Zakon

 

На основу члана 43. став 5. Закона о транспорту опасног терета („Службени гласник РС”, број 88/10),

Министар саобраћаја доноси

 

ПРАВИЛНИК

о условима за издавање, односно одузимање овлашћења за стручно оспособљавање кандидата за возача возила за транспорт опасног терета

"Службени гласник РС", број 64 од 24. јула 2013.

 

Члан 1.

Овим правилником се ближе прописују услови које мора да испуни привредно друштво, односно друго правно лице (у даљем тексту: центар за обуку) којем се издаје односно одузима овлашћење за стручно оспособљавање кандидата за возача возила за транспорт опасног терета ( у даљем тексту: овлашћење).

Члан 2.

Овлашћење издаје Управа за транспорт опасног терета (у даљем тексту: Управа) на захтев центра за обуку који намерава да стручно оспособљава кандидата за возача возила за транспорт опасног терета (у даљем тексту: кандидат), у складу са законом.

Члан 3.

Овлашћење се издаје центру за обуку чија је претежна делатност образовање и који има:

1) план и програм наставе припремљен у складу са Законом о потврђивању конвенције о међународном транспорту опасног терета у друмском саобраћају (ADR 2007) који је објављен у „Службеном гласнику РС – Међународни уговори”, број 2/10 (у даљем тексту: ADR) са изменама и допунама, као и у складу са одговарајућим одредбама Закона о транспорту опасног терета, који се доставља уз захтев из члана 2. овог правилника;

2) наставни кадар, и то:

(1) најмање једног предавача са високом стручном спремом и важећим сертификатом за саветника за безбедност у транспорту опасног терета;

(2) најмање једног предавача са високом стручном спремом за специјалистичку обуку за транспорт опасног терета у цистернама, односно за транспорт материја и предмета класе 1 или класе 7;

(3) најмање једног демонстратора за практичне вежбе на полигону.

Уз захтев из члана 2. овог правилника за лица из подтач. (1), (2) и (3) ове тачке достављају се уговори са предавачима, дипломе и сертификати;

3) простор у својини или закупу за извођење теоријске наставе, за који, уз захтев из члана 2. овог правилника доставља лист непокретности или уговор о закупу;

4) обезбеђена наставна средства за реализацију обуке, за која као доказ доставља списак тих наставних средстава, и то:

(1) табле и додатне подлоге за скице са средствима за писање, рачунар с пројекцијским уређајем, видеопројектор, схеме, фотографије, цртеже, филмове и друга аудиовизуелна средства и опрему према потреби наставе и за практични део наставе (структура ADR, класе опасних терета, врсте опасности, обележавање возила, амбалажа, идентификациони бројеви опасних терета, гашење пожара, врсте противпожарних апарата и др.), обавезну и додатну опрему за возача и возила којима се превози опасан терет, одговарајуће обрасце (транспортна документа за возача и возило у складу с ADR);

(2) ADR на српском језику и текстове важећих закона и подзаконских прописа везаних за транспорт опасног терета у друмском саобраћају;

5) полигон најмање површине 500 m² на коме се организује практична настава за потребе: показне вежбе гашења пожара и употребе заштитне опреме, вежбе радњи у случају незгода или ванредних догађаја, визуелног прегледа возила и терета на возилу и друге облике наставе према потреби стручног оспособљавања возача, сходно члану 2. став 2. тачка 1) Закона о транспорту опасног терета – ADR 8.2.2 за који као доказ, доставља лист непокретности или уговор о закупу.

Члан 4.

Простором из члана 3. тачка 3. овог правилника сматра се једна, односно више затворених учионица за обуку најмање 20 кандидата, опремљена радним столовима и столицама, површине најмање 40 метара квадратних.

Члан 5.

Поред доказа из члана 3. овог правилника центар за обуку уз захтев из члана 2. овог правилника прилаже и доказ о уплаћеним административним таксама.

Члан 6.

Испуњеност услова из члана 3. овог правилника проверава се увидом у доказе који се достављају уз захтев из члана 2. овог правилника и непосредним прегледом простора и полигона и о томе се саставља записник.

Члан 7.

Обавештење о терминима, месту одржавања стручног оспособљавања, броју кандидата и предавачима, центар за обуку доставља Управи најмање 14 дана пре дана почетка обуке.

Члан 8.

Управа на својој интернет страници објављује списак овлашћених центара за обуку.

Члан 9.

Овлашћење се одузима ако центар за обуку коме је издато овлашћење престане да испуњава један од услова из члана 3. овог правилника.

Члан 10.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о техничким условима које морају да испуњавају предузећа која врше стручно оспособљавање возача моторних возила којима се превозе опасне материје и других лица које учествују у превозу тих материја („Службени лист СФРЈ”, број 76/90).

Члан 11.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Број 110-00-13/2013-01

У Београду, 8. јула 2013. године

Министар,

Милутин Мркоњић, с.р.