Zakon
Редакцијски пречишћен текст

 

На основу члана 92. став 3. Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС”, бр. 18/10 и 55/13),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

 

ПРАВИЛНИК

о обрасцу легитимације инспектора

"Службени гласник РС", бр. 90 од 14. октобра 2013, 81 од 24. септембра 2015 - др. правилник

 

Члан 1.

Овим правилником прописује се образац легитимације инспектора.

Члан 2.

Легитимација инспектора из члана 1. овог правилника издаје се инспектору запосленом у Министарству просвете, науке и технолошког развоја, као и запосленом у органу Аутономне покрајине Војводине када, у складу са законом, обављају послове инспекцијског надзора у установама које обављају делатност у области ученичког и студентског стандарда.

Члан 3.

Легитимација инспектора издаје се на Обрасцу бр. 1.

Легитимација инспектора штампа се на 200-грамској хартији, величине 60х90mm, на светлоплавој подлози са Малим грбом Републике Србије у боји.

Легитимација инспектора је обложена провидним пластифицираним заштитним материјалом.

Образац из става 1. овог члана одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 4.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Број 110-00-269/2013-02

У Београду, 27. септембра 2013. године

Министар,

проф. др Томислав Јовановић, с.р.

 

 

legitimacija.tiff