Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 20б став 7. Закона о акцизама („Службени гласник РС”, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – др. закон, 61/07,  5/09 и 31/09),

Министар финансија доноси

ПРАВИЛНИК

о условима и поступку за добијање, обнављање и одузимање акцизне дозволе, начину и контроли отпремања и допремања производа у акцизно складиште и о вођењу евиденције у акцизном складишту

“Службени гласник РС”, бр. 41 од 2. јуна 2009, 99 од 16. октобра 2012, 64 од 24. јула 2013, 67 од 29. јула 2015, 44 од 8. јуна 2018 - др. закон

 

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Престају да важе одредбе члана 14. став 3. Правилника, у делу у ком се установљава обавеза употребе печата у пословању друштава и предузетника, даном почетка примене члана 160. Закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, број 44/2018), односно 1. октобра 2018. године (види члан 160. Закона – 44/2018-27).

Члан 1.

Овим правилником уређују се услови и поступак за добијање, обнављање и одузимање акцизне дозволе, начин и контрола отпремања и допремања производа у акцизно складиште  и вођење евиденције у акцизном складишту.

*Службени гласник РС, број 65/2015

1. Добијање, обнављање и одузимање акцизне дозволе и вођење евиденције о акцизним дозволама

1.1. Добијање акцизне дозволе

Члан 2.

Акцизна дозвола добија се на основу захтева произвођача акцизних производа (у даљем тексту: произвођач), који се подноси министарству надлежном за послове финансија (у даљем тексту: министарство).

Захтев из става 1. овог члана садржи следеће податке:

1) назив и место седишта, претежна делатност, порески идентификациони број подносиоца захтева (у даљем тексту: ПИБ) и адреса места где се обавља производња акцизног производа;

2) брисана је (види члан 1. Правилника - 99/2012-275)

3) врста акцизног производа који ће се производити, односно смештати у акцизно складиште, а за деривате нафте и тарифна ознака номенклатуре ЦТ (у даљем тексту: тарифна ознака);

4) остварена количина произведених акцизних производа у протеклој календарској години;

5) планиране количине годишње производње акцизног производа;

6) број  складишта за производњу, односно смештај акцизних производа за које тражи акцизну дозволу;

7) место, адреса и ознака  складишта из тачке 6) овог става;

7а) брисана је (види члан 2. Правилника - 64/2013-14)

8) о власништву над простором, а ако је простор закупљен, податке о закуподавцу, условима коришћења закупа (забрана приступа закуподавца, издвојеност закупљеног простора од осталих простора које користи закуподавац и др.);

9) ближи опис акцизног складишта у које ће се производити, односно отпремати производи под одложеним режимом обрачунавања и плаћања акцизе (површина, односно запремина, број просторија, отворен, затворен, начин обезбеђења и означавања простора и сл.);

10) количина ускладиштених производа на залихама у простору, осим у производном погону, за који се тражи статус акцизног складишта, ако у моменту подношења захтева има ускладиштене производе;

11) о просечном месечном расходу који настаје у манипулацији са производима у складишту, осим у производном погону у претходној години;

12) опис рада система рачуноводства, а посебно начин евидентирања стања и кретања производа, врста и опис потребне документације;

13) изјава да ли испуњава услове за електронску размену података који се односе на кретање производа;

14) начин отпремања акцизних производа (нпр. врста превозног средства, сопствена или туђа превозна средства, у цистернама, цевоводом и др.) из производног погона у акцизно складиште, односно из једног у друго акцизно складиште  и опис пратеће документације;

15) број и датум решења надлежног органа о испуњености услова у погледу техничке опремљености, заштите на раду и заштите и унапређења животне средине, као и других прописаних услова који морају да буду испуњени за обављање делатности у складишту, ако је прописима о испуњености тих услова предвиђено доношење решења за производе на које се плаћа акциза;

16) о мерним уређајима који се користе приликом складиштења, односно отпремања деривата нафте.

