Редакцијски пречишћен текст

 

   На основу члана 9. став 6. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Службени гласник РС”, број 36/09),

Министар економије и регионалног развоја, министар здравља и министар рада и социјалне политике, споразумно доносе,

 

 

ПРАВИЛНИК

о ближем начину, трошковима и критеријумима за процену радне способности и могућности запослења или одржања запослења особа са инвалидитетом

„Службени гласник РС“, бр. 36 од 28. маја 2010, 97 од 6. новембра 2013.

 

 

1. Предмет правилника

 

Члан 1.

Овим правилником уређују се ближи начин, трошкови и критеријуми за процену радне способности и могућности запослења или одржања запослења особа са инвалидитетом.

 

2. Начин процене радне способности

 

Члан 2.

Процена радне способности и могућности запослења или одржања запослења врши се на начин којим се обезбеђује поштовање личности и достојанства, као и заштита података о личности, у свим фазама поступка.

 

Члан 3.

Захтев за процену радне способности и могућности запослења или одржања запослења подноси се надлежној организационој јединици Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) према пребивалишту лица које подноси захтев.

Захтев за процену радне способности и могућности запослења или одржања запослења садржи податке о:

1) организацији која прима захтев;

2) броју, датуму и месту пријема захтева;

3) подносиоцу захтева (име, име једног родитеља и презиме, адреса и пребивалиште, ЈМБГ, број личне карте, статус особе са инвалидитетом, радни однос, назив и седиште послодавца код кога је у радном односу, врсту послова које обавља, занимање, контакт телефон);

4) прилозима.

Садржина и изглед Захтева за процену радне способности и могућности запослења или одржања запослења (Образац 1) одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Изузетно, захтев за процену радне способности и могућности запослења или одржања запослења подноси лице уз захтев за остваривање права на инвалидску пензију надлежној филијали Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање (у даљем тексту: Републички фонд), у складу са одредбама статута Републичког фонда.

Уколико лице из става 4. овог члана не оствари права у складу са прописима из пензијског и инвалидског осигурања захтев са пратећом документацијом се разматра као захтев поднет у складу са ставом 1. овог члана.

 

Члан 4.

Оцену радне способности и могућности запослења или одржања запослења врши комисија органа вештачења Републичког фонда у складу са Правилником о образовању и начину рада органа вештачења Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање („Службени гласник РС”, бр. 59/08 и 75/08 − у даљем тексту: Правилник) и овим правилником.

Комисију органа вештачења чине: лекар вештак одговарајуће или сродне специјалности у односу на оцену радне способности и могућности запослења или одржања запослења имајући у виду основну болест и оштећење лица чије се способности процењују кога обезбеђује Републички фонд и стручњаци других одговарајућих области, на основу којих се сагледавају критеријуми утврђени законом, односно социјални и други критеријуми потребни за процену радне способности и могућности запослења или одржања запослења.

Стручњаци других одговарајућих области из става 2. овог члана јесу социјални радник, специјални едукатор-дефектолог или друго стручно лице кога предлаже Национална служба, психолог који се бави клиничком дијагностиком кога предлажу домови здравља, заводи за медицину рада или Институт за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић” и специјалиста медицине рада кога предлажу службе медицине рада домова здравља, заводи за медицину рада и Институт за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић”.

Лекар вештак одговарајуће или сродне специјалности у односу на основну болест или оштећење лица чије се способности процењују јесте председник комисије органа вештачења.

Комисију органа вештачења образује Републички фонд.

Оцена радне способности и могућности запослења или одржања запослења врши се у просторијама Националне службе.

 

Члан 5.

Ради оцене радне способности и могућности запослења или одржања запослења, уз захтев за процену радне способности и могућности запослења или одржања запослења доставља се одговарајућа медицинска и друга неопходна документација.

