Zakon

 

На основу члана 18. став 2. Закона о железници („Службени гласник РС”, број 45/13),

Министар саобраћаја доноси

 

ПРАВИЛНИК

о садржини и форми Изјаве о мрежи

"Службени гласник РС", број 97 од 6. новембра 2013.

 

Предмет правилника

Члан 1.

Овим правилником утврђује се садржина и форма Изјаве о мрежи.

Садржина Изјаве о мрежи

Члан 2.

Изјава о мрежи садржи следеће делове:

1) опште одредбе;

2) услове за приступ и коришћење железничке инфраструктуре;

3) преглед саобраћајно-техничких особина железничке инфраструктуре која је на располагању и ограничења у употреби;

4) принципе, приоритете и критеријуме за доделу капацитета инфраструктуре;

5) врсте услуга;

6) принципе наплате накнада и цена услуга, као и висине накнада са начином њиховог прорачуна.

Опште одредбе

Члан 3.

Опште одредбе садрже:

1) увод, који обухвата:

(1) основне податке о управљачу инфраструктуре,

(2) организациону шему управљача инфраструктуре,

(3) контакт информације;

2) циљ Изјаве о мрежи;

3) правни оквир, који обухвата:

(1) прописе Републике Србије,

(2) потврђене међународне прописе,

(3) акте управљача инфраструктуре;

4) правни статус, и то:

(1) опште одредбе;

(2) одговорност;

(3) поступак приговора;

5) структуру Изјаве о мрежи;

6) ступање на снагу и измене и допуне Изјаве о мрежи:

(1) период важења Изјаве о мрежи,

(2) процес ажурирања;

7) објављивање, дистрибуцију и доступност Изјаве о мрежи;

8) контакт информације;

9) железничке теретне коридоре;

10) сарадњу са другим Управљачима инфраструктуре, као што је нпр. сарадња у оквиру међународног удружења RailNetEurope преко њених система, програма и инструмената;

11) значење термина и скраћеница.

Услови за приступ и коришћење железничке инфраструктуре

Члан 4.

Део Изјаве о мрежи који се односи на услове приступа и коришћење железничке инфраструктуре садржи:

1) увод;

2) опште услове приступа, који обухватају информације о:

(1) условима за подношење захтева за доделу трасе воза,

(2) кругу лица којима је дозвољено пружање услуга железничког превоза,

(3) лиценци за превоз,

(4) сертификату о безбедности,

(5) покрићу за грађанску одговорност (осигурање);

3) подношење захтева за доделу трасе воза;

4) опште услове пословања, који обухватају:

(1) оквирни споразум,

(2) уговор о коришћењу железничке инфраструктуре;

5) оперативна правила рада;

6) транспорт нарочитих пошиљки;

7) транспорт опасног терета;

8) поступак пријема железничких возила;

9) поступак пријема особља железничког превозника.

Преглед саобраћајно-техничких особина железничке инфраструктуре која је на располагању и ограничења у употреби

Члан 5.

Део Изјаве о мрежи који се односи на преглед саобраћајно-техничких особина железничке инфраструктуре која је на располагању и ограничења у употреби садржи:

1) увод;

2) величину железничке мреже, која обухвата:

(1) везу мреже пруге са суседним управљачима инфраструктуре,

(2) остале информације;

3) опис железничке мреже, који обухвата:

(1) географске податке:

– врсте пруга;

– ширину колосека;

– називе железничких станица и чворова,

(2) карактеристике железничке инфраструктуре, које обухватају:

– слободни профил;

– дозвољену масу по осовини и дозвољену масу по дужном метру;

– меродавни нагиб и меродавни отпор пруга;

– брзине;

– максималну дужину воза;

– систем напајања,

(3) системе и опрему за управљање (регулисање) саобраћајем и комуникационе системе, и то:

– системе сигнализације;

– системе за управљање саобраћајем;

– комуникационе системе;

– системе аутоматског управљања саобраћајем – АТС системе,

4) ограничења у саобраћају, и то:

(1) посебну инфраструктуру,

(2) ограничења у погледу животне средине,

(3) опасан терет,

(4) ограничења у погледу тунела,

(5) ограничења у погледу мостова;

5) расположивост железничке инфраструктуре;

6) станице, укрснице и стајалишта за пријем и отпрему путника;

7) теретне терминале;

8) службене објекте – објекти за пружање услуга, и то:

(1) станице за формирање теретних возова,

(2) колосеке за смештај (гарирање) железничких возила,

(3) објекте за одржавање железничких возила,

(4) објекте за снабдевање горивом,

(5) техничка постројења,

(6) остале објекте;

9) развојне пројекте у железничкој инфраструктури.

