Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 39. став 3, члана 40. став 6. и члана 42. став 2. Закона о хемикалијама („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и 25/15),

Министар пољопривреде и заштите животне средине доноси

ПРАВИЛНИК

о Регистру хемикалија

"Службени гласник РС", бр. 16 од 26. фебруара 2016, 6 од 27. јануара 2017, 117 од 27. децембра 2017, 44 од 8. јуна 2018 - др. закон, 7 од 6. фебруара 2019, 93 од 26. децембра 2019, 6 од 29. јануара 2021, 126 од 23. децембра 2021, 20 од 10. марта 2023, 10 од 9. фебруара 2024.

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником прописују се хемикалије које се не уписују у Регистар хемикалија (у даљем тексту: Регистар), доња граница количине хемикалије одређених својстава и начина коришћења испод које се та хемикалија не уписује у Регистар и ближе се прописује садржина досијеа о хемикалији и који се подаци о свакој хемикалији воде у Регистру.

Члан 2.

Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следеће значење:

1) вишекомпонентне хемикалије јесу хемикалије које се састоје од појединачно (одвојено) упакованих хемикалија у заједничком паковању које се пре коришћења мешају у одређеном односу, а свака од тих хемикалија не може појединачно да се користи;

2) REACH регистарски број је број који супстанца добија приликом регистрације од стране Европске агенције за хемикалије (ECHA).

II. ХЕМИКАЛИЈЕ КОЈЕ СЕ НЕ УПИСУЈУ У РЕГИСТАР

Члан 3.

У Регистар се не уписује хемикалија која се не може сврстати ни под једну од царинских тарифних ознака датих у Списку царинских тарифних ознака хемикалија које се уписују у Регистар хемикалија.

Списак царинских тарифних ознака хемикалија из става 1. овог члана дат је у Прилогу 1, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Поред хемикалије из става 1. овог члана у Регистар се не уписује хемикалија произведена или увезена у количини мањој од 100 kg годишње.

III. ДОСИЈЕ О ХЕМИКАЛИЈИ

Члан 4.

Досије о хемикалији (у даљем тексту: Досије) садржи следеће податке:

1) опште податке о хемикалији;

2) порекло хемикалије;

3) начин коришћења хемикалије;

4) обележавање хемикалије;

5) састав хемикалије;

6) садржај испарљивих органских jедињења.

Члан 5.

Брисан је (види члан 1. Правилника - 7/2019-50)

Члан 6.

Досије о хемикалији за хемикалију која је већ уписана у Регистар садржи следеће податке:

1) опште податке о хемикалији;

2) порекло хемикалије.

Члан 7.

Општи подаци о хемикалији садрже: регистарски број хемикалије, трговачко име хемикалије, број хемикалија у групи хемикалија, царинску тарифну ознаку, количину у којој је хемикалија стављена у промет на годишњем нивоу, као и податак о години за коју се уписују подаци.

Члан 8.

Подаци о пореклу хемикалије садрже информацију о томе да ли је хемикалија произведена у Републици Србији или је увезена.

Ако је хемикалија произведена у Републици Србији, досије садржи податке о количини хемикалије која је стављена у промет, односно податке о количини хемикалије која је извезена.

Ако је хемикалија увезена, досије садржи податке: назив и земљу произвођача хемикалије, трговачко име хемикалије у земљи порекла и податке о разлозима увоза (за сопствене потребе или за стављање у промет).

Члан 9.

Подаци о начину коришћења хемикалије садрже: категорију коришћења и шифру делатности за сектор индустрије у коме се хемикалија користи.

За податке о категорији коришћења наводе се шифре које се састоје од латиничког слова и петоцифреног броја.

Списак шифара за категорију коришћења дат је у Прилогу 2, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Списак шифара за категорију коришћења из става 3. овог члана садржи и инструкцију за одређивање ове шифре за:

1) боје и лакове зависно од врсте боје и лака, функције и употребе;

2) штампарске боје зависно од врсте штампарске боје, врсте штампе као и врсте материјала на којем се штампа;

3) лепкове зависно од врсте лепка и примене.

За податке о сектору индустрије у којима се хемикалија користи наводе се шифре делатности у складу са прописом којим се уређује класификација делатности.

Поред података из става 1. овог члана за хемикалије које се могу сврстати под царинске тарифне ознаке који почињу са 28 и 29, досије садржи и податке о расподели количине хемикалије за сваку од категорија коришћења, изражено у процентима на годишњем нивоу.

Члан 10.

Подаци о обележавању хемикалије садрже: ознаку за пиктограм опасности, реч упозорења, ознаку за обавештење о опасности као и ознаку за додатно обавештење о опасности.

*Службени гласник РС, број 7/2019

Члан 11.

Подаци о саставу хемикалије садрже:

1) CAS број, EC број и REACH регистарски број, ако су додељени;

2) хемијски назив за супстанцу или трговачко име за смешу;

3) за састојак класификован као опасан – податке о класификацији: класу и категорију опасности, као и ознаку за обавештење о опасности;

4) масени удео изражен у процентима.