Уз захтев за добијање акцизне дозволе (у даљем тексту: захтев) произвођач доставља доказ:     

1) да је регистрован за обављање делатности производње акцизних производа;

2) да против њега није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно престанка обављања самосталне делатности до дана подношења захтева;

3) да одговорно лице у предузећу, односнo предузетник,  није под истрагом, односно да се против њега не води кривични поступак за кривично дело;

4) о упису у Регистар произвођача алкохолних пића код Пореске управе – Централе – за произвођаче алкохолних пића;

5) о упису у Регистар произвођача дуванских производа код – Управе за дуван – за произвођаче дуванских производа;

6) о власништву над простором, ако је произвођач власник;

7) уговор о закупу простора, ако је произвођач закупац;

8) одобрење од стране органа надлежног за мере за коришћење мерног уређаја из става 2. тачка 16) овог члана;

9) брисана је (види члан 1. Правилника - 99/2012-275)

10) о извршеном попису акцизних производа из става 2. тачка 10) овог члана.

11) брисана је (види члан 2. Правилника - 67/2015-10)

Доказ из става 3. тачка 3) овог члана не може бити старији од 15 дана у односу на датум подношења захтева из става 2. овог члана.

Ознака из става 2. тачка 7) овог члана мора да буде истакнута на чврстој подлози изнад или поред улаза у складиште, осим у акцизно складиште – производни погон, за које се тражи акцизна дозвола и да садржи посебно нумеричко или словно обележје које се односи само на то складиште.

*Службени гласник РС, број 99/2012

**Службени гласник РС, број 64/2013

***Службени гласник РС, број 67/2015

Члан 3.

Акцизну дозволу може да добије произвођач под условом да:

1) је регистрован за обављање делатности производње акцизних производа;

2) је уписан у Регистар произвођача дуванских производа код Управе за дуван – за произвођаче дуванских производа;

3) је уписан у Регистар произвођача алкохолних пића код Пореске управе – Централе – за произвођаче алкохолних пића;

4) располаже простором који испуњава просторно-техничке и друге услове прописане овим правилником за акцизна складишта у којима се производе, односно смештају производи под режимом одложеног обрачунавања и плаћања акцизе;

5) је простор из тачке 4) овог става легално изграђен;

6) је обезбедио евиденцију која омогућава праћење стања кретања акцизних производа по врсти, количини и вредности;

7) против њега није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно престанка обављања самосталне делатности до дана подношења захтева;

8) одговорно лице у предузећу, односно предузетник,  није под истрагом, односно да се против њега не води кривични поступак за кривична дела;

9) испуњава услове за електронску размену података који се односе на кретање производа, ако евиденцију о стању и кретању акцизних производа води електронским путем.

Брисани су ранији ст. 2. и 3. (види члан 2. Правилника - 99/2012-275)

*Службени гласник РС, број 99/2012

Члан 4.

Акцизна дозвола може да се добије ако су испуњени просторно-технички, економски и други услови прописани овим правилником, а који обезбеђују праћење производње у акцизном складишту акцизних производа, стања и кретања ових производа, као и ефикасну контролу производње у акцизном складишту и отпремања акцизних производа у акцизно складиште.

Акцизну дозволу из става 1. овог члана даје министар надлежан за послове финансија (у даљем тексту: министар) доношењем решења, по претходно прибављеном мишљењу надлежне организационе јединице Пореске управе према месту где се налази складиште, а након спроведеног поступка о утврђивању испуњености услова за давање акцизне дозволе.

Решење о давању акцизне дозволе издаје се на две године и може се обновити.

Решење из става 3. овог члана садржи нарочито податке о:

1) називу и адреси имаоца акцизне дозволе, месту и адреси где се обавља процес производње акцизних производа, ПИБ-у ;

2) адреси и ознаци акцизног складишта из члана 2. став 2. тачка 7)  овог правилника и површини, односно запремини акцизног складишта;

3) врсти акцизног производа који се може производити, односно смештати у акцизно складиште, а за деривате нафте и о тарифној ознаци;

4) датуму до када важи акцизна дозвола ако се издаје решење којим се акцизна дозвола обнавља;

5) обавезама имаоца акцизне дозволе у вези са кретањем акцизних производа.

