Zakon

Неважећи акт

 

 

 

На основу члана 24. став 2. Закона о спорту („Службени гласник РС”, бр. 24/11 и 99/11 – др. закон),

Министар омладине и спорта доноси

 

ПРАВИЛНИК

о номенклатури спортских занимања и звања

"Службени гласник РС", број 7 од 23. јануара 2013.

 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником утврђују се номенклатура спортских занима и звања, типични послови за утврђена спортска занимања и звања и услови у погледу образовања, односно стручне оспособљености за стицање звања од стране спортских стручњака и стручњака у спорту.

Члан 2.

Спортски стручњаци и стручњаци у спорту су физичка лица која обављају стручни рад у складу са Законом о спорту (у даљем тексту: Закон).

Стручни рад у спорту посебно обухвата:

1) планирање и спровођење спортских активности деце и омладине и рекреација грађана;

2) планирање и спровођење тренинга спортиста, спортског васпитања, обучавања и спортског усавршавања;

3) планирање и спровођење кинезитерапијског вежбања;

4) контролу психофизичких и функционалних способности учесника у спортским активностима;

5) истраживачко-развојни и научноистраживачки рад у спорту;

6) стручно-саветодавни и стручно-информативни рад;

7) планирање спортских програма и пројеката;

8) документовање спортске стручне литературе, припремање и уређивање секундарних информационих извора у спорту;

9) креирање, планирање и организовање пропагандних кампања и акција, односа са јавношћу и контаката са средствима јавног информисања у спорту;

10) извештавање са спортских приредби, писање информативних и аналитичких новинских чланака у области спорта;

11) планирање и спровођење спортских приредаба;

12) посредовање у спортским трансферима;

13) спортски менаџмент;

14) организовање спортског пословања;

15) спортско суђење;

16) старање о безбедности, реду и сигурности на спортским приредбама и у спортским објектима;

17) старање о спречавању допинга у спорту.

Спортски стручњаци су лица која имају одговарајуће високо образовање у области спорта, односно физичке културе или су оспособљена за обављање одређених стручних послова у спорту, ако законом није друкчије одређено.

Стручњаци у спорту су лица других занимања која имају одговарајуће образовање за те врсте послова и доприносе остваривању спортских активности и спортских делатности у складу са Законом.

Члан 3.

Спортски стручњаци и стручњаци у спорту разврставају се према спортским занимањима и звањима у оквиру занимања, у складу са овим правилником.

Највиша спортска звања у оквиру одређених занимања, утврђена овим правилником, могу да стекну само спортски стручњаци који имају одговарајуће образовање.

Спортска звања уређена овим правилником стичу се стицањем одговарајућег степена образовања, односно добијањем уверења о завршеном стручном оспособљавању за обављање одређених стручних послова у спорту, у складу са Законом и правилником којим се уређује стручно оспособљавање за обављање одређених стручних послова у спорту, ако овим правилником није другачије одређено.

Стручњаци у спорту разврставају се у занимања и звања која одговарају степену образовања и називу стеченом за обављање одређеног занимања, односно одређених стручних послова у спорту, у складу са законом и правилником којим се уређује стручно оспособљавање за обављање одређених стручних послова у спорту.

Стицањем вишег спортског звања у складу са овим правилником, у оквиру једног спортског занимања, стиче се и право бављења пословима карактеристичним за нижа спортска звања из истог спортског занимања.

Члан 4.

Контролу психофизичких и функционалних способности учесника у спортским активностима могу обављати лица која су стекла високо образовање за занимања у области спорта, односно физичке културе, као и лица која су стекла одговарајуће високо образовање из области психолошких, социолошких или медицинских наука у сарадњи са спортским стручњацима.

Члан 5.

Планирање и спровођење кинезитерапијског вежбања могу обављати лица која су стекла најмање високо образовање у области физичког васпитања и спорта из области кинезитерапије, у складу са законом.

Члан 6.

Истраживачко-развојни и научноистраживачки рад у спорту могу обављати лица која имају одговарајуће наставно, односно научно звање, у складу са законом.

