Zakon
Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 145. став 5. Закона о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС”, број 88/11),

Министар природних ресурса, рударства и просторног планирања доноси

 

ПРАВИЛНИК

о обрасцу службене легитимације, изгледу и садржини ознаке и врсти опреме геолошких и рударских инспектора

"Службени гласник РС", бр. 81 од 13. септембра 2013, 81 од 24. септембра 2015 - др. правилник

 

Члан 1.

Овим правилником прописује се образац службене легитимације геолошког инспектора односно рударског инспектора (у даљем тексту: службена легитимација), изглед и садржинa ознаке геолошких инспектора односно рударских инспектора, као и врста опреме коју користе у вршењу инспекцијског надзора.

Члан 2.

Службена легитимација је величине 65 x 95 mm.

Службена легитимација је обложена материјалом од коже црне боје.

Службена легитимација геолошког инспектора се издаје према Обрасцу 1, а службена легитимација рударског инспектора према Oбрасцу 2.

Обрасци из става 3. овог члана одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део.

Члан 3.

Предња страна службене легитимације геолошког инспектора садржи:

1) у горњем делу, на средини, утиснут Мали грб Републике Србије;

2) испод Малог грба, на средини текст:

„РЕПУБЛИКА СРБИЈА

СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА

ГЕОЛОШКОГ ИНСПЕКТОРА”.

Прва унутрашња страна службене легитимације геолошког инспектора садржи:

1) на средини – место за фотографију имаоца службене легитимације 35 x 25 mm, преко које се у доњем левом углу отискује печат органа који је издао легитимацију („М.П.”);

2) испод фотографије и печата, на средини – место за име и презиме геолошког инспектора, испод кога су наведене речи: „Име и презиме инспектора”;

3) испод имена и презимена инспектора – место за својеручни потпис инспектора, испод кога су наведене речи: „Својеручни потпис инспектора”;

4) испод места за својеручни потпис инспектора – место за број личне карте испод кога су наведене речи: „Број личне карте”;

5) испод места за број личне карте – место за јединствени матични број грађана, испод кога су наведене речи: „ЈМБГ”.

Друга унутрашња страна службене легитимације садржи:

1) у горњем делу на средини, налази се – место за упис назива органа који издаје легитимацију, испод кога су наведене речи: „Назив органа који издаје легитимацију”.

2) испод места за назив органа који издаје легитимацију, на средини налази се текст: „ОВЛАШЋЕЊА ГЕОЛОШКОГ ИНСПЕКТОРА”;

3) испод текста: „ОВЛАШЋЕЊА ГЕОЛОШКОГ ИНСПЕКТОРА” налази се текст: „У вршењу инспекцијског надзора инспектор има права и дужности да контролише законитост пословања привредних друштава, односно других правних лица и предузетника у обављању делатности у области геолошких истраживања, и предузима прописане управне и казнене мере, у складу са Законом о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07 и 95/10) и Законом о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС”, број 88/11)”;

4) на левој страни, испод наведеног текста, налази се место за упис регистарског броја испод кога су наведене речи: „Регистарски број”;

5) на десној страни симетрично од места за упис регистарског броја налази се место за упис места издавања службене легитимације испод кога су наведене речи: „Место издавања”;

6) испод места за упис регистарског броја и места издавања једно испод другог налази се – место за упис датума издавања службене легитимације испод кога су наведене речи: „Датум” а испод места за упис датума – место за потпис овлашћеног лица испод кога су наведене речи: „Потпис овлашћеног лица”.

Члан 4.

Предња страна службене легитимације рударског инспектора садржи:

1) у горњем делу, на средини, утиснут Мали грб Републике Србије;

2) испод Малог грба, на средини текст:

„РЕПУБЛИКА СРБИЈА

СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА

РУДАРСКОГ ИНСПЕКТОРА”.

Прва унутрашња страна службене легитимације рударског инспектора садржи:

1) на средини – место за фотографију имаоца легитимације 35 x 25 mm, преко које се у доњем левом углу отискује печат органа који је издао легитимацију („М.П.”);

2) испод фотографије и печата, на средини – место за име и презиме рударског инспектора, испод кога су наведене речи: „Име и презиме инспектора”;

3) испод имена и презимена инспектора – место за својеручни потпис инспектора, испод кога су наведене речи: „Својеручни потпис инспектора”;

4) испод места за својеручни потпис инспектора – место за број личне карте испод кога су наведене речи: „Број личне карте”;

5) испод места за број личне карте – место за јединствени матични број грађана, испод кога су наведене речи: „ЈМБГ”.

