Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 39. став 3, члана 40. став 6. и члана 42. став 2. Закона о хемикалијама („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и 25/15),

Министар пољопривреде и заштите животне средине доноси

ПРАВИЛНИК

о Регистру хемикалија

"Службени гласник РС", бр. 16 од 26. фебруара 2016, 6 од 27. јануара 2017, 117 од 27. децембра 2017, 44 од 8. јуна 2018 - др. закон, 7 од 6. фебруара 2019, 93 од 26. децембра 2019, 6 од 29. јануара 2021, 126 од 23. децембра 2021, 20 од 10. марта 2023.

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником прописују се хемикалије које се не уписују у Регистар хемикалија (у даљем тексту: Регистар), доња граница количине хемикалије одређених својстава и начина коришћења испод које се та хемикалија не уписује у Регистар и ближе се прописује садржина досијеа о хемикалији и који се подаци о свакој хемикалији воде у Регистру.

Члан 2.

Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следеће значење:

1) вишекомпонентне хемикалије јесу хемикалије које се састоје од појединачно (одвојено) упакованих хемикалија у заједничком паковању које се пре коришћења мешају у одређеном односу, а свака од тих хемикалија не може појединачно да се користи;

2) REACH регистарски број је број који супстанца добија приликом регистрације од стране Европске агенције за хемикалије (ECHA).

II. ХЕМИКАЛИЈЕ КОЈЕ СЕ НЕ УПИСУЈУ У РЕГИСТАР

Члан 3.

У Регистар се не уписује хемикалија која се не може сврстати ни под једну од царинских тарифних ознака датих у Списку царинских тарифних ознака хемикалија које се уписују у Регистар хемикалија.

Списак царинских тарифних ознака хемикалија из става 1. овог члана дат је у Прилогу 1, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Поред хемикалије из става 1. овог члана у Регистар се не уписује хемикалија произведена или увезена у количини мањој од 100 kg годишње.

III. ДОСИЈЕ О ХЕМИКАЛИЈИ

Члан 4.

Досије о хемикалији (у даљем тексту: Досије) садржи следеће податке:

1) опште податке о хемикалији;

2) порекло хемикалије;

3) начин коришћења хемикалије;

4) обележавање хемикалије;

5) састав хемикалије;

6) садржај испарљивих органских jедињења.

Члан 5.

Брисан је (види члан 1. Правилника - 7/2019-50)

Члан 6.

Досије о хемикалији за хемикалију која је већ уписана у Регистар садржи следеће податке:

1) опште податке о хемикалији;

2) порекло хемикалије.

Члан 7.

Општи подаци о хемикалији садрже: регистарски број хемикалије, трговачко име хемикалије, број хемикалија у групи хемикалија, царинску тарифну ознаку, количину у којој је хемикалија стављена у промет на годишњем нивоу, као и податак о години за коју се уписују подаци.

Члан 8.

Подаци о пореклу хемикалије садрже информацију о томе да ли је хемикалија произведена у Републици Србији или је увезена.

Ако је хемикалија произведена у Републици Србији, досије садржи податке о количини хемикалије која је стављена у промет, односно податке о количини хемикалије која је извезена.

Ако је хемикалија увезена, досије садржи податке: назив и земљу произвођача хемикалије, трговачко име хемикалије у земљи порекла и податке о разлозима увоза (за сопствене потребе или за стављање у промет).

Члан 9.

Подаци о начину коришћења хемикалије садрже: категорију коришћења и шифру делатности за сектор индустрије у коме се хемикалија користи.

За податке о категорији коришћења наводе се шифре које се састоје од латиничког слова и петоцифреног броја.

Списак шифара за категорију коришћења дат је у Прилогу 2, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Списак шифара за категорију коришћења из става 3. овог члана садржи и инструкцију за одређивање ове шифре за:

1) боје и лакове зависно од врсте боје и лака, функције и употребе;

2) штампарске боје зависно од врсте штампарске боје, врсте штампе као и врсте материјала на којем се штампа;

3) лепкове зависно од врсте лепка и примене.

За податке о сектору индустрије у којима се хемикалија користи наводе се шифре делатности у складу са прописом којим се уређује класификација делатности.