Спортска звања за обављање послова из става 1. овог члана идентична су одговарајућим наставним, односно научним звањима, уз додатак „у спорту”.

Члан 7.

Спортска занимања су:

1) тренер у спорту;

2) инструктор у спорту;

3) организатор рекреације у спорту;

4) организатор спортског пословања;

5) менаџер у спорту;

6) спортски посредник;

7) судија у спорту;

8) спортски водич;

9) спортски спасилац;

10) професионални спортиста;

11) спортски документалиста;

12) новинар у спорту;

13) спортски пропагандиста;

14) саветник у спорту;

15) спортски медицинар.

II. ТРЕНЕР У СПОРТУ

Члан 8.

Тренер у спорту је занимање лица која учествују у демонстрирању спортских вештина, програмирању, планирању и реализацији стручно-педагошког рада у одређеној спортској грани.

Назив занимања из става 1. овог члана обухвата и назив одређене спортске гране, као и усмереност на одређену област (између назива занимања и ближег одређења спортске гране, односно усмерености ставља се цртица).

Члан 9.

Карактеристични послови тренера у спорту јесу: планирање тренажног процеса, вођење тренинга, контрола припремљености и селекција спортиста, анализа и корекција тренажног процеса и такмичења, вођење наступа на такмичењима; вођење документације рада и постигнутих резултата, припремање извештаје о раду; обезбеђивање материјално техничких услова за извођење вежбања и тренажног процеса.

Члан 10.

Звања у оквиру занимања тренера у спорту јесу:

1) спортски учитељ;

2) спортски оперативни тренер;

3) спортски тренер;

4) спортски тренер специјалиста;

5) спортски тренер – дипломирани професор физичког васпитања и спорта.

Члан 11.

За стицање звања спортски учитељ неопходно је средње образовање и оспособљеност II нивоа.

Спортски учитељ обавља послове из члана 9. овог правилника под менторским надзором спортског стручњака са вишим звањем у оквиру занимања тренер у спорту.

Члан 12.

За стицање звања спортски оперативни тренер неопходни су следећи услови:

1) завршено више образовање из области физичког васпитања и спорта, са усмерењем на одређену грану спорта, односно са дипломским радом из одговарајућег спорта;

2) завршено средње образовање и завршен програм одговарајућег стручног оспособљавања III нивоа;

3) завршено средње образовање и стечен ранг врхунски тренер, са спортским статусом заслужног тренера у складу са Националном категоризацијом спортских стручњака.

Члан 13.

За стицање звања спортски тренер неопходни су следећи услови:

1) завршено више образовање из области физичког васпитања и спорта, са усмерењем на одређену грану спорта, односно са дипломским радом из одговарајућег спорта и најмање четири године стручног рада у одговарајућој грани спорта;

2) завршене одговарајуће основне струковне студије из области физичког васпитања и спорта, са дипломским радом из изабраног спорта (стечен стручни назив тренер);

3) завршене трогодишње основне академске студије из области физичког васпитања и спорта (професор физичког васпитања и спорта), са дипломским радом из изабраног спорта и најмање две године стручног рада у организацијама у области спорта из одговарајуће спортске гране.

Члан 14.

За стицање звања спортски тренер специјалиста неопходни су следећи услови:

1) завршене специјалистичке струковне студије из области физичког васпитања и спорта (стечен назив специјалиста тренер);

2) завршене специјалистичке академске студије из области физичког васпитања и спорта, са усмерењем на одређену грану спорта;

3) завршене основне студије у четворогодишњем трајању, са специјалистичким студијама од најмање једне године и одбрањеним специјалистичким радом из одговарајуће гране спорта.

Члан 15.

