Zakon

Неважећи акт

 

 

 

На основу члана 15. став 4. Закона о контроли предмета од драгоцених метала („Службени гласник РС”, број 36/11),

Министар финансија и привреде доноси

 

ПРАВИЛНИК

о државним жиговима за предмете од драгоцених метала

"Службени гласник РС", број 7 од 23. јануара 2013.

 

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописују врсте, облици, изглед и начин израде државних жигова који се употребљавају за означавање степена финоће предмета од драгоцених метала.

Члан 2.

Државни жигови који се употребљавају за жигосање предмета од драгоцених метала су жигови за означавање степена финоће предмета од:

1) платине;

2) злата;

3) паладијума;

4) сребра.

Државни жигови садрже лик, ознаку степена финоће дату римском цифром и бројчану ознаку подручне јединице Дирекције за мере и драгоцене метале, односно регистарски број овлашћеног тела, дат арапском цифром.

Облици и изглед државних жигова из става 1. овог члана дати су у прилогу који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 3.

Државни жигови који се употребљавају за жигосање предмета од платине су:

1) жиг за I степен финоће – храстов лист окренут у десно утиснут у правоугаоник;

2) жиг за II степен финоће – храстов лист окренут у десно, утиснут у елипсу;

3) жиг за III степен финоће – храстов лист окренут у десно, утиснут у ромбоид;

4) жиг за предмете од платине који су израђени у финоћи 999 – храстов лист, окренут у десно утиснут у круг.

Члан 4.

Државни жигови који се употребљавају за жигосање предмета од злата су:

1) велики жигови за I, II, III и IV степен финоће – глава ратника, утиснута у круг, окренута у десно, са различито распоређеним урезима по ободу круга, и то за:

– I степен финоће – један урез испод врата;

– II степен финоће – два уреза: испод врата и изнад темена;

– III степен финоће – три уреза: испод врата, иза потиљка и испред лица;

– IV степен финоће – четири уреза: испод врата, иза потиљка, испред лица и изнад темена;

2) мали жигови за I, II, III и IV степен финоће – пшенични клас утиснут у четири облика, и то за:

– I степен финоће – у правоугаонику;

– II степен финоће – у правоугаонику у коме су два горња угла одсечена тако дa се добије неправилан петоугаоник;

– III степен финоће – у правоугаонику у коме су одсечени горњи и доњи углови тако да се добије шестоугаоник;

– IV степен финоће – у елипси чије димензије су једнаке елипси уписаној у основни правоугаоник;

3) жиг за предмете од злата који су израђени у финоћи 999 – глава ратника, утиснута у круг, окренута у десно;

4) велики и мали жиг за предмете од злата који су израђени ковањем – соко окренут у десно.

Члан 5.

Државни жигови који се употребљавају за жигосање предмета од паладијума су за:

– I степен финоће – шљива са петељком и листом окренутим у лево, утиснута у правоугаоник;

– II степен финоће – шљива са петељком и листом окренутим у лево, утиснута у шестоугаоник који се добија одсецањем горњих и доњих углова квадрата;

– жиг за предмете од паладијума који су израђени у финоћи 999 – шљива са петељком и листом окренутим у лево, утиснута у круг.

Члан 6.

Државни жигови који се употребљавају за жигосање предмета од сребра су:

1) велики жигови за I, II и III степен финоће – глава жене окренута у лево, утиснута у елипсу, са различито распоређеним урезима по ободу елипсе, и то за:

– I степен финоће – један урез испод врата;

– II степен финоће – два уреза: иза потиљка и испред лица;

– III степен финоће – три уреза: испод врата, иза потиљка и испред лица;

2) мали жигови за I, II и III степен финоће – петао утиснут у три облика, и то за:

– I степен финоће – у квадрату;

– II степен финоће – у кругу који се добија уписивањем у основни квадрат;

– III степен финоће – у шестоугаонику који се добија одсецањем горњих и доњих углова квадрата;

3) жиг за предмете од сребра који су израђени у финоћи 999 – глава жене, утиснута у елипсу, окренута у лево.

Члан 7.

Државни жигови који се употребљавају за жигосање предмета од драгоцених метала израђују се на начин који омогућава механичко или ласерско жигосање предмета од драгоцених метала.

Члан 8.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Наредба о врстама и облицима жигова за означавање степена финоће предмета од драгоцених метала („Службени лист СРЈ”, број 8/95).

Члан 9.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а почиње да се примењује по истеку једне године од дана ступања на снагу овог правилника.

 

Брoj 110-00-274/2012-33

У Београду, 9. јануара 2013. године

Министар,

Млађан Динкић, с.р.

 

Прилог

 

zigovi.tiff