Када се досије односи на супстанцу, подаци о саставу садрже податке о супстанци и нечистоћама, а када се досије односи на смешу подаци о саставу садрже податке о хемикалијама које улазе у састав смеше.

*Службени гласник РС, број 7/2019

Члан 12.

Подаци из члана 11. став 1. овог правилника дају се за сваку нечистоћу садржану у супстанци и за сваку супстанцу садржану у смеши.

Податак о масеном уделу супстанце уписује се у досије као тачна вредност за све супстанце чији је масени удео у хемикалији од 0% до 1%, а као цео број за супстанце чији је масени удео већи од 1%.

Када масени удео супстанце у хемикалији варира у зависности од сировина (полазних супстанци) за производњу те хемикалије, у досије се уписује опсег масеног удела, односно максимална вредност масеног удела, израженог у процентима.

Члан 13.

Изузетно од чл. 11. и 12. овог правилника, за хемикалије које се не уписују као група хемикалија, подаци о саставу хемикалије најмање садрже:

1) за хемикалије које су класификоване као опасне, за сваки састојак класификован као опасан:

(1) CAS број, EC број и REACH регистарски број, уколико су додељени;

(2) хемијски назив за супстанцу или трговачко име за смешу;

(3) класификацију према пропису којим се уређује класификација, паковање, обележавање и оглашавање хемикалија и одређених производа;

(4) масени удео односно опсег масеног удела тог састојка, изражен у процентима;

2) за хемикалије које нису класификоване као опасне достављају се подаци о састојку хемикалије који је класификован као опасан, а налази се у количини од најмање 1% од масе хемикалије која није у гасовитом стању, односно најмање 0,2% од запремине хемикалије у гасовитом стању, у складу са тачком 1) овог става;

3) за полимере достављају се подаци о врсти полимера, и то: хемијски назив, CAS број и EC број уколико су додељени, подаци о састојку који је класификован као опасан, а налази се у количини од најмање 1% од масе полимера, у складу са тачком 1) овог става.

*Службени гласник РС, број 7/2019

Члан 14.

Када се у Регистар уписују детергенти, досије поред података из члана 11. овог правилника садржи и податке о сурфактанту, и то: назив и земљу произвођача, хемијски назив за супстанцу или трговачко име за смешу као и податке о биоразградљивости.

Члан 15.

Ако је за одређену супстанцу издато одобрење за употребу алтернативног хемијског назива супстанце, уместо хемијског назива наводи се тај назив, као и број и датум акта којим је одобрена његова употреба.

Члан 16.

Када се у Регистар уписују боје и лакови, досије садржи податке о подкатегорији којој припада смеша и садржај испарљивих органских једињења.

Подкатегорија смеше из става 1. овог члана одређује се у складу са прописом којим се уређују ограничења и забране производње, стављања у промет и коришћења хемикалија.

Члан 17.

Поред података из члана 4. овог правилника, за супстанцу која изазива забринутост, односно смешу која садржи ту супстанцу, досије садржи: ближи опис начина коришћења, опис мера за смањење ризика и предлог начина систематског праћења коришћења.

Досије из става 1. овог члана садржи, уколико су доступне и информације о алтернативној супстанци, и то: назив супстанце, податке о опасностима, односно ризику које те супстанце могу да представљају по здравље људи и животну средину, као и техничке и социо-економске податке о изводљивости замене.

Члан 18.

Када се у Регистар уписује група хемикалија које имају различита трговачка имена а исти хемијски састав и исту категорију коришћења, група полимера и хемикалије које чине вишекомпонентне хемикалије, доставља се досије за сваку хемикалију из групе уз списак који садржи: регистарски број хемикалије уколико је додељен, трговачка имена свих хемикалија из те групе и количину сваке хемикалије стављене у промет.

Члан 19.

Када се у Регистар уписује кохерентна група хемикалија доставља се један досије за све хемикалије из групе уз додатак који садржи: регистарски број хемикалије уколико је додељен, трговачко име и количину сваке хемикалије из групе стављене у промет, хемијски назив или трговачко име, CAS број и EC број сваког састојка по коме се хемикалије међусобно разликују, као и масени удео тог састојка изражен у процентима.

Члан 20.

Изглед и садржај списка из члана 18. овог правилника, као и додатка из члана 19. овог правилника дати су у Прилогу 3 – Списак трговачких имена и додатак за групе хемикалија, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 21.

Изглед и садржај досијеа о хемикалији из чл. 4, 6. и 17. овог правилника дати су у прилозима 4, 5. и 6, који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.

Досије из става 1. овог члана доставља се електронским путем преко портала Интегралног регистра хемикалија (е-ИРХ).

Брисан је ранији став 3. (види члан 1. Правилника - 93/2019-250)

*Службени гласник РС, број 7/2019

Члан 22.