За стицање звања спортски тренер – дипломирани професор физичког васпитања и спорта неопходни су следећи услови:

1) завршене основне студије у четворогодишњем трајању или завршене основне академске студије у четворогодишњем трајању из области физичког васпитања и спорта, са положеним испитом из одговарајуће гране спорта и одбрањеним дипломским радом из одговарајуће гране спорта;

2) завршене основне студије у четворогодишњем трајању или завршене основне академске студије у четворогодишњем трајању из области физичког васпитања и спорта, са усмерењем од најмање две године на одређену грану спорта, као и одбрањен дипломски рад из одговарајуће гране спорта;

3) завршене мастер академске студије из области физичког васпитања и спорта, са усмерењем на одређену грану спорта;

4) завршене магистарске студије или докторске студије са усмерењем на одређену спортску грану, односно одбрањена магистарска теза или докторска дисертација из одговарајуће гране спорта.

III. ИНСТРУКТОР У СПОРТУ

Члан 16.

Инструктор у спорту је спортско занимање лица која се баве пословима демонстрирања и основне обуке у одређеној спортској грани или спортско-туристичкој активности.

Назив занимања из става 1. овог члана обухвата и назив одређене спортске активности, односно спортско – туристичке активности (скијање, клизање, плес, пливање, планинарење, алпинизам, слободно пењање, орјентиринг, спелеологија, спортско летење, падобранство, параглајдинг, једрење, једриличарство, јахање, рафтинг, лов, риболов, маунтибајкинг, рекреација, јога, аеробик и сл.).

Члан 17.

Карактеристични послови инструктора у спорту јесу: реализација процеса основног техничко-тактичког обучавања вежбача и спортиста у односној спортској грани, односно спортско-туристичкој активности; припремање материјално техничких услова за извођење вежбања; обезбеђивање превентивних мера безбедности и пружање прве помоћи код повреда; извођење програма спортских активности са спортистима и сл.

Члан 18.

Звања у оквиру занимања инструктора у спорту јесу:

1) спортски демонстратор;

2) спортски инструктор;

3) спортски инструктор специјалиста (са навођењем специјалности).

Члан 19.

Спортски демонстратор је лице које се бави приказом одговарајућих вештина у одређеној спортској грани, у сарадњи са спортским инструктором.

За стицање звања спортски демонстратор неопходни су следећи услови:

1) завршено средње образовање и завршен програм одговарајући стручног оспособљавања I нивоа;

2) стечен статус врхунског спортисте у складу са Националном категоризацијом спортиста и завршен одговарајући програм стручног оспособљавања I нивоа.

Члан 20.

За стицање звања спортски инструктор неопходно је завршено средње образовање и завршен најмање програм одговарајућег стручног оспособљавања II нивоа.

Члан 21.

Звање спортски инструктор специјалиста (са навођењем специјалности) може се стећи за обављање инструкторских послова у области спортског летења, падобранства, спелеологије, роњења и спашавања живота.

За стицање звања спортски инструктор специјалиста неопходно је најмање завршено средње образовање и завршен одговарајући програм стручног оспособљавања III нивоа.

IV. ОРГАНИЗАТОР РЕКРЕАЦИЈЕ У СПОРТУ

Члан 22.

Организатор рекреације у спорту је занимање лица која реализују послове који се карактеришу усмерењем процеса вежбања и спортских активности на релаксационе ефекте и ширим дијапазоном промењених активности у односу на инструкторе у спорту.

Назив занимања из става 1. овог члана може да обухвата и усмереност на посебан сегмент (анимација, аеробик, јога итд.).

Члан 23.

Карактеристични послови организатора рекреације у спорту јесу: извођење програма рекреативног вежбања са појединцима и групама вежбача; спровођење подучавања спортиста рекреативаца; анимације и организације група и појединаца за рекреативно бављење спортским активностима; припремање вежбача за манифестације и рекреативна такмичења; припремање спортско-рекреативних излета, логоровања, зимовања и слично; обезбеђивање превентивних мера сигурности и пружање прве помоћи код повреда; контрола физичких способности вежбача; планирање, анализа и корекцији програма вежбања и рекреативних спортских активности; организовање и вођење рекреативних манифестација и рекреативних такмичења; обезбеђење материјално техничких услова за извођење рекреативних активности; упућивање спортиста рекреативаца на правилан избор спортске опреме и реквизита; упознавање спортиста рекреативаца са специфичним теренима, трасама, полигонима; реализација велнес, СПА и сличних програма.

Члан 24.

