Zakon

Неважећи акт

 

 

 

На основу члана 28. став 1. Закона о спорту („Службени гласник РС”, бр. 24/11 и 99/11 – др. закон),

Министар омладине и спорта доноси

 

ПРАВИЛНИК

о дозволи за рад спортских стручњака

"Службени гласник РС", број 7 од 23. јануара 2013.

 

Члан 1.

Овим правилником утврђују се услови, начин и поступак издавања, обнављања и одузимања дозвола за рад спортским стручњацима.

Члан 2.

Стручни рад у спорту, у спортским организацијама које су чланови националног гранског спортског савеза, могу обављати спортски стручњаци који испуњавају услове предвиђене Законом о спорту (у даљем тексту: Закон) и поседују дозволу за рад предвиђену правилима надлежног националног гранског спортског савеза и правилима међународног спортског савеза.

Надлежни национални грански спортски савез у сарадњи са високошколском установом издаје, обнавља и одузима дозволу за рад спортским стручњацима у складу са Законом, овим правилником, спортским правилима тог савеза и правилима надлежног међународног спортског савеза и води евиденцију издатих, обновљених, односно одузетих дозвола за рад.

Надлежни национални грански спортски савез утврђује трошкове издавања и обнављања дозволе за рад, уз претходну сагласност министарства надлежног за спорт, које плаћа подносилац захтева за издавање, односно обнављање дозволе за рад, у складу са Законом.

Дозвола за рад издата спортском стручњаку од стране надлежног међународног спортског савеза сматра се важећом дозволом за рад, за период за који је издата, у складу са Законом.

Члан 3.

Испуњеност услова прописаних овим правилником за издавање, обновљање или одузимање дозволе за рад спортском стручњаку утврђује комисија за дозволе за рад надлежног националног спортског савеза, коју сачињавају један члан кога именује одговарајућа високошколска установа са којом национални грански спортски савез има закључен уговор о стручној сарадњи и два члана које именује надлежни национални грански спортски савез.

У националним гранским спортским савезима који имају преко 50 чланова и подручну организациону структуру могу се у складу са одлуком надлежног органа националног гранског спортског савеза образовати и подручне комисије за дозволе за рад.

Члан 4.

Захтев за издавање дозволе за рад спортски стручњак подноси надлежном националном гранском спортском савезу.

Захтев за издавање дозволе за рад обавезно садржи: име и презиме спортског стручњака; две фотографије спортског стручњака величине потребне за пасош; кратак опис послова за које се тражи дозвола за рад; доказе о испуњености услова за издавање дозволе за рад у складу са Законом и овим правилником.

Надлежни национални грански спортски савез издаје дозволу за рад на период од три године уколико међународним спортским правилима није другачије одређено.

Дозвола за рад обавезно садржи: назив националног гранског спортског савеза који издаје дозволу за рад; име и презиме спортског стручњака; редни број дозволе за рад; датум издавања; рок важности; место за фотографију спортског стручњака; послове који могу на основу дозволе да се обављају; печат и потпис лица овлашћеног за заступање националног гранског спортског савеза.

Члан 5.

Надлежни национални грански спортски савез издаје одговарајућу дозволу за рад спортском стручњаку:

1) ако испуњава услове у погледу стручне спреме или стручне оспособљености, односно ако има одговарајуће спортско звање, у складу са Законом и прописима којима се уређује номенклатура спортских занимања и звања;

2) ако је регистрован код одговарајућег националног гранског спортског савеза, односно ако је члан стручног спортског удружења које је у саставу националног гранског спортског савеза, у складу са спортским правилима националног гранског спортског савеза;

3) ако је здравствено способан за обављање стручног рада у спорту, у складу са спортским правилима надлежног националног гранског спортског савеза;

4) ако је од периода стицања претходне дозволе за рад обавио професионалну праксу (практичан рад) у трајању од најмање 90 сати, у складу са спортским правилима надлежног националног гранског спортског савеза;

5) ако има одговарајуће радно или спортско (такмичарско) искуство, у складу са спортским правилима надлежног националног гранског спортског савеза;

6) ако је обавио стручно усавршавање у складу са спортским правилима надлежног националног гранског спортског савеза;

7) ако спортском стручњаку није забрањено обављање стручног рада у спорту за период важења дозволе за рад;

8) ако има постигнуте одговарајуће спортске резултате, у складу са спортским правилима надлежног националног гранског спортског савеза;

9) ако уплати накнаду за трошкове издавања дозволе за рад.

