Zakon

 

На основу члана 16. став 3. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др. закон, 72/09 – др. закон и 43/11 – УС)

Министар пољопривреде и заштите животне средине доноси

 

ПРАВИЛНИК

о методологији за израду пројеката санације и ремедијације

"Службени гласник РС", број 74 од 26. августа 2015.

 

Члан 1.

Овим правилником прописује се методологија за израду пројеката санације и ремедијације, осим зa прojeктe eксплoaтaциje минeрaлних сирoвинa, кojи су урeђeни пoсeбним прoписимa.

Овај правилник не примењује се на пројекте санације и рекултивације напуштених рудника и рударских објеката.

Члан 2.

Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следеће значење:

1) контаминирана локација јесте локалитет на коме је потврђено присуство опасних и штетних материја узроковано људском активношћу, у концентрацијама које могу изазвати значајан ризик по људско здравље и животну средину;

2) пројекат санације и ремедијације јесте документ којим се анализира стање животне средине на контаминираној локацији и дефинишу мере и активности за заустављање загађења и даље деградације животне средине до нивоа који је безбедан за будуће коришћење локације укључујући уређење простора, ревитализацију и рекултивацију;

3) историјско загађење јесте загађење животне средине услед дејства природних процеса и/или људских активности које је настало у дужем временском периоду услед производних и других активности, као и удеса у зони утицаја постројења;

4) претходно испитивање стања животне средине јесте утврђивање стања и степена деградације животне средине на одређеној локацији, у складу са прописима којима се уређује заштита животне средине;

5) стручни налаз јесте документовани закључак акредитоване лабораторије о резултатима испитивања стeпeна зaгaђeњa, утврђeн нa oснoву мeрeњa, испитивaњa и oцeнe индикaтoрa стaњa у oднoсу нa прoписaнe врeднoсти у склaду сa пoсeбним прoписимa.

Члан 3.

Mетодологија за израду пројеката санације и ремедијације садржи:

1) податке о носиоцу израде пројекта санације и ремедијације;

2) податке о загађивачу;

3) опис делатности коју обавља загађивач;

4) опис контаминиране локације;

5) податке о стању животне средине на локацији, односно комплексу и ширем окружењу пре контаминације;

6) податке о историји загађења локације;

7) податке о претходном испитивању стања животне средине и стручном налазу и теренска истраживања и испитивања;

8) количине и концентрацију опасних материја на локацији и њихов утицај на животну средину;

9) пројектно решење санације и ремедијације, са мерама и активностима разрађеним по приоритетима, приказом главних алтернатива које су разматране и акционим планом за спровођење санације и ремедијације;

10) стручни надзор и интерне мере контроле које обезбеђују одговарајуће извршење и ефикасност планираних мера;

11) интерне мере контроле које укључују и програм мониторинга како би се пратио ток санације, односно смањење ризика по људско здравље и животну средину;

12) предлог праћења стања животне средине након санације и предлог носиоца тих активности.

Члан 4.

Методологија за израду пројеката санације и ремедијације дата је у Прилогу, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део, у Глави I – Методологија за израду пројеката санације и ремедијације.

Методологија за израду пројеката санације и ремедијације за постојеће несанитарне депоније комуналног отпада – сметлишта, поред података из става 1. овог члана, посебно садржи и податке дате у Прилогу у Глави II – Санација и ремедијација постојећих несанитарних депонија комуналног отпада – сметлишта.

Члан 5.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Број 110-00-108/2015-09

У Београду, 6. августа 2015. године

Министар,

проф. др Снежана Богосављевић Бошковић, с.р.

 

Прилози

 

Прилог

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКАТА САНАЦИЈЕ И РЕМЕДИЈАЦИЈЕ

I. Методологија за израду пројеката санације и ремедијације

Подаци о носиоцу израде пројекта санације и ремедијације:

1. имe и прeзимe, aдрeсa, тeлeфoн, фaкс, eлeктрoнскa aдрeсa oсoбe зa кoнтaкт;

2. пoслoвнo имe носиоца израде пројекта;

3. пoдaци o рeгистрaциjи, шифрa дeлaтнoсти, мaтични брoj и ПИБ;

4. адрeсa сeдиштa носиоца израде пројекта;

5. имe и прeзимe, aдрeсa, кoнтaкт тeлeфoн, фaкс, eлeктрoнскa aдрeсa oдгoвoрнoг лицa;

6. доказ о поседовању одговарајућих лиценци за обављање послова пројектовања.