Звања у оквиру занимања организатор рекреације у спорту јесу:

1) спортско-рекреативни демонстратор;

2) спортско-рекреативни водитељ;

3) организатор спортске рекреације;

4) специјалиста спортске рекреације;

5) професор спортске рекреације.

Члан 25.

За стицање звања спортско-рекреативни демонстратор неопходни су следећи услови:

1) завршено средње образовање са усмерењем на спортску рекреацију (техничар за фитнес и заштиту здравља);

2) завршено средње образовање и завршен програм стручног оспособљавања II нивоа;

3) стечен статус врхунског спортисте у складу са Националном категоризацијом спортиста и завршен одговарајући програм стручног оспособљавања I нивоа.

Члан 26.

Спортско-рекреативни водитељ је лице које самостално реализује специфичне програме рекреативног спорта.

За стицање звања спортско-рекреативни водитељ неопходни су следећи услови:

1) завршено више образовање из области физичког васпитања и спорта;

2) завршено средње образовање и завршен програм одговарајућег стручног оспособљавања III нивоа.

Члан 27.

За стицање звања организатор спортске рекреације неопходни су следећи услови:

1) завршене основне струковне студије из области физичког васпитања и спорта, са усмерењем на спортску рекреацију;

2) завршене основне студије у трајању од најмање четири године из области физичког васпитања и спорта.

Члан 28.

За стицање звања специјалиста спортске рекреације неопходни су следећи услови:

1) завршене одговарајуће специјалистичке струковне студије из области физичког васпитања и спорта;

2) завршене основне академске студије у трогодишњем или четворогодишњем трајању или мастер академске студије, или специјалистичке академске студије из области физичког васпитања и спорта, са усмерењем на одговарајући сегмент рекреације;

3) завршене основне студије у трајању од најмање четири године из области физичког васпитања и спорта и специјализација у области спортске рекреације.

Члан 29.

За стицање звања професор спортске рекреације неопходни су следећи услови:

1) завршене основне студије из области физичког васпитања и спорта, у трајању од најмање четири године и са усмерењем од најмање две године на спортску рекреацију;

2) завршене основне академске студије из области физичког васпитања и спорта, у четворогодишњем трајању, са одбрањеним дипломским радом из области спортске рекреације;

3) завршене мастер академске студије из области физичког васпитања и спорта, са одбрањеним мастер радом из области спортске рекреације;

4) завршене магистарске студије, са магистарском тезом из области спортске рекреације;

5) завршене докторске студије, односно одбрањена докторска дисертација из области спортске рекреације.

V. ОРГАНИЗАТОР СПОРТСКОГ ПОСЛОВАЊА

Члан 30.

Организатор спортског пословања је занимање лица која се баве пословима непосредно повезаним са функционисањем организација у области спорта (секретари, лица задужена за осигурање безбедности обављања спортских активности и делатности; лица задужена за антидопинг активности; лица задужена за планирање и управљање програмима; лица задужена за издавање дозвола за сезону и др).

Члан 31.

Карактеристични послови занимања организатора спортског пословања су: вођење интерне евиденције организација у области спорта: чланства, кадрова, објеката, опреме, спортских резултата и активности; регистрација и праћење испуњења уговора; планирање и управљање спортским програмима и пројектима; организовање спортских припрема и такмичења; припремање интерне документације и архиве организације у области спорта; организовање одржавања спортских објеката; достављање пријава за такмичење; регистрација учесника у обављању спортских активности и делатности; проналажење спортских талената и праћење спортских способности спортиста који учествују у спортским такмичењима; асистирање у маркентишким кампањама организације у области спорта; прикупљање спортских података и њихово анализирање и интерпретирање; координисање и планирање активности на обезбеђењу безбедности на спортским приредбама и у спортским објектима; координисање и планирање антидопинг активности; организовање послова око продаје и пласмана улазница.

Члан 32.

