Zakon

 

На основу члана 5. став 2. Закона о признавању сорти пољопривредног биља („Службени гласник РС”, број 30/10),

Министар пољопривреде и заштите животне средине доноси

 

ПРАВИЛНИК

о методама испитивања сорте лана (Linum usitatissimum L.) ради признавања сорте

"Службени гласник РС", број 106 од 21. децембра 2015.

 

Члан 1.

Овим правилником прописују се методе испитивања сорте лана (у даљем тексту: сорта) на огледном пољу и у лабораторији, ради признавања сорте.

Члан 2.

Методама из члана 1. овог правилника испитују се одређене битне особине сорте, ради утврђивања:

1) производне и употребне вредности сорте (VCU тест);

2) различитости, униформности и стабилности сорте (DUS тест).

Члан 3.

Производна и употребна вредност сорте утврђује се на основу резултата испитивања одређених битних особина сорте које се односе на:

1) принос зрна (са 10% влаге);

2) садржај влаге у зрну (%);

3) садржај уља у зрну (%);

4) садржај масних киселина;

5) масу 1000 зрна (g);

6) хектолитарску масу;

7) просечан број чаура по биљци;

8) просечан број семена (зрна) у чаури;

9) пуцање чауре;

10) толерантност, односно отпорност на болести и штеточине;

11) дужину вегетације.

Сорта се испитује тако што се битне особине из става 1. овог члана сорте која се испитује упоређују са битним особинама једне или више сорти стандард, у складу са законом којим се уређује признавање сорти пољопривредног биља.

Члан 4.

Сорта се испитује у једном или више огледа постављених на огледном пољу на више локалитета. Оглед чине елементарне парцеле на којима се врши испитивање.

Оглед из става 1. овог члана изводи се по плану „потпуно случајног блок система” у четири понављања.

Члан 5.

Сорта се испитује на огледном пољу у складу са захтевом за признавање сорте у коjeм власник сорте, односно његов овлашћени заступник предлаже да се сорта, ради испитивања, разврста у одговарајућу групу према времену сетве на јару или озиму, односно према другим специфичним захтевима.

Разврстана сорта сеје се, ради испитивања, у одговарајући оглед.

За испитивање на огледном пољу доставља се семе сорте које је испитаног квалитета, здравствено исправно и третирано инсектицидима и фунгицидима.

Члан 6.

Предусев на целој површини огледног поља на коме се врши испитивање сорте мора да буде иста култура.

Сорта се на истом огледном пољу може испитивати најмање после шест година, под условом да у том периоду нису сејане друге уљане биљне врсте.

Сорта се испитује на земљишту које је пре сетве испитано на присутност земљишних штеточина и, по потреби, предсетвено третирано инсектицидима.

Количине минералних ђубрива, време и начин њихове примене, као и остале агротехничке мере примењују се на огледном пољу тако да буду у складу са највишим нивоом технологије производње лана, а ради испољавања генетског потенцијала сорте.

Сетву сорти у једном огледу треба обавити истог дана и у року који се у том локалитету сматра оптималним.

Члан 7.

Оглед за испитивање сорте поставља се са елементима датим у Табели – Eлементи огледа за испитивања сорте лана.

Табела – Елементи огледа за испитивања сорте лана

Елементи огледа

дужина елементарне парцеле

5 m

ширина елементарне парцеле

2,4 m

површина елементарне парцеле

12,0 m²

дубина сетве

2–3 cm

размак између редова

30 cm

размак у реду

4 cm

број редова по елементарној парцели

8

број биљака у реду

125

број биљака на парцели

1.000

број биљака на хектару

833.333

размак између парцела

30 cm

размак између блокова (понављања)

50 cm

размак између огледа и заштитног појаса

30 cm

заштитни појас (око целог огледа, минимум)

90 cm

Члан 8.

У периоду вегетације сорте на огледном пољу евидентирају се:

1) датум сетве;

2) датум ницања (када је више од 50% никлих биљака);

3) број биљака на елементарној парцели после ницања (у свим понављањима);

4) датум цветања (50% цветалих биљака);

5) висина биљке (у cm – мерити од основе до врха биљке);

6) дебљина стабљике (у mm мерити на средини биљке);

7) просечан број чаура по биљци;

8) просечан број семена (зрна) у чаури;

9) полегање у раној жутој зрелости (у фази када је око 70% чаура жуто–зелене боје, а семе потпуно формирано у свим чаурама бледозелене боје са жутим врхом);

10) датум пуне зрелости (у фази када чауре постају мрке, стабло је жуто-мрко, а лишће скоро све опало. Семе је потпуно зрело са својим карактеристичним изгледом);

11) пуцање чаура;

12) датум жетве.

