавезан смер, а поставља се на начин да је видљиво којим смером се купач сме кретати.

Ближе одређење места на коме се постављају знаци на купалишту одређује се актом о процени ризика на купалишту.

Члан 28.

Установа, односно привредно друштво које управља купалиштем дужно је да:

– одржава све знакове који су постављени у исправном стању;

– осигура да су знакови на адекватним позицијама и да нису заклоњени, нпр. са опремом, биљкама;

– одржава дубину воде у складу са информацијама на знацима;

– осигура да постојећи знакови испуњавају прописане захтеве захтеве и да буду јасно видљиви купачима, како онима из воде тако и онима који се налазе око купалишта; обезбеди да сва подручја са водом имају означене знакове дубине;

– осигура да знакове могу читати и особе које имају проблеме са видом;

– осигура да знакови укључују и сликовне елементе, за особе које не знају да читају.

Установа, односно привредно друштво које управља купалиштем дужна је да постави знакове на сва одговарајућа места зависно од конфигурације купалишта, укључујући и улаз у купалиште, а у складу са актом о процени ризика на купалишту донетог од стране националне чланице светске и европске федерације за спасавање.

Када знак укључује и речи, то мора бити на српском језику, а на подручју где живе националне мањине и на језику националне мањине.

Место које је на купалишту одређено за пружање прве помоћи, за посматрање водених површина намењених за пливање и за чамце који су намењени спашавању из воде мора бити означено ознаком „спасилац на води”, пречника најмање 30 cm.

Члан 29.

На купалишту се обавезно постављају:

– табла са информацијама о купалишту која садржи: назив купалишта, назив организације која управља купалиштем, дужину захвата, план организације купалишта са скицом, као и услуге које се пружају на купалишту, број телефона и назив надлежне инспекцијске службе, на српском и енглеском језику;

– табла информације о реду на купалишту која садржи: радно време купалишта, рекреативне, спортске и друге активности, које се могу обављати на купалишту, начин и услове коришћења купалишних објеката и опреме, правила понашања на купалишту и друге одредбе, које гарантују чистоћу и ред на купалишту, као и безбедности купача на српском и енглеском језику;

– табла са информацијама о безбедности купача, која садржи информације о радном времену спасиоца, јасним објашњењем значења боја застава и другим информацијама, које су битне за безбедност купача, на српском и енглеском језику;

– зидни сат на базену;

– обавештење о температури воде и ваздуха;

– јасно видљиве ознаке дубине базена сваких 2–3 метра, односно за сваку промену дубине од 0,3 метра;

– ознаку дубине базена за наглу промену дубине у делу где се стоји;

– видно истакнут ценовник за све услуге које пружа организација која управља купалиштем.

Члан 30.

Установа, односно привредно друштво које управља купалиштем може обављати делатност на купалишту уколико се о сигурности полазника школе пливања, анимације на купалишту, обуке пливања и тренинга пливања старају спортски стручњаци са одговарајућим звањем.

Члан 31.

Лице које води на купалиште особе са инвалидитетом или организирану групу деце, дужно је да води бригу о њиховој сигурности и да при доласку на купалиште упозори и пријави спасиоцу њихову присутност.

Члан 32.

На купалишту се могу организовати спортске приредбе у складу са Законом о спорту и уз посебну дозволу установе, односно привредног друштва које управља купалиштем.

Установа, односно привредно друштво које управља купалиштем и организатор спортске приредбе треба да након завршетка приредбе да уклоне с купалишта уређаје и ознаке који су били постављени ради одвијања приредбе, пре него што се купалиште поновно отвори за јавност.

4. Услови које морају испунити организације које обављају делатност пружања услуга подучавања роњењу

Члан 33.

Установа односно привредно друштво које обавља делатност пружања услуга обучавања за спортско-рекреативно роњење мора испунити следеће услове:

1) мора имати спортске стручњаке са спортским звањем – инструктор роњења и важећом дозволом за рад издатом у складу са Законом о спорту;

2) мора имати најмање следећу опрему: прибор за пружање прве помоћи; кисеоник у чамцу (броду); средство комуникације; истакнуте телефонске бројеве у случају незгода и хитних случајева; програм транспорта унесрећеног; савремену, исправну и уредно сервисирану ронилачку опрему; редовно и уредно сервисиране компресоре укупног капацитета најмање 180 лит/мин; прибор за обележавање;

3) мора имати учионицу или одговарајући простор за подучавање полазника, са наставним помагалима и дидактичким материјалом у складу са програмом обуке.

VI. УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ,
ОДНОСНО СЛУЖБИ

Члан 34.

Установе односно привредна друштва која обављају спортске делатности организују се на начин да се раздвоје делатности које су по својој природи суштински различите.

VII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 35.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о условима за обављање спортских активности и делатности („Службени гласник РС”, број 30/99).

Члан 36.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Број 66-00-15/2011-03/1

У Београду, 27. јуна 2013. године

Министар,

др Алиса Марић, с.р.