Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 117. став 3. и члана 137. став 3. Закона о ветеринарству („Службени гласник РС”, бр. 91/05 и 30/10),

Министар пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде доноси

ПРАВИЛНИК

о начину разврставања и поступања са споредним производима животињског порекла, ветеринарско-санитарним условима за изградњу објеката за сакупљање, прераду и уништавање споредних производа животињског порекла, начину спровођења службене контроле и самоконтроле, као и условима за сточна гробља и јаме гробнице

"Службени гласник РС", бр. 31 од 9. маја 2011, 97 од 6. новембра 2013, 15 од 6. фебруара 2015, 61 од 23. јуна 2017.

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет уређивања

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописује начин разврставања, поступања са споредним производима животињског порекла, методе њихове прераде, хигијенски услови, начин њиховог утовара, претовара и истовара, ветеринарско-санитарни услови за изградњу објеката, облик и садржина евиденције која се води у објектима за сакупљање, прераду и уништавање споредних производа животињског порекла, поступак са споредним производима у изузетним случајевима, начин спровођења службене контроле и самоконтроле, као и услови за сточна гробља и јаме гробнице и начин закопавања и спаљивања споредних производа животињског порекла.

Члан 2.

Одредбе овог правилника односе се на:

1) споредне производе животињског порекла који су, у складу са посебним прописом, искључени из ланца исхране људи;

2) производе животињског порекла које је одговорно лице одредило као споредне производе животињског порекла, и то:

(1) производе животињског порекла који се могу употребљавати за исхрану људи, у складу са посебним прописом,

(2) сировине за производњу производа животињског порекла.

Производи и сировине из става 1. тачка 2) овог члана које је одговорно лице одредило као споредне производе животињског порекла који нису намењени за исхрану људи не користе се за исхрану људи.

Члан 3.

Одредбе овог правилника не односе се на следеће споредне производе животињског порекла, и то:

1) труп или део трупа дивљих животиња, осим дивљачи, за које не постоји сумња, односно потврда присуства заразне болести која се може пренети на људе или животиње, осим водених животиња које су сакупљене ради промета;

2) труп или део трупа дивљачи који, у склaду са добром ловачком праксом, нису сакупљени после одстрела;

3) споредне производе животињског порекла који потичу од дивљачи и меса дивљачи којим ловци директно снабдевају крајњег потрошача или локални малопродајни објекат, а који директно снабдева крајњег потрошача малим количинама дивљачи или меса дивљачи;

4) семе за вештачко осемењавање, јајне ћелије и оплођене јајне ћелије који су намењени за репродукцију;

5) млеко, колострум и производе добијене од њих, који су добијени, чувани и уништени или коришћени на газдинству са кога потичу;

6) шкољке од шкољкаша из којих је извађено меко ткиво и месо;

7) кухињски отпад, осим:

(1) отпада који потиче из превозних средстава у међународном промету,

(2) отпада који је намењен за исхрану животиња,

(3) отпада који је намењен за прераду применом неке од основних метода прераде које су прописане овим правилником, осим Методе прераде 6, или за производњу биогаса или компоста;

8) материјал животињског порекла који настаје на пловилима у вези са пословима улова и обраде рибе, који се уклања у морској води, осим материјала који је добијен евисцерацијом риба које показују знаке заразних болести које се могу пренети на људе, укључујући и паразитне болести;

9) сирову храну за кућне љубимце која потиче из малопродајних објеката у оквиру којих се расецање меса и складиштење обавља искључиво у циљу снабдевања крајњег потрошача;

10) сирову храну за кућне љубимце која потиче од животиња које су заклане у сопственом домаћинству за производњу хране за потребе сопственог домаћинства;

11) непрерађени стајњак пореклом од коња, измет и урин, осим стајњака и неминерализованог гуана;

12) ловачке трофеје који су:

(1) добијени од папкара, копитара и птица, који су прошли комплетан поступак препарирања који обезбеђује њихову одрживост на собној температури,

(2) добијени од других врста животиња, осим папкара, копитара и птица;

13) кожу папкара и копитара која је произведена применом неког од следећих третмана, и то:

(1) третмана комплетног процеса штављења,

(2) „wet blue” третмана,

(3) третмана „пикловања”,

(4) третмана базом и саламуром pH вредности од 12 до 13 у трајању од најмање осам сати.

Значење израза

Члан 4.

Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следеће значење:

1) бела вода јесте мешавина млека, производа на бази млека или производа од млека са водом које се прикупља током испирања млекарске опреме, укључујући посуде којe се користе за млеко и производе, пре њиховог чишћења и дезинфекције;

1а) вaлидaциja jeстe пoступaк кojим сe нa oснoву успoстaвљeнe eвидeнциje и дoкумeнтaциje утврђуje и прoвeрaвa дa ли сe тoкoм прoизвoднoг прoцeсa нeпрeкиднo прoизвoди прoизвoд кojи je у склaду сa утврђeним, oднoснo успoстaвљeним свojствимa и пoкaзaтeљимa квaлитeтa;

2) гуано јесте измет и остаци птица, слепих мишева и фока, који се може користити као оплемењивач земљишта;

3) депонија јесте место одобрено за одлагање отпада у складу са посебним прописом којим се уређује заштита животне средине;

4) дивља животиња јесте свака животиња коју људи не држе или не узгајају;

5) добијени производ јесте било који производ који је добијен поступком обраде, трансформације, односно промене, прераде, односно фазе прераде споредних производа животињског порекла;

6) жвакалице јесу производи који се дају кућним љубимцима да их жваћу, који нису штављени, а добијени су од коже папкара и копитара или од других материјала животињског порекла;

7) желатин јесте природни, растворљив протеин, желиран или нежелиран, који је добијен делимичном хидролизом колагена добијеног од костију, коже, тетива и лигамената животиња, укључујући рибе и живину;

8) животиња јесте сваки кичмењак и бескичмењак;

9) кожа јесте кутано и субкутано ткиво животиња;

10) колаген јесте производ на бази протеина који је добијен од кожа и тетива животиња, укључујући кости свиња, живине и риба;

11) коспаљивање јесте уништавање споредних производа животињског порекла и добијених производа у објекту за ко-спаљивање;

12) крзнашице јесу животиње које се држе или гаје ради производње крзна и које се не користе за производњу хране;

13) крв јесте свежа пуна крв;

14) крвно брашно јесте прерађен протеин животињског порекла који је добијен од крви или фракција крви топлотном обрадом у складу са овим правилником;

15) кућни љубимац јесте свака животиња која припада врстама које људи негују и држе, осим фармски узгајаних животиња;

16) кухињски отпад јесте сав отпад од хране, као и већ коришћена јестива уља који потичу од припреме јела у ресторанима и кухињама, укључујући централне кухиње и кухиње у домаћинствима, као и из кетеринга;

17) лабораторијски реагенс јесте упакован производ, спреман за употребу, који садржи споредне производе животињског порекла или добијене производе, који је, као такав или у комбинацији са материјама које нису животињског порекла, намењен за одређену лабораторијску употребу као реагенс или реагенсни производ, калибратор или контролни материјал за детекцију, мерење, испитивање или производњу друге супстанце;

18) међуобјекат за материјал Категорије 1 и међуобјекат за материјал Категорије 2 јесте објекат у коме се сакупља, привремено држи и складишти непрерађени материјал Категорије 1, односно материјал Категорије 2 и у коме се, ако је потребно, могу обављати одређене радње, као што је скидање коже, уситњавање и post mortem преглед;

19) међуобјекат за материјал Категорије 3 јесте објекат у коме се сакупља, привремено складишти, сортира, хлади или замрзава непрерађени материјал Категорије 3, у циљу испоруке за коначну намену;

20) међупроизводи јесу производи добијени од материјала Категорије 3 који су намењени за производњу медицинских средстава, „in vitro” дијагнозу, односно лабораторијске реагенсе и чије су фазе концепције, обраде, односно прераде довољно комплетне да се могу сматрати прерађеним производом, с тим што захтевају даље поступке као што је мешање, облагање, спајање, паковање, односно означавање у циљу припреме за стављање у промет, односно даљу употребу;

20а) месно-коштано брашно јесте протеин животињског порекла који је добијен прерадом материјала Категорије 1 и/или материјала Категорије 2 применом основних метода прераде у складу са овим правилником;

21) надлежни орган јесте министарство надлежно за послове ветеринарства које је овлашћено за спровођење службене контроле, као и одговарајући орган друге земље чија надлежност је установљена прописима те земље;

22) непрерађена вуна јесте овчја вуна која није подвргнута индустријском прању или штављењу или некој другој методи којом се осигурава уништавање патогена;

23) непрерађене длаке јесу длаке преживара које нису подвргнуте индустријском прању, штављењу или некој другој методи којом се обезбеђује уништавање патогена;

24) непрерађено перје и делови перја јесу перје и делови перја који нису третирани воденом паром или неком другом методом којом се обезбеђује уништавање патогена;

25) непрерађене свињске чекиње јесу свињске чекиње које нису подвргнуте индустријском прању, штављењу или некој другој методи којом се обезбеђује уништавање патогена;

26) објекат за прераду материјала Категорије 1 јесте објекат у којем се прерађује материјал Категорије 1 пре коначног уништења;

27) објекат за прераду материјала Категорије 2 јесте објекат у којем се прерађује материјал Категорије 2 пре даље прераде, употребе или коначног уништења;

28) објекат за прераду материјала Категорије 3 јесте објекат у којем се материјал Категорије 3 прерађује у прерађен протеин животињског порекла и друге добијене производе који се могу употребити за исхрану животиња;

29) објекат за прераду споредних производа животињског порекла који примењује алтернативне методе прераде јесте објекат у којем се споредни производи животињског порекла и добијени производи прерађују применом неке од алтернативних метода прераде из овог правилника;

30) објекат за прераду топљене масти јесте објекат у којем се прерађују топљене масти које су добијене од материјала Категорије 2 или материјала Категорије 3;

31) објекат за производњу компоста јесте објекат у којем се у аеробним условима биолошки разграђују споредни производи животињског порекла, односно добијени производи;

32) објекат за производњу биогаса јесте објекат у којем се у анаеробним условима биолошки разграђују споредни производи животињског порекла, односно добијени производи ради производње и сакупљања биогаса;

33) објекат за производњу хране за кућне љубимце јесте објекат у којем се производи храна за кућне љубимце, жвакалице или побољшивачи укуса и у којем се од одређених споредних производа животињског порекла припрема та храна за кућне љубимце, жвакалице или побољшивачи укуса;

34) објекат за производњу техничких производа јесте објекат у којем се од споредних производа животињског порекла производе технички производи;

35) објекат за производњу међупроизвода јесте објекат у којем се од споредних производа животињског порекла производе међупроизводи;

36) објекат за складиштење добијених производа јесте објекат у којем се добијени производи привремено складиште пре коначне употребе или уништења;

37) објекат за спаљивање јесте било која непокретна, односно покретна техничка јединица и опрема која је одређена за термички третман у циљу уништавања споредних производа животињског порекла, односно добијених производа, са или без обнављања енергије која настаје сагоревањем, а укључује поступке спаљивања оксидацијом, као и друге термичке третмане као што су пиролиза, гасификација или плазма процес, на начин да је материјал који настаје применом наведених процеса последично у потпуности спаљен;

38) објекат за коспаљивање јесте било који непокретан, односно покретан објекат чија је основна улога производња енергије, односно материјалних производа, а у којем се споредни производи животињског порекла, односно прерађен протеин животињског порекла и други прерађени произоди користе као основно или додатно гориво или термички третирају у циљу уништавања;

39) објекат за спаљивање, односно коспаљивање малог капацитета јесте објекат за спаљивање чији је капацитет мањи од 50 kg на сат;

40) објекат за спаљивање, односно коспаљивање великог капацитета јесте објекат за спаљивање чији је капацитет већи од 50 kg на сат;

41) одговорно лице јесте лице под чијом контролом су споредни производи животињског порекла и добијени производи, укључујући и лице које их користи, као и лице које врши послове промета и превоза;

42) одобрен објекат јесте објекат за који је утврђено да испуњава ветеринарско-санитарне и хигијенске услове за обављање делатности који су прописани овим правилником и који је уписан у Регистар одобрених објеката;

43) огледна животиња јесте животиња која се користи у огледне сврхе;

44) оправдано удаљена подручја јесу подручја у којима је популација животиња мала, а самим тим и број угинућа, а објеката за прераду или уништавање нема или су просторно удаљени, из ког разлога је сакупљање и превоз споредних производа животињског порекла неизводиво или финансијски неоправдано;

45) органско ђубриво и оплемењивач земљишта јесу материјали животињског порекла који се користе појединачно или заједно, а који се додају земљишту у циљу исхране биљака и поправке плодности земљишта, односно за побољшање физичких, хемијских и биолошких особина земљишта, а могу садржати и стајњак, садржај дигестивног тракта одвојеног од дигестивног тракта, компост и остатке ферментације;

46) остаци јесу сви течни или чврсти материјали настали поступком спаљивања или коспаљивања, третирањем отпадних вода или другим поступцима у склопу објеката за спаљивање или коспаљивање, укључујући и пепео, шљаку, филтерску и котловску прашину;

47) остаци ферментације јесу остаци од прераде споредних производа животињског порекла у објекту за производњу биогаса;

48) остаци из центрифуге или сепаратора јесте материјал који је сакупљен као споредни производ после пурификације сировог млека и сепарације обраног млека и павлаке од сировог млека;

49) побољшивачи укуса јесу течни или дехридрирани прерађени производи животињског порекла који се користе за побољшање палатибилне вредности хране за кућне љубимце;

50) прерађен протеин животињског порекла јесте протеин животињског порекла који је добијен искључиво од материјала Категорије 3 применом основних метода прераде и као такав се може употребити као храна за животиње, односно за производњу хране за животиње, укључујући храну за кућне љубимце, или за производњу органског ђубрива и оплемењивача земљишта. Прерађен протеин животињског порекла не обухвата производе од крви, млеко, производе од млека, колострум, желатин, хидролизован протеин и дикалцијум фосфат, јаја и производе од јаја, трикалцијум фосфат и колаген;

51) прерађена храна за кућне љубимце јесте храна за кућне љубимце, изузев сирове хране за кућне љубимце, која је прерађена у складу са одредбама овог правилника;

52) прерађени производи јесу производи који су добијени од споредних производа животињског порекла применом неке од метода прераде или третмана из овог правилника, и обухватају прерађен протеин животињског порекла, производе од крви, топљену маст и рибље уље, млеко и производе од млека, желатин и хидролизован протеин, дикалцијум и трикалцијум фосфат, колаген, производе од јаја, храну за кућне љубимце, побољшиваче укуса и жвакалице, прерађени стајњак и производе од прерађеног стајњака, производе од крви, третирану кожу, ловачке трофеје, производе пчеларства, топљену маст од материјала Категорије 2 и деривате топљене масти;

53) провоз јесте превоз споредних производа животињског порекла, од њих добијених производа и прерађених производа из једне државе кроз Републику Србију до места истовара у другој држави;

54) производи пчеларства јесу мед, пчелињи восак, матична млеч, прополис или полен који се користе у узгоју и држању пчела;

55) производи од крви јесу производи добијени од крви или фракција крви, изузев крвног брашна, а укључују и сушену, замрзнуту, односно течну плазму, сушену пуну крв, сушена, замрзнута, односно течна црвена крвна зрнца или њихове делове, као и мешавине тих производа;

56) производи животињског порекла јесу:

(1) храна животињског порекла, мед и крв,

(2) живи шкољкаши, живи бодљокошци, живи плашташи и живе морске гастроподе намењене за исхрану људи,

(3) остале животиње намењене за обраду, како би живе биле допремљене до крајњег потрошача;

57) производ за „in vitro” дијагнозу јесте упакован производ спреман за крајњег корисника који садржи производе од крви а користи се сам или у комбинацији као реагенс, реагентни производ, калибратор, кит или други систем у „in vitro” анализи узорака пореклом од људи и животиња, искључиво или углавном у сврху дијагнозе физиолошког или здравственог стања, болести или генетске абнормалије или одређивања сигурности и компатибилности са реагенсом, осим донираних органа и крви;

58) рибље брашно јесте прерађен протеин животињског порекла који је добијен од морских животиња, осим од морских сисара;

59) регистрован објекат јесте објекат који је уписан у Регистар објеката, а за који није предвиђено претходно утврђивање испуњености ветеринарско-санитарних и хигијенских услова за обављање делатности;

60) репрезентативни узорак јесте узорак у коме су очуване особине шарже из које је узорак узет, укључујући насумично узимање узорака, при чему је свакој јединици или додатку шарже дата иста вероватноћа да ће постати део узорка;

61) садржај дигестивног тракта јесте садржај који се налази у дигестивном тракту сисара и ратита, независно од тога да ли је одвојен од дигестивног тракта;

62) сирова храна за кућне љубимце јесте храна за кућне љубимце која је подвргнута поступку конзервирања, искључиво постуком хлађења, замрзавања и брзог замрзавања;

63) сирови материјал јесу споредни производи животињског порекла који се изузетно користе у исхрани животиња, у складу са овим правилником, и обухвата материјал Категорије 2 који не потиче од животиња које су угинуле или убијене услед сумње или дијагностиковане заразне болести која се може пренети на људе или животиње, као и материјал Категорије 3;

64) спаљивање, односно закопавање на сточном гробљу, односно јами гробници јесте спаљивање, односно закопавање споредних производа животињског порекла на сточном гробљу, односно јами гробници уз предузимање одговарајућих био-сигурносних мера за спречавање ширења заразне болести током превоза, које су, у складу са законом којим се уређује ветеринарство, врши под надзором ветеринарске инспекције;

65) спаљивање, односно закопавање на лицу места јесте спаљивање, односно закопавање споредних производа животињског порекла на депонији која је одобрена за те намене, на месту на коме су настали или на месту које је претходно одређено за те намене, а на коме нема ризика за здравље животиња, јавно здравље и животну средину, уз предузимање одговарајућих био-сигурносних мера за спречавање ширења заразне болести током превоза, које се, у складу са законом којим се уређује ветеринарство, врши под надзором ветеринарске инспекције;

66) специфични ризични материјал (у даљем тексту: СРМ) јесу ткива и органи који су као такви дефинисани у складу са посебним прописом којим се прописују мере за спречавање појаве, ширења, сузбијање и искорењивање трансмисивних спонгиоформних енцефалопатија;

67) стајњак јесте измет, односно мокраћа фармски узгајаних животиња, осим фармски узгајаних риба, са или без простирке;

68) стављање у промет јесте свако поступање са споредним производима животињског порекла и производима добијеним од њих које се врши на територији Републике Србије, а чија је сврха продаја или било који облик испоруке, уз накнаду или без накнаде, укључујући и складиштење ради касније испоруке;

69) технички производи јесу производи који су добијени од одређених споредних производа животињског порекла а нису намењени за исхрану људи или животиња, укључујући штављену и обрађену кожу, ловачке трофеје, прерађену вуну, длаке, чекиње, перје и делове перја, серум коња, производе од крви, фармацеутске производе, медицинске и козметичке производе, производе од кости за производњу порцулана, желатин и лепак, органска ђубрива и оплемењиваче земљишта, топљене масти, дериват масти, прерађени стајњак, млеко и производе од млека;

70) топљена маст јесте маст добијена прерадом:

(1) споредних производа животињског порекла,

(2) производа за исхрану људи, које је одговорно лице одредило за сврху, која није исхрана људи;

71) трансмисивне спонгиоформне енцефалопатије (у даљем тексту: ТСЕ) јесу све преносиве болести из групе спонгиформних енцефалопатија, осим оних које се јављају код људи;

72) третиран материјал јесте сирови материјал који је третиран у центру за сакупљање, а који се изузетно користи у исхрани животиња, у складу са овим правилником;

73) труп јесте тело животиње после клања и обраде;

74) узорак јесте једна или више јединица производа или део предмета испитивања, одабран на различите начине из скупа или већег дела скупа, који је намењен да обезбеди информацију о одређеној особини тог производа или предмета испитивања, а на основу које ће се донети одлука о том производу или предмету испитивања или о његовом производном процесу;

75) фармски узгајане животиње јесу:

(1) животиње које људи држе или узгајају ради производње хране, вуне, крзна, перја, коже или било ког другог производа који се добија од животиња, као и у неке друге пољопривредне сврхе,

(2) коњи;

76) херметички затворена конзерва јесте посуда која је дизајнирана да после затварања обезбеди да не дође до накнадне контаминације садржаја конзерве микроорганизмима;

77) хидролизован протеин јесу полипептиди, пептиди и аминокиселине и њихове мешавине, који су добијени хидролизом споредних производа животињског порекла;

78) храна за кућне љубимце јесте храна намењена кућним љубимцима која садржи материјал Категорије 3;

79) храна за кућне љубимце у конзерви јесте топлотно обрађена храна за кућне љубимце у херметички затвореној конзерви;

80) чварци јесу протеински остаци од топљења масти, после делимичног издвајања масти и воде;

81) центар за сакупљање јесте објекат који служи за третирање сировог материјала за исхрану животиња, а може бити и део објекта за:

(1) прераду материјала Категорије 2,

(2) клање животиња,

(3) производњу хране животињског порекла,

(4) узгој и држање животиња;

82) шаржа (производна партија, серија или лот) јесте одређена количина производа који су произведени у једном објекту под истим условима прераде или више одређених количина производа који се складиште заједно, под условом да могу бити идентификовани у случају ако је потребно повлачење производа са тржишта, поновни поступак прераде или уништење;

83) штављење јесте учвршћивање коже помоћу биљних штавила и соли хрома, односно других супстанци, као што су соли алуминијума, соли гвожђа, соли силицијума, алдехиди и кинони, односно други синтетички учвршћивачи за кожу.