Решење из става 3. овог члана издаје се за свако складиште посебно, осим ако се на истој локацији налази више складишта када се доноси једно решење за сва складишта.

Решење из става 3. овог члана не може се преносити на друго лице.

Решење из става  3. овог члана доставља се произвођачу који је добио акцизну дозволу и надлежној организационој јединици Пореске управе према месту где се произвођач води као порески обвезник и где се налази акцизно складиште  .

Произвођач је дужан да у року важења решења из става 3. овог члана испуњава услове прописане овим правилником за издавање акцизне дозволе.

*Службени гласник РС, број 99/2012

**Службени гласник РС, број 64/2013

***Службени гласник РС, број 67/2015

1.2. Обнављање акцизне дозволе

Члан 5.

Акцизна дозвола из члана 4. став 3. овог правилника може се обновити ако произвођач испуњава услове прописане овим правилником за њено издавање.

Акцизна дозвола може се обновити ако је произвођач најкасније 45 дана пре истека рока важења постојеће дозволе поднео захтев за обнављање акцизне дозволе, уз достављање доказа о испуњености услова прописаних овим правилником за њено издавање.

Ако министар најкасније у року важења постојеће акцизне дозволе не одлучи о захтеву за обнављање акцизне дозволе, произвођач – ималац акцизне дозволе има право да до доношења одлуке настави да отпрема и смешта акцизне производе у акцизно складиште у складу са постојећом дозволом.

Произвођач коме је одбијен захтев за обнављање акцизне дозволе дужан је да, на дан пријема одлуке о одбијању захтева за обнављање акцизне дозволе, изврши попис затечених залиха акцизних производа у акцизном складишту, осим у акцизном складишту – производном погону и да на затечене залихе акцизних производа обрачуна и плати акцизу на начин и у роковима прописаним Законом о акцизама („Службени гласник РС”, бр. 22/01,73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – др. закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 – др. закон, 142/14 и 55/15 – у даљем тексту: Закон).

Решење о обнављању акцизне дозволе из става 2. овог члана доставља се произвођачу коме је обновљена акцизна дозвола и надлежној организационој јединици Пореске управе према месту где се произвођач води као порески обвезник и где се налази акцизно складиште .

*Службени гласник РС, број 99/2012

**Службени гласник РС, број 64/2013

***Службени гласник РС, број 67/2015

1.3. Престанак важења и одузимање акцизне дозволе

Члан 6.

Акцизна дозвола престаје да важи истеком рока на који је издата.

На захтев имаоца акцизне дозволе, акцизна дозвола може престати да важи и пре истека рока на који је издата, о чему се доноси решење о престанку важења акцизне дозволе.

Решење из става 2. овог члана доставља се произвођачу и надлежној организационој јединици Пореске управе према месту где се произвођач води као порески обвезник и где се налази акцизно складиште  .

Произвођач коме је акцизна дозвола из става 1. овог члана престала да важи, односно произвођач који је добио решење из става 3. овог члана, дужан је да на дан истека рока важења акцизне дозволе, односно пријема решења изврши попис затечених залиха акцизних производа у акцизном складишту, осим у акцизном складишту – производном погону и да на затечене залихе акцизних производа обрачуна и плати акцизу, на начин и у роковима прописаним Законом.

Податак о престанку важења акцизне дозволе из става 1. овог члана, министарство уноси у евиденцију из члана 8. став 1. овог правилника,  а обавештење о престанку важења акцизне дозволе доставља произвођачу – имаоцу акцизне дозволе и надлежној организационој јединици Пореске управе према месту где се произвођач води као порески обвезник и где се налази акцизно складиште  .

*Службени гласник РС, број 99/2012

**Службени гласник РС, број 67/2015

Члан 7.