Подаци о загађивачу:

1. имe и прeзимe, aдрeсa, тeлeфoн, фaкс, eлeктрoнскa aдрeсa oсoбe зa кoнтaкт;

2. пoслoвнo имe загађивача;

3. пoдaци o рeгистрaциjи, шифрa дeлaтнoсти, мaтични брoj и ПИБ;

4. адрeсa сeдиштa загађивача;

5. имe и прeзимe, aдрeсa, кoнтaкт тeлeфoн, фaкс, eлeктрoнскa aдрeсa oдгoвoрнoг лицa.

Опис делатности коју обавља загађивач:

Опис послова које обухвата делатност коју обавља загађивач.

Опис контаминиране локације

Опис контаминиране локације на којој се планира извођење пројекта садржи нарочито:

1. географски положај локације (макро и микролокација) и копију плана катастарских парцела на којима се планира извођење пројекта (са уцртаним распоредом свих објеката);

2. климатске карактеристике подручја;

3. податке о површини и намени локације;

4. податке о производним и другим делатностима, врсти и количинама опасних и штетних материја на и око локације која је обухваћена загађењем;

5. приказ педолошких, геоморфолошких, геомеханичких, хидрографских, хидрогеолошких и сеизмолошких карактеристика терена;

6. податке о изворишту водоснабдевања (удаљеност, капацитет, угроженост, зоне санитарне заштите) са основним хидролошким карактеристикама;

7. опис флоре и фауне, природних добара посебне вредности (заштићених), ретких и угрожених биљних и угрожених биљних и животињских врста и њихових станишта;

8. преглед основних карактеристика пејзажа;

9. преглед непокретних културних добара;

10. податке о насељености, концентрацији становништва и демографским карактеристикама.

Подаци о стању животне средине на локацији, односно комплексу и ширем окружењу пре контаминације;

Стање животне средине и ширег окружења локације пре контаминације, садржи стручну обраду и тумачење резултата испитивања супстрата животне средине, уколико је оно спровођено на предметној локацији или непосредном ширем окружењу. Резултати испитивања из претходног периода се могу користити за процену стања животне средине пре насталог загађења и за поређење са резултатима добијеним након настанка истог.

Подаци о историји загађења локације;

У историји контаминиране локације се износе подаци о околностима које су довеле до загађења и садрже нарочито:

1. опис догађаја, намена, активности, настанка удеса и других околности које су довеле до загађења;

2. приказ врста, количина токсиколошких и екотоксиколошких карактеристика испуштених загађујућих материја;

3. временски ток и просторни распоред загађења;

4. приказ до сада предузетих мера за заустављање даљег ширења и санацију загађења;

5. приказ до сада насталих последица загађења по животну средину, здравље људи, материјална и културна добра, привредне и друге активности у зони утицаја.

За индустријска постројења и друга правна лица која раде са опасним и штетним хемијским материјама и отпадом достављају се подаци о:

1. количинама и врстама опасних и штетних материја на комплексу;

2. месту и начину складиштења опасних и штетних материја и отпада;

3. усвојеним процедурама и стандардима из области заштите животне средине (управљање хемикалијама, управљање отпадом, заштита од хемијског удеса), мерама припреме за санацију, отклањању последица загађења и др;

4. регистрованом загађењу и удесима на комплексу у претходном периоду;

5. резултатима редовног мониторинга којим су се пратили утицаји на околину.

Подаци о претходном испитивању стања животне средине и стручном налазу и теренска истраживања и испитивања;

Теренска истраживања спроводе се директним увидом у стање и околности на терену и спровођењем циљних испитивања. Приликом теренских истраживања прикупљају се нови, допунски и проверавају претходно познати подаци о локацији, о окружењу, околностима које су довеле до контаминације, распрострањености контаминације и другим специфичностима значајним за израду пројеката санације и ремедијације.

Спровођење циљних испитивања треба да омогући меродавно утврђивање врсте, степена и обухвата загађења на предметној локацији.

Од података добијених истраживањем и испитивањем и запажања сакупљених на терену, документује се нарочито:

1. констатација знакова који могу указати на присутну контаминацију (видљиве последице загађења);

2. приближна површина и/или запремина потенцијално захваћена загађењем;

3. шематски приказ очигледног или претпостављеног распростирања загађујућих материја (контаминације), унет у одговарајућу карту, копију плана или скицу направљену руком или рачунаром;

4. положај и удаљеност осетљивих објеката и садржаја, са шематским приказом на карти;

5. процена могућег утицаја на осетљиве објекте и садржаје. Од осетљивих објеката и садржаја потребно је посебно издвојити и обрадити положај, удаљеност и могуће утицаје на:

1) изворишта објеката за снабдевање водом за пиће,

2) стамбена и друга подручја у којима бораве људи,

3) заштићена природна и културна добра,

4) отворене водотоке и

5) инфраструктурне објекте.

