Zakon

 

На основу члана 28. став 4. и члана 29. став 3. Закона о робним резервама („Службени гласник РС”, бр. 104/13 и 145/14 – др. закон),

Министар рударства и енергетике доноси

 

ПРАВИЛНИК

о вођењу регистра обавезних резерви нафте и деривата нафте и састављању месечних статистичких извештаја о количини, квалитету, структури и размештају обавезних и других резерви нафте и деривата нафте

"Службени гласник РС", број 38 од 29. априла 2015.

 

I. УВОДНE ОДРЕДБE

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописује садржај и начин вођења регистра обавезних резерви нафте и деривата нафте, садржај и начин састављања образаца месечних статистичких извештаја о количини, квалитету, структури и размештају обавезних и других резерви нафте и деривата нафте, као и обавезних резерви других држава које се на основу међудржавних споразума складиште на територији Републике Србије, рокове и начин достављања регистра обавезних резерви и месечних статистичких извештаја, у складу са предузетим међународним обавезама.

Члан 2.

Друге резерве нафте и деривата нафте из члана 1. овог правилника су резерве сирове нафте и деривата нафте које нису обавезне резерве у смислу закона којим се уређују робне резерве (даље у тексту: Закон), нису робне резерве у смислу Закона и не чувају се за потребе Војске Србије, у власништву су енергетских субјеката и комерцијалне су природе, а чувају их енергетски субјекти који обављају енергетску делатност производње деривата нафте и/или обављају енергетску делатност трговине нафтом, дериватима нафте, биогоривима и компримованим природним гасом и/или обављају енергетску делатност складиштења нафте, деривата нафте и биогорива и/или обављају енергетску делатност производње електричне енергије и/или обављају енергетску делатност комбиноване производње електричне и топлотне енергије и/или обављају енергетску делатност производње топлотне енергије.

II. РЕГИСТАР ОБАВЕЗНИХ РЕЗЕРВИ

Члан 3.

Министарство надлежно за послове енергетике (у даљем тексту: Министарство), води и континуирано ажурира регистар обавезних резерви нафте и деривата нафте (у даљем тексту: Регистар), у складу са Законом. Регистар се води у писаној и у електронској форми.

Регистар садржи:

– податке на основу којих се може прецизно утврдити где су, по количини и квалитету, ускладиштене обавезне резерве нафте и деривата нафте Републике Србије (у даљем тексту: обавезне резерве), које формира Министарство;

– попис свих уговора о складиштењу обавезних резерви;

– попис уговора о правима на опцијску куповину одређених количина нафте и деривата нафте;

– податке о складиштима у којима су ускладиштене обавезне резерве, укључујући и резерве које су предмет уговора о праву на опцијску куповину (адреса складишта, име власника складишта, име оператора складишта, трајање уговора о складиштењу, трајање права на опцијску куповину, име власника деривата нафте који су предмет уговора оправу на опцијску куповину, ознаке резервоара у којима су обавезне резерве ускладиштене, номиналну и ефективну запремину резервоара у којима су обавезне резерве, порески и царински статус складишта, капацитет истовара/утовара и приступ (воз, аутоцистерна, пловило, цевовод);

– податке о количини и квалитету обавезних резерви, с упућивањем на категорије деривата нафте сагласно пропису којим се уређује методологија прикупљања и обраде података и обрачун просечног дневног нето увоза, просечне дневне потрошње и количина обавезних резерви.

Члан 4.

Републичка дирекција за робне резерве, енергетски субјекти који користе резервоаре у јавној својини и складиштари, односно правна лица која на основу уговора о складиштењу закљученог са Министарством чувају обавезне резерве и/или су са Министарством закључили уговор о правима на опцијску куповину одређених количина нафте и деривата достављају Министарству тражене податке из члана 3. овог правилника најкасније у року од пет дана, у циљу формирања и вођења Регистра у складу са Законом и међународно преузетим обавезама сагласно Уговору о оснивању Енергетске заједнице између Европске заједнице и Републике Албаније, Републике Бугарске, Босне и Херцеговине, Републике Хрватске, Бивше Југословенске Републике Македоније, Републике Црне Горе, Румуније, Републике Србије и Привремене Мисије Уједињених нација на Косову у складу са Резолуцијом 1244 Савета безбедности Уједињених нација („Службени гласник РС”, број 62/06) (у даљем тексту: Уговор о оснивању Енергетске заједнице).

Уколико дође до измене података, лица из става 1. овог члана, измене са образложењем, без одлагања достављају Министарству.

Члан 5.

Министарство, доставља копију сажетог годишњег Регистра међународним телима до 25. фебруара текуће године за претходну годину.

Копија сажетог годишњег регистра из става 1. овог члана садржи податке о количини и врсти обавезних резерви које су заведене у Регистру последњег дана претходне календарске године, у складу са међународним обавезама које је преузела Република Србија.

Копију целовитог Регистра Министарство доставља међународним телима, у року од 15 дана од дана пријема захтева, у складу са међународним обавезама које је преузела Република Србија.

На основу захтева из става 3. овог члана могу се доставити само подаци из претходних пет година од дана пријема захтева.