Акцизна дозвола одузима се ако ималац акцизне дозволе престане да испуњава услове прописане овим правилником за издавање акцизне дозволе, односно ако:

1) престане да обавља делатност производње акцизних производа;

2) се брише из одговарајућег регистра који се води код Управе за дуван, односно Пореске управе – Централе;

3) је против имаоца акцизне дозволе покренут поступак стечаја или ликвидације, односно поступак престанка обављања самосталне делатности;

4) надлежни порески орган у поступку контроле утврди да је ималац акцизне дозволе престао да испуњава просторно-техничке, економске и друге услове прописане овим правилником, а који обезбеђују праћење производње акцизних производа, стања и кретања ових производа, као и ефикасну контролу производње и отпремања акцизних производа у акцизно складиште;

5) врши отпремање, односно допремање у акцизно складиште супротно одредбама овог правилника;

6) у акцизно складиште смешта акцизне производе за које није добио акцизну дозволу или смешта робу других произвођача;

7) у акцизном складишту – производном погону врши производњу производа за које није добио акцизну дозволу.

Министар доноси решење о одузимању акцизне дозволе након утврђивања разлога из става 1. овог члана.

Решење из става 2. овог члана доставља се произвођачу коме је одузета акцизна дозвола и надлежној организационој јединици Пореске управе према месту где се произвођач води као порески обвезник и где се налази акцизно складиште  .

Произвођач коме је одузета акцизна дозвола дужан је да, на дан пријема решења о одузимању акцизне дозволе, изврши попис затечених залиха акцизних производа у акцизном складишту, осим у акцизном складишту – производном погону и да на затечене залихе акцизних производа обрачуна и плати акцизу на начин и у роковима прописаним Законом.

Произвођач коме је одузета акцизна дозвола из разлога из става 1. тач. 4) – 7) овог члана не може да добије акцизну дозволу у року од пет година од дана доношења решења о одузимању акцизне дозволе.

Ако је произвођачу одузета акцизна дозвола из разлога из става 1. тач. 4) – 7) овог члана, акцизну дозволу у року од пет година од дана доношења решења о одузимању акцизне дозволе не може да добије ни произвођач акцизних производа који је повезано лице са произвођачем коме је одузета акцизна дозвола, као ни произвођач акцизних производа који је правни следбеник произвођача коме је одузета акцизна дозвола.

Ако је произвођачу одузета акцизна дозвола из разлога из става 1. тачка 3) овог члана, акцизну дозволу не може да добије ни произвођач акцизних производа који је повезано лице са произвођачем коме је одузета акцизна дозвола, као ни произвођач акцизних производа који је правни следбеник произвођача коме је одузета акцизна дозвола, у периоду трајања поступка стечаја или ликвидације.

Ако је произвођачу који има више акцизних дозвола, одузета акцизна дозвола за једно складиште, акцизна дозвола одузима се и за остала акцизна складишта.

Брисан је ранији став 8. (види члан 6. Правилника - 99/2012-275)

*Службени гласник РС, број 99/2012

**Службени гласник РС, број 67/2015

1.4. Вођење евиденције и достављање података

Члан 8.

Министарство води евиденцију о имаоцима акцизне дозволе.

Евиденција из става 1. овог члана садржи податке о: називу и седишту имаоца акцизне дозволе, врсти акцизних производа који се производе, односно смештају у акцизно складиште, броју и датуму решења о давању, обнављању, односно одузимању акцизне дозволе, датуму престанка важења акцизне дозволе, месту, адреси, ознаци акцизног складишта, као и друге податке од значаја за вођење евиденције о раду акцизних складишта.

У случају промене податка из чл. 2–5. овог правилника, произвођач који је добио, односно обновио акцизну дозволу дужан је да обавести министарство у року од осам дана од дана настанка промене ради уписа промењених података у евиденцију из става 1. овог члана, односно доношења решења.  

Ако се ради о промени податка из чл. 4. и 5. овог правилника, а који се односе на место и адресу где се обавља процес производње акцизних производа, површини, односно запремини акцизног складишта, врсти акцизних производа који се могу смештати у акцизно складиште и другим подацима који битно утичу на рад акцизних складишта, министар доноси решење о измени решења о давању акцизне дозволе.

Решење о измени решења о давању акцизне дозволе доноси се на начин и по поступку предвиђеном за издавање акцизне дозволе и важи до истека рока важења постојеће акцизне дозволе.

Решење из става 5. овог члана доставља се произвођачу и надлежној организационој јединици Пореске управе према месту где се произвођач води као порески обвезник и где се налази акцизно складиште  .