Звање у оквиру занимања организатора спортског пословања јесу:

1) организатор спортских приредби;

2) организатор спортских програма и пројеката;

3) организатор спортских припрема и путовања;

4) организатор одржавања спортских објеката;

5) организатор безбедности у спорту;

6) организатор антидопинг активности;

7) спортски статистичар;

8) спортски скаут;

9) асистент за спортски маркетинг;

10) организатор продаје улазница.

Члан 33.

Услови у погледу стручне спреме, односно оспособљености за стицање неког спортско звање из члана 32. овог правилника, ако овим правилником није другачије одређено, јесу:

1) завршено средње образовање и завршен одговарајући програм стручног оспособљавања III нивоа;

2) завршено најмање више образовање и завршен одговарајући програм стручног оспособљавања II нивоа;

3) завршено најмање више образовање из области спортског менаџмента;

4) завршено високо образовање из области физичког васпитања и спорта и програм стручног оспособљавања I нивоа.

Члан 34.

Услови у погледу стручне спреме, односно оспособљености за стицање звања организатор антидопинг активности јесу:

1) завршено високо образовање из области медицинских наука или фармације и завршено одговарајуће стручно оспособљавање I нивоа;

2) завршено високо образовање из области физичког васпитања и спорта и завршено одговарајуће стручно оспособљавање II нивоа.

Члан 35.

Услови у погледу стручне спреме, односно оспособљености за стицање звања спортски статистичар јесте завршено средње образовања и завршен програм стручног оспособљавања II нивоа.

Члан 36.

Услови у погледу стручне спреме, односно оспособљености за стицање звања организатор безбедности у спорту јесу:

1) завршено најмање више образовање и завршен програм стручног оспособљавања II нивоа;

2) завршено високо образовање из области безбедности или права или спортског менаџмента или физичког васпитања и спорта и завршен програм стручног оспособљавања I нивоа;

3) завршено високо образовање из области спортског менаџмента, са усмерењем завршеног рада на проблеме безбедности у спорту.

Члан 37.

Услови у погледу стручне спреме, односно оспособљености за стицање звања спортски скаут јесу:

1) завршено најмање средње образовање, стечен статус врхунског спортисте у складу са Националном категоризацијом спортиста и завршен програм стручног оспособљавања III нивоа;

2) завршено најмање више образовање из области физичког васпитања и спорта и завршен програм одговарајућег стручног оспособљавања II нивоа;

3) завршено високо образовање из области физичког васпитања и спорта, са усмерењем на одређену грану спорта.

VI. МЕНАЏЕР У СПОРТУ

Члан 38.

Менаџер у спорту је занимање лица која се баве руководећим пословима у организацијама у области спорта, односно пословима управљања, организовања, координације, планирања и контроле рада организације у области спорта и физичких лица запослених, ангажованих или учлањених у организацију у области спорта.

Члан 39.

Карактеристични послови занимања менаџер у спорту јесу: организовање утакмица, сусрета и такмичења; организовање система такмичења и учествовање у реализацији система такмичења; планирање коришћења објеката и контрола његовог извршења; припремање програма и пројеката у области спорта и контрола њиховог извршења; припремање састанака стручних органа и органа управљања; надзор над интерном документацијом; интерно информисање чланова о раду организације у области спорта и информисање трећих заинтересованих лица; маркетиншке активности; пропагандне активности; сарадња унутар и између организација у области спорта у земљи и иностранству; вођење пословања; склапање уговора; спровођење одлука управних и стручних органа организације у области спорта.

Члан 40.

Звања у оквиру занимања менаџер у спорту јесу:

1) оперативни спортски менаџер;

2) спортски менаџер;

3) спортски менаџер специјалиста.

Члан 41.

За стицање звања оперативни спортски менаџер неопходни су следећи услови:

1) завршено средње образовање и завршен одговарајући програм стручног оспособљавања III нивоа;

2) завршено више или високо образовање и завршен одговарајући програм стручног оспособљавања II нивоа;

3) завршено најмање више образовање, са радом на пословима непосредног руковођења организацијама у области спорта у трајању од најмање десет година.

Члан 42.