Медицинску документацију чини:

1) предлог за утврђивање инвалидности (Образац 1 − утврђен Правилником) попуњен од стране изабраног лекара;

2) отпусне листе са подацима о налазима и извршеним прегледима;

3) постојећи специјалистички налази одговарајућих специјалности са описаним анатомским и функционалним променама утврђеним приликом прегледа, не старији од 6 месеци, на прописаним обрасцима;

4) дијагностички тестови;

5) лабораторијски налази;

6) налаз психолога, односно закључак који обухвата оцену менталних способности, личности и понашања појединца.

Медицинска документација у случају вештачења професионалних болести и процене трајних последица проузрокованих повредама на раду обухвата и експертизу завода за медицину рада, Института за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић”, односно завода за здравствену заштиту радника уколико испуњавају услове за обављање тражене експертизе.

Медицинска документација подноси се у оригиналу или овереној фотокопији.

 

Члан 6.

Другу неопходну документацију потребну за оцену радне способности и могућности запослења или одржања запослења чини социјална анкета и исправе о остваривању појединих права и статусу лица, и то: уверење о остваривању права по основу социјалне заштите, решење/доказ о статусу особе са инвалидитетом, доказ о стручној спреми или радном искуству и за запослена лица опис посла који лице обавља, као и предлог послова које би лице могло да обавља код послодавца.

Поред документације из става 1. овог члана уз захтев се доставља и доказ о измирењу трошкова процене радне способности и други докази који могу бити од утицаја на оцену радне способности и могућности запослења или одржања запослења.

Социјална анкета садржи:

1) назив организације у којој се попуњава анкета, број и датум;

2) основне податке о лицу;

3) образовање;

4) брачно и породично стање;

5) приходе;

6) становање;

7) однос са окружењем;

8) самосталност и функционални статус;

9) социјалну процену која обухвата претходну процену потребе за спровођењем професионалне рехабилитације;

10) закључке и препоруке;

11) потпис социјалног радника/саветника за запошљавање;

12) потпис лица.

Садржина и изглед Социјалне анкете (Образац 2) одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Социјалну анкету попуњава стручни радник Националне службе.

Исправе о остваривању појединих права и статусу лица достављају се на захтев радника Националне службе.

 

Члан 7.

Разврставање и груписање захтева за процену радне способности и могућности запослења или одржања запослења са комплетном документацијом врши лекар вештак органа вештачења, по основу основне болести или оштећења лица.

У року од 15 дана од дана разврставања и груписања из става 1. овог члана Национална служба заказује комисију органа вештачења и у складу са извршеним разврставањем и груписањем захтева доставља подносиоцу захтева писано обавештење које садржи место и време одржавања оцене радне способности и могућности запослења или одржања запослења.

Национална служба и Републички фонд документацију за утврђивање радне способности и могућности запослења или одржања запослења могу да размењују и електронским путем, ради омогућавања лакше и брже комуникације.

 

Члан 8.

Комисија органа вештачења сачињава налаз, мишљење и оцену у погледу радне способности и могућности запослења или одржања запослења.

Налаз, мишљење и оцена радне способности и могућности запослења или одржања запослења садржи:

1) организацију, број, датум и место;

2) личне податке;

3) анамнестичке податке;

4) физикални налаз;

5) налазе специјалистичких прегледа;

6) медицинску документацију на којој се заснива оцена радне способности;

7) дијагнозу и шифру;

8) закључак и епикризу;

9) оцену радне способности;

10) предлог послова које лице може да обавља;

11) предлог мера и активности професионалне рехабилитације, односно примерене области рада или оспособљавања у које лице може да буде укључено или примену потребних техничких и технолошких помагала или службе подршке;

12) потпис председника и чланова комисије и место печата.

Садржина и изглед Налаза, мишљења и оцене (Образац 3) одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

 

Члан 9.

Решење о процени радне способности и могућности запослења или одржања запослења доноси Национална служба на основу налаза, мишљења и оцене комисије органа вештачења Републичког фонда.

 

Члан 10.

Лице у поступку може изјавити жалбу на решење о процењеној радној способности и могућности запослења или одржања запослења.

 

3. Критеријуми за процену радне способности и могућности запослења или одржања запослења

 

Члан 11.