У случају промене податка из чл. 4. и 5. овог правилника, а који се односе на назив, адресу, ознаку акцизног складишта, као и промене сличних података који битно не утичу на рад акцизних складишта, не доноси се ново решење, већ министарство врши упис промене података у  евиденцију из става 1. овог члана.

Обавештење о насталој промени података из става 7. овог члана министарство доставља произвођачу и надлежној организационој јединици Пореске управе према месту где се произвођач води као порески обвезник и где се налази акцизно складиште  .

*Службени гласник РС, број 99/2012

**Службени гласник РС, број 67/2015

2. Акцизно складиште

Члан 9.

Акцизно складиште је један или више међусобно повезаних затворених или ограђених простора који сачињавају целину, у коме овлашћени држалац акцизног складишта складишти, прима и отпрема производе под режимом одложеног обрачунавања и плаћања акцизе и које мора бити видљиво означено и физички одвојено од других простора.

Акцизно складиште – производни погон може бити и један или више међусобно повезаних затворених или ограђених простора који сачињавају заокружену техничко-технолошку целину, састављену од процесних, односно производних постројења у којима овлашћени држалац акцизног складишта производи акцизне производе под режимом одложеног обрачунавања и плаћања акцизе и које мора бити видљиво означено и физички одвојено од других простора.

Акцизно складиште за деривате нафте - производни погон може бити и један или више међусобно повезаних затворених или ограђених простора који сачињавају заокружену техничко-технолошку целину, састављену од процесних постројења, инсталација, цевовода и резервоара у којима овлашћени држалац акцизног складишта процесом намешавања врши производњу деривата нафте који се, као финални производ, користе као погонско гориво или енергент.

Акцизно складиште мора имати свој назив или другу врсту ознаке видно истакнуте на акцизном складишту.

Ако се акцизни производи складиште у акцизном складишту на отвореном простору, тај простор мора да буде ограђен на начин који омогућава безбедно складиштење производа, има само један улаз и видно истакнуту ознаку да је тај простор акцизно складиште.

Ако се у акцизном складишту складишти више група акцизног производа, ти производи се морају одвојено складиштити по групама производа.

У акцизном складишту се може налазити само опрема која је неопходна за обављање  делатности производње, односно складиштења и отпремања производа.

У складишту које је добило акцизну дозволу не могу се производити, односно смештати и производи других произвођача.

Изузетно од става 8. овог члана, у акцизном складишту имаоца акцизне дозволе, по налогу државног органа, привремено се могу сместити акцизни производи у власништву другог правног лица, о чему је ималац акцизне дозволе дужан да сачини извештај и достави га надлежној организационој јединици Пореске управе. У акцизном складишту имаоца акцизне дозволе могу се сместити и акцизни производи који су у надлежности Републичке дирекције за робне резерве.

Ималац акцизне дозволе може да отпрема и смешта акцизне производе у режиму одложеног обрачунавања и плаћања акцизе из производног погона у акцизно складиште.

Ако у складишту за које је поднет захтев за добијање акцизне дозволе има ускладиштених производа на залихама, произвођач је дужан да у моменту добијања акцизне дозволе отпреми те производе у друго складиште које није акцизно.

Обавеза отпремања производа из става 11. овог члана у моменту добијања акцизне дозволе не односи се на производни погон за који је добијена акцизна дозвола.

*Службени гласник РС, број 99/2012

**Службени гласник РС, број 64/2013

Члан 10.

Простор акцизног складишта налази се у фабричком кругу, осим за смештај деривата нафте.

 Обвезнику акцизе – произвођачу који има акцизно складиште у фабричком кругу, може се одобрити и акцизно складиште ван фабричког круга ако то доприноси знатном побољшању услова продаје и смањења трошкова пословања и ако се то складиште налази на удаљености од најмање 80 километара од места производње.

Члан 11.