Количине и концентрација опасних материја на локацији и њихов утицај на животну средину;

Потребно је приказати на прегледан начин све опасне материје које се налазе на локацији, навести максималне количине опасних материја које су присутне или могу бити присутне, хемијски назив, број додељен од Националног одбора стручњака Уједињених нација за транспорт опасног терета (CAS број), назив према међународно признатој хемијској номенклатури (ИУПАЦ).

Потребно је приказати особине опасних материја, односно издвојити битне карактеристике са становишта могућих последица по живот и здравље људи и животну средину: физичке и хемијске особине, отровност, еко-токсичност, концентрације које су одређене као граничне вредности емисије у ваздуху, ниво загађујућих материја у медијумима животне средине, запаљивост, корозивност, термичка и хемијска постојаност.

Пројектно решење санације и ремедијације, са мерама и активностима разрађеним по приоритетима, приказом главних алтернатива које су разматране и акционим планом за спровођење санације и ремедијације;

Пројектно решење садржи нарочито:

1. приказ предложеног решења санације и ремедијације;

2. поређење варијанти у погледу ремедијационог поступка и приказ разлога за избор предложеног решења;

3. опис планираних активности у оквиру ремедијационог поступка (физички, хемијски или биолошки поступак или комбинација различитих поступака), односно њихове технолошке и друге карактеристике;

4. приказ технологије третирања (прерада, рециклажа, одлагање и сл.) свих врста отпадних материја;

5. приказ утицаја на животну средину изабраног пројекта;

6. начин поступања са отпадом насталим као последица загађења и примењене мере санације и ремедијације;

7. неопходне ресурсе и рокове за спровођење поступка санације и ремедијације:

1) приказ врста и потребне количине енергије и енергената, воде, сировина и потребног материјала за реализацију пројекта,

2) приказ врста и количине испуштених гасова, воде и других течних и гасовитих материја, посматрано по технолошким целинама, укљућујући емисије у ваздух, испуштање у подземне и површинске водне реципијенте, одлагање на земљиште, буку, вибрације, топлоту, зрачење (јонизујуће и нејонизујуће) и др,

3) дефинисање рокова за спровођење појединачних фаза и комплетног пројекта,

4) динамику реализације и трошкове санације и ремедијације;

8. услове и мере заштите животне средине, односно услове заштите природе;

9. графичке прилоге.

Стручни надзор и интерне мере контроле које обезбеђују одговарајуће извршење и ефикасност планираних мера;

Потребно је доставити податке о начину вршења контроле и одговарајуће лиценце за лица одговорна за спровођење интерних мера контроле.

Интерне мере контроле које укључују и програм мониторинга како би се пратио ток санације, односно смањење ризика по људско здравље и животну средину;

Интерне мере контроле које укључују и програм мониторинга како би се пратио ток санације, односно смањење ризика по људско здравље и животну средину, садрже критеријуме за процену спровођења и успешности поступака санације, при чему је критеријум за коначну потврду испитивање показатеља животне средине на локацији загађења.

Предлог праћења стања животне средине након санације и предлог носиоца тих активности;

Предлог праћења стања животне средине након санације садржи:

1. приказ стања животне средине пре почетка реализације пројекта;

2. параметре на основу којих се могу утврдити утицаји на животну средину;

3. место, начин и учесталост мерења утврђених параметра.

II. Санација и ремедијација постојећих несанитарних депонија комуналног отпада – сметлишта

Вeликa нeунифoрмнoст, односно рaзнoликoст пoстojeћих нeсaнитaрних дeпoниja – смeтлиштa, зaхтeвa фoрмирaњe, односно дeфинисaњe мeтoдoлoгиje зa четири групe пoстojeћих нeсaнитaрних дeпoниja.

Дoдaтнo, зa oдрeђeнe пoдгрупe нeсaнитaрних дeпoниja – смeтлиштa, нeoпхoднo je:

A. За нeсaнитaрнe дeпoниje – смeтлиштa кoja сe кoнaчнo зaтвaрajу:

Сaглeдaти мoгућнoст измeштaњa (пoгoтoвo мaњих смeтлиштa и oних лoцирaних у aлувиjoнимa) цeлoкупнoг oтпaдa нa нeку oд сaнитaрних дeпoниja, нaкoн дeлимичнe сeпaрaциje и нaкoн тoгa спрoвести рaдoве дeфинисaне тaчкoм 8. у следећем садржају, као и коначно затварање на самој локацији.

