Zakon

 

На основу члана 61. став 2. Закона о транспорту опасног терета („Службени гласник РС”, број 88/10),

Министар саобраћаја доноси

 

ПРАВИЛНИК

о програму и начину полагања испита за стручну оспособљеност за обављање послова Лица са сертификатом ADN

"Службени гласник РС", број 64 од 24. јула 2013.

 

Члан 1.

Овим правилником прописује се програм и начин полагања испита за стручну оспособљеност за обављање послова Лица са сертификатом ADN, састав комисије која проверава стручну оспособљеност за обављање послова Лица са сертификатом ADN (у даљем тексту: комисија) и износ трошкова за полагање испита.

Члан 2.

Програм полагања испита за стручну оспособљеност за обављање послова Лица са сертификатом ADN обухвата познавање:

1) Закона о транспорту опасног терета („Службени гласник РС”, број 88/10);

2) Закона о потврђивању Европског споразума о међународном транспорту опасног терета на унутрашњим пловним путевима – ADN поглавље 8.2 („Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 3/10) са изменама и допунама.

Члан 3.

Испит за стручну оспособљеност за обављање послова за Лице са сертификатом ADN (у даљем тексту: испит) полаже се пред комисијом коју у складу са законом образује Управа за транспорт опасног терета (у даљем тексту: Управа).

Члан 4.

Комисију чине три члана који имају заменике.

Председник комисије и заменик председника су лица запослена у Управи.

Директор Управе за сваки испитни рок именује чланове и заменике чланова комисије.

Члан 5.

Kандидати уз пријаву за полагање испита подносе:

1) диплому о степену стручне спреме;

2) потврду центра за обуку о стручном оспособљавању за Лице са сертификатом ADN;

3) фотокопију личне карте;

5) доказ о уплати трошкова полагања испита.

Пријаве за полагање испита подносе се у складу са обавештењем на интернет страници Управе.

Члан 6.

Испит се полаже писмено и траје три сата. На испиту је дозвољено коришћење европског споразума из члана 2. тачка 2) овог правилника и Закона о транспорту опасног терета и подзаконских прописа донетих на основу тог закона.

Успех кандидата оцењује се са „положио” или „није положио”.

Испит је положио кандидат који је одговорио тачно на најмање 70% од 40 питања.

Члан 7.

Управа, почетком текуће године, објављује датуме одржавања најмање два испитна рока за ту годину.

Испитни рок може се организовати, по потреби и мимо утврђених рокова за минимум десет кандидата.

Члан 8.

Управа на својој интернет страници објављује Каталог испитних питања.

Члан 9.

Висина трошкова за полагање испита износи 10.000,00 динара.

Средства из става 1. овог члана уплаћују се на рачун буџета Републике Србије.

Члан 10.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи одредбa члана 17а став 1. тачка 2) Правилникa о звањима, условима за стицање звања и овлашћењима чланова посаде бродова унутрашње пловидбе трговачке морнарице Савезне Републике Југославије („Службени лист СФРЈ”, бр. 32/82, 30/83 и 30/87 и „Службени лист СРЈ”, брoj 25/96).

Члан 11.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Број 110-00-70/2013-06

У Београду, 8. јула 2013. године

Министар,

Милутин Мркоњић, с.р.