Брисан је (види члан 9. Правилника - 99/2012-275)

3. Отпремање акцизних производа у акцизно складиште*  и отпремање акцизних производа из акцизног складишта

*Службени гласник РС, број 99/2012

**Службени гласник РС, број 64/2013

3.1. Отпремање акцизних производа из производног погона, односно производног погона – акцизног складишта у друго акцизно складиште,*  у фабричком кругу

*Службени гласник РС, број 99/2012

**Службени гласник РС, број 64/2013

Члан 12.

Отпремање производа из производног погона, односно производног погона – акцизног складишта, ради смештања у друго акцизно складиште,  у фабричком кругу, под режимом одложеног обрачунавања и плаћања акцизе, врши се уз пратећи документ којим се доказује да су акцизни производи напустили производни погон, односно производни погон – акцизно складиште и допремљени у друго акцизно складиште,  у фабричком кругу.

Документ из става 1. овог члана садржи следеће податке: назив акцизног производа, редни број, датум отпремања, количину отпремљеног производа и ознаку производног погона – акцизног складишта, односно акцизног складишта,  где се отпрема, као и друге податке за отпремање производа у акцизно складиште .

*Службени гласник РС, број 99/2012

**Службени гласник РС, број 64/2013

***Службени гласник РС, број 67/2015

3.2. Отпремање акцизних производа из производног погона, односно производног погона – акцизног складишта у други производни погон акцизно складиште или друго акцизно складиште ван производног погона,*  ван фабричког круга

*Службени гласник РС, број 99/2012

**Службени гласник РС, број 64/2013

Члан 13.

Отпремање производа из производног погона, односно производног погона – акцизног складишта, ради смештања у други производни погон – акцизно складиште или друго акцизно складиште ван производног погона,  ван фабричког круга, под режимом одложеног обрачунавања и плаћања акцизе, врши се уз пратећи документ којим се доказује да су акцизни производи напустили производни погон, односно производни погон – акцизно складиште и допремљени у други производни погон – акцизно складиште или друго акцизно складиште ван производног погона,  ван фабричког круга.

Лице које отпрема акцизни производ из производног погона, односно производног погона – акцизног складишта (у даљем тексту: отпремилац) и лице које прима акцизни производ ради смештања у други производни погон – акцизно складиште, односно акцизно складиште (у даљем тексту: прималац), о отпремању, односно допремању акцизних производа дужно је да обавести надлежну организациону јединицу Пореске управе, најкасније 24 часа пре момента отпремања, односно допремања производа.

Порески инспектор претходно оверава документ из става 1. овог члана при отпремању, односно допремању акцизног производа у други производни погон – акцизно складиште, односно акцизно складиште.

Документ из става 1. овог члана мора бити попуњен штампаним словима, тако да унете податке није могуће брисати и исправљати.

*Службени гласник РС, број 99/2012

**Службени гласник РС, број 64/2013

Члан 14.

Пратећи документ из члана 13. став 1. овог правилника састоји се од пет истоветних примерака и садржи следеће податке: седиште и ПИБ произвођача који отпрема производе, врсту и назив производа, јединицу мере и количину производа, податак са мерног инструмента (мерача) у моменту отпремања, односно допремања у други производни погон – акцизно складиште, односно акцизно складиште – за деривате нафте, вредност (цену) производа, назив производног погона – акцизног складишта, односно акцизног складишта у које се производ допрема, односно из којег се отпрема (са адресом), име и презиме и јединствени матични број грађана (у даљем тексту: ЈМБГ) лица које је отпремило, односно примило производ у производном погону – акцизном складишту, односно акцизном складишту, регистарски број превозног средства којим је производ достављен, потпис и оверу пореског инспектора о отпреми, односно допреми производа у производни погон – акцизно складиште, односно акцизно складиште.

Код отпремања, односно пријема производа у производни погон – акцизно складиште, односно акцизно складиште први и пети примерак документа остаје отпремиоцу, четврти пореском инспектору у седишту отпремиоца, трећи примаоцу, а други пореском инспектору у седишту примаоца.

Овлашћено лице отпремиоца и порески инспектор при отпремању производа  ка примаоцу оверавају сваки примерак документа  потписом.

Овлашћено лице отпремиоца, након попуњавања и овере документа, задржава пети примерак документа, четврти доставља пореском инспектору, а први, други и трећи примерак документа прате производ до примаоца.