Поред података из става 1. овог члана за хемикалије које се могу сврстати под царинске тарифне ознаке који почињу са 28 и 29, досије садржи и податке о расподели количине хемикалије за сваку од категорија коришћења, изражено у процентима на годишњем нивоу.

Члан 10.

Подаци о обележавању хемикалије садрже: ознаку за пиктограм опасности, реч упозорења, ознаку за обавештење о опасности као и ознаку за додатно обавештење о опасности.

*Службени гласник РС, број 7/2019

Члан 11.

Подаци о саставу хемикалије садрже:

1) CAS број, EC број и REACH регистарски број, ако су додељени;

2) хемијски назив за супстанцу или трговачко име за смешу;

3) за састојак класификован као опасан – податке о класификацији: класу и категорију опасности, као и ознаку за обавештење о опасности;

4) масени удео изражен у процентима.

Када се досије односи на супстанцу, подаци о саставу садрже податке о супстанци и нечистоћама, а када се досије односи на смешу подаци о саставу садрже податке о хемикалијама које улазе у састав смеше.

*Службени гласник РС, број 7/2019

Члан 12.

Подаци из члана 11. став 1. овог правилника дају се за сваку нечистоћу садржану у супстанци и за сваку супстанцу садржану у смеши.

Податак о масеном уделу супстанце уписује се у досије као тачна вредност за све супстанце чији је масени удео у хемикалији од 0% до 1%, а као цео број за супстанце чији је масени удео већи од 1%.

Када масени удео супстанце у хемикалији варира у зависности од сировина (полазних супстанци) за производњу те хемикалије, у досије се уписује опсег масеног удела, односно максимална вредност масеног удела, израженог у процентима.

Члан 13.

Изузетно од чл. 11. и 12. овог правилника, за хемикалије које се не уписују као група хемикалија, подаци о саставу хемикалије најмање садрже:

1) за хемикалије које су класификоване као опасне, за сваки састојак класификован као опасан:

(1) CAS број, EC број и REACH регистарски број, уколико су додељени;

(2) хемијски назив за супстанцу или трговачко име за смешу;

(3) класификацију према пропису којим се уређује класификација, паковање, обележавање и оглашавање хемикалија и одређених производа;

(4) масени удео односно опсег масеног удела тог састојка, изражен у процентима;

2) за хемикалије које нису класификоване као опасне достављају се подаци о састојку хемикалије који је класификован као опасан, а налази се у количини од најмање 1% од масе хемикалије која није у гасовитом стању, односно најмање 0,2% од запремине хемикалије у гасовитом стању, у складу са тачком 1) овог става;

3) за полимере достављају се подаци о врсти полимера, и то: хемијски назив, CAS број и EC број уколико су додељени, подаци о састојку који је класификован као опасан, а налази се у количини од најмање 1% од масе полимера, у складу са тачком 1) овог става.

*Службени гласник РС, број 7/2019

Члан 14.

Када се у Регистар уписују детергенти, досије поред података из члана 11. овог правилника садржи и податке о сурфактанту, и то: назив и земљу произвођача, хемијски назив за супстанцу или трговачко име за смешу као и податке о биоразградљивости.

Члан 15.

Ако је за одређену супстанцу издато одобрење за употребу алтернативног хемијског назива супстанце, уместо хемијског назива наводи се тај назив, као и број и датум акта којим је одобрена његова употреба.

Члан 16.

Када се у Регистар уписују боје и лакови, досије садржи податке о подкатегорији којој припада смеша и садржај испарљивих органских једињења.

Подкатегорија смеше из става 1. овог члана одређује се у складу са прописом којим се уређују ограничења и забране производње, стављања у промет и коришћења хемикалија.

Члан 17.

Поред података из члана 4. овог правилника, за супстанцу која изазива забринутост, односно смешу која садржи ту супстанцу, досије садржи: ближи опис начина коришћења, опис мера за смањење ризика и предлог начина систематског праћења коришћења.

Досије из става 1. овог члана садржи, уколико су доступне и информације о алтернативној супстанци, и то: назив супстанце, податке о опасностима, односно ризику које те супстанце могу да представљају по здравље људи и животну средину, као и техничке и социо-економске податке о изводљивости замене.

Члан 18.