*Службени гласник РС, број 97/2013

**Службени гласник РС, број 61/2017

II. НАЧИН РАЗВРСТАВАЊА И ПОСТУПАЊА СА СПОРЕДНИМ ПРОИЗВОДИМА ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА, КАО И МЕТОДЕ ЊИХОВЕ ПРЕРАДЕ

1. Начин разврставања споредних производа животињског порекла

Члан 5.

Споредни производи животињског порекла разврставају се на материјал Категорије 1, материјал Категорије 2 и материјал Категорије 3, у зависности од степена ризика за јавно здравље и здравље животиња.

Материјал Категорије 1

Члан 6.

Материјал Категорије 1 обухвата следеће споредне производе животињског порекла, и то:

1) леш животиња и све припадајуће делове, укључујући кожу:

(1) животиња код којих постоји сумња или потврда присуства заразне болести ТСЕ,

(2) угинулих или убијених животиња у току спровођења мера за спречавање ширења, сузбијање и искорењивање ТСЕ,

(3) кућних љубимаца и животиња из зоолошког врта и циркуса, изузев фармски узгајаних животиња и дивљих животиња,

(4) огледних животиња,

(5) дивљих животиња код којих постоји сумња или потврда присуства заразне болести која се може пренети на животиње или људе,

(6) тело или делови тела животиње који у време њиховог уклањања садрже СРМ;

2) СРМ;

3) споредне производе животињског порекла који у складу са посебним прописом којим се уређује систематско праћење резидуа фармаколошких, хормонских и других штетних материја код животиња, производа животињског порекла, хране животињског порекла и хране за животиње, потичу од животиња које су биле подвргнуте недозвољеном третирању или који садрже друге суптанце и загађиваче околине, и то:

(1) органохлорна једињења укључујући полихлороване бифениле,

(2) органофосфорна једињења,

(3) хемијске елементе,

(4) микотоксине,

(5) боје,

(6) друге штетне супстанце;

4) споредне производе животињског порекла који су прикупљени у предтретману отпадних вода из објеката за прераду материјала Категорије 1 и других објеката у којима се уклања специфични ризични материјал;

5) кухињски отпад из превозних средстава у међународном промету;

6) мешавину материјала Категорије 1 са материјалом Категорије 2 или материјалом Категорије 3 или са обе категорије.

Материјал Категорије 2

Члан 7.

Материјал Категорије 2 обухвата следеће споредне производе животињског порекла, и то:

1) стајњак, неминерализован гуано и садржај дигестивног тракта;

2) споредне производе животињског порекла који су прикупљени у предтретману отпадних вода из објеката за прераду материјала Категорије 2 и објеката за клање животиња, осим објеката за клање животиња из члана 6. тачка 4) овог правилника;

3) споредне производе животињског порекла који садрже резидуе дозвољених супстанци или контаминената, ако ти резидуи и контаминенти прелазе дозвољене границе, у складу са посебним прописом којим се уређује систематско праћење резидуа фармаколошких, хормонских и других штетних материја код животиња, производа животињског порекла, хране животињског порекла и хране за животиње;

4) производе животињског порекла који су оцењени да нису безбедни за исхрану људи услед присуства страних тела у њима;

5) производе животињског порекла из увоза који не испуњавају ветеринарско-санитарне услове за увоз, ако се не изврши повраћај земљи извозници, осим материјала Категорије 1;

6) животиње, као и делове животиња, осим животиња из чл. 6. и 8. овог правилника, и то:

(1) животиње које су угинуле или су убијене, укључујући и животиње убијене ради искорењивања заразних болести, осим клањем или убијањем за исхрану људи,

(2) фетусе,

(3) јајне ћелије, оплођене јајне ћелије и семе, који нису намењени за приплод,

(4) лешеве живине у љусци јајета;

7) мешавину материјала Категорије 2 са материјалом Категорије 3;

8) остале споредне производе животињског порекла, осим материјала Категорије 1 и материјала Категорије 3.

Материјал Категорије 3

Члан 8.

Материјал Категорије 3 обухвата следеће споредне производе животињског порекла, и то:

1) труп и делове животиња које су заклане, а у случају дивљачи, труп и делове одстрељене дивљачи, који су безбедни за исхрану људи, а који из комерцијалних разлога нису намењени за исхрану људи;

2) труп и делове трупа који потичу од животиња закланих у кланици и за које је прегледом пре клања дозвољено клање за исхрану људи, као и трупове и делове дивљачи одстрељене за исхрану људи, и то:

(1) труп, тело или делове животиња који су оцењени и одбачени као небезбедни за исхрану људи, али који не показују знаке заразних болести које се могу пренети на људе или животиње;

(2) главе живине;

(3) коже животиња, укључујући остатке од завршне обраде, рогове и ноге, укључујући кости фаланге, карпалне, метакарпалне, тарзалне и метатарзалне кости, и то:

– животиња, осим преживара, за које постоји обавеза лабораторијског испитивања на присуство ТСЕ,

– преживара који су лабораторијски испитани на присуство ТСЕ и резулатат лабораторијског испитивања је био негативан;

(4) чекиње;

(5) перје;

3) споредне производе животињског порекла који потичу од живине и лагоморфа за које је дозвољено клање на газдинству са животињама, у складу са посебним прописом, и који не показују знаке заразних болести које се могу пренети на људе или животиње;

4) крв која потиче од животиња које нису показале знаке заразних болести које се путем крви могу пренети на људе или животиње и које су заклане у кланици пошто је прегледом пре клања дозвољено клање за исхрану људи, и то:

(1) животиња, осим преживара за које постоји обавеза лабораторијског испитивања на присуство ТСЕ,

(2) преживара који су лабораторијски испитани на присуство ТСЕ и резулатат лабораторијског испитивања је био негативан,

5) споредне производе животињског порекла који потичу из објеката за производњу хране животињског порекла, укључујући одмашћене кости, чварке и остатке из центрифуге или сепаратора при преради млека;

6) производе животињског порекла или храну која садржи производе животињског порекла која више није намењена за исхрану људи из комерцијалних разлога, грешака у производњи, грешака у паковању или других недостатака који не представљају ризик за јавно здравље или здравље животиња;

7) храну за кућне љубимце и храну за животиње животињског порекла или храну за животиње која садржи споредне производе животињског порекла или прерађене производе која више није намењена за исхрану животиња из комерцијалних разлога, грешака у производњи, грешака у паковању или других недостатака који не представљају ризик за јавно здравље или здравље животиња;

8) крв, плаценту, вуну, перје, длаке, рогове, исечке копита и папака и сирово млеко који потичу од живих животиња које нису показала знаке заразних болести које се тим путем могу пренети на људе или животиње;

9) водене животиње и делове тих животиња, осим морских сисара, које нису показала знаке заразних болести које се могу пренети на људе или животиње;

10) споредне производе животињског порекла од водених животиња који потичу из објеката у којима се производи храна;

11) споредне производе животињског порекла који потичу од животиња које нису показале знаке болести преносиве тим материјалом на људе и животиње, и то:

(1) шкољке пореклом од шкољкаша, са меким ткивом или месом,

(2) материјал који потиче од копнених животиња, и то:

– споредни производи животињског порекла из инкубатора,

– јаја,

– споредни производи животињског порекла од јаја, укључујући и љуске јаја,

(3) једнодневни пилићи убијени из комерцијалних разлога;

12) водени и копнени бескичмењаци, осим врста које су патогене за људе или животиње;

13) животиње које припадају зоолошким родовима Rodentia и Lagomorpha и њихови делови, осим материјала Категорије 1 из члана 6. тачка 1) подтач. (3), (4) и (5) и материјала Категорије 2 из члана 7. тач. 1) до 7) овог правилника;

14) коже животиња, копита, перје, вуна, рогови, длака и крзно који потичу од тела мртвих животиња, осим оних из тачке 2) овог члана које нису показале никакве знаке болести које се преко тих производа могу пренети на људе или животиње;

15) масно ткиво које потиче од животиња које нису показале никакве знаке болести које се могу преко тог материјала пренети на људе или животиње, које су заклане у кланици и за које је прегледом пре клања дозвољено клање за исхрану људи;

16) кухињски отпад, осим отпада из члана 6. тачка 5) овог правилника.

2. Методе прераде споредних производа животињског порекла

Члан 9.

У циљу управљања ризицима по живот и здравље људи и животиња и животну средину, прерада споредних производа животињског порекла и добијених производа, у зависности од категорије материјала, врши се применом одговарајуће основне методе прераде, односно алтернативне методе прераде, у складу са овим правилником.

Основне методе прераде из става 1. овог члана су: Метода прераде 1, Метода прераде 2, Метода прераде 3, Метода прераде 4, Метода прераде 5, Метода прераде 6 и Метода прераде 7.

Алтернативне методе прераде из става 1. овог члана су:

1) алкална хидролиза;

2) хидролиза под високим притиском и високом температуром;

3) процес биогас хидролизе под високим притиском;

4) производња биодизела;

5) сагоревање масти животињског порекла у котларницама;

6) термо-механичка производња биогорива;

7) „Брукс” гасификација.

Основне методе прераде из става 2. овог члана и алтернативне методе прераде из става 3. овог члана и њихова примена дати су у Прилогу 1 – Методе прераде споредних производа животињског порекла и њихова примена, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део (у даљем тексту: Прилог 1).

3. Поступање са споредним производима животињског порекла

Општа правила поступања са споредним производима животињског порекла

Члан 10.

У циљу спречавања појаве и ширења, као и сузбијања и искорењивања заразних болести животиња и људи и заштите животне средине, са материјалом Категорије 1, материјалом Категорије 2, материјалом Категорије 3 и добијеним производима поступа се у складу са овим правилником и прописима којима се утврђују мере за спречавање појаве и ширења, сузбијање и искорењивање заразних болести животиња.

Споредни производи животињског порекла и добијени производи пореклом од пријемчивих врста животиња не отпремају се са газдинстава, објеката и зараженог подручја који су под мерама за спречавање ширења, сузбијање и искорењивање заразних болести животиња, а нарочито услед присуства нарочито опасних заразних болети животиња, осим ако се њихова отпрема спроводи у циљу и на начин да се спречи ширење заразних болести на људе и животиње.

Члан 11.

Када је у питању поступање са споредним производима животињског порекла које се односи на исхрану животиња, примењују се следећа правила:

1) прерађен протеин животињског порекла који је добијен од тела и делова тела одређене врсте копнених животиња, осим крзнашица, не користи се у исхрани животиња исте врсте;

2) кухињски отпад и храна за животиње која садржи или је добијена од кухињског отпада не користи се у исхрани фармски узгајаних животиња, осим крзнашица;

3) прерађен протеин животињског порекла који је добијен од тела и делова тела одређене врсте фармски узгајаних риба не користи се у исхрани фармски узгајаних риба исте врсте;

4) ако није протекло 90 дана од дана примене органског ђубрива или побољшивача земљишта, храна за животиње биљног порекла која потиче са земљишта на коме су примењена органска ђубрива или побољшивачи земљишта, осим стајњака, не користи се у исхрани животиња, нити се на таквом земљишту врши испаша.

За производњу козметичких средстава, медицинских средстава, активних имплантибилних медицинских средстава, in vitro дијагностичких медицинских средстава, лекова и ветеринарских лекова користе се споредни производи животињског порекла и добијени производи, на начин који је прописан посебним прописом којим се уређује њихова производња.

Поступање са материјалом Категорије 1

Члан 12.

Са материјалом Категорије 1 поступа се на неки од следећих начина:

1) уништава се као отпад спаљивањем, и то:

(1) у непрерађеном стању или

(2) у прерађеном стању, применом неке од основних метода прераде које су прописане овим правилником, осим Методе прераде 6, после чега се добијени материјал трајно идентификује у складу са овим правилником;

2) ако је материјал Категорије 1 отпад, користи се као обновљив извор енергије или се уништава ко-спаљивањем:

(1) у непрерађеном стању или

(2) у прерађеном стању, применом неке од основних метода прераде које су прописане овим правилником, осим Методе прераде 6, после чега се добијени материјал трајно идентификује у складу са овим правилником;

3) прерађује се применом Методе прераде 1, осим споредних производа животињског порекла из члана 6. тачкa 1) подтач. (1) и (2) овог правилника, после чега се добијени материјал трајно идентификује у складу са овим правилником и уништава закопавањем на депонији која је одређена за те намене;

4) ако је материјал Категорије 1 кухињски отпад из члана 6. тачка 5) овог правилника, уништава се закопавањем на депонији одређеној за те намене;

5) у непрерађеном или прерађеном стању користи се као гориво за сагоревање;

6) користи за израду добијених производа од материјала Категорије 1, у складу са овим правилником;

7) у непрерађеном или прерађеном стању уништава се и користи применом неке од алтернативних метода прераде, у складу са овим правилником.

Поступање са материјалом Категорије 2

Члан 13.

Са материјалом Категорије 2 поступа се на неки од следећих начина:

1) уништава се као отпад спаљивањем:

(1) у непрерађеном стању или

(2) у прерађеном стању, применом неке од основних метода прераде које су прописане овим правилником, осим Методе прераде 6, после чега се добијени материјал трајно идентификује у складу са овим правилником;

2) ако је материјал Категорије 2 отпад, користи се као обновљив извор енергије или се уништава ко-спаљивањем:

(1) у непрерађеном стању или

(2) у прерађеном стању, применом неке од основних метода прераде које су прописане овим правилником, осим Методе прераде 6, после чега се добијени материјал трајно идентификује у складу са овим правилником;

3) прерађује се применом Методе прераде 1, а добијени материјал трајно се идентификује у складу са овим правилником и уништава закопавањем на депонији одређеној за те намене;

4) прерађује се применом Методе прераде 1, када је то примењиво, а добијени материјал трајно идентификује у складу са овим правилником и користи се за израду органског ђубрива или оплемењивача земљишта;

5) користи се у производњи компоста или биогаса:

(1) у прерађеном стању применом Методе прераде 1 после чега се добијени материјал трајно идентификује у складу са овим правилником, или

(2) у непрерађеном или прерађеном стању, у случају када се ради о стајњаку, дигестивном тракту и садржају дигестивног тракта, млеку, производима од млека, колоструму, јајима и производима од јаја, ако не постоји опасност за ширење нарочито опасних заразних болести;

6) разбацује се по земљишту у непрерађеном стању, у случају стајњака, садржаја дигестивног тракта који је одвојен од дигестивног тракта, млека, производа од млека и колострума, ако не постоји опасност за ширење нарочито опасних заразних болести;

7) силира се, прерађује у компост или трансформише у биогас, у случају када се ради о материјалу који потиче од водених животиња;

8) користи за израду добијених производа од материјала Категорије 2, у складу са овим правилником;

9) користи се, у непрерађеном или прерађеном стању, као гориво за сагоревање;

10) уништава се и користи, у непрерађеном или прерађеном стању, применом неке од алтернативних метода прераде, у складу са овим правилником.

Поступање са материјалом Категорије 3

Члан 14.

Са материјалом Категорије 3 поступа се на неки од следећих начина:

1) уништава се, у непрерађеном или прерађеном стању, спаљивањем као отпад;

2) ако је материјала Категорије 3 отпад, користи се као обновљив извор енергије или се уништава коспаљивањем у непрерађеном или прерађеном стању;

3) уништава се у прерађеном стању закопавањем на депонији која је одређена за те намене;

4) прерађује се, осим материјала Категорије 3 који је промењен у процесу распадања или квара тако да представља неприхватљив ризик по јавно здравље и здравље животиња, и користи за:

(1) производњу хране за животиње која је намењена за исхрану фармски узгајаних животиња које нису крзнашице, осим у случају материјала из члана 8. тач. 14) и 16) овог правилника,

(2) производњу хране за животиње која је намењена за исхрану крзнашица,

(3) производњу хране за кућне љубимце, у ком случају се може користити само материјал из члана 8. тач. 1) до 13) и тачка 15) овог правилника, а за производњу сирове хране за кућне љубимце може се користити само материјал из члана 8. тачка 1) и тачка 2) подтач. (1) и (2) овог правилника,

(4) за производњу органских ђубрива и оплемењивача земљишта;

5) користи се за производњу сирове хране за кућне љубимце;

6) користи се у производњи компоста или биогаса;

7) силира се, прерађује у компост или се трансформише у биогас, у случају материјала који потиче од водених животиња;

8) користи се под условима и на начин којим се спречава појава ризика за јавно здравље и здравље животиња, у случају љуски јаја и шкољки од шкољкаша из којих је извађено меко ткиво и месо;

9) користи као гориво за сагоревање, у непрерађеном или прерађеном стању;

10) користи за израду добијених производа од материјала Категорије 3, у складу са овим правилником;

11) прерађује се применом неке од основних метода прераде које су прописане овим правилником, осим Методе прераде 6 или се, у случају кухињског отпада из члана 8. тачка 16) овог правилника, прерађује у компост или у биогас;

12) примењује се на земљишту без претходне прераде, у случају сировог млека, колострума и производа добијених од њих, који не представљају ризик за преношење заразних болести људи и животиња;

13) уништава се и користи, у непрерађеном или прерађеном стању, применом неке од алтернативних метода прераде, у складу са овим правилником.

Љуска јаја (у даљем тексту: љуске) у виду органског ђубрива на сопственом земљишту користи се ако:

1) су љуске резултат обављања одређене делатности;

2) количина љуске за седам дана износи највише 20 кg;

3) су љуске самлевене пре коришћења на земљишту;

4) се евидентира количина, датум, место, односно број парцеле и катастарска општина коришћења љуске;

5) се приликом исхране животиња испуне услови из члана 72. овог правилника.

Непрерађена вуна и длака за коришћење на земљишту у виду малча или као изолационог материјала у грађевини, могу се стављати у промет са газдинства са животињама на којем настају, под условом да не представљају ризик за јавно здравље и здравље животиња.

*Службени гласник РС, број 61/2017

Трајна идентификација материјала добијених прерадом споредних производа животињског порекла

Члан 15.

Трајна идентификација добијених производа насталих прерадом материјала Категорије 1, материјала Категорије 2 или материјала Категорије 3 врши се глицеролтрихептаноатом (glyceroltriheptanoate – у даљем тексту: GHT) на начин:

1) да се GHT дода у фази прераде после постизања температуре од најмање 80°С у центру масе која је у даљој фази прераде заштићена од накнадног загађења;

2) да прерађен производ у целокупној количини хомогено садржи концентрацију GHT од најмање 250 mg по килограму масти.