Овлашћено лице и порески инспектор код примаоца при пријему производа потписују и оверавају сваки примерак документа о пријему производа, с тим што трећи примерак задржава прималац, други се доставља пореском инспектору, а први примерак прималац враћа произвођачу.

Ако се акцизни производ транспортује преко система који не омогућава да документ прати производ на читавом путу, произвођач мора на начин из ст. 2. до 5. овог члана да достави документ примаоцу најкасније у року од 24 часа по пријему производа.

Надлежна организациона јединица Пореске управе, на основу података из документа из става 1. овог члана води евиденцију о сваком акцизном складишту посебно.

*Службени гласник РС, број 99/2012

**Службени гласник РС, број 64/2013

***Службени гласник РС, број 44/2018

3.3. Отпремање акцизних производа из акцизног складишта у фабричком кругу у акцизно складиште,*  ван фабричког круга

*Службени гласник РС, број 99/2012

**Службени гласник РС, број 64/2013

Члан 15.

Отпремање акцизних производа из акцизног складишта у фабричком кругу ради смештања у акцизно складиште,  ван фабричког круга и обратно, врши се на начин и по поступку из чл. 13. и 14. овог правилника.

*Службени гласник РС, број 99/2012

**Службени гласник РС, број 64/2013

3.4. Отпремање акцизног производа из једног у друго акцизно складиште у фабричком кругу

*Службени гласник РС, број 99/2012

**Службени гласник РС, број 64/2013

Члан 16.

Отпремање, односно допремање производа из једног у  друго акцизно складиште у фабричком кругу  врши се на начин и по поступку из члана 12. овог правилника.

*Службени гласник РС, број 64/2013

3.5. Отпремање акцизних производа из једног у друго акцизно складиште ван фабричког круга

*Службени гласник РС, број 99/2012

**Службени гласник РС, број 64/2013

Члан 17.

Отпремање, односно допремање производа из једног у друго акцизно складиште ван фабричког круга  врши се на начин и по поступку из чл. 13. и 14. овог правилника.

*Службени гласник РС, број 64/2013

3.6. Отпремање акцизних производа из производног погона акцизног складишта,* односно акцизног складишта за које не постоји обавеза обрачунавања и плаћања акцизе

*Службени гласник РС, број 99/2012

**Службени гласник РС, број 64/2013

Члан 18.

За акцизне производе отпремљене из производног погона – акцизног складишта, односно акцизног складишта за које је чланом 19. Закона прописано да се акциза не плаћа, обвезник акцизе у рачуну, отпремници или другом документу који прати производе назначава да су производи ослобођени плаћања акцизе према члану 19. Закона, уз навођење одговарајуће одредбе поменутог члана Закона којом је прописано ослобођење.

*Службени гласник РС, број 99/2012

**Службени гласник РС, број 64/2013

4. Вођење евиденције у акцизном складишту

Члан 19.

Ималац акцизне дозволе  за свако акцизно складиште води евиденцију о стању и кретању акцизних производа у акцизном складишту, и то по количини и вредности за сваку врсту акцизног производа посебно.

Евиденција из става 1. овог члана садржи податке о:

1) стању залиха  на дан 1. јануара текуће године;

2) врсти, количини и вредности произведених, допремљених, односно отпремљених акцизних производа у, односно из акцизног складишта;

3) брисана је (види члан 23. Правилника - 99/2012-275)

4) врсти, количини и вредности производа отпремљених из акцизног складишта за које је чланом 19. Закона прописано да се акциза не плаћа, уз навођење о којем ослобођењу се ради;

5) врсти, количини и вредности производа стављених у промет из акцизног складишта сагласно члану 21. став 2. тач. 2), 3) и 4) Закона;

6)  називу, седишту и ПИБ-у купца производа;

7) износу обрачунате акцизе;

8) стању залиха на дан 31. децембра текуће године.

Ако се евиденција из става 1. овог члана води електронским путем, ималац акцизне дозволе је дужан да у сваком моменту, ради контроле, омогући несметан приступ подацима. 