У копијама регистра из става 3. овог члана уклањају се поверљиви подаци који се односе на локације на којима се налазе обавезне резерве.

III. МЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈИ

Члан 6.

Подаци о количини обавезних резерви и других резерви нафте из члана 2. овог правилника, достављају се Министарству, једном месечно, на Обрасцу – Резерве нафте и деривата нафте у Републици Србији, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део (у даљем тексту: образац).

Образац садржи: податке о обавезним резервама које формира Министарство, у складу са Законом; податке о обавезним резервама нафте и деривата нафте других држава које се складиште на територији Републике Србије у складу са међудржавним споразумима и податке о другим резервама нафе из члана 2. овог правилника, ради утврђивања количина и локација на којима је ускладиштена нафта и деривати нафте задњег дана у месецу на који се подаци односе.

Образац не обухвата податке о резервама за потребе Војске Србије, робним резервама, резервама у цевоводима, у камион цистернама и вагон цистернама, у резервоарима бродова, на бензинским станицама, бродовима на отвореном мору.

У обрасцу, нафта и деривати нафте који су предмет уговора о опцијској куповини, приказују се као обавезне резерве за време трајања уговора о опцијској куповини и не приказују се истовремено као друге резерве нафте из члана 2. овог правилника.

Образац се користи и за израду збирног месечног извештаја о резервама нафте и деривата нафте у Републици Србији, из члана 9. овог правилника.

Члан 7.

Обвезници доставе образаца су Републичка дирекција за робне резерве, енергетски субјекти који користе резервоаре у јавној својини и складиштари (енергетски субјекти који обављају енергетску делатност складиштења нафте, деривата нафте и биогорива када складиште обавезне резерве нафте), као и други енергетски субјекти када складиште друге резерве нафте и деривата нафте из члана 2. овог правилника, у складу са Законом и међународно преузетим обавезама сагласно Уговору о оснивању Енергетске заједнице.

Члан 8.

Образац се доставља Министарству једном месечно, најкасније до десетог дана у месецу за претходни месец, и то у писаној и електронској форми у excel формату на e-mail адресу објављену на web страници Министарства.

Обвезник доставе обрасца из члана 7. овог правилника који чува обавезне резерве на основу уговора о складиштењу обавезних резерви са Министарством, као и за потребе друге државе у складу са међудржавним споразумима, уз образац, доставља и извештај акредитоване независне контролне организације са седиштем у Републици Србији о количини и квалитету обавезних резерви које се чувају у поједином складишту, задњег дана месеца за који се подноси образац.

Уколико дође до измене података, обвезници доставе обрасца, измене са образложењем, без одлагања достављају Министарству.

Члан 9.

Министарство прикупља обрасце, у складу са Законом, на основу чега се израђује збирни месечни извештај о резервама нафте и деривата нафте на нивоу Републике Србије ради састављања извештаја за Владу и међународне организације у складу са међународним обавезама које је преузела Република Србија.

Извештаји за међународне организације не садрже податке о локацијама на којима су ускладиштене обавезне резерве и друге резерве нафте из члана 2. овог правилника.

IV. КОНАЧНИ МЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈИ

Члан 10.

Министарство сваког месеца саставља коначни месечни статистички извештај о количини обавезних резерви које чува и количини других резерви из члана 2. овог правилника задњег дана календарског месеца и доставља га међународним телима, у складу са међународним обавезама које је преузела Република Србија.

Министарство у коначном месечном статистичком извештају о количини других резерви нафте из члана 2. овог правилника не укључује резерве које пријављују енергетски субјекти који обављају енергетску делатност производње електричне енергије и/или обављају енергетску делатност производње топлотне енергије и/или обављају енергетску делатност комбиноване производње електричне и топлотне енергије.

Статистички извештај из става 1. овог члана достављају се међународним телима у року од 55 дана од завршетка месеца на који се подаци односе.

Остале статистичке извештаје који се односе на обавезне резерве, Министарство доставља међународним телима, у складу са међународним обавезама које је преузела Република Србија, у року од 60 дана од дана пријема захтева.

На основу захтева из става 4. овог члана могу се доставити само подаци из претходних пет година од дана пријема захтева.

Члан 11.

Коначни месечни статистички извештај из члана 10. овог правилника саставља се на основу података из збирног месечног извештаја о резервама нафте и деривата нафте у Републици Србији из члана 9. став 1. овог правилника.

Ако се део обавезних резерви које је формирало Министарство чува изван територије Републике Србије, коначни месечни статистички извештај из члана 10. овог правилника обухвата и податке о количини и квалитету резерви које се чувају по појединим државама, задњег дана месеца за који се подаци односе, као и податке о обавезним резервама које су формиране на основу уговора о опцијској куповини.

Ако се на територији Републике Србије чувају обавезне резерве других држава, коначни месечни статистички извештај из члана 10. овог правилника обухвата и податке о количини и квалитету обавезних резерви које се чувају за поједину државу задњег дана месеца за који се подаци односе.

Члан 12.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Број 110-00-25/2014-05

У Београду, 21. априла 2015. године

Министар,

Александар Антић, с.р.

 

Прилози

Образац - Резерве нафте и деривата нафте у Републици Србији