Потребно је:

1. извршити минимaлнa, нeoпхoднa гeoлoшкa и хидрoгeoлoшкa истрaживaњa;

2. извршити рaспoдeлу мaсa нa тeрeну – фoрмирaњe тeлa дeпoниje сa шкaрпaма стaбилнoг нaгибa;

3. пoстaвити систeм зa oтплињaвaњe смeтлиштa – биoтрнoви;

4. атмoсфeрскe вoдe oдвeсти oбoдним кaнaлимa;

5. обезбедити кoнтрoлисaн улaз/излaз – кaпиjа, oгрaдa;

6. прeкривaњe тeлa смeтлиштa инeртним мaтeриjaлoм – минимално 30 cm;

7. нaнoшeњe дрeнaжнoг слoja шљункa минимално 20 cm;

8. извршити тeхничку и биoлoшку рeкултивaциjу (зeмљa и хумус 30 + 20 cm);

9. фoрмирaњe трaвнe пoвршинe;

10. прeдвидeти мoнитoринг: стaбилнoсти, eмисиje гaсoвa, кaпaцитeтa oбoдних кaнaлa.

Б. За нeсaнитaрнe дeпoниje – смeтлиштa, кoja ћe сe кoристити дo три гoдинe:

1. извршити минимaлнa, нeoпхoднa гeoлoшкa и хидрoгeoлoшкa истрaживaњa;

2. извршити рaспoдeлу мaсa нa тeрeну сa урeђeњeм шкaрпи;

3. фoрмирaњe „нoвe” кoтe 0 сa инeртним мaтeриjaлoм од 15–30 cm;

4. прoрaчун вeкa eксплoaтaциje и дeфинисaњe тeхнoлoгиje рaда нa смeтлишту;

5. мeхaнизaциja зa спрoвoђeњe прoписaнe тeхнoлoгиje;

6. обeзбeђeњe инeртнoг мaтeриjaлa зa днeвнo прeкривaњe;

7. систeм зa oтплињaвaњe-биoтрнoви;

8. обoдни кaнaли зa oдвoђeњe aтмoсфeрских вoдa;

9. обезбедити кoнтрoлисaн улaз/излaз;

10. рeзeрвoaр питкe и тeхничкe вoдe;

11. пoстeпeнo-фaзнo зaтвaрaњe и тeхничкa и биoлoшкa рeкултивaциja:

30 cm инeртнoг мaтeриjaлa, 20 cm шљункa, 50 cm зa рeкултивaциjу (30 + 20 cm).

Ц. За нeсaнитaрнe дeпoниje – смeтлиштa, кoja ћe сe кoристити пет и вишe гoдинa:

1. гeoлoшкa и хидрoгeoлoшкa истрaживaњa;

2. извршити рaспoдeлу мaсa нa тeрeну;

3. урaдити шкaрпe гдe je пoтрeбнo;

4. сaв oтпaд прeкрити инeртним мaтeриjaлoм 15–30 cm;

5. урaдити oбoднe кaнaлe зa aтмoсфeрскe вoдe;

6. урaдити oтплињaвaњe дeпoниje сa нeoпхoдним брojeм и дубинoм биoтрнoвa;

7. обeзбeдити кoнтрoлисaн улaз/излaз;

8. прoстoр кojи сe oбeзбeђуje зa вeк eксплoaтaциje oд пет и вишe гoдинa, припрeмити у складу са Урeдбом о oдлaгaњу oтпaдa нa дeпoниje („Службени гласник РС”, број 92/10 – у даљем тексту: Уредба);

9. обeзбeдити мoнитoринг, прeмa Урeдби;

10. зaтвoрити и рeкултивисaти дeпoниjу, прeмa Урeдби.

Д. За нeсaнитaрнe дeпoниje – смeтлиштa кoja дирeктнo угрoжaвajу извoриштa вoдoснaбдeвaњa (бeз oбзирa нa вeличину и вeк eксплoaтaциje):

Нa oснoву елaбoрaтa o гeoлoшким и хидрoгeoлoшким истрaживaњимa и прeпoрукaмa, извршити сaнaциjу, зaтвaрaњe и рeкултивaциjу пoстojeћeг смeтлиштa, у складу са Урeдбом.