Zakon

На основу члана 8. став 4. и члана 14. Закона о контроли предмета од драгоцених метала („Службени гласник РС”, број 36/11),

Министар финансија и привреде доноси

ПРАВИЛНИК

о условима за добијање знака произвођача предмета од драгоцених метала, као и знака увозника, односно заступника

"Службени гласник РС", број 7 од 23. јануара 2013.

Члан 1.

Овим правилником прописује се опрема и изглед радних просторија које морају да поседују произвођачи предмета од драгоцених метала (у даљем тексту: произвођач), опрема и изглед радних просторија које морају да поседују увозници предмета од драгоцених метала (у даљем тексту: увозник), односно заступници који заступају страног произвођача предмета од драгоцених метала на тржишту Републике Србије (у даљем тексту: заступник), као и садржинa и образац захтева за добијање знака произвођача, знака увозника, односно заступника.

Члан 2.

Oпрема коју произвођач мора да поседује обухвата:

1) одговарајуће референтне пробне игле;

2) пробни камен;

3) одговарајуће пробне киселине, и то за легуру и финоћу драгоценог метала од ког производи предмете од драгоцених метала;

4) помоћни прибор (средства за чишћење пробног камена, бадемово или ланено уље за премазивање пробног камена и папир за упијање киселине);

5) вагу са неаутоматским функционисањем класе тачности II, која је оверена важећим државним жигом;

6) опрему за означавање предмета од драгоцених метала;

7) лупу помоћу које се ознаке и жигови могу јасно видети и разликовати;

8) радни златарски сто;

9) полир машину са додацима за полирање;

10) ултрасоничну кадицу;

11) клешта, пинцете, турпије, као и одговарајући прибор за сечење;

12) слику државних жигова којима се потврђује усаглашеност предмета од драгоцених метала са прописаним захтевима.

Члан 3.

Референтне пробне игле из члана 2. тачка 1) овог правилника, у зависности од легуре и финоће драгоценог метала од кога произвођач производи предмете од драгоцених метала, морају да:

1) су израђене од одговарајуће легуре драгоценог метала;

2) имају одговарајући степен финоће са дозвољеним одступањем до + 0,5/1000;

3) су жигосане одговарајућим државним жигом.

Члан 4.

Произвођач који машински израђује предмете од драгоцених метала, поред опреме из члана 2. овог правилника, мора да поседује:

1) опрему за топљење (бренер са боцом за гас или пећ, као и посуда за топљење са машицама и калуп) са одговарајућим дигестором за одвод штених пара;

2) машину за ваљање и извлачење са одговарајућим алатом;

3) пресу са одговарајућим алатом.

Произвођач који ливењем израђује предмете од драгоцених метала, поред опреме из члана 2. овог правилника, мора да поседује:

1) бризгалицу за восак;

2) уређај за вулканизацију гуме;

3) пећ за печење гипса;

4) опрему за топљење и ливење;

5) ручни мотор за обраду накита са одговарајућим наставцима за обраду.

Члан 5.

Опрема из чл. 2. и 4. овог правилника мора да буде исправна, у стању функционисања и припремљена за рад.

Опрема из члана 2. тач. 5), 8) и 9) овог правилника, као и опрема из члана 4. овог правилника означава се серијским бројем произвођача опреме и/или инвентарским бројем произвођача, који треба да буде видљив, читљив и неизбрисив.

Ознака из става 2. овог члана треба да буде утиснута на опрему на коју је могуће утиснути је и трајно сачувати, а да се при том не проузрокује оштећење опреме или може бити утиснута на плочицу која је стављена на опрему и која је предвиђена за ту намену.

Опрема на коју се не може утиснути ознака из става 2. овог члана означава се отискивањем ознаке бојом која се не може избрисати.

Члан 6.

Oпрема коју мора да поседује увозник, односно заступник обухвата:

1) вагу са неаутоматским функционисањем класе тачности II, која је оверена важећим државним жигом;

2) опрему за означавање предмета од драгоцених метала;

3) лупу помоћу које се ознаке и жигови могу јасно видети и разликовати;

4) слику државних жигова којима се потврђује усаглашеност предмета од драгоцених метала са прописаним захтевима.

Опрема из става 1. тачка 1) овог члана означава се серијским бројем произвођача опреме и/или инвентарским бројем увозника, односно заступника.

Члан 7.

Радне просторије произвођача морају испуњавати услове у погледу техничке опремљености, заштите на раду и заштите животне средине, као и да буду довољно простране за смештај потребне опреме.