За стицање звања спортски менаџер неопходне су следећи услови:

1) најмање завршене основне струковне студије из области спортског менаџмента;

2) завршено више или високо образовање у трогодишњем трајања из области спортског менаџмента;

3) завршено високо образовање из области економије, менаџмента или права и завршен одговарајући програм стручног оспособљавања I нивоа.

Члан 43.

За стицање звања спортски менаџер специјалиста неопходни су следећи услови:

1) завршене одговарајуће специјалистичке струковне студије;

2) завршене одговарајуће основне академске студије у четворогодишњем трајању;

3) завршене одговарајуће мастер студије;

4) завршене мастер студије из области економије, менаџмента или права, са студијским садржајима из области спортског менаџмента и дипломским радом на тему из спортског менаџмента.

Под одговарајућим студијама у смислу става 1. овог члана подразумевају се студије спортског менаџмента.

VII. СПОРТСКИ ПОСРЕДНИК

Члан 44.

Спортски посредник је занимање лица која се професионално баве пословима посредовања при преласцима спортисте из једне организације у области спорта у другу.

Члан 45.

Карактеристични послови занимања спортског посредника јесу: праћење стања у одређеној грани спорта; помагање спортистима у проналажењу спортског ангажмана и закључивању одговарајућег уговора; помагање организацијама у области спорта у проналажењу и ангажовању одговарајућих спортиста; посредовање између организација у области спорта при трансферима спортиста.

Члан 46.

Звање у оквиру занимања спортског посредника јесте спортски посредник.

Члан 47.

За стицање звања спортски посредник неопходни су следећи услови:

1) завршено најмање средње образовање и завршен програм одговарајућег оспособљавања III нивоа;

2) завршено најмање више образовање из области физичког васпитања и спорта, економије, менаџмента или права и завршен програм оспособљавања II нивоа;

3) завршено високо образовање из области економије, менаџмента или права и завршен програм оспособљавања I нивоа;

4) завршено високо образовање из области спортског менаџмента.

VIII. СУДИЈА У СПОРТУ

Члан 48.

Судија у спорту је занимање лица која се баве пословима спортског суђења.

Назив занимања из става 1. овог члана обухвата и назив одређене спортске гране.

Члан 49.

Карактеристични послови занимања судије у спорту јесу: извођење суђења на такмичењу у одређеној спортској грани према званичним правилима и/или прилагођеним правилима; учествовање у раду судијских удружења у којима су судије регистроване.

Члан 50.

Звања у оквиру занимања судија у спорту јесу:

1) спортски судија;

2) национални спортски судија;

3) међународни спортски судија.

Члан 51.

За стицање звања спортски судија неопходни су следећи услови:

1) за звање судија – завршено најмање средње образовање и завршен програм одговарајућег оспособљавања I нивоа или завршено најмање средње образовање и пет година активног судијског стажа у одговарајућој грани спорта;

2) за звање национални спортски судија – завршено најмање средње образовање и завршен програм оспособљавања II нивоа или најмање средње образовање и десет година активног судијског стажа у одговарајућој грани спорта;

3) за звање међународни спортски судија – завршено најмање средње образовање у трогодишњем трајању и завршен програм оспособљавања III нивоа или завршено најмање средње образовање и оспособљеност коју прописује надлежни међународни спортски савез или надлежно међународно стручно (судијско) удружење.

IX. СПОРТСКИ ВОДИЧ

Члан 52.

Спортски водич је занимање лица која се баве пословима водича у различитим спортским активностима.

Назив занимања из става 1. овог члана обухвата и назив одређене спортске гране, односно групе (планинарски спортски водич, алпинистички спортски водич, спелеолошки спортски водич и сл.).

Члан 53.

Карактеристични послови спортских водича јесу: припремање програма излета и тура; припремање и одржавање опреме за активности; вођење учесника на излетима и турама; припремање учесника за подухват и проверавање њихове оспособљености и опремљености; организовање логора и боравка у њима; обезбеђење превентивних мера сигурности; пружање прве помоћи и активирање служби спасавања код повреда и незгода; заштита природе, проверавање и означавање терена.

Члан 54.

Звање у оквиру занимања спортски водич јесте спортски водич.

Члан 55.

