Zakon

На основу члана 85. став 3. Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС”, бр. 85/10 и 55/13),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о условима и начину утврђивања цене услуга у установама ученичког и студентског стандарда

"Службени гласник РС", број 108 од 29. децембра 2016.

   

Члан 1.

Овим правилником утврђују се услови и начин утврђивања цена услуга у установама ученичког и студентског стандарда.

Члан 2.

Кроз цену услуга обезбеђују се средства за материјалне трошкове и припадајуће зависне трошкове установа у којима се обезбеђује смештај, исхрана, одмор и опоравак ученика, односно студената, у складу са законом.

Зараде и друга припадајућа давања опредељују се, у складу са важећим прописима и колективним уговорима, из буџета Републике Србије.

Члан 3.

Кроз цену услуга обезбеђују се средства за:

1) смештај, исхрану и васпитни рад у установама ученичког стандарда;

2) смештај и исхрану у установама студентског стандарда;

3) смештај и исхрану у установама за одмор и опоравак ученика и студената.

Кроз цену услуга обезбеђују се средстава за материјалне и програмске трошкове ученичких и студентских културних центара.

Члан 4.

Цене услуга које пружају установе ученичког и студентског стандарда наведене у члану 3. утврђују се полазећи од текућих расхода:

1) сталних трошкова:

(1) трошкова платног промета и банкарских услуга,

(2) енергетских услуга (електрична енергија, природни гас и трошкови грејања),

(3) комуналних услуга (водовод и канализација, услуге редовног одржавања и старања и остале комуналне услуге),

(4) услуга комуникација (телефони, интернет, кабловска и услуге поште и доставе),

(5) трошкова осигурања имовине и запослених,

(6) закупа имовине и опреме,

(7) осталих сталних трошкова;

2) трошкова путовања (осим путовања туристичког карактера);

3) услуга по уговору:

(1) административних услуга,

(2) компјутерских услуга,

(3) услуга образовања и усавршавања запослених,

(4) услуга информисања,

(5) стручних услуга (остале стручне услуге у оквиру текућег одржавања објеката и опреме),

(6) услуге за домаћинство и угоститељство (хемијско чишћење и прање),

(7) осталих општих услуга;

4) специјализованих услуга:

(1) пољопривредне услуге,

(2) услуге образовања, културе и спорта,

(3) медицинских услуга и услуге јавног здравља (законом прописани контролни прегледи радника и контрола узорака намирница и јела),

(4) услуга очувања животне средине, науке и геодетских услуга,

(5) осталих специјализованих услуга;

5) трошкова материјала:

(1) материјала за припрему оброка (према нормативима) и остали материјал,

(2) материјала за одржавање хигијене,

(3) административни материјал (канцеларијски материјал, одећа, обућа и униформе, ХТЗ опреме, биодекорација и остали административни материјал),

(4) материјал за пољопривреду,

(5) материјала за образовање и усавршавање запослених,

(6) материјала за саобраћај (бензин, дизел гориво, уља и мазива и остали материјал за превозна средства),

(7) материјал за образовање, културу и спорт,

(8) медицински материјал (приручне апотеке и сл.),

(9) материјала за посебне намене (потрошни материјал, резервни делови, алат и инвентар и остали материјал);

6) порези и обавезне таксе;

7) трошкова интервенција и поправки на објектима (електро-инсталација, водоводних инсталација,инсталација за грејање, молерско-фарбарски радови, столарски радови), као и трошкова интервенција и поправки на опреми;

8) хитне замене дотрајале и неисправне опреме и ситног инвентара до висине обрачунате амортизације некретнина и опреме.

Члан 5.

Трошкови електричне енергије утврђују се на основу количине и цене електричне енергије.

Трошкови воде утврђују се у зависности од намене, количине и цене воде у одређеном периоду.

Трошкови грејања утврђују се на основу количине горива, површине простора који се греје, дужине грејне сезоне и цене горива.

Трошкови за одржавање хигијене у установи утврђују се на основу потребне количине материјала и цена.

Трошкови изношења смећа одређују се зависно од величине установе, учесталости пражњења контејнера за смеће и цене услуга комуналне организације која врши изношење смећа.

Трошкови за текуће и инвестиционо одржавање основних и других средстава рада опредељују се зависно од старости средстава, износа годишње амортизације и потребе одржавања.

Материјални и други трошкови рада у установи утврђују се у зависности од врсте, намене и цене материјала и услуга.

Члан 6.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-446/2015-05

У Београду, 20. децембра 2016. године.

Министар,

Младен Шарчевић, с.р.