Zakon

 

На основу члана 60. став 8. Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС”, бр. 18/10 и 55/13),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

 

ПРАВИЛНИК

о врсти образовања васпитача и стручних сарадника и условима и критеријумима за избор стручног сарадника – асистента у дому ученика

"Службени гласник РС", број 77 од 24. јула 2014.

 

Члан 1.

Овим правилником утврђује се врста образовања васпитача, стручног сарадника – психолога и стручног сарадника – педагога и услови и критеријуми за избор стручног сарадника – асистента у дому ученика и ученичком центру (у даљем тексту: дом ученика).

Члан 2.

Послове васпитача у дому ученика може да обавља:

1) лицe које је завршило студије другог степена и које је стекло одговарајући академски назив мастер васпитач, са којим може да изводи васпитни рад у дому ученика средњих школа;

2) лице које је завршило студије другог степена и које је стекло одговарајући стручни, односно академски назив;

3) лице које је завршило основне студије на факултету у трајању од најмање четири године, чији је стручни назив у погледу права која из њега произлазе изједначен са академским називом мастер.

Лице из става 1. овог члана треба да има и образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, сходно образовању које мора да има васпитач у средњој школи са домом ученика.

Члан 3.

Послове васпитача у васпитној групи дома ученика у коме су смештени ученици са сметњама у развоју може да обавља:

1) мастер дефектолог,

2) специјалиста дефектолог,

3) специјалиста струковни дефектолог,

4) лица из члана 2. овог правилника која поседују стручну дефектолошку оспособљеност.

Члан 4.

Послове стручног сарадника – психолога (у даљем тексту: психолог), у дому ученика може да обавља:

1) мастер психолог;

2) специјалиста психолог;

3) дипломирани психолог – мастер;

4) лице које је стекло стручни назив: професор психологије, дипломирани психолог или дипломирани школски психолог – педагог на основним студијама на факултету у трајању од најмање четири године, који је у погледу права која из њега произлазе изједначен са академским називом мастер.

Лице из става 1. овог члана треба да има и образовање из педагошких и методичких дисциплина, сходно образовању које мора да има психолог у средњој школи са домом ученика.

Члан 5.

Послове стручног сарадника – педагога (у даљем тексту: педагог), у дому ученика може да обавља:

1) мастер педагог;

2) специјалиста педагог;

3) дипломирани педагог – мастер;

4) лице које је стекло стручни назив: професор педагогије, дипломирани педагог или дипломирани школски психолог – педагог на основним студијама на факултету у трајању од најмање четири године, који је у погледу права која из њега произлазе изједначен са академским називом мастер.

Лице из става 1. овог члана треба да има и образовање из психолошких и методичких дисциплина, сходно образовању које мора да има педагог у средњој школи са домом ученика.

Члан 6.

Васпитач, психолог, односно педагог треба да стекне образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина на високошколској установи у току студија или након дипломирања, сходно прописима из области образовања, а уколико је у радном односу у дому ученика – полагањем испита из психологије и педагогије на испиту за лиценцу.

Члан 7.

Послове стручног сарадника – асистента може да обавља лице које има стечено средње образовање и савладан програм обуке за уводни модул, према прописима из области образовања.

Ако ради са ученицима са сметњама у развоју, стручни сарадник – асистент мора да има стечено најмање средње образовање у четворогодишњем трајању у области здравство и одговарајућу лиценцу према прописима из области здравства, као и савладан програм обуке за уводни модул, према прописима из области образовања.

Избор стручног сарадника – асистента врши се у зависности од потреба дома ученика када му је потребна подршка за рад са ученицима са инвалидитетом, са сметњама у развоју и др.

Члан 8.

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о врсти стручне спреме васпитача и стручних сарадника у дому ученика („Службени гласник СРС”, број 21/86).

Члан 9.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-41/2014-02

У Београду, 4. јула 2014. године

Министар,

др Срђан Вербић, с.р.