Одговорно лице у одобреном објекту за прераду уводи и одржава систем константног праћења и бележења параметара на основу којих се може доказати да је постигнут услов који се односи на хомогени минимум концентрације GHT из става 1. тачка 2) овог члана.

Праћење и бележење параметара из става 2. овог члана обухвата и утврђивање садржаја интактног GHT, као триглицерида у пречишћеном петрол-етру 40 – 70 екстракта GHT из узорка који је узет у регуларним интервалима.

Изузетно од става 1. овог члана, трајна идентификација добијених производа насталих прерадом материјала Категорије 1, материјала Категорије 2 или материјала Категорије 3 не врши се ако се ови производи:

1) преносе у затвореном систему из објекта за прераду директно ради спаљивања и ко-спаљивања или ради прераде неком од алтернативних метода прераде, у складу са овим правилником;

2) користе у научноистраживачке сврхе.

III. ХИГИЈЕНСКИ УСЛОВИ

1. Хигијенски услови који се односе на обављање делатности

а) Хигијенски услови за обављање делатности у међуобјектима за материјал Категорије 1, материјал Категорије 2 и материјал Категорије 3

Члан 16.

Хигијенски услови за обављање делатности у међуобјекту за материјал Категорије 1 и у међуобјекту за материјал Категорије 2 су:

1) у објекту се обавља само сакупљање, поступање, привремено складиштење и отпремање непрерађеног материјала Категорије 1, односно материјала Категорије 2 и, ако је потребно, одређене радње, као што је скидање коже, уситњавање и утврђивање узрока угинућа;

2) сортирање материјала Категорије 1 и материјала Категорије 2 обавља се тако да се избегну сви могући ризици од ширења заразних болести животиња;

3) са материјалом Категорије 1 и материјалом Категорије 2, за време складиштења, поступа се тако да се тај материјал складишти одвојено од свега што није материјал Категорије 1 или материјал Категорије 2 и тако да се спречи ширење патогена;

4) материјал Категорије 1 и материјал Категорије 2 до отпреме привремено се складишти у складу са овим правилником, укључујући и температурне услове;

5) отпадне воде третирају се тако да се обезбеди да после третмана у отпадној води нема патогена;

6) заштита од штеточина као што су инсекти, глодари, птице и друге штеточине спроводи се системски на основу претходно утврђеног програма контроле штеточина, а подаци о спроведеној системској заштити евидентирају се;

7) у објекту се успостављају и уводе процедуре самоконтроле објекта које се одржавају и које су засноване на принципима система анализе ризика и критичних контролних тачака (HACCP), у складу са чланом 100. овог правилника.

Члан 17.

Хигијенски услови за обављање делатности у међуобјекту за материјал Категорије 3 су:

1) у објекту се обављају само сакупљање, разврставање, сечење, хлађење, замрзавање, привремено складиштење и отпремање материјала Категорије 3;

2) сортирање материјала Категорије 3 обавља се тако да се избегну сви могући ризици од ширења заразних болести животиња;

3) за време разврставања или складиштења са материјалом Категорије 3 поступа се тако да се тај материјал складишти одвојено од свега што није материјал Категорије 3, као и да се спречи ширење патогена и, ако је потребно, обезбеди сортирање споредних производа животињског порекла по врстама животиња;

4) материјал Категорије 3 до отпреме привремено се складишти тако да се обезбеди да тај материјал буде охлађен на најмање +4°С или замрзнут;

5) заштита од штеточина као што су инсекти, глодари, птице и друге штеточине спроводи се системски на основу претходно утврђеног програма контроле штеточина, а подаци о спроведеној системској заштити евидентирају се;

6) у објекту се успостављају и уводе процедуре самоконтроле објекта које се одржавају и које су засноване на принципима система анализе ризика и критичних контролних тачака (HACCP), у складу са чланом 100. овог правилника.

б) Хигијенски услови за обављање делатности у објектима за прераду материјала Категорије 1, материјала Категорије 2 и материјала Категорије 3

Члан 18.

Хигијенски услови за обављање делатности у објекту за прераду материјала Категорије 1 и у објекту за прераду материјала Категорије 2 су:

1) споредни производи животињског порекла прерађују се одмах по допреми у објекат за прераду и до прераде складиште у складу са одредбама овог правилника;

2) контејнери, посуде и возила за превоз непрерађеног материјала чисте се, перу и дезинфикују на за то одређеном простору;

3) запослени који раде у нечистом делу објекта треба да буду одевени у радну одећу и обућу која је светле боје, а која се по боји разликује од радне одеће и обуће запослених који раде у чистом делу објекта;

4) у циљу контроле кретања запослених између нечистог и чистог дела објекта и преноса опреме и уређаја, у објекту треба да постоји утврђен начин кретања запослених, као и начин коришћења опреме за дезинфекцију обуће и точкова покретне опреме, како би се спречио прелазак запослених из нечистог у чисти део објекта без промене одеће и обуће, односно преношење опреме и уређаја из нечистог у чисти део објекта без претходног чишћења и дезинфекције;

5) отпадне воде из нечистог дела објекта за прераду третирају се на начин који обезбеђује да после третмана у отпадној води нема патогена;

6) заштита од штеточина као што су инсекти, глодари, птице и друге штеточине спроводи се системски на основу претходно утврђеног програма контроле штеточина, а подаци о спроведеној системској заштити евидентирају се;

7) за све делове објекта установљава се одговарајући начин и поступак прања, чишћења и дезинфекције, који се врши одговарајућом опремом и средствима и који се евидентира;

8) уређаји, прибор и опрема уредно се одржавају;

9) поступак прераде прати се прецизно баждареним уређајима за мерење и бележење, а као доказ баждарења евидентира се датум баждарења;

10) материјал за који је утврђено да није подвргнут прописаном топлотном третману накнадно се подвргава топлотном третману;

11) складиштење и поступање са прерађеним производима врши се на начин којим се спречава накнадно загађење;

12) у објекту се успостављају и уводе процедуре самоконтроле објекта које се одржавају и које су засноване на принципима система анализе ризика и критичних контролних тачака (HACCP), у складу са чланом 100. овог правилника;

13) одређују се критичне контролне тачке за сваку методу прераде из овог правилника, и то нарочито:

(1) величина делова уситњених споредних производа животињског порекла,

(2) постигнута температура у процесу топлотне прераде,

(3) притисак који се примењује на сиров материјал,

(4) дужина трајања процеса топлотне прераде или брзина пролаза материјала кроз континуирани систем.

Ако услед појаве епиозоотије или других ванредних и непредвидивих околности капацитети прераде у објектима за прераду материјала Категорије 1 нису довољни за прераду, материјал Категорије 1 може привремено да се прерађује у објектима за прераду материјала Категорије 2, на основу одобрења које се издаје у складу са законом којим се уређује ветеринарство.

У случају из става 2. овог члана, после привременог прерађивања материјала Категорије 1 у објектима за прераду материјала Категорије 2, поновна прерада материјала Категорије 2 у овим објектима може да се обавља на основу одобрења које се издаје у складу са законом којим се уређује ветеринарство.

Члан 19.

Хигијенски услови за обављање делатности у објекту за прераду материјала Категорије 3 су:

1) у објекат се прима и у њему се прерађује и складишти само материјал Категорије 3, који одмах по допреми у објекат треба да се преради, а до прераде складишти се у складу са овим правилником;

2) контејнери, посуде и возила за превоз непрерађеног материјала чисте се, перу и дезинфикују на за то одређеном простору;

3) запослени који раде у нечистом делу објекта треба да буду одевени у радну одећу и обућу која је светле боје и која се по боји разликује од радне одеће и обуће запослених који раде у чистом делу објекта;

4) у циљу контроле кретања запослених између нечистог и чистог дела објекта и преноса опреме и уређаја, у објекту треба да постоји утврђен начин кретања запослених, као и начин коришћења опреме за дезинфекцију обуће и точкова покретне опреме, како би се спречио прелазак запослених из нечистог у чисти део објекта без промене одеће и обуће, односно преношење опреме и уређаја из нечистог у чисти део објекта без претходног чишћења и дезинфекције;

5) отпадне воде из нечистог дела објекта за прераду третирају се на начин који обезбеђује да после третмана у отпадној води нема патогена;

6) заштита од штеточина као што су инсекти, глодари, птице и друге штеточине спроводи се системски на основу претходно утврђеног програма контроле штеточина, а подаци о спроведеној системској заштити евидентирају се;

7) за све делове објекта установљава се одговарајући начин и поступак прања, чишћења и дезинфекције, који се врши одговарајућом опремом и средствима и који се евидентира;

8) уређаји, прибор и опрема уредно се одржавају;

9) поступак прераде прати се прецизно баждареним уређајима за мерење и бележење, а као доказ баждарења евидентира се датум баждарења;

10) складиштење и поступање са прерађеним производима врши се на начин којим се спречава накнадно загађење;

11) у објекту се успостављају и уводе процедуре самоконтроле објекта које се одржавају и које су засноване на принципима система анализе ризика и критичних контролних тачака (HACCP), у складу са чланом 100. овог правилника;

12) за сваку методу прераде из овог правилника одређују се критичне контролне тачке, и то нарочито:

(1) величина делова уситњених споредних производа животињског порекла,

(2) постигнута температура у процесу топлотне прераде,

(3) притисак који се примењује на сиров материјал,

(4) дужина трајања процеса топлотне прераде или брзина пролаза материјала кроз континуирани систем.

Ако услед појаве епиозоотије или других ванредних и непредвидивих околности капацитети прераде у објектима за прераду материјала Категорије 1 или материјала Категорије 2 нису довољни за прераду, материјал Категорије 1 или материјал Категорије 2 може привремено да се прерађује у објектима за прераду материјала Категорије 3, на основу одобрења које се издаје у складу са законом којим се уређује ветеринарство.

У случају из става 2. овог члана, после привременог прерађивања материјала Категорије 1 или материјала Категорије 2 у објектима за прераду материјала Категорије 3, поновна прерада материјала Категорије 3 у овим објектима може да се обавља на основу одобрења које се издаје у складу са законом којим се уређује ветеринарство.

в) Хигијенски услови за обављање делатности у објектима за прераду споредних производа животињског порекла који примењују алтернативне методе прераде

Члан 20.

У објекту за прераду споредних производа животињског порекла који примењује алтернативне методе прераде делатност се обавља у складу са хигијенским условима који су дати у Прилогу 1 и уз примену система самоконтроле који је заснован на принципима анализе ризика и критичних контролних тачака (HACCP), а у зависности од технолошког процеса.

г) Хигијенски услови за обављање делатности у објектима за прераду топљене масти

Члан 21.

У објектима за прераду топљене масти добијене од материјала Категорије 2 прерађују се топљене масти добијене од материјала Категорије 2, а у објектима за прераду топљене масти добијене од материјала Категорије 3 прерађују се топљене масти добијене од материјала Категорије 3.

Изузетно од става 1. овог члана, у објектима за прераду топљене масти добијене од материјала Категорије 2, поред топљене масти добијене од материјала Категорије 2, могу да се прерађују и топљене масти добијене од материјала Категорије 3, под условима који су овим правилником прописани за прераду топљене масти добијене од материјала Категорије 2.

У објекту за прераду топљене масти добијене од материјала Категорије 2 прерада топљене масти врши се применом процеса:

1) трансестерификације или хидролизе, на температури од најмање 200°С и под одговарајућим притиском, у трајању од 20 минута (глицерол, масне киселине и естри), или

2) сапонификације са NaOH 12М (глицерол и сапун) која се врши у:

(1) шаржном систему на температури од 95°С у трајању од 3 сата, или

(2) континуираном систему на температури од 140°С, под притиском од 2 бара (2000 hPa) у трајању од 8 минута.

У случају из ст. 1. и 2. овог члана, у објекту за прераду топљене масти успостављају се, уводе и одржавају процедуре самоконтроле објекта које су засноване на принципима система анализе ризика и критичних контролних тачака (HACCP), у складу са чланом 100. овог правилника.

д) Хигијенски услови за обављање делатности у објектима за производњу биогаса и компоста

Члан 22.

Хигијенски услови за обављање делатности у објекту за производњу биогаса и компоста су:

1) у објекту се прерађује:

(1) производ који је добијен прерадом материјала Категорије 2, уз примену Методе прераде 1,

(2) стајњак и садржај дигестивног тракта који је одвојен од дигестивног тракта, млеко и колострум,

(3) материјал Категорије 3;

2) споредни производи животињског порекла прерађују се одмах после допреме, а до прераде складиште се у складу са овим правилником;

3) контејнери, посуде и возила за превоз непрерађеног материјала чисте се, перу и дезинфикују на за то одређеном месту;

4) заштита од штеточина као што су инсекти, глодари, птице и друге штеточине спроводи се системски на основу претходно утврђеног програма контроле штеточина, а подаци о спроведеној системској заштити евидентирају се;

5) за све делове објекта установљава се одговарајући начин и поступак прања, чишћења и дезинфекције одговарајућом опремом и средствима, који се евидентира;

6) уређаји, прибор и опрема уредно се одржавају, а опрема за мерење баждари;

7) остаци ферментације и компост складиште се и са њима се рукује тако да се спречи накнадно загађење;

8) у објекту се успостављају и уводе процедуре самоконтроле објекта које се одржавају и које су засноване на принципима система анализе ризика и критичних контролних тачака (HACCP), у складу са чланом 100. овог правилника.

Изузетно од става 1. тачка 1) овог члана, у објекту за производњу биогаса може да се преради материјал који је добијен прерадом материјала Категорије 1 ако је производња биогаса део процеса неке алтернативне методе прераде прописане овим правилником и ако је резултујући материјал уништен на начин који је овим правилником прописан за одговарајућу алтернативну методу.

У случају из става 2. овог члана, за материјал који је добијен прерадом материјала из члана 6. тач. 1) подтач. (1) и (2) овог правилника производња биогаса врши се на истом месту и у затвореном систему, а добијени биогас треба брзо да се сагори на минималној температури од 900°С, што треба да буде праћено брзим хлађењем („пригушење”).

Члан 23.

У објекту за производњу биогаса који има инсталирану јединицу за пастеризацију, споредни производи животињског порекла прерађују се тако што:

1) пре отпочињања поступка пастеризације материјал треба да буде уситњен на делове максималне величине 12 mm;

2) у јединици за пастеризацију треба да буде постигнута температура од најмање 70°С, у целокупној маси уситњеног материјала;

3) у јединици за пастеризацију материјал треба да буде третиран најмање 60 минута без прекида.

У објекту за производњу компоста непрерађени материјали Категорије 3 прерађују се тако што:

1) пре отпочињања поступка пастеризације материјал треба да буде уситњен на делове максималне величине 12 mm;

2) у реактору треба да буде постигнута температура од најмање 70°С, у целокупној маси уситњеног материјала;

3) у реактору, целокупан материјал треба да буде третиран на температури од најмање 70°С у трајању од најмање 60 минута.

Ако се у објекту за производњу компоста користи непрерађен материјал Категорије 2 из члана 13. тачка 5) подтачка (2) овог правилника, тај материјал се у реактору прерађује у складу са ставом 2. тач. 2) и 3) овог члана.

 

*Службени гласник РС, број 97/2013

Члан 24.

У објектима за производњу биогаса, односно компоста репрезантативни узорци остатака ферментације, односно компоста, узети за време, односно одмах после завршене прераде, у циљу праћење производног процеса, треба да буду у складу са микробиолошким стандардима прераде биогаса и компоста датим у Прилогу 2 – Микробиолошки стандарди прераде биогаса и компоста, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део (у даљем тексту: Прилог 2).

У циљу испуњавања микробиолошких стандарда из става 1. овог члана остаци ферментације, односно компост који нису у складу са микробиолошким стандардима прерађују се поново.

ђ) Хигијенски услови за обављање делатности у објектима за производњу хране за кућне љубимце, техничких производа и међупроизвода

Члан 25.

Хигијенски услови за обављање делатности у објекту за производњу хране за кућне љубимце, објекту за производњу техничких производа, осим органских ђубрива, оплемењивача земљишта и деривата топљене масти добијених од материјала Категорије 2, као и у објекту за производњу међупроизвода су:

1) у објекту се успостављају и уводе процедуре самоконтроле објекта које се одржавају и које су засноване на принципима система анализе ризика и критичних контролних тачака (HACCP), у складу са чланом 100. овог правилника;

2) узорци за лабораторијску анализу достављају се на лабораторијску анализу у циљу провере усклађености микробиолошких стандарда са одредбама овог правилника;

3) подаци из тач. 1) и 2) овог става евидентирају се и чувају најмање три године.

Поред обављања делатности у складу са условима из става 1. овог члана, у објекту за производњу међупроизвода треба и да се:

1) евидентирају подаци о коришћењу, залихама и уклањању вишка производа;

2) у случају да се лабораторијским испитивањем или на основу других сазнања открије да постоји опасност за јавно здравље или здравље животиња, о томе обавести ветеринарски инспектор;

3) означавање међупроизвода врши на видљивом делу паковања, текстом: „САМО ЗА МЕДИЦИНСКУ УПОТРЕБУ/IN VITRO ДИЈАГНОСТИКУ/ЛАБОРАТОРИЈСКЕ РЕАГЕНСЕ”.

е) Хигијенски услови за обављање делатности у објектима за складиштење добијених производа

Члан 26.

Хигијенски услови за обављање делатности у објекту за складиштење добијених производа су:

1) да буде обезбеђено да се прерађени производи до отпреме складиште тако да задрже своја својства;

2) ако се у објекту складиште различите категорије добијених производа, у објекту се успостављају и уводе процедуре самоконтроле објекта које се одржавају и које су засноване на принципима система анализе ризика и критичних контролних тачака (HACCP), у складу са чланом 100. овог правилника.

ж) Хигијенски услови за обављање делатности у објектима за спаљивање и коспаљивање

Члан 27.

Хигијенски услови за обављање делатности у објекту за спаљивање и коспаљивање су:

1) споредни производи животињског порекла одговарајуће се складиште до уништења и уништавају се у што краћем року после допреме;

2) контејнери, посуде и возило којима су допремљени споредни производи животињског порекла перу се и дезинфикују на месту одређеном и опремљеном за те намене;

3) заштита од штеточина као што су инсекти, глодари, птице и друге штеточине системски се спроводи на основу претходно утврђеног програма контроле штеточина и подаци о томе евидентирају се;

4) за све делове објекта успоставља се поступак чишћења;

5) одговорно лице у објекту треба да предузме све потребне превентивне мере при пријему споредних производа животињског порекла, како би се спречио или умањио директан ризик за здравље људи или животиња;

6) остаци се рециклирају у оквиру објекта или на неком другом одобреном месту, односно депонији у складу са посебним прописом којим се уређује заштита животне средине, а њихова количина и штетност треба да је минимална;

7) превоз и складиштење сувих остатака у облику прашине обавља се тако да се спречи расипање по околини;

8) квалитет инсталација и функционисање свих аутоматских контролних уређаја надзире се и једном годишње врши се контролно испитивање и баждарење;

9) резултати мерења температуре региструју се, у циљу верификације и провере усклађености са овим правилником;

10) у случају квара или ванредних радних околности, одговорно лице у објекту, у што краћем року, треба да обезбеди смањивање рада или заустављање рада објекта до успостављања нормалних услова рада;

11) у објекту за спаљивање малог капацитета може да се спаљује материјал Категорије 1, и то лешеви кућних љубимаца, лешеви животиња из којих није уклоњен СРМ, као и СРМ, материјал Категорије 2 и материјал Категорије 3;

12) ако је објекат за спаљивање малог капацитета смештен у оквиру другог објекта користе се искључиво споредни производи животињског порекла из тог другог објекта.

з) Посебни хигијенски услови за обављање делатности у објектима за спаљивање малог капацитета у којима се могу спаљивати СРМ и лешеви животиња из којих није уклоњен СРМ

Члан 28.