Под радним просторијама произвођача подразумева се производни и продајни простор.

Уколико су продајни и производни простор смештени у истој радној просторији, ти простори се одвајају одговарајућом преградом која омогућава њихову јасну одвојеност, као и јасну одвојеност од простора у коме се обавља нека друга делатност.

Уколико су продајни и производни простор смештени у различитим радним просторијама, које нису на истој адреси, опрема коју произвођач мора да поседује у сваком продајном простору обухвата опрему из члана 2. тач. 5), 7) и 12) овог правилника.

Поред опреме из става 4. овог члана у продајном простору у коме врши и откуп употребљаваних предмета од драгоцених метала произвођач мора да поседује опрему из члана 2. тач. 1), 2), 3) и 4) овог правилника.

Члан 8.

Радне просторије увозника, односно заступника морају испуњавати услове у погледу техничке опремљености, заштите на раду и заштите животне средине.

Уколико су продајни и магацински простор у истој радној просторији, ти простори се одвајају одговарајућом преградом која омогућава њихову јасну одвојеност.

Члан 9.

Произвођач подноси захтев за добијање знака произвођача у писаној форми.

Захтев из става 1. овог члана садржи нарочито податке о:

1) пословном имену и седишту, као и о организационој структури, односно имену и адреси предузетника;

2) особи за контакт (име и презиме и број телефона);

3) месту и адреси производног простора;

4) месту и адреси продајног простора;

5) регистрацији за обављање делатности производње предмета од драгоцених метала (број решења Агенције за привредне регистре и Порески идентификациони број);

6) врсти и степену финоће легуре драгоцених метала од којих ће се производити предмети од драгоцених метала;

7) писму којим жели да се одреде слова знака произвођача.

Уз захтев из става 1. овог члана подносе се докази којима се потврђују наводи из захтева, списак опреме који за опрему из члана 5. став 2. овог правилника садржи серијски број произвођача опреме и/или инвентарски број произвођача, као и доказ о плаћеној републичкој административној такси у складу са законом.

Произвођач који подноси захтев за обнављање решења о знаку произвођача, уз захтев доставља и копију решења којим му је додељен знак произвођача.

Члан 10.

Увозник, односно заступник подноси захтев за добијање знака увозника, односно заступника у писаној форми.

Захтев из става 1. овог члана садржи нарочито податке о:

1) пословном имену и седишту, као и о организационој структури, односну имену и адреси предузетника;

2) особи за контакт (име и презиме и број телефона);

3) регистрацији за обављање делатности увоза (број решења Агенције за привредне регистре и Порески идентификациони број);

4) овлашћењу за заступање, уколико је примењиво;

5) писму којим жели да се одреде слова знака увозника, односно заступника.

Уз захтев из става 1. овог члана подносе се докази којима се потврђују наводи из захтева, овлашћење за заступање преведено на српски језик од стране овлашћеног судског тумача, списак опреме који за опрему из члана 6. став 1. тачка 1) овог правилника садржи серијски број произвођача опреме и/или инвентарски број увозника, као и доказ о плаћеној републичкој административној такси у складу са законом.

Произвођач који има важеће решење о знаку произвођача, а који подноси захтев за знак увозника, односно заступника, уз захтев из става 1. овог члана подноси решење Агенције за привредне регистре, овлашћење за заступање преведено на српски језик од стране овлашћеног судског тумача, као и доказ о плаћеној републичкој административној такси у складу са законом.

Увозник, односно заступник који подноси захтев за обнављање решења о знаку увозника, односно заступника, уз захтев доставља и копију решења којим му је додељен знак увозника, односно заступника.

Члан 11.

Захтев за добијање знака произвођача подноси се на Обрасцу ЗЗП, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Захтев за добијање знака увозника, односно заступника подноси се на Обрасцу ЗЗУ/З, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 12.

Даном почетка примене овог правилника, престаје да важи Правилник о условима за добијање знака произвођача предмета од драгоцених метала („Службени лист СРЈ”, број 8/95).

Члан 13.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а почиње да се примењују по истеку три месеца од дана ступања на снагу овог правилника.

 

Брoj 110-00-57/2012-08

У Београду, 8. јануара 2013. године

Министар,

Млађан Динкић, с.р.

 

Образац ЗЗП - ЗАХТЕВ ЗА ДОБИЈАЊЕ ЗНАКА ПРОИЗВОЂАЧА

Образац ЗЗУ/З - ЗАХТЕВ ЗА ДОБИЈАЊЕ ЗНАКА УВОЗНИКА, ОДНОСНО ЗАСТУПНИКА