Када се у Регистар уписује група хемикалија које имају различита трговачка имена а исти хемијски састав и исту категорију коришћења, група полимера и хемикалије које чине вишекомпонентне хемикалије, доставља се досије за сваку хемикалију из групе уз списак који садржи: регистарски број хемикалије уколико је додељен, трговачка имена свих хемикалија из те групе и количину сваке хемикалије стављене у промет.

Члан 19.

Када се у Регистар уписује кохерентна група хемикалија доставља се један досије за све хемикалије из групе уз додатак који садржи: регистарски број хемикалије уколико је додељен, трговачко име и количину сваке хемикалије из групе стављене у промет, хемијски назив или трговачко име, CAS број и EC број сваког састојка по коме се хемикалије међусобно разликују, као и масени удео тог састојка изражен у процентима.

Члан 20.

Изглед и садржај списка из члана 18. овог правилника, као и додатка из члана 19. овог правилника дати су у Прилогу 3 – Списак трговачких имена и додатак за групе хемикалија, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 21.

Изглед и садржај досијеа о хемикалији из чл. 4, 6. и 17. овог правилника дати су у прилозима 4, 5. и 6, који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.

Досије из става 1. овог члана доставља се електронским путем преко портала Интегралног регистра хемикалија (е-ИРХ).

Брисан је ранији став 3. (види члан 1. Правилника - 93/2019-250)

*Службени гласник РС, број 7/2019

Члан 22.

Прилог 4. овог правилника доставља се приликом првог уписа хемикалије у Регистар или приликом уписа хемикалије којој је већ додељен регистарски број, а за коју је у односу на податке за упис из претходне године промењен било који податак који се односи на: порекло хемикалије, начин коришћења, обележавање, састав хемикалије и садржај испарљивих органских једињења.

Изузетно, Прилог 5 овог правилника може се доставити када се у Регистар уписује хемикалија којој је већ додељен регистарски број, а за коју су подаци наведени у ставу 1. овог члана непромењени у односу на податке за упис из претходне године.

Прилог 6 овог правилника доставља се када се у Регистар уписује супстанца која изазива забринутост, односно смеша која садржи ту супстанцу.

IV. ПОДАЦИ О ХЕМИКАЛИЈИ КОЈИ СЕ УПИСУЈУ У РЕГИСТАР

Члан 23.

У Регистар се поред података садржаних у Досијеу уписују и подаци о подносиоцу пријаве, и то: име и адреса, порески идентификациони број, врста делатности, име одговорног лица у субјекту привредног пословања, а где је прописана обавеза да има саветника за хемикалије и његово име.

Члан 24.

Када се у Регистар уписује хемикалија под новим трговачким именом, а која је већ уписана у Регистар, произвођач, увозник или даљи корисник, доставља регистарски број под којим је хемикалија са старим трговачким именом уписана у Регистар.

Члан 25.

Група хемикалија које имају различита трговачка имена а исти хемијски састав и исту категорију коришћења уписује се у Регистар као једна хемикалија.

Као група хемикалија може се уписати и група од неколико супстанци које имају различита трговачка имена, исту категорију коришћења, исти CAS број, односно EC број, а које по својој природи немају дефинисан хемијски састав.

Члан 26.

Група полимера уписује се у Регистар као једна хемикалија, ако су ти полимери синтетизовани од истих основних компонентни а разликују се у степену полимеризације.

Ако су хемикалије из групе полимера класификоване као опасне, поред карактеристика из става 1. овог члана, те хемикалије уписују се у Регистар ако имају и исту класификацију, исте састојке који одређују класификацију и исти опсег масеног удела тих састојака.

Полимери који су класификовани као опасни и полимери који нису класификовани као опасни, не чине групу полимера која се у Регистар уписује као једна хемикалија.

Члан 27.

Хемикалије које чине вишекомпонентне хемикалије уписују се у Регистар као једна хемикалија.

Члан 28.

Кохерентна група хемикалија (детергенти, боје и лакови, уља и мазива, остале кохерентне групе хемикалија) уписује се у Регистар као једна хемикалија уколико све хемикалије из групе:

1) имају исту царинску тарифну ознаку;

2) имају исти део трговачког имена који означава робну или трговачку марку;

3) имају исту категорију коришћења;

4) имају исту класификацију, исте састојке који одређују класу опасности хемикалија и исти опсег масеног удела тих састојака;

5) имају сличан састав тј. да се хемикалије у групи разликују у највише два састојка (као што су пигменти или адитиви) и/или у масеном уделу састојака и/или у физичким својствима.