Поред хигијенских услова за обављање делатности из члана 27. овог правилника, у објекту за спаљивање малог капацитета у коме се спаљују СРМ и лешеви животиња из којих није уклоњен СРМ, посебни хигијенски услови за обављање делатности су:

1) обезбеђује се да животиње немају приступ објекту за спаљивање малог капацитета, споредним производима животињског порекла намењеним за спаљивање и пепелу који је настао у процесу спаљивања;

2) опрема која се користи у објекту за спаљивање малог капацитета не може да се користи у објекту за узгој животиња;

3) радници из објекта за спаљивање малог капацитета, пре уласка у објекат за узгој и држање животиња и контакта са животињама и храном за животиње треба да промене радну одећу и обућу;

4) одговорно лице контролише и обезбеђује да се споредни производи животињског порекла спале до пепела и евидентира податке о количини, категорији и врсти споредних производа животињског порекла, као и о датуму њиховог спаљивања;

5) споредни производи животињског порекла који нису комплетно спаљени до пепела не износе се на депонију и поново се спаљују до пепела, а пепео који настаје у процесу спаљивања уклања се на депонији одобреној за те намене, у складу са посебним прописом којим се уређује заштита животне средине.

и) Хигијенски услови за обављање делатности у центрима за сакупљање

Члан 29.

Хигијенски услови за обављање делатности у центру за сакупљање су:

1) сиров материјал прерађује се одмах по допреми у објекат, а ако се одмах по допреми не прерађује складишти се у складу са овим правилником;

2) отпадне воде из нечистог дела третирају се на начин који обезбеђује да после третмана у отпадној води нема патогена;

3) контејнери, посуде и возила за превоз непрерађеног материјала чисте се, перу и дезинфикују у за то одређеном простору, који треба да буде на таквом месту и уређен тако да се спречи сваки ризик од накнадног загађења третираног материјала;

4) обезбеђује се и системски спроводи заштита од штеточина, као што су инсекти, глодари, птице и друге штеточине, на основу претходно утврђеног програма контроле штеточина и подаци о томе евидентирају се;

5) сиров материјал који се после третирања ставља у промет као третиран материјал, осим од рибе, подвргава се једном од следећих третмана:

(1) декарактеризација бојом, која је такве концентрације да је обојеност материја јасно видљива, а целокупна површина свих делова материјала прекривена бојом, што се постиже потапањем материјала, распршивањем боје, односно другим начином који има исте ефекте;

(2) стерилизацији, путем кувања или применом водене паре под притиском, тако да су сви делови сировог материјала у потпуности скувани;

6) третиран материјал после третмана а пре испоруке треба да буде упакован у паковања која су јасно и читко означена именом и адресом центра за сакупљање, ветеринарским контролним бројем и текстом: „НИЈЕ ЗА ИСХРАНУ ЉУДИ – ЗА ИСХРАНУ ......” који је после речи: „ИСХРАНУ” допуњен називом врсте животиња за чију исхрану је пошиљка намењена;

7) третиран материјал складишти се и са њиме поступа на начин да се спречи накнадно загађење.

*Службени гласник РС, број 97/2013

2. Хигијенски услови за прерађени протеин животињског порекла и друге добијене производе који се могу употребити за исхрану животиња

а) Општи хигијенски услови

Члан 30.

У производњи прерађеног протеина животињског порекла и других производа намењених за исхрану животиња може да се употребљава само материјал Категорије 3 из члана 8. тач. 1) до 13) и тачка 15) овог правилника, са којим се поступало и који је био складиштен и превожен у складу са овим правилником.

Изузетно од става 1. овог члана, за производњу производа од крви може да се употребљава само крв из члана 8. тач. 1) и 4) овог правилника.

Пре почетка прераде споредни производи животињског порекла проверавају се на присуство материјала који нису споредни производи животињског порекла.

Ако је провером из става 3. овог члана утврђено присуство материјала који нису споредни производи животињског порекла, ти материјали уклањају се из материјала за прераду.

Узорци добијених производа узети током складиштења или непосредно пре испоруке из објекта за прераду треба да одговарају микробиолошким стандардима датим у Прилогу 3 – Микробиолошки стандарди прераде прерађеног протеина животињског порекла и других добијених производа који се могу употребити за производњу хране за животиње, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део (у даљем тексту: Прилог 3).

Члан 31.

Неискоришћени прерађени производи, односно вишак прерађених производа трајно се обележавају и:

1) уништавају као отпад спаљивањем или коспаљивањем у пећима за спаљивање или коспаљивање, у складу са овим правилником;

2) уништавају на депонији одобреној за те намене, у складу са посебним прописом којим се уређује заштита животне средине;

3) даље прерађују у објекту за производњу компоста или биогаса, у складу са овим правилником.

б) Посебни хигијенски услови

Посебни хигијенски услови за прерађени протеин животињског порекла

Члан 32.

Прерађени протеин животињског порекла држи се у сувом стању и складишти упакован у нову, односно стерилну амбалажу или у одговарајуће изграђеном силосу.

Пренос прерађеног протеина животињског порекла транспортном траком, односно елеватором и складиштење у силосу врши се уз предузимање одговарајућих мера које своде кондензацију на минимум и обезбеђују заштиту од контаминације.

Опрема која се користи за поступање са прерађеним протеином животињског порекла одржава се у чистом и сувом стању.

Складиште треба редовно да се празни и чисти, у складу са условима производног процеса, а у складишту треба да буде обезбеђено спречавање цурења и настанак кондензације.

Посебни хигијенски услови за производе од крви

Члан 33.

Производи од крви добијају се прерадом крви из члана 8. тач. 1) и 4) овог правилника, уз примену неке од основних метода прераде које су прописане овим правилником, осим Методе прераде 6.

Посебни хигијенски услови за топљене масти и рибље уље

Члан 34.

Tопљена маст производи се применом неке од основних метода прераде које су прописане овим правилником, осим Методе прераде 6.

Рибље уље производи се применом Методе прераде 6.

Топљене масти добијене од споредних производа животињског порекла пореклом од преживара треба да се прочисте тако да максимална количина свих преосталих нерастворљивих нечистоћа не прелази 0,15% укупне тежине.

Топљена маст, односно рибље уље пакује се у нова, односно претходно очишћена паковања/контејнере, уз обавезну примену превентивних мера којима се спречава накнадно загађење.

При преносу топљене масти, односно рибљег уља у ринфузу, цеви, пумпе и цистерне који се користе за превоз од производног објекта до брода, резервоара или места даље прераде прегледају се, како би се утврдило да су чисти пре употребе.

Посебни хигијенски услови за млеко, производе од млека и колострум

Члан 35.

Приликом производње производа од млека, млеко се третира неким од следећих поступака, и то:

1) поступком стерилизације при постигнутој вредности Fc 3 (температурни третман при коме је најхладнија тачка производа довољно загревана да се постигне ефекат који се постиже на температури од 121°С (250°F) за три минута при изненадном загревању и хлађењу) или вишој;

2) поступком UHT (ултра високи температурни третман применом температуре од 132°C у трајању од најмање једне сeкунде), уз примену:

(1) физичког третмана:

– сушења уз додатно загревање на температури од 72°C или вишој, у случају млека намењеног за исхрану животиња или

– снижавања pH на вредност испод 6 у трајању од једног сата,

(2) чувања производа од млека најмање 21 дан пре отпреме, под условом да за време овог периода није било избијања слинавке и шапа у земљи;

3) поступком HTST (високо температурна кратка пастеризација на температури од 72°С у трајању од најмање 15 секунди, односно еквивалентан ефекат пастеризације којим је постигнута негативна реакција на фосфатаза тест), који се примењује два пута;

4) поступком HTST, уз примену:

(1) физичког третмана:

– сушења уз додатно загревање на температури од 72°С или вишој, у случају млека намењеног за исхрану животиња или

– снижавања pH на вредност испод 6 у трајању од једног сата,

(2) чувања производа од млека најмање 21 дан пре отпреме, под условом да за време овог период није било избијања слинавке и шапа у земљи.

Производи од млека могу да се производе и од производа од млека који су добијени од млека које је третирано неким од поступака из става 1. овог члана.

Сурутка која је намењена за исхрану животиња које су пријемчиве на слинавку и шап, а добијена је од млека које је третирано неким од поступака из става 1. овог члана, треба да буде скупљана 16 часова после грушања млека и њена pH вредност пре испоруке у објекат за узгој и држање животиња треба да буде испод 6,0 што се евидентира.

Материјал Категорије 3, који се састоји од талога из центрифуге или сепаратора, пре стављања у промет за исхрану фармских узгојаних животиња, мора да буде топлотно обрађен на температури од најмање 70 ºС у трајању од 60 минута или најмање 80 ºС у трајању од 30 минута.

Приликом производње производа од колострума, колострум се третира најмање применом поступка HTST.

*Службени гласник РС, број 61/2017

Члан 36.

Хигијенски услови приликом производње млека и производа од млека су:

1) после завршеног производног процеса предузимају се превентивне мере ради спречавања накнадног загађења производа;

2) финални производ означава се као материјал Категорије 3, и то на начин на који се материјал Категорије 3 означава, и треба да буде:

(1) упакован у нову амбалажу или

(2) превожен у ринфузу, у контејнерима, односно другим превозним средствима, који су пре употребе очишћени, опрани и дезинфиковани дезинфекционим средством за те намене.

Свеже млеко и колострум производе се под условима који обезебеђују здравствену заштиту животиња.

Посебни хигијенски услови за желатин

Члан 37.

Желатин се производи на начин којим се обезбеђује да се непрерађени материјал Категорије 3 обради киселином или базом, после чега се испира једном или више пута, у циљу кориговања pH вредности, а екстрахује се са једним или више узастопних загревања, после чега се прочишћава филтрацијом и поступком стерилизације.

После процеса из става 1. овог члана, желатин може да се подвргне процесу сушења и, по потреби, процесу пулверизације или пресовању.

За конзервисање желатина могу да се употребљавају једино сумпор диоксид и водоник пероксид.

Члан 38.

Паковање, складиштење и превоз желатина обавља се на следећи начин:

1) складиштење материјала за паковање желатина врши се у посебној просторији која је намењена за ту сврху, а паковање желатина врши се у посебној просторији која је намењена за паковање желатина;

2) током складиштења и превоза на оригиналном паковању, односно збирном паковању желатина треба да буде истакнут текст: „ЖЕЛАТИН ЗА ИСХРАНУ ЖИВОТИЊА”.

Посебни хигијенски услови за хидролизован протеин

Члан 39.

Хидролизован протеин производи се на начин који укључује одговарајуће мере за смањење загађења материјала Категорије 3.

Хидролизован протеин треба да има молекуларну тежину мању од 10.000 Daltona.

Поред услова из ст. 1. и 2. овог члана, хидролизован протеин који се потпуно или делимично производи од материјала Категорије 3 који потиче од кожа преживара, треба да испуњава и следеће услове:

1) треба да буде произведен у објекту за прераду који је одређен само за производњу хидролизованог протеина;

2) материјал Категорије 3 треба да се припреми за прераду стављањем у саламуру и интензивним прањем, после чега се подвргава:

(1) поступку који обезбеђује вредност pH већу од 11 у трајању дужем од три сата, на температури вишој од 80°С, а затим топлотној преради на температури изнад 140°С у трајању од 30 минута, при притиску већем од 3,6 bara,

(2) поступку који обезбеђује вредност pH од 1 до 2, затим вредност pH већу од 11, а затим топлотној преради на температури од 140°С, у трајању од 30 минута, при притиску од 3 bara.

Посебни хигијенски услови за дикалцијум фосфат

Члан 40.

Приликом производње дикалцијум фосфата, материјал Категорије 3 третира се поступком финог ситњења целокупног коштаног материјала и одмашћивања врелом водом, као и поступком третирања хлороводоничном киселином (минималне концентрације од 4% и Ph вредности мање од 1,5) у периоду од најмање два дана.

Поступак из става 1. овог члана наставља се третманом добијене фосфорне течности са калцијум оксидом (СО), што резултује преципитатом дикалцијум фосфата при pH вредности од 4 до 7.

Добијени преципитат из става 2. овог члана подвргава се ваздушном сушењу при улазној температури од 65°С до 325°С и завршној температури између 30°С и 65°С.

Када се дикалцијум фосфат производи од обезмашћених костију, те кости треба да потичу од трупова животиња за које је после ветеринарско-санитарне контроле процењено да су безбедни за исхрану људи.

Посебни хигијенски услови за трикалцијум фосфат

Члан 41.

Приликом производње трикалцијум фосфата, материјал Категорије 3 третира се поступком финог ситњења целокупног коштаног материјала у појединачне делове величине до 14 mm и одмашћивања врелом водом у измењивачу топлоте.

Поступак из става 1. овог члана наставља се континуираним процесом загревања воденом паром на температури од 145ºС и притиску од 4 bara, у трајању од 30 минута.

Поступком из става 2. овог члана добија се хидроксиапатит из кога се центрифуговањем издваја протеин.

Гранулација трикалцијум фосфата постиже се његовим сушењем ваздухом, применом „fluid bed” технологије на температури од 200ºС.

Посебни хигијенски услови за колаген

Члан 42.

Колаген се производи на начин који обезбеђује да се непрерађени материјал Категорије 3 подвргне третману који обухвата прање, коригавање pH вредности киселином или базом, испирање једном или више пута, после чега се примењује филтрација и екструдација.

После третмана из става 1. овог члана колаген може да се подвргне процесу сушења.

За конзервисање колагена могу да се употребљавају једино конзерванси који су дозвољени за ове намене, у складу са посебним прописом.

Члан 43.

Паковање, складиштење и превоз колагена обавља се на следећи начин:

1) складиштење материјала за паковање колагена врши се у посебној просторији која је намењена за ту сврху, а паковање колагена врши се у посебној просторији која је намењена за паковање желатина;

2) током складиштења и превоза на оригиналном паковању, односно збирном паковању колагена треба да буде истакнут текст: „КОЛАГЕН ЗА ИСХРАНУ ЖИВОТИЊА”.

Посебни хигијенски услови за производе од јаја

Члан 44.

Приликом производње производа од јаја, јаја се подвргавају некој од основних метода прераде које су прописане овим правилником, осим Методе прераде 6.

3. Хигијенски услови за храну за кућне љубимце, жвакалице и побољшиваче укуса

а) Општи хигијенски услови

Члан 45.

За производњу хране за кућне љубимце, жвакалица и побољшивача укуса, осим сирове хране за кућне љубимце, користе се само споредни производи животињског порекла из члана 8. тач. 1) до 13) и тачка 15) овог правилника.

За производњу сирове хране за кућне љубимце користе се само споредни производи животињског порекла из члана 8. тачка 1) и тачка 2) подтач. (1) и (2) овог правилника.

У објектима за производњу хране за кућне љубимце, жвакалица, сирове хране, осим хране за кућне љубимце у конзерви, и побољшивача укуса који су намењени за храну за кућне љубимце случајни узорци узети у току производње, односно складиштења пре испоруке, у циљу праћења производног процеса, треба да одговарају микробиолошким стандардима датим у Прилогу 4 – Микробиолошки стандарди хране за кућне љубимце, жвакалице, сирову храну, осим хране за кућне љубимце у конзерви, и побољшиваче укуса који су намењени за храну за кућне љубимце, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Храна за кућне љубимце у конзерви која је произведена применом топлотног поступка прераде при минималној Fc вредности 3 не мора лабораторијски да се испитује на Salmonella и Enterobacteriacae.

б) Посебни хигијенски услови

Посебни хигијенски услови за производњу хране за кућне љубимце у конзерви и прерађене хране за кућне љубимце

Члан 46.

Храна за кућне љубимце у конзерви производи се применом топлотног поступка прераде при минималној Fc вредности 3.

Прерађена храна за кућне љубимце, осим хране за кућне љубимце у конзерви, производи се:

1) применом топлотног поступка прераде од најмање 90ºС у целокупној маси готовог производа;

2) применом топлотног поступка прераде од најмање 90ºС у сваком састојку животињског порекла или

3) од састојака животињског порекла, и то:

(1) меса или производа од меса који су претходно подвргнути топлотном поступку прераде од најмање 90ºС у целокупној маси;

(2) млека и производа од млека, желатина, хидролизовног протеина, производа од јаја, колагена, производа од крви, прерађеног протеина животињског порекла, рибљег брашна, топљене масти, рибљег уља, дикалцијум фосфата, трикалцијум фосфата, односно побољшивача укуса, који су прерађени у складу са условима из овог правилника.

После примене топлотног поступка прераде из става 2. овог члана предузимају се превентивне мере које обезбеђују да производ не буде изложен загађењу и да буде упакован у нову амбалажу.

Посебни хигијенски услови за производњу жвакалица

Члан 47.

Жвакалице се производе применом топлотног поступка прераде који је довољан да уништи патогене микроорганизме, укључујући Salmonella.

После примене топлотног поступка прераде из става 1. овог члана предузимају се превентивне мере које обезбеђују да производ не буде изложен загађењу и да буде упакован у нову амбалажу.

Посебни хигијенски услови за производњу сирове хране за кућне љубимце

Члан 48.

Сирова храна за кућне љубимце пакује се у нова оригинална паковања која спречавају расипање и цурење.

На оригиналном паковању, односно паковању које садржи сирову храну за кућне љубимце, треба да буде читак и видљиво истакнут текст: „ХРАНА САМО ЗА КУЋНЕ ЉУБИМЦЕ”.

У целом ланцу производње, све до места продаје, предузимају се превентивне мере које обезбеђују да производ не буде изложен загађењу.

Посебни хигијенски услови за побољшиваче укуса који су намењени за храну за кућне љубимце

Члан 49.

После прераде споредних производа животињског порекла предузимају се превентивне мере које обезбеђују да добијени побољшивачи укуса не буду изложени накнадном загађењу, да буду упаковани у нову или стерилисану амбалажу и превожени у контејнеру или другом превозном средству који су пре употребе дезинфиковани применљивим дезинфекционим средством.

4. Хигијенски услови за поједине техничке производе

а) Хигијенски услови за крв и производе од крви, осим крви коња, који су намењени за производњу техничких производа

Члан 50.

Крв од које су произведени производи од крви који су намењени за производњу техничких производа сакупља се из одобрених објеката за клање, односно од живих животиња које су под надзором ветеринарске инспекције.

Производи од крви намењени за производњу техничких производа који потичу из реда Artiodactyla, Perissodactyla и Proboscideae, укључујући и њихове мелезе, производе се применом једног од следећих третмана којим се обезбеђује одсуство патогених микроорганизама узрочника болести куге говеда, куге малих преживара, болести долине Рифта и слинавке и шапа, и то:

1) топлотног третмана на температури од најмање 65°С у трајању од најмање три сата, који је праћен провером ефикасности;

2) третмана зрачења гама зрацима на 25 кGy, који је праћен провером ефикасности;

3) топлотног третмана на температури од најмање 80°С у целокупној маси, који је праћен провером ефикасности;

4) третмана промене само pH вредности на вредност 5 у трајању од два сата, који је праћен провером ефикасности, осим у случају животиња Suidae и Tayassuidae.

Ако производи од крви намењени за производњу техничких производа који потичу из реда Artiodactyla, Perissodactyla и Proboscideae, укључујући и њихове мелезе, нису третирани на начин прописан у ставу 2. овог члана, ти производи треба да потичу:

1) из подручја у којем ниједан случај куге говеда, куге малих преживара и болести долине Рифта није дијагностикован последњих 12 месеци и у којима се у последњих 12 месеци животиње не вакцинишу против ових болести;

2) из подручја у којем ниједан случај слинавке и шапа није дијагностикован последњих 12 месеци и у којем се у последњих 12 месеци:

(1) животиње не вакцинишу против те болести, или

(2) програм вакцинације против слинавке и шапа званично спроводи и контролише у популацији домаћих преживара, у ком случају се производи од крви упућују директно у објекат за производњу техничких производа, при чему треба да буду предузете превентивне мере ради спречавања ризика од ширења болести на људе и животиње, укључујући безбедно уклањање отпада, односно неискоришћеног или вишка материјала.

Поред услова из става 3. овог члана, ако се ради о животињама, осим Suidae и Tayassuidae, производи од крви треба и да потичу из подручја у којем ниједан случај болести везикуларног стоматитиса и плавог језика (укључујући серо-позитивне животиње) није дијагностикован у последњих 12 месеци и у којем се последњих 12 месеци пријемчиве животиње не вакцинишу против ових болести, у ком случају се производи од крви упућују директно у објекат за производњу техничких производа, при чему се предузимају превентивне мере ради спречавања ризика од ширења болести на људе и животиње, укључујући безбедно уклањање отпада, односно неискоришћеног или вишка материјала.