Код оцењивања отпорности према полегању у пољским условима и пуцању чаура, користи се оцена (1) до (5), и то:

(1) оцена 1 – усев без полегања, без пуцања чаура;

(2) оцена 2 – усев са 25% полеглих биљака, са 25% испуцалих чаура;

(3) оцена 3 – усев са 50% полеглих биљака, са 50% испуцалих чаура;

(4) оцена 4 – усев са 75% полеглих биљака, са 75% испуцалих чаура;

(5) оцена 5 – усев са 100% полеглих биљака, са 100% испуцанлих чаура.

Члан 9.

У току испитивања сорте на огледном пољу врши се праћење и оцењивање појаве антракнозе (Colletotrichum lini), беле трулежи (Sclerotinia sclerotiorum), пегавости (Helminthosporium linicola) и фузаријума (Fusarium lini).

Под степеном присуства болести подразумева се проценат оштећења биљака или проценат оштећених биљних делова или број штетних организама на делу или целој биљци или на m2 и слично, у зависности од специфичности појављивања одређених штетних организама.

У случају појаве болести из става 1. овог члана у току испитивања сорте на огледном пољу оцењује се степен осетљивости испитиваних сорти и степен присуства болести, оценама од један (1) до девет (9), и то:

1) оцена 1 – сорта отпорна, усев без симптома болести, степен присуства болести 0%;

2) оцена 2 – сорта толерантна, присуство болести у траговима, степен присуства болести до 2%;

3) оцена 3 – сорта подложна нападу болести, напад болести слаб са степеном присуства болести до 5%;

4) оцена 4 – сорта слабо осетљива на напад болести, напад болести уочљив са степеном присуства болести до 10%;

5) оцена 5 – сорта средње осетљива на напад болести, напад болести средњи са степеном присуства болести до 20%;

6) оцена 6 – сорта осетљива на напад болести, напад болести изразит са степеном присуства болести до 40%;

7) оцена 7 – сорта јако осетљива на напад болести, напад болести јак са степеном присуства болести до 60%;

8) оцена 8 – сорта врло осетљива на напад болести, напад болести врло јак са степеном присуства болести до 80%;

9) оцена 9 – сорта изузетно осетљива на напад болести, напад болести изузетно јак са степеном присуства болести преко 80%.

Члан 10.

Ако се у току испитивања сорте на огледном пољу појаве биљне штеточине у значајнијем броју врши се њихово евидентирање.

Члан 11.

Непосредно пред жетву утврђује се број биљака на парцели у свим понављањима. Дозвољено одступање је 15% празних места од укупног броја биљака на парцели.

Члан 12.

Извођач огледа обавља жетву у фази пуне зрелости сваке сорте посебно, без чекања да се цео оглед истовремено пожање.

Члан 13.

Непосредно након жетве утврђује се принос зрна и проценат влаге у зрну по парцели за свако понављање.

Принос зрна се обрачунава на бази 10% влаге по елементарним парцелама.

Члан 14.

Испитивање у лабораторији обухвата утврђивање масе 1000 зрна (g), хектолитарске масе, садржаја сировог уља у сувој материји и садржај масних киселина.

Садржај сировог уља у сувој материји и масних киселина утврђује се из jедног просечног узорка од 0,3 kg из свих понављања, узетог са сваког локалитета након жетве.

Узорак семена се пакује у натрон или платнену кесу, затвара, обележава додељеним шифрама које је имао у огледу и доставља овлашћеној лабораторији која ради анализе узорака.

Члан 15.

Извођач огледа који испитује сорту на огледном пољу евидентира: назив извођача огледа; име и презиме одговорног лица за извођење огледа; локалитет на коме се изводи оглед; тип земљишта и садржај хранљивих материја у земљишту на коме се налази огледно поље; предусев; обављене агротехничке мере; податке из чл. 7–11. и чл. 13. и 14. овог правилника, као и друге податке који утичу на принос испитиване сорте (оштећења од дивљачи, птица, штеточина и природних непогода и друго).

Извођач огледа који испитује сорту у лабораторији евидентира податке из члана 14. овог правилника, као и назив извођача aнализе, одговорно лице за извођење анализе и локалитет и шифру сорте са локалитета на коме се изводи оглед.

Подаци из ст. 1. и 2. овог члана саставни су део годишњих и коначних резултата испитивања.

Члан 16.

Различитост, униформност и стабилност сорте лана испитује се методом одређенoм техничким упутством за тестирање различитости, униформности и стабилности сорте.

Члан 17.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-00286/2015-09

У Београду, 8. децембра 2015. године

Министар,

проф. др Снежана Богосављевић Бошковић, с.р.