Евиденције из ст. 2. и 3. овог члана морају се водити и држати у акцизном складишту.

Брисани су ранији ст. 5, 6. и 7. (види члан 23. Правилника - 99/2012-275)

*Службени гласник РС, број 99/2012

Члан 20.

Евиденција из члана 19. овог правилника чува се најмање 10 година по истеку пословне године на коју се односи, а документација на основу које су вршена књижења – најмање пет година.

5. Прелазне и завршне одредбе

Члан 21.

Решења о давању акцизне дозволе, као и решења о продужењу важења акцизне дозволе, која су издата по одредбама Правилника о условима и поступку за добијање и одузимање акцизне дозволе, начину и контроли отпремања и допремања производа у акцизно складиште и вођење евиденције у акцизном складишту („Службени гласник РС”, бр. 140/04, 30/05, 49/05 и 88/05), важе до истека рока до којег су издата, под условом да ималац акцизне дозволе испуњава услове прописане за издавање акцизне дозволе.

Члан 22.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о условима и поступку за добијање и одузимање акцизне дозволе, начину и контроли отпремања и допремања производа у акцизно складиште и вођење евиденције у акцизном складишту („Службени гласник РС”, бр. 140/04, 30/05, 49/05 и 88/05).

Члан 23.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-00-132/2009-04

У Београду, 27. маја 2009. године

Министар,

др Диана Драгутиновић, с.р.

 

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ" ПРАВИЛНИКА

Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и поступку за добијање, обнављање и одузимање акцизне дозволе, начину и контроли отпремања и допремања производа у акцизно складиште и о вођењу евиденције у акцизном складишту: "Службени гласник РС", број 99/2012-275

Члан 24.

За захтеве за издавање акцизне дозволе који су поднети, а нису решени до дана ступања на снагу овог правилника, примењиваће се услови за издавање акцизне дозволе прописани Правилником о условима и поступку за добијање, обнављање и одузимање акцизне дозволе, начину и контроли отпремања и допремања производа у акцизно складиште и о вођењу евиденције у акцизном складишту („Службени гласник РС”, број 41/09).

Члан 25.

Решења о давању акцизне дозволе која су издата до дана ступања на снагу овог правилника, важе до истека рока важења акцизне дозволе.

Члан 26.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и поступку за добијање, обнављање и одузимање акцизне дозволе, начину и контроли отпремања и допремања производа у акцизно складиште и о вођењу евиденције у акцизном складишту: "Службени гласник РС", број 64/2013-14

Члан 22.

За захтеве за издавање акцизне дозволе који су поднети, а нису решени до дана ступања на снагу овог правилника, примењиваће се услови за издавање акцизне дозволе прописани Правилником о условима и поступку за добијање, обнављање и одузимање акцизне дозволе, начину и контроли отпремања и допремања производа у акцизно складиште и о вођењу евиденције у акцизном складишту („Службени гласник РС”, бр. 41/09 и 99/12).

Члан 23.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Правилник о изменама Правилника о условима и поступку за добијање, обнављање и одузимање акцизне дозволе, начину и контроли отпремања и допремања производа у акцизно складиште и о вођењу евиденције у акцизном складишту: "Службени гласник РС", број 67/2015-10

Члан 7.

Зa зaхтeвe зa издaвaњe aкцизнe дoзвoлe кojи су пoднeти, a нису рeшeни дo дaнa ступaњa нa снaгу oвoг прaвилникa, примeњивaћe сe услoви зa издaвaњe aкцизнe дoзвoлe прoписaни Прaвилникoм o услoвимa и пoступку зa дoбиjaњe, oбнaвљaњe и oдузимaњe aкцизнe дoзвoлe, нaчину и кoнтрoли oтпрeмaњa и дoпрeмaњa прoизвoдa у aкцизнo склaдиштe и o вoђeњу eвидeнциje у aкцизнoм склaдишту („Службeни глaсник РС”, бр. 41/09, 99/12 и 64/13).

Члaн 8.

Oвaj прaвилник ступa нa снaгу нaрeднoг дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у „Службeнoм глaснику Рeпубликe Србиje”.