Поред услова из става 3. овог члана, ако се ради о Suidae и Tayassuidae производи од крви треба да потичу из подручја у којем није дијагностикован ниједан случај везикуларне болести свиња, везикуларног стоматитиса (укључујући серо-позитивне животиње), класичне куге свиња и афричке куге свиња у последњих 12 месеци и није била спровођена вакцинација против тих болести у последњих 12 месеци.

У случају да производи од крви намењени за производњу техничких производа потичу од живине и других врста птица, ти производи се производе применом једног од следећих третмана који обезбеђују одсуство патогених микроорганизама узрочника Newcastle болести, односно високо патогене aвијарне инфлуенце, и то:

1) топлотног третмана на температури од најмање 65°С у трајању од најмање три сата, који је праћен провером ефикасности;

2) третмана зрачењем гама зрацима на 25 кGy, који је праћен провером ефикасности;

3) топлотног третмана на температури од најмање 70°С у целокупној маси, који је праћен провером ефикасности.

У случају да производи од крви намењени за производњу техничких производа који потичу од живине и других врста птица нису третирани поступком из става 6. овог члана, ти производи треба да потичу из подручја:

1) које је слободно од Newcastle болести, односно високо патогене aвијарне инфлуенце, у складу са OIE;

2) у којем се у последњих 12 месеци не спроводи вакцинација против aвијарне инфлуенце;

3) у којем живина и друге врсте птица од којих потичу производи није била вакцинисана против Newcastle болести, вакцином која је припремљена од Newcastle соја, који показује већу патогеност него лентогени сој вируса.

б) Хигијенски услови за крв и производе од крви коња који су намењени за производњу техничких производа

Члан 51.

Крв коња сакупља се:

1) од коња:

(1) за које је, у време сакупљања, контролом утврђено да не показују клиничке знаке заразне болести животиња која се обавезно пријављује, и то:

– полна зараза коња,

– малеус,

– амерички енцефалитис коња, сви типови укључујући и тип VЕЕ,

– инфективна анемија,

– беснило,

– бедреница,

– куга коња,

– везикуларни стоматитис,

– инфлуенца коња,

– пироплазмоза коња,

– ринопнеумонитис коња,

– артеритис коња,

(2) који су држани најмање 30 дана пре сакупљања крви и у време сакупљања крви на газдинству које је под ветеринарским надзором и на коме се не примењују мере због појаве куге коња, као и мере које се примењују због појаве полне заразе коња, малеуса, америчког енцефалитиса коња, инфективне анемије, везикуларног стоматитиса, беснила и бедренице,

(3) који, у периоду који је одређен посебним прописом којим се уређују мере за контролу заразних болести животиња, нису имали контакт са коњима који потичу са газдинства на којем се примењују мере због појаве болести из подтачке (1) ове тачке;

2) под контролом ветеринара, и то у:

(1) одобреним кланицама или

(2) одобреним објектима за сакупљање крви коња која је намењена за производњу техничких производа, а који су под надзором надлежног органа.

Члан 52.

Производи од крви коња треба да:

1) се подвргну мерама које за време производње, руковања, односно паковања, онемогућавају загађење патогеним микроорганизмима;

2) су произведени од крви:

(1) која испуњава услове из члана 51. овог правилника;

(2) која је подвргнута једном од следећих третмана који су праћени провером ефикасности у погледу инактивације узрочника болести куге коња, америчког енцефалитиса коња (сви типови), инфективне анемије, везикуларног стоматитиса и малеуса, и то:

– топлотном третману на температури од најмање 65°С у трајању од најмање три сата,

– третману зрачења гама зрацима на 25 кGy,

– топлотном тертману на температури од најмање 80°С у целокупној маси,

– третману којим се врши промена pH вредности на вредност 5 у трајању од два сата,

3) се упакују у затворена непропустива оригинална паковања која су јасно означена:

(1) текстом: „КРВ И ПРОИЗВОДИ ОД КРВИ КОЊА, НИЈЕ ЗА ИСХРАНУ ЉУДИ И ЖИВОТИЊА”,

(2) ветеринарским контролним бројем објекта у којем је крв сакупљана.

в) Хигијенски услови за кожу папкара и копитара

Члан 53.

Обрађена кожа папкара и копитара, у смислу овог правилника, јесте кожа која се производи применом неког од следећих третмана:

1) сушења;

2) влажног, односно сувог сољења, најмање 14 дана пре отпреме;

3) сољења седам дана морском сољу уз додатак 2% натријум карбоната;

4) сушења 42 дана на температури од најмање 20°С или

5) конзервисања поступком који даје исте ефекте као третман из тач. 1) до 4) овог става, осим штављења.

Члан 54.

Обрађена кожа папкара и копитара ставља се у промет ако:

1) потиче од животиња из члана 8. овог правилника;

2) је кожа обрађена у складу са чланом 53. овог правилника;

3) пошиљка није дошла у додир са другим производима животињског порекла, односно са животињама за које постоји сумња на заразну болест или је дијагностикована заразна болест животиња.

Члан 55.

Свежа, односно хлађена кожа папкара и копитара ставља се у промет ако:

1) је добијена од животиња из члана 8. овог правилника, и то:

(1) папкара који потичу са газдинства на којем у последњих 30 дана није дијагностикована слинавка и шап, као ни у кругу полупречника од 10 km,

(2) свиња које потичу са газдинства на којем у последњих 30 дана није дијагностикована везикуларна болест свиња, односно у последњих 40 дана класична или афричка куга свиња, и око кога у кругу полупречника од 10 km у последњих 30 дана није било случаја ових болести,

(3) животиња у кланици за које је, на основу прегледа који је обављен у оквиру 24 сата пре клања животиње, дозвољено клање и које нису показале знаке заразних болести слинавке и шапа, куге говеда, класичне куге свиња, афричке куге свиња или везикуларне болести свиња;

2) су предузете превентивне мере за спречавање накнадног загађења патогеним узрочницима.

г) Хигијенски услови за ловачке трофеје

Члан 56.

Ловачки трофеји који се искључиво састоје од костију, рогова, папака, копита, канџи и зуба производе се тако што се споредни производи животињског порекла за производњу трофеја потапају у кључалу воду у којој се држе у временском периоду који је потребан да се одстране све материје које нису кости, рогови, папци, копита, канџе и зуби.

Ловачки трофеји који се искључиво састоје од рогова јелена производе се тако што се лобања јелена потапа у кључалу воду у којој се држи у временском периоду који је потребан да се одстране све материје које нису кости или зуби.

После поступка обраде из ст. 1. и 2. овог члана ловачки трофеји дезинфикују се одговарајућим дезинфекционим средством, а у случају материјала који се састоји само од кости, водоник пероксидом.

Ловачки трофеји који су дезинфиковани у складу са ставом 3. овог члана пакују се у посебну прозирну амбалажу која спречава накнадно загађење, уз предузимање потребних мера за спречавање загађења контактом са другим производима животињског порекла.

Члан 57.

Ловачки трофеји који се састоје искључиво од коже производе се применом неког од следећих третмана, и то третмана:

1) сушења;

2) сувог, односно влажног сољења најмање 14 дана пре отпреме или

3) конзервирања другим поступком обраде, осим штављења, којим се постижу исти ефекти као третманом из тач. 1) и 2) овог става.

После поступка обраде из става 1. овог члана, уз предузимање потребних мера за спречавање загађења контактом са другим производима животињског порекла, врши се паковање у посебну прозирну амбалажу која спречава накнадно загађење.

Члан 58.

Ловачки трофеји добијени од папкара, копитара и птица, који нису прошли комплетан поступак препарирања који обезбеђује њихову одрживост на собној температури, треба да:

1) потичу од животиња из подручја на коме нису на снази мере за спречавање ширења, сузбијање и искорењивање заразних болести животиња на које су ове врсте животиња пријемчиве или

2) су произведени у складу са хигијенским условима за производњу ловачких трофеја из чл. 56. и 57. овог правилника, ако потичу из подручја на коме су на снази мере за спречавање ширења, сузбијање и искорењивање заразних болести животиња на које су ове врсте животиња пријемчиве.

д) Хигијенски услови за вуну, длаку, чекиње свиња, перје и делове перја

Члан 59.

Непрерађена вуна, длаке, чекиње свиња, перје и делови перја стављају се у промет под условом да:

1) су добијени од животиња из члана 8. овог правилника;

2) се превозе у сувом стању у затвореном чврстом паковању.

Третирано перје и делови перја стављају се у промет под условом да се у објекту за третирање перја, перје третира на температури од најмање 100°С у трајању од најмање 30 минута.

Изузетно од става 1. овог члана, непрерађено перје и делови перја који се превозе из објекта за клање директно у објекат за прераду стављају се у промет ако:

1) су предузете потребне мере за спречавање ширења заразних болести животиња;

2) се превоз обавља у непропусним контејнерима, односно возилима који се се дезинфикују после сваке употребе.

Члан 60.

Одредбе члана 59. овог правилника не примењују се на украсно перје, односно перје које путници носе са собом или се налази у пошиљкама за физичка лица, а које је намењено искључиво за сопствене потребе.

Члан 61.

Чекиње свиња не могу се стављати у промет ако потичу из региона у којима је афричка куга свиња ендемска болест, осим чекиња свиња које су:

1) куване, обојене или избељене или

2) подвргнуте некој другој обради која са сигурношћу уништава патогене узрочнике заразних болести, осим индустријског прања, уз обавезну евиденцију која садржи податке на основу којих се потврђују ефекти обраде.

ђ) Хигијенски услови за производе пчеларства

Члан 62.

Производи пчеларства намењени искључиво за употребу у пчеларству стављају се у промет ако не потичу из подручја у којем су на снази мере за спречавање ширења, сузбијање и искорењивање заразних болести животиња, и то:

1) Америчке куге пчелињег легла (Paenibacillus larvae larvae), осим ако се, на основу анализе ризика, ризик оцени као занемарљив, у ком случају производ може да се користи само на том подручју, уз предузимање потребних мера које обезбеђују да не дође до ширења болести;

2) Акарозе (Acarapis woodi);

3) Aethina tumida;

4) Тропилеозе (Tropilaeleps spp.).

е) Хигијенски услови за кости и производе од костију, осим коштаног брашна, рогове и производе од рогова, осим брашна од рогова, папке и копита и производе од папака и копита, осим брашна од папака и копита

Члан 63.

Кости и производи од костију, осим коштаног брашна, рогови и производи од рогова, осим брашна од рогова, папци и копита и производи од папака и копита, осим брашна од папака и копита, који нису намењени за производњу хране за животиње, органских ђубрива и оплемењивача земљишта, користе се за производњу техничких производа ако су осушени и нису хлађени, односно замрзнути и ако је испуњен неки од следећих услова, и то:

1) ако потичу од здравих животиња закланих у објекту за клање животиња;

2) ако су сушени 42 дана на просечној температури од најмање 20°С;

3) ако су пре сушења сат времена подвргнути загревању на температури од најмање 80°С која је постигнута у целокупној маси;

4) ако су пре сушења сат времена спаљивани до пепела на температури од најмање 800°С која је постигнута у целокупној маси, или

5) ако су пре сушења најмање сат времена подвргнути процесу кисељења при којем се pH вредност целокупне масе одржава до 6.

Члан 64.

Рогови и производи од рогова, осим брашна од рогова, папци, копита и производи од папака и копита, осим брашна од папака и копита, користе се за производњу органских ђубрива и оплемењивача земљишта, под условом да:

1) потичу од животиња:

(1) које су заклане у кланици, а за које је на основу прегледа пре клања дозвољено клање за исхрану људи,

(2) које не показују знаке заразних болести које се могу пренети на људе или животиње;

2) су сат времена подвргнути загревању на температури од најмање 80°С која је постигнута у целокупној маси;

3) приликом уклањања рогова са главе животиње није отворена кранијална шупљина;

4) су приликом прераде, складиштења или превоза предузете мере за спречавање унакрсне контаминације;

5) су упаковани у нова паковања или контејнере, односно превожени у камионима или контејнерима за ринфуз, који су пре утовара опрани и дезинфиковани;

6) је на паковању, односно контејнеру наведено следеће:

(1) врста производа (рогови, производи од рогова, папци и копита, производи од папака и копита),

(2) ознака: „НИЈЕ ЗА ИСХРАНУ ЉУДИ И ЖИВОТИЊА”,

(3) назив и адреса одобреног објеката за техничке производе, односно објекта за складиштење у који се отпрема пошиљка.

ж) Хигијенски услови за топљену маст од материјала Категорије 2 која је намењена за прераду у објекту за прераду топљене масти

Члан 65.

Топљена маст добијена од материјала Категорије 2 која је намењена за прераду у објекту за прераду топљене масти производи се применом неке од основних метода прераде које су прописане овим правилником, осим Методе прераде 6.

Топљена маст добијена од преживара треба да буде пречишћена тако да укупна количина нерастворљиве нечистоће не прелази 0,15% укупне тежине.

з) Хигијенски услови за деривате топљене масти

Члан 66.

Топљена маст добијена од материјала Категорије 2 приликом производње деривата топљене масти подвргава се неком од следећих третмана, и то:

1) третману трансестерификације или хидролизе на температури од најмање 200°С и под одговарајућим притиском, у трајању од 20 минута (глицерол, масне киселине и естери);

2) третману сапонификације са NaOH 12М (глицерол и сапун), и то:

(1) у шаржном систему на температури од 95°С, у трајању од три сата, или

(2) у континуираном систему на температури од 140°С, под притиском од 2 bara (2000 hPa), у трајању од осам минута.

5. Хигијенски услови за техничке производе и друге производе који се примењују преко земљишта

а) Хигијенски услови за непрерађен стајњак

Члан 67.

Непрерађен стајњак, изузев стајњака пореклом од живине и коња и гуано, ставља се у промет ако потиче из области које нису под мерама за спречавање ширења, сузбијање и искорењивање заразних болести животиња због појаве нарочито опасних заразних болести.

Непрерађен стајњак из става 1. овог члана ставља се у промет под условом да се:

1) примењује преко земљишта, узимајући у обзир порекло стајњака, место испоруке и здравље и безбедност животиња;

2) прерађује у одобреном објекту за производњу техничких производа, биогаса, односно компоста.

Непрерађени стајњак пореклом од живине ставља се у промет ако:

1) потиче из области која није под мерама за спречавање ширења, сузбијања и искорењивања заразних болести животиња због појаве болести Newcastle, односно авијарне инфлуенце;

2) потиче из јата које није вакцинисано против болести Newcastle, а место испоруке непрерађеног стајњака је област која има статус невакцинисања против болести Newcastle.

б) Хигијенски услови за прерађени стајњак и производе од прерађеног стајњака

Члан 68.

Прерађени стајњак и производи од прерађеног стајњака стављају се у промет ако:

1) потичу из објеката за производњу техничких производа, биогаса, односно компоста;

2) су подвргнути поступку топлотног третмана на температури од најмање 70ºС у трајању од најмање 60 минута и третману за редукцију спорулирајућих бактерија и токсичних форми;

3) су складиштени у добро затвореним и изолованим силосима или одговарајуће затвореним паковањима (пластичне вреће и др.) на начин да накнадно загађење, односно секундарна инфекција и влага буду сведене на минимум;

4) репрезантативни узорци прерађеног стајњака и производа од прерађеног стајњака узети у току производње или одмах после производног процеса у објекту, у циљу праћења производног процеса, одговарају микробиолошким стандардима датим у Прилогу 5 – Микробиолошки стандарди прерађеног стајњака, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Изузетно, на захтев подносиоца захтева, а по одобрењу надлежног органа уместо услoва из стaвa 1. тачка 2) oвoг члaнa, на прeрaђeни стajњaк и прoизвoде oд прeрaђeнoг стajњaкa примeњуjу сe услови ако подносилац захтева докаже да се тим условима биолошки ризици своде на најмању могућу меру, укључујући валидацију, која се спроводи на следећи начин:

1) утврђивањем и анализом могућих опасности, укључујући утицај улазног материјала, на основу целокупног описа услова прераде, оцена ризика, којом се утврђује како се у пракси постижу одређени услови прераде у редовним и ванредним ситуацијама;

2) валидацијом предвиђеног процеса:

(1) мерењем смањења преживљавања (виабилности)/инфективности ендогених индикатор – организма, током поступка, при чему тај индикатор:

– је стално присутан у сировини у великом броју,

– није мање отпоран на примењени поступак топлотне обраде са леталним исходом, али није ни знатно отпорнији од патогених организама за чије се праћење користи,

– је релативно лако одредив његов број, идентификовати га и потврдити, или

(2) мерењем смањења преживљавања (виабилности)/инфективности, током изложености, тест организма познатих особина или вируса, који су у полазни материјал унесени одговарајућим тесним телом;

3) валидацијом из тачке 2) овог става доказује се да се поступком постиже опште смањење ризика, и то:

(1) код топлотних и хемијских поступака:

– смањење Enterococcus faecalis или Salmonella Senftenberg за 5 log10 (775W, H2S негативно),

– смањење титра инфективности вируса отпорних на топлоту, као што је парвовирус, за најмање 3 log10 када су утврђени као значајна опасност,

(2) код хемијских поступака и смањење отпорних паразита, као што су јаја Ascaris sp., за најмање 99,9% (3 log10) у животним фазама,

4) израдом потпуног програма контроле, ради праћења рада објекта, укључујући поступке за праћење процеса са параметрима који се користе у објекту, као и другим критичним контролним тачкама, који се бележе и чувају;

5) мерама којима се осигурава непрекидно праћење и надзор над параметрима поступка који су утврђени у програму контроле, при раду објекта.

Ако прерађени стајњак и производи од прерађеног стајњака не испуњавају хигијенске услове из из ст. 1. и 2. овог члана, на такав стајњак, односно производе примењују се хигијенски услови за непрерађени стајњак из члана 67. овог правилника.

*Службени гласник РС, број 61/2017

в) Хигијенски услови за органска ђубрива и оплемењиваче земљишта, осим стајњака

Члан 69.

У производњи органских ђубрива и оплемењивача земљишта користи се искључиво материјал Категорије 2 и материјал Категорије 3.

Органска ђубрива и оплемењивачи земљишта, који садрже месно-коштано брашно Категорије 2, односно прерађен протеин животињског порекла треба да садрже 20% CaO (калцијум оксид), који је у виду гранула.

Органска ђубрива и оплемењивачи земљишта производе се у објектима за прераду материјала Категорије 2 и материјала Категорије 3 и у објектима за производњу техничких производа, који су одобрени за производњу органских ђубрива и оплемењивача земљишта.

Узорци органских ђубрива и оплемењивача земљишта узети током складиштења или непосредно пре испоруке из објеката за производњу, а пре коришћења на земљишту, треба да буду у складу са следећим микробиолошким стандардима, и то:

1) микробиолошким стандардом из Прилога 2, у случају компоста и резидуа приликом производње биогаса;

2) микробиолошким стандардом из Прилога 3, у случају прерађеног протеина животињског порекла, односно прерађених производа од материјала Категорије 2.

*Службени гласник РС, број 97/2013

Члан 70.

Органска ђубрива и оплемењивачи земљишта који су произведени у складу са хигијенским условима из овог правилника пакују се, складиште, превозе, декларишу и обележавају, примењују, стављају у промет и евидентирају у складу са законом којим се уређују средства за исхрану биља и оплемењивачи земљишта.

Члан 71.

Декларација органских ђубрива и оплемењивача земљишта, поред услова које мора да испуњава у складу са законом којим се уређују средства за исхрану биља и оплемењивачи земљишта, треба да садржи и читак и видљиво истакнут текст: „ОРГАНСКО ЂУБРИВО И ОПЛЕМЕЊИВАЧ ЗЕМЉИШТА/СПРЕЧИТИ ПРИСТУП ФАРМСКИ УЗГАЈАНИМ ЖИВОТИЊАМА ТРЕТИРАНОМ ЗЕМЉИШТУ 90 ДАНА ОД ДАНА ПРИМЕНЕ”.

Члан 72.