Хемикалије класификоване као опасне и хемикалије које нису класификоване као опасне, не могу да чине кохерентну групу хемикалија која се у Регистар уписује као једна хемикалија.

Изузетно од става 1. овог члана не могу се уписати у Регистар као група хемикалија детергенти који садрже алергене чији је масени удео већи од 0,01%.

Члан 29.

Произвођач, увозник или даљи корисник који производи или увози супстанцу, наведену у пропису којим се уређује Листа супстанци које изазивају забринутост, у количини једнакој или већој од 100 kg годишње, односно смешу у количини једнакој или већој од 100 kg годишње а која садржи ту супстанцу, доставља податке из члана 17. овог правилника.

Даљи корисник који користи супстанце и смеше из става 1. овог члана у количини једнакој или већој од 100 kg годишње, подноси пријаву ради уписа тих хемикалија у Регистар и доставља податке из члана 17. овог правилника.

Члан 30.

Министарство надлежно за заштиту животне средине води Регистар и у облику електронске базе података.

V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 31.

На поступке уписа хемикалије у Регистар хемикалија започете до ступања на снагу овог правилника примењују се одредбе Правилника о Регистру хемикалија („Службени гласник РС”, бр. 100/11, 16/12, 47/12, 15/13, 115/13 и 1/15).

Члан 32.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о Регистру хемикалија („Службени гласник РС”, бр. 100/11, 16/12, 47/12, 15/13, 115/13 и 1/15).

Члан 33.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-328/2015-09

У Београду, 11. фебруара 2016. године

Министар,

проф. др Снежана Богосављевић Бошковић, с.р.

Прилози

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА:

Правилником о измени Правилника о Регистру хемикалија ("Службени гласник РС", број 117/2017) Прилог 1 – Списак царинских тарифних ознака хемикалија које се уписују у Регистар хемикалија замењен је новим Прилогом 1 (види члан 1. Правилника - 117/2017-33).

Правилником о изменама и допунама Правилника о Регистру хемикалија ("Службени гласник РС", број 7/2019) Прилог 4 – Досије о хемикалији, Прилог 5 – Досије о хемикалији која је већ уписана у Регистар и Прилог 6 – Досије о хемикалији за супстанцу која изазива забринутост, односно смешу која садржи ту супстанцу замењени су новим прилозима 4, 5 и 6 (види члан 7. Правилника - 7/2019-50).

Правилником о изменама Правилника о Регистру хемикалија ("Службени гласник РС", број 93/2019) измењен је Прилог 1 - Списак царинских тарифних ознака хемикалија које се уписују у Регистар хемикалија (види члан 2. Правилника - 93/2019-250).

Правилником о изменама Правилника о Регистру хемикалија ("Службени гласник РС", број 6/2021) измењен је Прилог 1 - Списак царинских тарифних ознака хемикалија које се уписују у Регистар хемикалија (види члан 1. Правилника - 6/2021-65).

Правилником о измени Правилника о Регистру хемикалија ("Службени гласник РС", број 126/2021) измењен је Прилог 1 - Списак царинских тарифних ознака хемикалија које се уписују у Регистар хемикалија (види члан 1. Правилника - 126/2021-29).

Правилником о изменама и допунама Правилника о Регистру хемикалија ("Службени гласник РС", број 20/2023) измењен је Прилог 1 - Списак царинских тарифних ознака хемикалија које се уписују у Регистар хемикалија (види члан 1. Правилника - 20/2023-30).

 

 

Прилог 1 - Списак царинских тарифних ознака хемикалија које се уписују у Регистар хемикалија

Прилог 2 - Списак шифара за категорију коришћења

Прилог 3 - Списак трговачких имена и додатак за групе хемикалија

Прилог 4 - Досије о хемикалији

Прилог 5 - Досије о хемикалији која је већ уписана у Регистар

Прилог 6 - Досије о хемикалији за супстанцу која изазива забринутост, односно смешу која садржи ту супстанцу