За стицање звања спортски водич неопходни су следећи услови:

1) завршено средње образовање и завршен најмање програм стручног оспособљавања II нивоа;

2) завршене најмање основне струковне студије из области спортске рекреације са усмерењем на послове карактеристичне за спортског водича.

X. СПОРТСКИ СПАСИЛАЦ

Члан 56.

Спортски спасилац је занимање лица која се баве спасилачким пословима у различитим спортским гранама и активностима.

Назив занимања из става 1. овог члана обухвата и назив одређене спортске гране, односно окружења у којем се послови обављају (вода, снег, планина и сл.).

Члан 57.

Карактеристични послови занимања спортски спасилац јесу: предузимање превентивних мера сигурности у објекту или за активност; контролисање исправности и сигурности коришћене опреме; контролисање сигурности учесника у активностима; спровођење поступака спасавања; пружање прве помоћи код повреда.

Члан 58.

Звања у оквиру занимања спортски спасилац јесу:

1) помоћни спасилац;

2) спасилац;

3) спасилац инструктор.

Члан 59.

За стицање звања помоћни спасилац неопходно је завршено средње образовање и завршен најмање програм стручног оспособљавања I нивоа.

Члан 60.

За стицање звања спасилац неопходно је завршено средње образовање и завршен најмање програм стручног оспособљавања II нивоа.

Члан 61.

За стицање звања спасилац инструктор неопходно је завршено средње образовање и завршен најмање програм стручног оспособљавања III нивоа.

XI. ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОРТИСТА

Члан 62.

Професионални спортиста јесте спортиста који се бави спортском активношћу као јединим или основним занимањем, самостално или у оквиру организација у области спорта, у складу са Законом.

Назив занимања из става 1. овог члана обухвата и назив одређене спортске гране.

Члан 63.

Карактеристични послови занимања професионални спортиста јесу: тренирање и наступање на такмичењима различите врсте и ранга (митинзи, турнири, првенства и сл) у земљи и иностранству.

Члан 64.

Звање у оквиру занимања професионални спортиста јесте професионални спортиста.

Члан 65.

Услов у погледу стеченог образовања, односно оспособљености за разврставање у звање јесте најмање основно образовање.

Звање професионални спортиста стиче се закључењем уговора о раду са организацијом у области спорта или утврђивањем својства спортисте који се бави спортом као јединим или основним занимањем, у складу са Законом.

XII. СПОРТСКИ ДОКУМЕНТАЛИСТА

Члан 66.

Спортски документалиста је занимање лица која се баве пословима креирања, планирања и организовања стручног информисања, документовања стручне литературе, документовања статистичких показатеља о развоју физичке културе и спорта, издавачке делатности, припремом и уређивањем секундарних информационих извора у спорту.

Члан 67.

Звање у оквиру занимања спортски документалиста јесте спортски документалиста.

Члан 68.

За стицање звања спортски документалиста неопходни су следећи услови:

1) најмање завршене основне струковне студије из области физичког васпитања и спорт;

2) најмање виша стручна спрема из области економије или менаџмента и завршен програм одговарајућег стручног оспособљавања II нивоа.

XIII. НОВИНАР У СПОРТУ

Члан 69.

Новинар у спорту је занимање лица која се баве извештавањем са спортских приредаба, писањем информативних и аналитичких чланака, као и другим новинарским пословима у средствима јавног информисања за област спорта.

Члан 70.

Звање у оквиру занимања новинар у спорту јесу:

1) спортски новинар;

2) спортски репортер.

Члан 71.

За стицање звања спортски новинар неопходни су следећи услови:

1) завршено средње образовање и завршен програм одговарајућег оспособљавања III нивоа;

2) завршено најмање више образовање из области српског језика и књижевности и завршен програм одговарајућег стручног оспособљавања I нивоа;

3) стечен стручни назив дипломирани политиколог, новинарски смер и завршен програм одговарајућег оспособљавања I нивоа;

4) завршено најмање више образовање из области спортског новинарства.

Члан 72.