На површинама на којима фармски узгајане животиње имају приступ прерађени производи који су добијени у одобреним објектима за прераду не могу се непосредно применити као органско ђубриво и оплемењивач земљишта.

Органска ђубрива и оплемењивачи земљишта који су уписани у Регистар средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта, који се води у складу са законом којим се уређују средства за исхрану биља и оплемењивачи земљишта, могу се применити на земљиште ако је:

1) преко органског ђубрива и оплемењивача земљишта нанесен слој земље тако да у потпуности прекрива слој органског ђубрива и оплемењивача земљишта;

2) обезбеђено да фармски узгајане животиње немају приступ земљишту на коме је примењено органско ђубриво и оплемењивачи земљишта 90 дана од дана последње примене, као и ако се трава, односно друге биљне врсте са ове површине не користе у исхрани фармски узгајаних животиња.

Члан 73.

Ако је од последње примене органског ђубрива и оплемењивача земљишта протекло 90 дана, животиње могу имати приступ земљишту, односно трава и друге биљне врсте са ове површине могу се користити у исхрани фармски узгајаних животиња, ако не постоји ризик за здравље животиња и јавно здравље.

IV. НАЧИН УТОВАРА, ПРЕТОВАРА И ИСТОВАРА

Члан 74.

Утовар, претовар, истовар и превоз споредних производа животињског порекла и добијених производа, осим превоза кухињског отпада материјала Категорије 3 и непрерађеног стајњака који се обавља између два места на истом газдинству или између газдинства и корисника, обавља се на начин којим се обезбеђује да материјал Категорије 1, материјал Категорије 2 и материјал Категорије 3, као и добијени производи, буду на одговарајући начин обележени и држани одвојено и препознатљиво.

Приликом утовара, претовара, истовара и превоза, споредни производи животињског порекла, осим кухињског отпада материјала Категорије 3, као и добијени производи, возила, контејнери и друга амбалажа треба да буду обележени на начин који је дат је Прилогу 6 - Начин обележавања, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део (у даљем тексту Прилог 6).

Члан 75.

У објектима у којима настају споредни производи животињског порекла, осим кухињског отпада материјала Категорије 3, треба да буде обезеђен, у зависности од капацитета објекта, одговарајући број контејнера за сакупљање и складиштење, који се могу по потреби закључавати и који су обележени на начин који је дат у Прилогу 6.

Ако се у истом контејнеру сакупља, складишти и превози материјал Категорије 1 помешан са материјалом Категорије 2 или материјалом Категорије 3 или са обе категорије, контејнер се обележава на начин који је прописан за обележавање материјала Категорије 1, а ако се у истом контејнеру сакупља, складишти и превози материјал Категорије 2 помешан са материјалом Категорије 3, контејнер се обележава на начин који је прописан за обележавање материјала Категорије 2.

Сакупљање и складиштење споредних производа животињског порекла може се обављати искључиво у међуобјектима, у зависности од категорије материјала, и то:

1) за материјал Категорије 1, у међуобјектима за материјал Категорије 1;

2) за материјал Категорије 2, осим стајњака, у међуобјектима за материјал Категорије 2;

3) за материјал Категорије 3, у међуобјектима за материјал Категорије 3.

Складиштење добијених производа врши се искључиво у објектима за складиштење.

Члан 76.

Кухињски отпад материјала Категорије 3 сакупља се и превози на начин да не угрожава здравље људи и животну средину, нарочито воду, ваздух, биљке, животиње и места од посебног јавног интереса и не узрокује буку, односно непријатне мирисе.

Члан 77.

Споредни производи животињског порекла, осим кухињског отпада материјала Категорије 3 и непрерађеног стајњака који се превози између два места на истом газдинству или између газдинства и корисника, и добијени производи сакупљају се и превозе у запечаћеном новом паковању или у непропусним контејнерима са поклопцем, односно возилима са истим карактеристикама.

Возила и контејнере за вишекратну употребу, као и опрему и прибор који долазе у додир са споредним производима животињског порекла и добијеним производима потребно је:

1) очистити и осушити пре употребе;

2) одржавати их чистим;

3) очистити, опрати и дезинфиковати после сваке употребе.

Ради спречавања унакрсног загађења, у контејнерима за вишекратну употребу сакупља се, превози и складишти иста категорија споредних производа животињског порекла или добијених производа.

Материјал за паковање споредних производа животињског порекла и добијених производа за једнократну употребу спаљује се или на други начин уништава, у складу са прописима којима се уређује заштита животне средине.

Члан 78.

Превоз споредних производа животињског порекла, осим кухињског отпада материјала Категорије 3 и непрерађеног стајњака који се превози између два места на истом газдинству или између газдинства и корисника, обавља се под одговарајућим температурним условима, како би се спречио ризик за здравље животиња и људи.

Пре преузимања материјала Категорије 3 који је намењен за производњу хране за животиње или хране за кућне љубимце, тај материјал током његовог складиштења и превоза треба да буде у охлађеном стању од најмање +4°С или замрзнут.

Ако за материјал нису обезбеђени температурни услови из става 2. овог члана, тај материјал треба да се преради у року од 24 сата од испоруке.

Члан 79.

После завршетка утовара споредних производа животињског порекла и добијених производа издаје се потврда о испоруци, у најмање три примерка, од чега је један примерак оригинал који прати пошиљку током превоза и задржава је прималац, а остали примерци су копије, чији један примерак задржава испоручилац, а други примерак задржава превозник, а која нарочито садржи:

1) серијски број потврде и датум испоруке;

2) име, адресу и ветеринарски контролни број испоручиоца;

3) име, адресу и ветеринарски контролни број примаоца;

4) име и адресу превозника, врсту превозног средства, регистарски број возила, односно име брода, односно број лета;

5) податке о категорији и количини споредних производа животињског порекла и, ако има, број ушне маркице за говеда, као и врсти паковања, а за добијене производе и број шарже;

6) податке за идентификацију пошиљке који се односе на:

(1) температуру (без температурног режима, охлађено, замрзнуто),

(2) врсту пошиљке (споредни производи животињског порекла, добијени производи),

(3) начин прераде,

(4) намену пошиљке (за исхрану животиња, за техничке намене, за друге намене, у ком случају навести које су то намене);

7) врсту и број животиња и опис материјала;

8) изјаву испоручиоца којом потврђује да је на контејнеру, картону и другој врсти паковања наведено следеће:

(1) категорија споредних производа животињског порекла,

(2) категорија споредних производа животињског порекла од којих је производ добијен, ако се ради о прерађеним производима,

(3) текст: „НИЈЕ ЗА ИСХРАНУ ЉУДИ”, ако се ради о материјалу Категорије 3,

(4) текст: „НИЈЕ ЗА ИСХРАНУ ЖИВОТИЊА”, ако се ради о материјалу Категорије 2, осим стајњака и садржаја дигестивног тракта, и од њих добијених производа,

(5) текст: „ЗА ИСХРАНУ ..................................” (допуњено називом врсте животиња за чију исхрану је пошиљка намењена), ако се ради о материјалу Категорије 2 који се, у складу са овим правилником, може користити за исхрану животиња,

(6) текст: „СТАЈЊАК”, ако се ради о стајњаку и садржају дигестивног тракта,

(7) текст: „САМО ЗА УНИШТЕЊЕ”, ако се ради о материјалу Категорије 1 и добијеним производима од материјала Категорије 1,

(8) текст: „САМО ЗА МЕДИЦИНСКУ УПОТРЕБУ/IN VITRO ДИЈАГНОСТИКУ/ЛАБОРАТОРИЈСКЕ РЕАГЕНСЕ”, ако се ради о међупроизводима,

(9) текст: „ЖЕЛАТИН ЗА ИСХРАНУ ЖИВОТИЊА”, ако се ради о желатину,

(10) текст: „КОЛАГЕН ЗА ИСХРАНУ ЖИВОТИЊА”, ако се ради о колагену,

(11) за сирову храну за кућне љубимце, текст: „ХРАНА САМО ЗА КУЋНЕ ЉУБИМЦЕ”,

(12) текст: „КРВ И ПРОИЗВОДИ ОД КРВИ КОЊА, НИЈЕ ЗА ИСХРАНУ ЉУДИ И ЖИВОТИЊА”, ако се ради о производима од крви коња,

(13) за рогове, производе од рогова, папке и копита и производе од папака и копита, текст: „НИЈЕ ЗА ИСХРАНУ ЉУДИ И ЖИВОТИЊА”,

(14) текст: „ОРГАНСКО ЂУБРИВО И ОПЛЕМЕЊИВАЧ ЗЕМЉИШТА/СПРЕЧИТИ ПРИСТУП ФАРМСКИ УЗГАЈАНИМ ЖИВОТИЊАМА ТРЕТИРАНОМ ЗЕМЉИШТУ 90 ДАНА ОД ДАНА ПРИМЕНЕ”, ако се ради о органском ђубриву и оплемењивачима земљишта;

9) изјаву испоручиоца којом се потврђује да су споредни производи животињског порекла, односно добијени производи упаковани у нова непропусна паковања или да се превозе упаковани збирно у покривеним, непропусним контејнерима, камионима или другим превозним средствима која су пре употребе очишћена, опрана, дезинфикована и сува;

10) да пошиљка није била у контакту са производима животињског порекла, односно животињама који су представљали ризик за ширење заразних болести;

11) да су предузете све превентивне мере да се спречи контаминација споредних производа животињског порекла и добијених производа патогеним микроорганизмима, као и унакрсна контаминација између различитих категорија материјала;

12) изјаву превозника којом се потврђује да се превоз пошиљке врши у температурним условима који онемогућавају настанак ризика за здравље животиња и јавно здравље и да су споредни производи животињског порекла, односно добијени производи упаковани у нова непропусна паковања или да се превозе упаковани збирно у покривеним, непропусним контејнерима, камионима или другим средствима превоза који су пре употребе очишћени, опрани, дезинфиковани и суви и да су предузете првентивне мере да се за време превоза спречи контаминација споредних производа животињског порекла и добијених производа патогеним микроорганизмима, као и унакрсна контаминација између различитих категорија материјала;

13) потпис испоручиоца, односно превозника који треба да буде у боји која је различита од боје слова текста потврде о испоруци.

Члан 80.

Приликом преузимања споредних производа животињског порекла и добијених производа издаје се потврда о преузимању, у најмање три примерка, од чега је један примерак оригинал који прати пошиљку током превоза и задржава је прималац, а остали примерци су копије, чији један примерак задржава испоручилац, а други примерак задржава превозник, а која нарочито садржи:

1) серијски број потврде о преузимању и датум преузимања;

2) име, адресу и, ако је примењиво, ветеринарски контролни број испоручиоца;

3) серијски број потврде о испоруци, ако је примењиво;

4) регистарски број возила;

6) податке о категорији и количини споредних производа животињског порекла, врсти и броју животиња и број ушне маркице за говеда, у случају када се не издаје потврда о испоруци;

7) потпис лица које преузима производе, који треба да буде у боји која је различита од боје слова текста потврде о преузимању.

V. ВЕТЕРИНАРСКО-САНИТАРНИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА ЗА САКУПЉАЊЕ, ПРЕРАДУ И УНИШТАВАЊЕ СПОРЕДНИХ ПРОИЗВОДА ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА

1. Ветеринарско-санитарни услови за изградњу међуобјекта за материјал Категорије 1 и материјал Категорије 2 и међуобјеката за материјал Категорије 3

Члан 81.

Ветеринарско-санитарни услови за изградњу међуобјекта за материјал Категорије 1 и материјал Категорије 2 и међуобјекта за материјал Категорије 3 су:

1) да је довољно удаљен и одвојен од јавних путева и других објеката, као што су објекти за клање животиња;

2) да је изграђен на начин да се обезбеди потпуна одвојеност материјала Категорија 1 и материјала Категорије 2 од материјала Категорије 3, од њиховог пријема до отпреме;

3) да има наткривен простор за пријем споредних производа животињског порекла;

4) да је изграђен на начин да се лако чисти, пере и дезинфикује, а подови и сливници да су постављени тако да се омогући и лако отицање течности;

5) да има изграђене и опремљене просторије за смештај и пресвлачење радника, тоалете и купатила;

6) да има обезбеђену заштиту од штеточина, као што су инсекти, глодари и птице;

7) да има систем за пречишћавање отпадних вода који обезбеђује хигијенске услове;

8) да има складишне просторије за складиштење споредних производа животињског порекла на температури која обезбеђује да споредни производи животињског порекла буду охлађени на најмање +4°С, опрему за одржавање и регулацију температуре и за праћење и бележење постигнуте температуре;

9) да има обезбеђено опремљено место за чишћење, прање и дезинфекцију контејнера или посуда у којима се допремају споредни производи животињског порекла, као и возила којима се превозе, изузев бродова;

10) да на одговарајућем месту има обезбеђену дезинфекцију точкова возила којом се обезбеђује да после обављене дезинфекције точкова није могуће изношење патогена из круга објекта.

2. Ветеринарско-санитарни услови за изградњу објекта за прераду материјала Категорије 1 и материјала Категорије 2

Члан 82.

Ветеринарско-санитарни услови за изградњу објекта за прераду материјала Категорије 1 и материјала Категорије 2 су:

1) да је изграђен на начин да се обезбеди потпуна одвојеност материјала Категорије 1 од материјала Категорије 2, од пријема сировог материјала до отпреме добијених прерађених производа;

2) да није на истом месту на коме се налази објекат за клање животиња и производњу хране животињског порекла, а, изузетно, ако се налази на истом месту на коме се налази објекат за клање животиња и производњу хране животињског порекла, да је обезбеђено да је ризик за јавно здравље и здравље животиња од објекта за прераду споредних производа животињског порекла умањен тако што:

(1) је објекат за прераду физички одвојен од објекта за клање животиња и производњу хране животињског порекла, по могућности да је у посебној згради,

(2) је инсталиран конвејерски систем који повезује објекат за прераду и објекат за клање животиња, односно производњу хране животињског порекла, ако на други начин није решена испорука споредних производа животињског порекла из тих објеката,

(3) објекат за прераду има одвојен улаз, пријемни део, опрему и излаз,

(4) је обезбеђено да запослени који обављају послове у објекту за прераду не обављају послове у објекту за клање животиња и производњу хране животињског порекла, осим ако су предузете мере у складу са претходно утврђеним поступком за спречавање ширења ризика који настаје као последица обављања послова у овим објектима;

3) да има одговарајуће одвојен чист од нечистог дела. Нечист део треба да је изграђен на начин да се лако чисти, пере и дезинфикује и да има наткривен простор за пријем споредних производа животињског порекла, и ако је потребно да има опрему за уситњавање споредних производа животињског порекла и пренос уситњених споредних производа животињског порекла у јединицу за прераду;

4) да су подови и сливници постављени тако да се олакша отицање течности;

5) да има изграђене и опремљене просторије за смештај и пресвлачење запослених, тоалете и купатила;

6) да има довољан производни капацитет за производњу топле воде и водене паре за прераду споредних производа животињског порекла;

7) опрема у којој се примењује топлотни третман треба да има:

(1) уређаје за мерење и праћење температуре, времена и када је то потребно, притиска водене паре на критичним тачкама,

(2) уређаје за стално бележење резултата мерења из подтачке (1) ове тачке,

(3) одговарајући сигурносни систем за спречавање недовољног загревања;

8) између дела објекта где се обавља истовар допремљеног материјала и дела објекта за прераду и складиштење готовог производа треба да постоји јасна одвојеност, у циљу спречавања накнадног загађења готовог производа допремљеним споредним производима животињског порекла;

9) да има одговарајући простор и опрему за чишћење, прање и дезинфекцију контејнера или посуда у којима се допремају споредни производи животињског порекла, као и возила, осим бродова, којима се они превозе, који су на таквом месту и тако уређени да се избегне сваки ризик накнадног загађења прерађених производа;

10) на месту напуштања нечистог дела објекта за прераду треба да је обезбеђен потребан простор и опрема за дезинфекцију точкова возила;

11) да има сопствену лабораторију или обезбеђено коришћење услуга екстерне лабораторије;

12) да има систем за пречишћавање отпадних вода са предтретманом који подразумева постојање инсталиране опреме у виду сита са отворима промера од најмање 6 mm, односно процеса или система који обезбеђује да чврсти делови у отпадној води који прођу кроз овај процес или систем нису већи од 6 mm, при чему целокупна количина отпадне воде из објеката мора да прође кроз предтретман, без вештачког уситњавања материјала;

13) да је обезбеђено да неовлашћена лица и животиње немају приступ објекту за прераду.

3. Ветеринарско-санитарни услови за изградњу објекта за прераду материјала Категорије 3

Члан 83.

Ветеринарско-санитарни услови за изградњу објекта за прераду материјала Категорије 3 су:

1) да се не налази на истом месту на коме се налази објекат за прераду материјала Категорије 1 или материјала Категорије 2, осим ако се материјал Категорије 3 прерађује у одвојеној згради или у физички одвојеном делу објекта;

2) да има опрему за откривање страних материјала у допремљеним споредним производима животињског порекла, као што су амбалажни материјал, метал и слично;

3) да има посебне просторије за ветеринарског инспектора, опремљене одговарајућом опремом, ако капацитет прераде захтева стално или повремено присуство ветеринарске инспекције;

4) да није на истом месту на коме се налази објекат за клање животиња и производњу хране животињског порекла, а изузетно, ако се објекат за прераду налази на истом месту на коме се налази објекат за клање животиња и производњу хране животињског порекла, да је обезбеђено да је ризик за јавно здравље и здравље животиња од објекта за прераду споредних производа животињског порекла умањен тако што:

(1) је објекат за прераду физички одвојен од објекта за клање животиња и производњу хране животињског порекла, по могућности да је у посебној згради,

(2) је инсталиран конвејерски систем који повезује објекат за прераду и објекат за клање животиња, односно производњу хране животињског порекла, ако на други начин није решена испорука споредних производа животињског порекла из тих објеката,

(3) објекат за прераду има одвојен улаз, пријемни део, опрему и излаз,

(4) је обезбеђено да запослени који обављају послове у објекту за прераду не обављају послове у објекту за клање животиња и производњу хране животињског порекла, осим ако су предузете мере у складу са претходно утврђеним поступком за спречавање ширења ризика који настаје као последица обављања послова у овим објектима;

5) да има одвојен чист од нечистог дела. Нечист део треба да је изграђен на начин да се лако чисти, пере и дезинфикује и да има наткривен простор за пријем споредних производа животињског порекла, и ако је потребно да постоји опрема за уситњавање споредних производа животињског порекла и пренос уситњених споредних производа животињског порекла у јединицу за прераду;

6) да су подови и сливници постављени тако да се олакша отицање течности;

7) да има изграђене и опремљене просторије за смештај и пресвлачење запослених, тоалете и купатила;

8) да има довољан производни капацитет за производњу топле воде и водене паре за прераду споредних производа животињског порекла;

9) опрема у којој се примењује топлотни третман треба да има:

(1) уређаје за мерење и праћење температуре, времена и када је то потребно, притиска водене паре на критичним тачкама,

(2) уређаје за стално бележење резултата мерења из подтачке (1) ове тачке,

(3) одговарајући сигурносни систем за спречавање недовољног загревања;

10) између дела објекта где се обавља истовар допремљеног материјала и дела објекта за прераду и складиштење готовог производа треба да постоји јасна одвојеност, у циљу спречавања накнадног загађења готовог производа допремљеним споредним производима животињског порекла;

11) да има обезбеђено одговарајуће опремљено место за чишћење, прање и дезинфекцију контејнера или посуда у којима се допремају споредни производи животињског порекла, као и возила, осим бродова, којима се они превозе;

12) на месту напуштања нечистог дела објекта за прераду треба да је обезбеђен потребан простор и опрема за дезинфекцију точкова возила;

13) да има систем за пречишћавање отпадних вода;

14) да је обезбеђено да неовлашћена лица и животиње немају приступ објекту за прераду;

15) да има сопствену лабораторију или обезбеђено коришћење услуга екстерне лабораторије.

4. Ветеринарско-санитарни услови за изградњу објекта за прераду споредних производа животињског порекла који примењују алтернативне методе прераде

Члан 84.