Принципи, приоритети и критеријуми за доделу капацитета инфраструктуре

Члан 6.

Део Изјаве о мрежи који се односи на принципе, приоритете и критеријуме за доделу капацитета инфраструктуре садржи:

1) увод;

2) опис поступака доделе капацитета инфраструктуре;

3) динамику подношења захтева за доделу капацитета, и то:

(1) динамику подношења захтева током важења реда вожње,

(2) динамику подношења захтева за доделу трасе воза ван поступка израде реда вожње (ad hoc захтев);

4) поступак доделе капацитета (траса воза), и то:

(1) процес координације,

(2) поступак решавања спорова,

(3) загушену инфраструктуру, и то:

– дефиницију;

– приоритетне критеријуме;

– поступак,

(4) утицај оквирних споразума;

5) доделу капацитета инфраструктуре за одржавање укључујући и поступак доделе;

6) правила отказивања у случају некоришћења додељене трасе воза;

7) транспорт нарочитих пошиљки и опасног терета;

8) посебне мере које се примењују у случају поремећаја саобраћаја, и то:

(1) принципе,

(2) оперативна правила,

(3) проблеме који се могу предвидети,

(4) проблеме који се не могу предвидети;

9) доделу капацитета за службене објекте, односно сервисна постројења.

Врсте услуга

Члан 7.

Део Изјаве о мрежи који се односи на врсте услуга садржи:

1) увод;

2) минимални пакет услуга;

3) приступ пругом до службених објеката, односно сервисних постројења и њихово коришћење, и то:

(1) приступ до службених објеката, односно сервисних постројења,

(2) коришћење опреме за снабдевање електричном енергијом за вучу,

(3) постројења за снабдевање горивом,

(4) путничке станице, станичне зграде и друге објекте,

(3) теретне терминале,

(4) ранжирне станице,

(5) објекте за формирање возова,

(6) колосеке за гарирање,

(7) објекти за одржавање и друга техничка постројења;

4) додатне услуге, и то:

(1) снабдевање струјом за вучу возова,

(2) снабдевање горивом,

(3) предгревање путничких возова, снабдевање водом и др.,

(4) маневрисање и друге услуге,

(5) услуге за транспорт и нарочитих пошиљки и опасног терета,

(6) остале додатне услуге;

5) пратеће услуге, и то:

(1) приступ телекомуникационој мрежи,

(2) пружање додатних информација,

(3) технички преглед возних средстава,

(4) остале пратеће услуге.

Изузетно од става 1. овог члана за услуге које не пружа непосредно управљач инфраструктуре, исти обезбеђује у Изјави о мрежи информације о даваоцима услуга.

Принципи наплате накнада и цена услуга, као и висине накнада са начином њиховог прорачуна

Члан 8.

Део Изјаве о мрежи који се односи на принципе наплате накнада и цена услуга, као и висине накнада са начином њиховог прорачуна садржи:

1) принципe наплате, и то:

(1) накнаде за минимални пакет услуга,

(2) накнаде за приступ пругом до службених објеката, односно сервисних постројења,

(3) накнаде за коришћење службених објеката, односно сервисних постројења,

(4) накнаде за додатне услуге,

(5) накнаде за пратеће услуге;

2) систем наплате;

3) тарифни систем, за:

(1) минимални пакет услуга,

(2) приступ пругом до службених објеката, односно сервисних постројења и њихово коришћење,

(3) додатне услуге,

(4) пратеће услуге;

4) шему ефикасности;

5) измене накнада за коришћење инфраструктуре;

6) попусте;

7) начин плаћања.

Изузетно од става 1. овог члана за накнаде и цене услуга које не пружа непосредно управљач инфраструктуре, исти обезбеђује у Изјави о мрежи информације о даваоцима накнада и цена услуга.

Остале информације

Члан 9.

Изјава о мрежи може садржати и друге податке који су по оцени управљача инфраструктуре од значаја за заинтересоване стране.

Форма Изјаве о мрежи

Члан 10.

Изјава о мрежи може бити у штампаној и електронској форми на српском и енглеском језику.

Ступање на снагу

Члан 11.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Број 110-00-108/2013-01

У Београду, 31. октобра 2013. године

Министар,

Александар Антић, с.р.