Друга унутрашња страна службене легитимације садржи:

1) у горњем делу на средини, налази се – место за упис назива органа који издаје легитимацију, испод кога су наведене речи: „Назив органа који издаје легитимацију”;

2) испод места за назив органа који издаје легитимацију, на средини налази се текст: текст: „ОВЛАШЋЕЊА РУДАРСКОГ ИНСПЕКТОРА”;

3) испод текста: „ОВЛАШЋЕЊА РУДАРСКОГ ИНСПЕКТОРА” налази се текст:

„У вршењу инспекцијског надзора инспектор има права и дужности да контролише законитост пословања привредних друштава, односно других правних лица и предузетника у обављању делатности у области рударства, и предузима прописане управне и казнене мере, у складу са Законом о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07 и 95/10) и Законом о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС”, број 88/11)”;

4) на левој страни, испод наведеног текста, налази се – место за упис регистарског броја испод кога су наведене речи: „Регистарски број”;

5) на десној страни, симетрично од места за упис регистарског броја, налази се место за упис места издавања службене легитимације, испод кога су наведене речи: „Место издавања”;

6) испод места за упис регистарског броја и места издавања, једно испод другог налази се – место за упис датума издавања службене легитимације испод кога су наведене речи: „Датум” и – место за потпис овлашћеног лица испод кога су наведене речи: „Потпис овлашћеног лица”.

Члан 5.

Ознака геолошких инспектора односно рударских инспектора је службена значка.

Службена значка је димензија 69 x 57 mm.

Службена значка се качи на џеп сакоа, односно кошуље и геолошки инспектор односно рударски инспектор је обавезно носи на радном месту у канцеларији, приликом инспекцијског надзора и у контактима са јавношћу.

Службена значка геолошких инспектора односно рударских инспектора је израђена од метала, у облику стилизованог хромираног штита челичносиве боје, са декоративно рељефно обрађеним рубом у виду стилизованих грана маслине, у чијем дну се налази знак укрштених чекића. На 6 mm од горњег врха штита налази се целом ширином хоризонтално благо закривљена рељефна трака ширине 9 mm, испуњена сивим емајлом, са текстом који гласи: РЕПУБЛИЧКИ ИНСПЕКТОР, изведеним у куренту „сан-серифним” ћириличким писмом висине 3 mm, црне боје. Леви и десни крај траке има у одсечку заставу Републике Србије, емајлирану у националним бојама: црвено, плаво и бело. У средини штита је аплициран кружни медаљон са представом тродимензионалних елемената грба Републике Србије, који се налази у пољу испуњеном белим емајлом. По ободу медаљона налази се трака на којој је, великим словима, у куренту са „сан-серифним” ћириличким писмом, рељефно исписан текст: РЕПУБЛИКА СРБИЈА црне боје. Медаљон је пречника 23 mm. Испод медаљона, по ободу штита налази се полукружна трака испуњена сивим емајлом која за геолошког инспектора има текст који гласи: „ГЕОЛОШКИ” изведеним у куренту „сан-серифним” ћириличким писмом висине 3 mm црне боје, а за рударског инспектора текст који гласи: „РУДАРСКИ” изведеним у куренту „сан-серифним” ћириличким писмом висине 3 mm црне боје. Цео знак је полиран и обрађен у рељефу, а у основи је плочасте површине.

Изглед службене значке геолошког инспектора дат је на Обрасцу 3, а изглед службене значке рударског инспектора на Обрасцу 4, који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.

Члан 6.

У вршењу инспекцијског надзора геолошки инспектор односно рударски инспектор (у даљем тексту: инспектор) користи опрему.

Члан 7.

Опрему инспектора чини нарочито:

1) путнички аутомобил, заштићен од крађе одговарајућом опремом;

2) ГПС уређај;

3) фотоапарат;

4) лап топ;

5) мобилни телефон;

6) радно одело.

Члан 8.

Радно одело се састоји од следећих делова:

1) ветровка;

2) прслук;

3) кишна кабаница,

4) радни комбинезон;

5) гумене чизме;

6) заштитне рукавице;

7) рударски шлем;

8) капа.

Члан 9.

Радно одело има следећи изглед:

1) ветровка је са капуљачом, отпорна на ветар и воду, са зимским улошком који се скида;

2) прслук је платнени са поставом, џеповима, патент затварачем и продуженим леђима;

3) радни комбинезон је од водоотпорног материјала;

4) гумене чизме;

5) заштитне рукавице су од водоотпорног материјала;

6) рударски шлем;

7) капа зимска, са заштитом за уши.

Основна боја радног одела је тамно зелена, плава или сива.

Радно одело набавља се сваке треће године.

Члан 10.

Радно одело се носи само у време вршења службене дужности.

Ако инспектору престане радни однос по било ком основу или престане да обавља послове инспекцијског надзора, дужан је да у року од три дана од дана престанка обављања инспекцијских послова врати последње задужено радно одело, службену легитимацију и службену значку.

Члан 11.

Ако службена легитимација због дотрајалости или оштећења постане неупотребљива, замениће се новом у року од 30 дана, а инспектор је дужан да преда легитимацију која се замењује.

Члан 12.

Службене легитимације и службене значке издате по раније важећим прописима важе до њихове замене.

Замена службених легитимација извршиће се најкасније до 31. децембра 2013. године.

Члан 13.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Број 110-0044/2013-03

У Београду, 4. септембра 2013. године

Министар,

проф. др. Милан Бачевић, с.р.

 

 

geoloski-rudarski-inspektor_Page_1.tiff

 

geoloski-rudarski-inspektor_Page_2.tiff

 

geoloski-rudarski-inspektor_Page_3.tiff