Ветеринарско-санитарни услови за изградњу објекта за прераду споредних производа животињског порекла који примењују алтернативне методе прераде, у зависности од алтернативне методе прераде која се у објекту примењује су:

1) да има одговарајући простор, просторије и опрему која у потпуности обезбеђује да се споредни производи животињског порекла и добијени производи безбедно третирају почев од њиховог пријема;

2) да има одговарајуће просторе, просторије и опрему за уништавање неискоришћених споредних производа животињског порекла и добијених производа;

3) да има одговарајуће просторе, просторије и опрему за складиштење остатака из производног процеса до њиховог уклањања, које се врши на начин који је дат у Прилогу 1.

Изузетно од става 1. тачка 2) овог члана, ако објекат нема одговарајуће просторе, просторије и опрему за уништавање неискоришћених споредних производа животињског порекла, односно добијених производа, треба да је обезбеђено да се ови неискоришћени споредни производи животињског порекла, односно добијени производи, униште у објекту за прераду споредних производа животињског порекла, односно објекту за спаљивање или коспаљивање.

У случају „Брукс” гасификације, поред услова из ст. 1. и 2. овог члана, треба да је обезбеђено и да свака процесна јединица има два резервна горионика и секундарна фена, а секундарна комора треба да је изграђена тако да обезбеђује задржавање гасова од најмање две секунде на температури од најмање 950°С, при чему природан гас треба да је извор топлоте секундарне коморе.

5. Ветеринарско-санитарни услови за изградњу објекта за прераду топљене масти добијене од материјала Категорије 2 и материјала Категорије 3

Члан 85.

Ветеринарско-санитарни услови за изградњу објекта за прераду топљене масти добијене од материјала Категорије 2 и материјала Категорије 3 су да има одговарајући простор, просторије и опрему која у потпуности обезбеђује да се топљена маст безбедно третира почев од њеног пријема.

6. Ветеринарско-санитарни услови за изградњу објекта за производњу биогаса и компоста

Члан 86.

Ветеринарско-санитарни услови за изградњу објекта за производњу биогаса су:

1) да има пријемни део у који се допрема материјал за даље третирање, који је наткривен или затворен простор са инсталираном потребном опремом у зависности од тога да ли се допремљен материјал директно уноси у јединицу за пастеризацију или се складишти до третирања;

2) да има чисти део у коме се остаци ферментације складиште и чувају, који је физички одвојен од пријемног дела и простора за чишћење, прање и дезинфекцију возила и контејнера, тако да се онемогући накнадно загађење остатака ферментације;

3) да је обезбеђен простор на месту напуштања објекта за биогас, који је снабдевен опремом и средствима за чишћење, прање и дезинфекцију возила и контејнера;

4) да има јединицу за пастеризацију са:

(1) уграђеном опремом за праћење температуре у јединици времена,

(2) уграђеном опремом за стално бележење резултата праћења мерења температуре у јединици времена,

(3) одговарајућим сигурносним системом за спречавање недовољног загревања;

5) да има сопствену лабораторију или обезбеђено коришћење услуга екстерне лабораторије;

6) да је на одговарајућој удаљености од простора на коме се држе и узгајају фармски узгајане животиње и да је физички потпуно одвојен од хране за животиње и места на коме се држе и узгајају животиње, када је то потребно и оградом, у случају када је објекат за производњу биогаса смештен на истом месту на коме се држе и узгајају фармски узгајане животиње, а за производњу биогаса не користи се само стајњак који потиче од тих животиња.

Изузетно од става 2. тачка 4) овог члана, јединица за пастеризацију није обавезна у објекту за производњу биогаса који прерађује:

1) споредне производе животињског порекла који су прерађени Методом прераде 1;

2) материјал Категорије 3 који је претходно подвргнут поступку пастеризације у складу са чланом 23. став 1. овог правилника.

Члан 87.

Ветеринарско-санитарни услови за изградњу објекта за производњу компоста су:

1) да има пријемни део у који се допрема материјал за даље третирање, који је наткривен или затворен простор са инсталираном потребном опремом, у зависности од тога да ли се допремљени материјал директно уноси у затворен реактор за компостирање или се складишти до третирања;

2) да има чисти део у коме се компост складишти и чува који треба да је физички одвојен од пријемног дела и простора за чишћење, прање и дезинфекцију возила и контејнера, тако да се онемогући накнадно загађење компоста;

3) да има обезбеђен простор на месту напуштања објекта за производњу компоста, који је снабдевен опремом и средствима за чишћење, прање и дезинфекцију возила и контејнера;

4) да има затворен реактор за компостирање са:

(1) уграђеном опремом за праћење температуре у јединици времена,

(2) уграђеном опремом за стално бележење резултата праћења мерења температуре у јединици времена,

(3) одговарајућим сигурносним системом за спречавање недовољног загревања;

5) да има сопствену лабораторију или обезбеђено коришћење услуга екстерне лабораторије;

6) да је на одговарајућој удаљености од простора на коме се држе и узгајају фармски узгајане животиње и да је физички потпуно одвојен од хране за животиње и места на коме се држе и узгајају животиње, када је то потребно и оградом, у случају када је објекат за производњу компоста смештен на истом месту на коме се држе и узгајају фармски узгајане животиње и за производњу компоста не користи се само стајњак који потиче од тих животиња.

Објекат за производњу компоста који прерађује искључиво стајњак, садржај дигестивног тракта који је одвојен од дигестивног тракта, млеко и колострум, а компост добијен њиховом прерадом није намењен за стављање у промет, треба да испуњава само услове из става 1. тачка 6) овог члана.

7. Ветеринарско-санитарни услови за изградњу објекта за производњу хране за кућне љубимце, техничких производа и међупроизвода

Члан 88.

Ветеринарско-санитарни услови за изградњу објекта за производњу хране за кућне љубимце и објеката за производњу техничких производа, осим органских ђубрива, оплемењивача земљишта и деривата топљене масти добијених од материјала Категорије 2, у зависности од производа који се у објекту производи, су:

1) да има одговарајуће просторе, просторије и опрему која обезбеђује да складиштење и третирање допремљеног материјала и складиштење готових производа буде у потпуности безбедно;

2) да има одговарајуће просторе, просторије и опрему за уништавање неискоришћених споредних производа животињског порекла који остају после производње, а изузетно, ако нема одговарајуће просторе, просторије и опрему за уништавање неискоришћених споредних производа животињског порекла који остају после производње треба да је обезбеђено да се ови неискоришћени споредни производи животињског порекла униште у објекту за прераду споредних производа животињског порекла, односно објекту за спаљивање или коспаљивање.

Ветеринарско-санитарни услови за изградњу објекта за производњу међупроизвода, у зависности од производа који се у објекту производи, су да има одговарајуће просторе, просторије, односно опрему за трансформацију материјала Категорије 3, који обезбеђују комплетирање фаза обраде, односно прераде.

8. Ветеринарско-санитарни услови за изградњу објекта за складиштење добијених производа

Члан 89.

Ветеринарско-санитарни услови за изградњу објекта за складиштење добијених производа су:

1) да просторије за складиштење добијених производа од материјала Категорије 3 нису на истом месту на коме се налазе просторије за складиштење добијених производа од материјала Категорије 1 или материјала Категорије 2, осим ако су у потпуно одвојеној згради;

2) да има наткривен простор за пријем;

3) да је изграђен на начин да се лако чисти, пере и дезинфикује, а подови и сливници да су постављени тако да се омогући лако отицање течности;

4) да има изграђене и опремљене просторије за смештај и пресвлачење запослених, тоалета и купатила;

5) да има обезбеђену заштиту од штеточина, као што су инсекти, глодари и птице;

6) да има обезбеђено и одговарајуће опремљено место за чишћење, прање и дезинфекцију контејнера или посуда у којима се допремају производи, као и возила којима се они превозе, изузев бродова;

7) на одговарајућем месту треба да је обезбеђена дезинфекција точкова возила.

9. Ветеринарско-санитарни услови за изградњу објекта за спаљивање и коспаљивање

Члан 90.

Ветеринарско-санитарни услови за изградњу објекта за спаљивање и коспаљивање споредних производа животињског порекла су:

1) да је изграђен, односно израђен, опремљен и уређен тако да омогући да се спаљивање обавља на температури од најмање 850°С која је мерена током две секунде на месту које је најближе унутрашњем зиду или на неком другом репрезентативном мерном месту коморе за сагоревање, а да се гасови који настају у току процеса спаљивања ослобађају увек на контролисан и хомоген начин, укључујући и најнеповољније услове;

2) да има опрему за мерење и регистровање температуре, у циљу праћења параметара и прописаних услова за спаљивање или коспаљивање;

3) да има опрему која омогућава да се споредни производи животињског порекла директно ставе у комору за спаљивање, без директног руковања, када је то могуће;

4) свака линија спаљивања објекта за спаљивање великог капацитета треба да је опремљена са најмање још једним помоћним гориоником који се користи приликом почетка и завршетка рада пећи, а који се аутоматски укључује када температура гасова сагоревања после последњег дотока ваздуха сагоравања падне испод 850°С, чиме се обезбеђује одржавање температуре од 850°С све време процеса и све док се несагорени материјал налази у комори за спаљивање;

5) објекат великог капацитета за спаљивање и коспаљивање треба да је опремљен одговарајућом опремом која обезбеђује да се споредни производи животињског порекла на почетку рада не уносе у комору за спаљивање све док се не постигне температура од најмање 850°С, као ни у сваком другом случају када није могуће одржати температуру од 850°С;

6) место на коме се налази објекат за спаљивање и коспаљивање великог капацитета, укључујући и складиштење споредних производа животињског порекла, треба да је уређено тако да се спречи недозвољено или случајно испуштање материја загађивача у земљиште, површинске или подземне воде у складу са прописима којима се уређује водопривреда и заштита животне средине, и треба да има складишни базен за сакупљање загађене кишнице, загађене воде настале просипањем или у току гашења пожара;

7) за чишћење, прање и дезинфекцију треба да је обезбеђено место са одговарајућом опремом и средствима.

Складишни базен из става 1. тачка 6) овог члана треба да је капацитета који обезбеђује да вода буде испитана и, ако је потребно, одговарајуће третирана, пре испуштања у канализацију или природни реципијент.

Поред услова из става 1. тач. 1), 2), 3) и 7) овог члана, објекат за спаљивање малог капацитета у коме се спаљују лешеви животиња из којих није уклоњен СРМ, као и СРМ, треба да испуњава и следеће услове, и то:

1) треба да је изграђен, односно смештен на чврстом и сувом терену;

2) треба да је опремљен са једним завршним гориоником;

3) складиште споредних производа животињског порекла за спаљивање и пепела који је настао у процесу спаљивања треба да су покривени, обележени и обезбеђени да течност не цури;

4) треба да је изграђен, односно израђен на начин да животиње немају приступ објекту за спаљивање, споредним производима животињског порекла који су допремљени на спаљивање и пепелу који настаје у процесу спаљивања, а ако се објекат за спаљивање малог капацитета налази на истом месту на коме је и објекат за држање и узгој животиња, објекат за спаљивање малог капацитета треба да је у делу који је оградом потпуно одвојен од дела објекта у коме су смештене животиње и храна за животиње.

10. Ветеринарско-санитарни услови за изградњу центра за сакупљање

Члан 91.

Ветеринарско-санитарни услови за изградњу центра за сакупљање су:

1) да има одговарајуће одвојен чист од нечистог дела, а нечист део да има наткривен простор за пријем сировог материјала;

2) да је изграђен на начин да се лако чисти, пере и дезинфикује, а подови и сливници треба да су постављени тако да је омогућено лако отицање течности;

3) да има изграђене и опремљене просторије за смештај и пресвалачење радника, тоалете и купатила;

4) да има обезбеђен довољан производни капацитет топле воде и водене паре, ако је то потребно за прераду сировог материјала;

5) нечисти део, ако је потребно, да има опрему за уситњавање сировог материјала и за пренос уситњеног сировог материјала у јединицу за прераду;

6) између дела објекта где се обавља истовар допремљеног материјала и дела објекта за прераду и складиштење готовог производа да постоји јасна одвојеност, у циљу спречавања накнадног загађења готовог производа допремљеним сировим материјалом;

7) да има обезбеђено и одговарајуће опремљено место за чишћење, прање и дезинфекцију контејнера или посуда у којима се допрема сирови материјал, као и возила, осим бродова, којима се они превозе;

8) да има обезбеђен потребан простор и опрему за дезинфекцију точкова возила на месту напуштања нечистог дела објекта;

9) да има одговарајуће просторе, просторије и опрему за уништавање непрерађеног сировог материјала, односно обезбеђено његово уклањање у складу са овим правилником.

Поред услова из става 1. овог члана, ако се центар за сакупљање налази у оквиру објекта за клање животиња и производњу хране животињског порекла, треба да је обезбеђено да је ризик за јавно здравље и здравље животиња од објекта за прераду споредних производа животињског порекла умањен тако што:

1) је центар за сакупљање физички одвојен од објекта за клање животиња и производњу хране животињског порекла;

2) је инсталиран конвејерски систем који повезује центар за сакупљање и објекат за клање животиња, односно производњу хране животињског порекла, ако на други начин није решена испорука сировог материјала;

3) центар за сакупљање има одвојен улаз, пријемни део, опрему и излаз;

4) је обезбеђено да запослени који обављају послове у центру за сакупљање не обављају послове у објекту за клање животиња и производњу хране животињског порекла, осим ако су предузете мере у складу са претходно утврђеним поступком за спречавање ширења ризика који настаје као последица обављања послова у овим објектима;

5) је обезбеђено да неовлашћена лица и животиње немају приступ центру за сакупљање.

VI. ОБЛИК И САДРЖИНА ЕВИДЕНЦИЈЕ КОЈА СЕ ВОДИ У ОБЈЕКТИМА ЗА САКУПЉАЊЕ, ПРЕРАДУ И УНИШТАВАЊЕ СПОРЕДНИХ ПРОИЗВОДА ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА

Члан 92.

У вези са сакупљањем, прерадом и уништавањем споредних производа животињског порекла и добијених производа води се следећа евиденција:

1) евиденција о испоруци;

2) евиденција о превозу;

3) евиденција о пријему.

Вођење евидениције из става 1. овог члана не односи се на стајњак који се превози између два места на истом газдинству или између газдинства и корисника.

Облик и садржина евиденције о испоруци споредних производа животињског порекла и добијених производа дати су на Обрасцу 1 - Евиденција о испоруци споредних производа животињског порекла и добијених производа, облик и садржина евиденције о превозу споредних производа животињског порекла и добијених производа дати су на Обрасцу 2 - Евиденција о превозу споредних производа животињског порекла и добијених производа, а облик и садржина евиденције о пријему споредних производа животињског порекла и добијених производа дати су на Обрасцу 3 - Евиденција о пријему споредних производа животињског порекла и добијених производа, који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.

У објектима за спаљивање и коспаљивање добијених производа води се евиденција која садржи потаке o категорији, количини и датуму допреме добијених производа ради спаљивања.

У центрима за сакупљање води се евиденција о пријему и отпреми сировог материјала и третираног материјала, која се нарочито односи на:

1) количину сировог материјала који је третиран;

2) име и адресу сваког крајњег корисника третираног материјала;

3) објекте из којих је допремљен сиров материјал;

4) отпремљену количину третираног материјала;

5) датум отпреме третираног материјала.

Лице које на земљишту примењује органска ђубрива и оплемењиваче земљишта који су произведени у складу са хигијенским условима из овог правилника, води евиденцију о:

1) количини примењеног органског ђубрива и оплемењивача земљишта;

2) датуму и месту примене органског ђубрива и оплемењивача земљишта;

3) датуму када су фармски узгајане животиње имале приступ земљишту, односно када су трава и остале биљне врсте са овог земљишта сакупљене за исхрану фармски узгајаних животиња.

*Службени гласник РС, број 97/2013

VII. ПОСТУПАК СА СПОРЕДНИМ ПРОИЗВОДИМА ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА У ИЗУЗЕТНИМ СЛУЧАЈЕВИМА

Члан 93.

Уз примену мера којима се обезбеђује контрола ризика по јавно здравље и здравље животиња, споредни производи животињског порекла могу да се користе у следеће сврхе, и то за:

1) изложбе, уметничке активности или у дијагностичке, образовне или истрживачке сврхе;

2) исхрану животиња, и то:

(1) у зоолошком врту,

(2) у циркусу,

(3) рептила и птица грабљивица које се не држе у зоолошком врту и циркусу,

(4) крзнашица,

(5) дивљих животиња,

(6) паса у објектима за држање,

(7) паса и мачака у прихватилиштима,

(8) црва, ларви и лутки који служе као мамац у риболову;

3) производњу биодинамичних препарата.

Приликом коришћења споредних производа животињског порекла за намене из става 1. тачка 1) овог члана, мере којима се обезбеђује контрола ризика по јавно здравље и здравље животиња укључују нарочито:

1) некоришћење споредних производа животињског порекла или производа који су добијени од њих у друге сврхе;

2) уклањање или отпрему споредних производа животињског порекла или производа који су добијени од њих на безбедан начин или, ако је то могуће, њихову отпрему до места порекла.

Материјал Категорије 3 из члана 8. тачка 1) и тачка 2) подтачка (1) овог правилника, из објеката за клање, расецање и прераду меса, може се користити за исхрану кућних љубимца под условом да се тај материјал држи одвојено, препознатљиво и обележено на одговарајућој темпeрaтури (охлађено или замрзнуто) и да испуњава микробиолошке стандарде у погледу Salmonella из Прилога 4 овог правилника.

Млеко, производи на бази млека и производи од млека који су материјал Категорије 3 из члана 8. тачка 5) овог правилника, осим остатака из центрифуге или сепаратора при преради млека, као и млеко, производи на бази млека и производи од млека који су материјал Категорије 3 из члана 8. тач. 6) и 8) овог правилника, који нису третирани неким од поступака из члана 35. овог правилника, могу да се испоручују из објеката за прераду млека и користе као храниво животињског порекла ако је обезбеђена следљивост и под следећим условима:

1) без ограничења, на газдинствима са животињама у Републици Србији, ако су млеко, производи на бази млека и производи од млека третирани поступком:

(1) UHT у складу са чланом 35. став 1. тачка 2) овог правилника,

(2) стерилизације при постигнутој вредности Fc 3 или већој, или на температури од најмање 115 ºС у трајању од 15 минута или неком другом комбинацијом температуре и времена, којом се постиже исти ефекат,

(3) пастеризације или стерилизације, која се разликује од поступка из подтачке (2) ове тачке, после којег следи примена:

– сушења, у случају млека у праху и производа од млека у праха,

– поступка снижавања pH на вредност испод 6, који се одржава најмање један сат, у случају ферментисаних производа од млека,

2) на ограниченом броју газдинстава са животињама у Републици Србији, до максимално десет газдинства, којима је то одобрено од надлежног органа, у случају производа, укључујући и белу воду, који потичу од млека које је пастеризовано применом поступка високе температуре за кратко време – најмање 72 ºС током 15 секунди или ниске температуре дуже време – најмање 63 ºС 30 минута или сваке друге комбинације услова времена температуре којим се постиже еквивалентан ефекат, а у случају сурутке, која је произведена од производа, који нису третирани топлотом, ако је сакупљена најмање 16 сати после грушања млека и чија је измерена pH вредност испод 6;

3) на ограниченом броју одобрених газдинстава са животињама у Републици Србији, до максимално пет газдинства, којима је то одобрено од надлежног органа, у случају производа који потичу од сировог млека, укључујући и белу воду, за које није могуће осигурати обраду из тач. 1) и 2) овог става, уз услов да се животиње искључиво шаљу директно у oбјекат за клање или на газдинство са животињама са кога се, животиње пријемчиве на слинавку и шап, искључиво шаљу директно у oбјекат за клање или, ако су животиње допремљене на газдинство са животињама на којем се животиње не хране производима из ове тачке после истека карантина у трајању од 21 дана.

Млеко, производи на бази млека и производи од млека из става 4. овог члана, складиште се на одговарајућој температури како би се избегли сви ризици за јавно здравље и здравље животиња. Узорци готових производа млека, производа на бази млека и производа од млека из става 4. овог члана, узети током складиштења или приликом испоруке из складишта морају испуњавати најмање микробиолошке стандарде из Прилога 3 овог правилника.