Оцена радне способности и могућности запослења или одржања запослења врши се сагледавањем медицинских, социјалних и других критеријума којима се утврђују способности особе са инвалидитетом у циљу укључивања на тржиште рада и обављања конкретних послова самостално или уз службе подршке.

 

Члан 12.

У поступку оцене радне способности примењује се оцена телесних функција и степен оштећења тих функција као и оцена социјалних, психолошких и других фактора који утичу на радну способност и могућност запослења или одржања запослења у складу са принципима дефинисаним Међународном класификацијом функционисања, инвалидитета и здравља.

 

Члан 13.

Медицински критеријуми обухватају сагледавање последица телесног, сензорног, менталног или душевног оштећења или болести које се не могу отклонити лечењем или медицинском рехабилитацијом.

 

Члан 14.

Социјални критеријуми обухватају основне податке о лицу, образовање, брачно и породично стање, приходе, становање, однос са окружењем, самосталност и функционални статус и социјалну процену која обухвата претходну процену потребе за спровођењем професионалне рехабилитације и понуду послова на конкретном тржишту рада.

 

Члан 15.

Други критеријуми на основу којих се врши процена радне способности и могућности запослења или одржања запослења обухватају сагледавање психолошког стања појединца и оцену менталних способности, личности и понашања и др.

 

Члан 16.

На основу сагледавања свеукупног стања појединца и стања на тржишту рада орган вештачења врши оцену болести и оштећења од утицаја на радну способност и могућност запослења или одржања запослења на основу следеће скале:

1) 0. степен – ако не постоје тешкоће и препреке у раду, односно уколико су занемарљиве и не утичу на радну способност;

2) 1. степен – ако су тешкоће и препреке мале и утичу на радну способност у односу на занимање или послове које које лице може да обавља а омогућавају запошљавање под општим условима;

3) 2. степен – ако су тешкоће и препреке умерене, односно знатне у односу на занимање или послове које лице може да обавља а омогућавају запошљавање под посебним условима;

4) 3. степен – ако су тешкоће и препреке потпуне или вишеструке, односно лице се не може запослити или одржати запослење ни под општим ни под посебним условима, односно чији је радни учинак мањи од једне трећине радног учинка запосленог на уобичајеном радном месту, без обзира на занимање или послове.

 

4. Трошкови процене радне способности и могућности запослења или одржања запослења

 

Члан 17.

Трошкове процене радне способности и могућности запослења или одржања запослења незапосленог лица и лица запосленог у предузећу за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом сноси Национална служба.

Трошкове процене радне способности и могућности запослења или одржања запослења запосленог лица сноси лице које је захтев поднело, а може их сносити и послодавац код кога је лице у радном односу у моменту подношења захтева, уплатом на подрачун надлежне филијале Националне службе.

Доказ о измирењу трошкова процене радне способности и могућности запослења или одржања запослења за лице из члана 3. став 4. овог правилника доставља се најкасније до дана вршења оцене радне способности и могућности запослења или одржања запослења.

 

Члан 18.

Висина трошкова вештачења процене радне способности и могућности запослења или одржања запослења износи 8.350,00 динара – у случају да се вештачење врши у поступку пред првостепеном и другостепеном комисијом органа вештачења, с тим што трошкови вештачења у поступку пред првостепеном комисијом износе 4.700,00 динара, а трошкови вештачења у поступку пред другостепеном комисијом износе 3.650,00 динара.*

Део средстава остварених на име трошкова процене радне способности и могућности запослења и одржања запослења користи се за рад комисије органа вештачења.

 

*Службени гласник РС, број 97/2013

 

 Члан 19.

Национална служба и Републички фонд споразумно утврђују облике сарадње, начин рада и друга питања од значаја за процену радне способности и могућности запослења или одржања запослења.

 

Члан 20.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Број 300-110-00-00203/2009-15

У Београду, 10. маја 2010. године

Министар,

Млађан Динкић, с.р.

Министар,

Томица Милосављевић, с.р.

Министар,

Расим Љајић, с.р.