При утврђивању испуњености услова из става 1. тачка 1) овог члана, у поступку издавања дозволе за рад не може се вршити дискриминација према високошколској установи у којој је стечена одговарајућа стручна спрема, односно према организацији у области спорта у којој је стечена одговарајућа стручна оспособљеност.

Надлежни национални грански спортски савез може да изда дозволу за рад највишег нивоа прописаног правилима тог савеза само спортском стручњаку који има одговарајуће спортско звање које се стиче на основу стручне спреме, односно образовања, у складу са Законом и правилником којим се уређује номенклатура спортских занимања и звања.

Услови из става 1. овог члана одређују се у зависности од врсте дозволе за рад утврђене спортским правилима надлежног националног гранског спортског савеза и правилима надлежног међународног спортског савеза.

Члан 6.

Под практичним радом из члана 5. став 1. тачка 4) овог правилника сматра се рад под надзором спортског стручњака који има дозволу за рад, којим се спортски стручњак оспособљава за самостални рад или који се обавља у организацијама у области спорта и код приватних предузетника, под непосредним надзором спортског стручњака који има најмање три године стручног искуства након стицања дозволе за рад или путем уговора о волонтерском раду, у складу са законом.

Члан 7.

Спортски стручњак ради обнављања дозволе за рад подноси захтев надлежном националном гранском спортском савезу 60 дана пре истека рока на који је дозвола за рад издата.

Спортском стручњаку се може обновити дозволу за рад ако је, у складу са Законом и овим правилником, у периоду важења дозволе за рад обавио годишње најмање осам часова стручног усавршавања, од којих најмање пет из области за коју је стекао дозволу за рад, и ако је у том периоду стекао стручно спортско искуство у складу са спортским правилима надлежног националног гранског спортског савеза.

Ако спортски стручњак у току трајања дозволе за рад стекне више спортско звање, сматра се да је испунио услове из става 2. овог члана.

Спортски стручњак који у току важења дозволе за рад стекне или задржи статус врхунски спортски теренер – заслужни тренер или врхунски спортски тренер – тренер међународног ранга, у складу са Националном категоризацијом спортских стручњака, испуњава услове из става 2. овог члана.

Спортски стручњак уз захтев за обнављање дозволе за рад подноси и доказ о обављеном стручном усавршавању, односно доказ о стеченом одговарајућем спортском звању или постигнутом врхунском спортском резултату.

Члан 8.

Надлежни национални грански спортски савез одузима дозволу за рад спортском стручњаку, и то:

1) ако престане да испуњава услове за издавање дозволе за рад прописане овим правилником;

2) ако обавља стручни рад за коју му није издата дозвола за рад;

3) ако је теже прекршио обавезе у вези стручног рада, утврђене Законом и спортским правилима надлежног националног спортског савеза;

4) ако му је правноснажном судском одлуком изречена мера безбедности забране вршења позива, делатности и дужности у области спорта, док трају правне последице осуде;

5) ако му је изречена, у складу са Законом о спречавању допинга у спорту („Службени гласник Републике Србије”, број 101/05), мера трајне забране обављања функција у области спорта због повреде антидопинг правила.

Спортски стручњак коме је надлежни национални грански спортски савез одузео дозволу за рад у складу са ставом 1. овог члана мора у року од осам дана од дана пријема одлуке о одузимању дозволе за рад да врати издату дозволу за рад.

Члан 9.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Број 66-00-3/70/2012-03

У Београду, 27. децембра 2012. године

Министар,

проф. др Алиса Марић, с.р.