Материјал Категорије 3 из члана 8. тачка 6) овог правилника може се у Републици Србији употребљавати за исхрану животиња из узгоја (осим крзнашица) без претходне примене било каквог третмана, под условом да:

1) не потиче из ресторана, кухиња, кетеринга;

2) је тај материјал прерађен у складу са чланом 3. тачка 11) Правилника о условима хигијене хране („Службени гласник РС”, број 73/10) или у складу са овим правилником;

3) се тај материјал састоји или садржи један или више следећих материјала, и то:

(1) млеко,

(2) производи на бази млека (композитни производи),

(3) производи од млека,

(4) jaja,

(5) производи од јаја,

(6) мед,

(7) прерађене масноће,

(8) колаген,

(9) желатин;

4) није био у контакту са било којим другим материјалима Категорије 3;

5) да су предузете све неопходне мере за спречавање контаминације материјала.

Материјал Категорије 3 из члана 8. тачка 6) овог правилника који садржи колаген из става 6. тачка 3) подтачка (8) овог члана и желатин из става 6. тачка 3) подтачка (9) овог члана, у исхрани животиња се користи у складу са условима за исхрану животиња, прописаним посебним прописом у погледу мера за ТСЕ.

*Службени гласник РС, број 61/2017

Члан 94.

За исхрану животиња из члана 93. став 1. тачка 2) подтач. (1), (2), (3) и (5) овог правилника користи се сиров материјал, као и третиран материјал, а за исхрану животиња из става 1. тачка 2) подтач. (4), (6), (7) и (8) овог члана може да се користи само третиран материјал.

Поред материјала из става 1. овог члана, за исхрану животиња у зоолошком врту и на хранилишту за угрожене или заштићене врсте некрофагних птица и других врста животиња у свом природном окружењу, користи се и материјал Категорије 1 из члана 6. тачка 1) подтачка (6) овог правилника, у циљу унапређења биодиверзитета, а за исхрану животиња у зоолошком врту користи се и материјал пореклом од животиња у зоолошком врту.

У случају из става 2. овог члана:

1) хранилиште треба да буде ограђено, а материјал Категорије 1 из члана 6. тачка 1) подтачка (6) овог правилника користи се под условом да:

(1) не потиче од лешева говеда, оваца и коза код којих је постојала сумња на ТСЕ или потврда ТСЕ и које су убијене у оквиру мера за сузбијање и искорењивање ТСЕ,

(2) на основу лабораторијске дијагностике код животиња није утврђено присуство ТСЕ, ако се ради о говедима која су старија од 24 месеца и овцама и козама које су старије од 18 месеци;

2) одговорно лице у зоолошком врту, односно на хранилишту обезбеђује чување документације која прати пошиљку и евидентира податке који се нарочито односе на:

(1) локацију хранилишта,

(2) датум, категорију и тежину за допремљене споредне производе животињског порекла и материјале пореклом од животиња из зоолошког врта,

(3) порекло допремљених споредних производа животињског порекла,

(4) резултате лабораторијске дијагностике на присуство ТСЕ,

(5) датум храњења и количину употребљеног материјала Категорије 1 и материјала пореклом од животиња из зоолошког врта.

Корисник сировог материјала и третираног материјала обезбеђује да се просторије, покретна и непокретна опрема који се користе за сиров материјал и третиран материјал редовно чисте, перу и дезинфикују и евидентира податке о датуму употребе и употребљеној количини сировог материјала и третираног материјала у исхрани животиња.

Остаци сировог материјала и третираног материјала, као и материјала Категорије 1 из члана 6. тачка 1) подтачка (6) овог правилника који нису искоришћени за исхрану животиња сакупљају се, складиште у за то обезбеђеном одговарајућем простору и уклањају у складу са овим правилником.

Члан 95.

За намене из члана 93. став 1. тачка 3) овог правилника може да се користи материјал Категорије 2 који не потиче од животиња које су угинуле или убијене услед сумње или дијагностиковане заразне болести која се може пренети на људе или животиње, као и материјал Категорије 3.

Члан 96.

Споредни производи животињског порекла који могу да се закопавају и спаљују на сточном гробљу или јами гробници, као и на лицу места, уз примену мера које обезбеђују контролу ризика по јавно здравље и здравље животиња, су:

1) лешеви кућних љубимаца и коња;

2) лешеви изгубљених и напуштених кућних љубимаца;

3) материјал Категорије 1 из члана 6. тачка 1) подтач. (5) и (6) овог правилника, материјал Категорије 2 и материјал Категорије 3, у оправдано удаљеним подручјима;

4) материјал Категорије 1 из члана 6. тачка 1) подтачка (6) овог правилника, материјал Категорије 2 и материјал Категорије 3 у подручјима којима је, имајући у виду географске и климатске разлоге или природне непогоде, приступ практично немогућ или би представљао ризик за здравље и безбедност лица која обављају сакупљање или би изискивао несразмерну употребу средстава прикупљања;

5) споредни производи животињског порекла, осим материјала Категорије 1 из члана 6. тачка 1) подтачка (1) овог правилника, у случају избијања болести које се обавезно пријављују, а код којих је последица велики број угинућа или велики број животиња које су, услед наређене мере убијене, ако:

(1) због превоза до најближег објекта који је одобрен за прераду или уништавање споредних производа животињског порекла постоји опасност од ширења ризика за здравље, или

(2) је, у случају великог броја жаришта нарочито опасних заразних болести, премашен капацитет најближег објекта који је одобрен за прераду или уништавање споредних производа животињског порекла;

6) пчеле и производи пчеларства;

7) материјал Категорије 2 и материјал Категорије 3, који су настали на газдинству током хируршких интервенција или порођаја животиња.

Aко објекти за прераду и уништавање споредних производа животињског порекла не раде, или је премашен њихов капацитет, изузетно од става 1. овог члана, лешеви животиња могу да се закопавају и спаљују на сточном гробљу или јами гробници, као и на лицу места, уз примену мера које обезбеђују контролу ризика по јавно здравље и здравље животиња.

*Службени гласник РС, број 15/2015

VIII. НАЧИН СПРОВОЂЕЊА СЛУЖБЕНЕ КОНТРОЛЕ И САМОКОНТРОЛЕ У ОБЈЕКТИМА ЗА САКУПЉАЊЕ, ПРЕРАДУ И УНИШТАВАЊЕ СПОРЕДНИХ ПРОИЗВОДА ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА

1. Начин спровођења службене контроле

Члан 97.

Службена контрола редовно се спроводи у складу са вишегодишњим планом службене контроле, а по потреби и на захтев.

Вишегодишњи план службене контроле из става 1. овог члана садржи податке о врсти објеката у којима ће се обавити службена контрола, као и опште податке о структури и организацији система контроле, а нарочито о:

1) стратешким циљевима плана контроле и утицају додељивања приоритета појединим контролама и распореду средстава на стратешке циљеве;

2) категоризацији ризика активности на које се односи;

3) општој организацији и управљању службеним контролама на свим нивоима, укључујући и службене контроле у појединачним објектима;

4) коришћењу метода како би се обезбедило да:

(1) службена контрола буде обављена у свим фазама производње, прераде и дистрибуције, као и употребе,

(2) код запослених који врше службене контроле не постоји сукоб интереса;

5) пружању обуке запосленима који врше службене контроле;

6) примени прописаних процедура;

7) организацији и спровођењу планова у хитним случајевима када се ради о ризику за здравље људи и животиња;

8) организовању сарадње и међусобне подршке.

Временски интервали контроле и врста објеката у којима ће се спроводити службена контрола одређују се у зависности од величине објеката, врсте производа, процене ризика, као и гаранција у складу са принципима система анализе ризика и критичних контролних тачака (HACCP).

У објектима за прераду споредних производа животињског порекла службена контрола спроводи се тако што се нарочито:

1) проверава:

(1) опште хигијенско стање објеката, опреме, прибора и особља,

(2) успешност самоконтроле, нарочито путем контроле резултата лабораторијске анализе и узимањем узорака за лабораторијску анализу,

(3) микробиолошки стандарди производа после прераде,

(4) услови складиштења;

2) узимају узорци за лабораторијску анализу ради утврђивања испуњености услова прописаних овим правилником;

3) врше остале потребне провере ради утврђивања испуњености услова прописаних овим правилником.

Члан 98.

Објекти за прераду споредних производа животињског порекла валидирају се у току рада.

Валидација објеката из става 1. овог члана врши се на основу поступака и показатеља који се односе на:

1) опис технолошког процеса (дијаграм тока процеса);

2) утврђивање критичних контролних тачака, укључујући брзину прерађивања материјала код континуираног система;

3) усклађеност са условима прераде који су прописани овим правилником;

4) постизање следећих захтева:

(1) величина делова споредних производа животињског порекла приликом шаржног и континуираног система, која се одређује према величини отвора у опреми за уситњавање или према размацима ножева,

(2) температуре, притиска и времена прераде, а за континуирани систем и брзине прераде;

5) ако се ради о шаржном систему:

(1) температура се прати помоћу сталног термокапла и приказује се у односу на стварно време,

(2) фаза прераде под притиском се прати помоћу сталног мерача притиска, а притисак се приказује у односу на стварно време,

(3) време прераде се приказује дијаграмом време/температура и време/притисак;

6) ако се ради о континуираном систему:

(1) температура и притисак се прате помоћу термокапла или инфрацрвеним мерачем и мерачем притиска који је инсталиран на начин да температура и притисак одговарају условима у целом систему или делу система, при чему се температура и притисак приказују у односу на стварно време,

(2) мерење минималног протока материјала се врши помоћу нерастворивих маркера (манган диоксид и сл.) или друге методе која даје исте гаранције, при чему се контрола протока материјала за време валидације врши у односу на критичне контролне тачке праћењем:

– обртаја приликом пуњења и пражњења пресе (број обрта-ја/мин),

– електричне снаге (ампера при одређеном напону),

– брзине евапорације/кондензације,

– броја испумпавања у јединици времена.

Баждарење термокапла и мерача притиска у шаржном систему, а у континуираном систему целокупне опреме за мерење и праћење процеса, врши се најмање једном годишње.

Валидација се, по потреби, може поновити, а ако се у технолошки процес унесу битне промене валидација је обавезна.

Члан 99.

Брисан је (види члан 6. Правилника - 97/2013-69)

2. Начин спровођења самоконтроле

Члан 100.

Лица која обављају послове прераде споредних производа животињског порекла, производње биогаса и компоста, руковања и складиштења са више од једне категорије споредних производа животињског порекла или добијених производа, као и производње хране за кућне љубимце успостављају, спроводе и одржавају непрекидан поступак, односно поступке који су засновани на принципима HACCP, а који подразумевају:

1) утврђивање свих ризика који треба да се спрече, уклоне или смање на прихватљив ниво;

2) утврђивање критичних контролних тачака на месту, односно местима на којима је важна контрола за спречавање или уклањање ризика или за његово смањење на прихватљив ниво;

3) успостављање критичних граница у критичним контролним тачкама које раздвајају прихватљиво од неприхватљивог, у сврху спречавања, уклањања или смањења утврђених опасности;

4) успостављање и спровођење ефективних поступака мониторинга у критичним контролним тачкама;

5) успостављање корективних мера у случају када мониторинг укаже да критична контролна тачка није под контролом;

6) успостављање поступака који се спроводе редовно и којима се потврђује да поступци из тач. 1) до 5) овог става делују ефективно;

7) успостављање документације и вођење евиденције која одговара врсти и величини објекта, а којом се доказује ефективна примена поступака из тач. 1) до 6) овог става.

У случају наступања промена у вези са производима, процесом, односно било којом фазом производње, прераде и промета, поступак, односно поступци из става 1. овог члана се преиспитују и у њих се уносе потребне измене.

Одговорно лице у својим објектима уводи, спроводи и одржава сопствене провере ради праћења испуњености услова из овог правилника и обезбеђује да спoредни производи животињског порекла или добијени производи за које се сумња или за које је потврђено да нису у складу са овим правилником, се не отпреме из објекта, осим ако нису намењени уништењу.

*Службени гласник РС, број 61/2017

IX. УСЛОВИ ЗА СТОЧНА ГРОБЉА И ЈАМЕ ГРОБНИЦЕ И НАЧИН ЗАКОПАВАЊА И СПАЉИВАЊА СПОРЕДНИХ ПРОИЗВОДА ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА

1. Услови за сточна гробља и јаме гробнице

Члан 101.

Услови за сточна гробља и јаме гробнице су:

1) да су изграђени на месту које:

(1) не узрокује буку, односно непријатне мирисе,

(2) не угрожава животну средину, и то: воду, ваздух, земљиште, биљке и животиње, околину, односно места од посебног јавног интереса,

(3) је удаљено од површина на којима су засађене биљке које се користе у исхрани људи и животиња,

(4) није водоплавно и подводно, није поред водотокова и извора и где је низак ниво подземних вода;

2) да су ограђени и обележени са контролисаним улазом, на начин да се спречи улазак неовлашћених лица или животиња;

3) да имају наткривен простор са припадајућом непокретном и покретном опремом потребном за утврђивање узрока угинућа животиња и да је обезбеђен довод хигијенски исправне воде за пиће и одвод отпадних вода, у складу са прописима којима се уређује водопривреда, односно животна средина, у случају да се на сточном гробљу, односно јами гробници врши обдукција животиња у циљу утврђивања узрока угинућа.

Поред услова из става 1. овог члана, јама гробница треба да има бочне зидове који су зидани тако да пропуштају течност, као и горњу површину која има плочу од чврстог материјала и поклопац који се закључава.

2. Начин закопавања и спаљивања споредних производа животињског порекла

Члан 102.

Лешеви кућних љубимаца из члана 96. став 1. тачка 1) овог правилника закопавају се на месту које је детаљним урбанистичким планом предвиђено за те намене, а лешеви коња и, изузетно, и лешеви кућних љубимаца могу да се закопају на месту угинућа или на земљишту власника или држаоца животиње, изузев на месту које је од посебног јавног интереса, уз предузимање свих мера за заштиту здравља животиња, јавног здравља и животне средине.

Лешеви животиња, односно споредни производи животињског порекла из члана 96. став 1. тач. 2) и 3) овог правилника закопавају се, односно спаљују на сточном гробљу, односно јами гробници.

Споредни производи животињског порекла из члана 96. став 1. тач. 4), 5), 6) и 7) овог правилника закопавају се, односно спаљују на лицу места.

Пре закопавања на сточном гробљу, односно убацивања у јаму гробницу, споредни производи животињског порекла преливају се кречом, хлорним препаратима, односно другим препаратима са јаким мирисом.

Биљке које се налазе на сточном гробљу, односно јами гробници или у близини сточног гробља, односно јаме гробнице не користе се у исхрани животиња.

*Службени гласник РС, број 15/2015

Члан 103.

Спаљивање споредних производа животињског порекла врши се под надзором ветеринарског инспектора који предузима све потребне мере, у складу са законом, којима се обезбеђује да се споредни производи животињског порекла спале:

1) до пепела, на одговарајуће израђеној ломачи;

2) без угрожавања здравља људи;

3) на начин којим се не угрожава животна средина (вода, ваздух, земљиште, биљке и животиње) и околина, односно места од посебног јавног интереса и којим се не узрокује бука односно непријатни мириси.

Закопавање споредних производа животињског порекла врши се под надзором ветеринарског инспектора који предузима све потребне мере, у складу са законом, којима се обезбеђује да се споредни производи животињског порекла закопају:

1) на начин да животиње немају приступ месту укопа;

2) без угрожавања здравља људи;

3) на начин којим се не угрожава животна средина (вода, ваздух, земљиште, биљке и животиње) и околина, односно места од посебног јавног интереса и којим се не узрокује бука, односно непријатни мириси.

Члан 104.

Ако се споредни производи животињског порекла превозе ради спаљивања или закопавања, треба да је обезбеђено да се:

1) споредни производи животињског порекла превозе у контејнерима, односно безбедним превозним средствима из којих не цури садржај;

2) точкови превозног средства дезинфикују одговарајућим дезинфицијенсом, при напуштању места утовара и истовара, нарочито у случају превоза споредних производа животињског порекла који представљају ризик за јавно здравље и здравље животиња;

3) контејнери, односно превозна средства којима су превежени споредни производи животињског порекла, после истовара очисте, оперу и дезинфикују одговарајућим дезинфицијенсом.

Члан 105.

Одговорно лице евидентира податке о закопавању, односно спаљивању споредних производа животињског порекла, и то нарочито податке о:

1) количини, категорији и врсти животиња које су закопане, односно спаљене;

2) датуму и месту закопавања, односно спаљивања.

X. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 106.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о начину нешкодљивог уклањања животињских лешева и отпадака животињског порекла и о условима које морају да испуњавају објекти и опрема за сабирање, нешкодљиво уклањање и утврђивање узрока угинућа и превозна средства за транспорт животињских лешева и отпадака животињског порекла („Службени лист СФРЈ”, број 53/89) и Правилник о начину утовара, претовара и истовара пошиљака животиња, производа, сировина и отпадака животињског порекла, условима које мора испуњавати превозно средство, хигијенско-техничким условима које мора испуњавати пошиљка и обрасцу уверења о здравственом стању пошиљке („Службени лист СФРЈ”, број 69/90 и „Службени гласник РС”, број 73/10 – др. правилник) у делу који се односи на сировине и отпатке животињског порекла, као и Наредба о предузимању мера за спречавање појаве, откривање, спречавања ширења, сузбијање и искорењивање трансмисивних спонгиоформних енцефалопатија („Службени гласник РС”, бр. 17/06, 110/06, 52/07, 41/10 и 96/10 – др. пропис).

Члан 107.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Број 110-00-00026/2011-09

У Београду, 20. априла 2011. године

Министар,

Душан Петровић, с.р.

 

Прилози

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Правилником о изменама и допунама Правилника о начину разврставања и поступања са споредним производима животињског порекла, ветеринарско-санитарним условима за изградњу објеката за сакупљање, прераду и уништавање споредних производа животињског порекла, начину спровођења службене контроле и самоконтроле, као и условима за сточна гробља и јаме гробнице ("Службени гласниик РС, број 97/2013) замењени су Обрасци бр. 1, 2. и 3 новим обрасцима (види члан 7. Правилника - 97/2013-69).

Образац 1 - Евиденција о испоруци споредних производа животињског порекла и добијених производа

Образац 2 - Евиденција о превозу споредних производа животињског порекла и добијених производа

Образац 3 - Евиденција о пријему споредних производа животињског порекла и добијених производа

 

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА:

Правилником о изменама и допунама Правилника о начину разврставања и поступања са споредним производима животињског порекла, ветеринарско-санитарним условима за изградњу објеката за сакупљање, прераду и уништавање споредних производа животињског порекла, начину спровођења службене контроле и самоконтроле, као и условима за сточна гробља и јаме гробнице ("Службени гласниик РС, број 97/2013) замењен је Прилог 1 замењен је новим Прилогом 1 (види члан 8. Правилника - 97/2013-69)

Правилником о изменама и допунама Правилника о начину разврставања и поступања са споредним производима животињског порекла, ветеринарско-санитарним условима за изградњу објеката за сакупљање, прераду и уништавање споредних производа животињског порекла, начину спровођења службене контроле и самоконтроле, као и условима за сточна гробља и јаме гробнице ("Службени гласниик РС, број 61/2017) измењен је Прилог 1 (види члан 7. Правилника - 61/2017-93).

 

Прилог 1 - Методе прераде споредних производа животињског порекла и њихова примена

Прилог 2 - Микробиолошки стандарди прераде биогаса и компоста

Прилог 3 - Микробиолошки стандарди прераде прерађеног протеина животињског порекла и других добијених производа који се могу употребити за производњу хране за животиње

Прилог 4 - Микробиолошки стандарди хране за кућне љубимце, жвакалице, сирову храну, осим хране за кућне љубимце у конзерви, и побољшиваче укуса који су намењени за храну за кућне љубимце

Прилог 5 - Микробиолошки стандарди прерађеног стајњака

Прилог 6 - Начин обележавања