За стицање звања спортски репортер неопходни су следећи услови:

1) завршено средње образовање и завршен програм стручног оспособљавања III нивоа;

2) завршено најмање више образовање и завршен програм стручног оспособљавања II нивоа.

XIV. СПОРТСКИ ПРОПАГАНДИСТА

Члан 73.

Спортски пропагандиста је занимање лица која се баве пословима креирања, планирања и организовања пропагандних кампања и акција, односима са јавношћу и контактима са средствима јавног информисања у области спорта.

Члан 74.

Звање у оквиру занимања спортског пропагандисте јесте спортски пропагандиста.

Члан 75.

За стицање звања спортски пропагандиста неопходни су следећи услови:

1) завршено средње образовање и завршен програм одговарајућег оспособљавања III нивоа;

2) завршено најмање више образовање из области друштвених наука и завршен програм одговарајућег стручног оспособљавања II нивоа;

3) завршено високо образовање из области комуникологије и медија, са усмерењем на област спорта (студијским садржајима или темом завршног рада).

XV. САВЕТНИК У СПОРТУ

Члан 76.

Саветник у спорту је занимање лица која се баве у спорту пословима вишег стручно-саветодавног и технолошког карактера.

Члан 77.

Карактеристични послови занимања саветник у спорту јесу: учешће у креирању програма стручног информисања, усавршавања, оспособљавања и школовања кадрова; припремање планова и програма развоја активности, норматива и стандарда рада у организацијама у области спорта; спровођење трансфера научних знања/информација у технолошке поступке и методику обучавања, вежбања, тренинга и такмичења; стручно-саветодавни рад; извршавање надзора и контроле педагошких и организационих послова у организацијама у области спорта; учешће у спортским истраживањима.

Члан 78.

Звања у оквиру занимања саветник у спорту јесу:

1) спортски саветник;

2) виши спортски саветник.

Члан 79.

За стицање звања спортски саветник неопходни су следећи услови: завршене најмање дипломске академске студије из области физичког васпитања и спорта, запослење од најмање осам година у области спорта и врхунски спортски резултат.

Члан 80.

За стицање звања виши спортски саветник неопходни су следећи услови: најмање завршене мастер студије из области физичког васпитања и спорта, запослење од најмање десет година у области спорта и врхунски спортски резултат у сениорској конкуренцији.

XVI. СПОРТСКИ МЕДИЦИНАР

Члан 81.

Спортски медицинар јесте занимање лица која се баве активностима унапређења медицинске заштите у организацијама у области спорта које нису лечење.

Члан 82.

Карактеристични послови занимања спортски медицинар јесу: праћење здравственог стања спортиста и њихове физичке и психичке припремљености; давање савета за унапређење здравља спортиста; организовање рада клубске амбуланте; организовање спровођења периодичних здравствених прегледа спортиста и службених лица клуба/репрезентације; вођење клубске/репрезентативне медицинске картотеке; организовање опоравка спортиста; здравствено васпитање спортиста; медицинско дежурство на такмичењима; организовање периодичних тестирања функционалних способности; организовање превентивних медицинских активности; пружање медицинске помоћи спортистима за време тренинга и такмичења.

Члан 83.

Звања у оквиру занимања спортски медицинар јесу:

1) клубски лекар;

2) лекар спортске репрезентације;

3) спортски физиотерапеут;

4) виши спортски физиотерапеут.

Члан 84.

За стицање звања спортски медицинар неопходни су следећи услови:

1) за звање клубски лекар – завршене најмање дипломске академске студије из области медицинских наука;

2) за звање лекар спортске репрезентације – завршена најмање специјализација из области спортске медицине;

3) за звање спортски физиотерапеут – најмање одговарајућа средња медицинска стручна спрема (физиотерапеутски техничар);

4) за звање виши спортски физиотерапеут – завршене најмање одговарајуће струковне студије из области медицинских наука (струковни физиотерапеут).

XVII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 85.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о номенклатури спортских занимања и звања („Службени гласник РС”, број 53/10).

Члан 86.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Број 66-00-3/71/2012-03

У Београду, 27. децембра 2012. године

Министар,

проф. др Алиса Марић, с.р.