Прилог 4. овог правилника доставља се приликом првог уписа хемикалије у Регистар или приликом уписа хемикалије којој је већ додељен регистарски број, а за коју је у односу на податке за упис из претходне године промењен било који податак који се односи на: порекло хемикалије, начин коришћења, обележавање, састав хемикалије и садржај испарљивих органских једињења.

Изузетно, Прилог 5 овог правилника може се доставити када се у Регистар уписује хемикалија којој је већ додељен регистарски број, а за коју су подаци наведени у ставу 1. овог члана непромењени у односу на податке за упис из претходне године.

Прилог 6 овог правилника доставља се када се у Регистар уписује супстанца која изазива забринутост, односно смеша која садржи ту супстанцу.

IV. ПОДАЦИ О ХЕМИКАЛИЈИ КОЈИ СЕ УПИСУЈУ У РЕГИСТАР

Члан 23.

У Регистар се поред података садржаних у Досијеу уписују и подаци о подносиоцу пријаве, и то: име и адреса, порески идентификациони број, врста делатности, име одговорног лица у субјекту привредног пословања, а где је прописана обавеза да има саветника за хемикалије и његово име.

Члан 24.

Када се у Регистар уписује хемикалија под новим трговачким именом, а која је већ уписана у Регистар, произвођач, увозник или даљи корисник, доставља регистарски број под којим је хемикалија са старим трговачким именом уписана у Регистар.

Члан 25.

Група хемикалија које имају различита трговачка имена а исти хемијски састав и исту категорију коришћења уписује се у Регистар као једна хемикалија.

Као група хемикалија може се уписати и група од неколико супстанци које имају различита трговачка имена, исту категорију коришћења, исти CAS број, односно EC број, а које по својој природи немају дефинисан хемијски састав.

Члан 26.

Група полимера уписује се у Регистар као једна хемикалија, ако су ти полимери синтетизовани од истих основних компонентни а разликују се у степену полимеризације.

Ако су хемикалије из групе полимера класификоване као опасне, поред карактеристика из става 1. овог члана, те хемикалије уписују се у Регистар ако имају и исту класификацију, исте састојке који одређују класификацију и исти опсег масеног удела тих састојака.

Полимери који су класификовани као опасни и полимери који нису класификовани као опасни, не чине групу полимера која се у Регистар уписује као једна хемикалија.

Члан 27.

Хемикалије које чине вишекомпонентне хемикалије уписују се у Регистар као једна хемикалија.

Члан 28.

Кохерентна група хемикалија (детергенти, боје и лакови, уља и мазива, остале кохерентне групе хемикалија) уписује се у Регистар као једна хемикалија уколико све хемикалије из групе:

1) имају исту царинску тарифну ознаку;

2) имају исти део трговачког имена који означава робну или трговачку марку;

3) имају исту категорију коришћења;

4) имају исту класификацију, исте састојке који одређују класу опасности хемикалија и исти опсег масеног удела тих састојака;

5) имају сличан састав тј. да се хемикалије у групи разликују у највише два састојка (као што су пигменти или адитиви) и/или у масеном уделу састојака и/или у физичким својствима.

Хемикалије класификоване као опасне и хемикалије које нису класификоване као опасне, не могу да чине кохерентну групу хемикалија која се у Регистар уписује као једна хемикалија.

Изузетно од става 1. овог члана не могу се уписати у Регистар као група хемикалија детергенти који садрже алергене чији је масени удео већи од 0,01%.

Члан 29.

Произвођач, увозник или даљи корисник који производи или увози супстанцу, наведену у пропису којим се уређује Листа супстанци које изазивају забринутост, у количини једнакој или већој од 100 kg годишње, односно смешу у количини једнакој или већој од 100 kg годишње а која садржи ту супстанцу, доставља податке из члана 17. овог правилника.

Даљи корисник који користи супстанце и смеше из става 1. овог члана у количини једнакој или већој од 100 kg годишње, подноси пријаву ради уписа тих хемикалија у Регистар и доставља податке из члана 17. овог правилника.

Члан 30.

Министарство надлежно за заштиту животне средине води Регистар и у облику електронске базе података.

V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 31.

На поступке уписа хемикалије у Регистар хемикалија започете до ступања на снагу овог правилника примењују се одредбе Правилника о Регистру хемикалија („Службени гласник РС”, бр. 100/11, 16/12, 47/12, 15/13, 115/13 и 1/15).

Члан 32.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о Регистру хемикалија („Службени гласник РС”, бр. 100/11, 16/12, 47/12, 15/13, 115/13 и 1/15).

Члан 33.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-328/2015-09

У Београду, 11. фебруара 2016. године

Министар,

проф. др Снежана Богосављевић Бошковић, с.р.

Прилози

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА:

Правилником о измени Правилника о Регистру хемикалија ("Службени гласник РС", број 117/2017) Прилог 1 – Списак царинских тарифних ознака хемикалија које се уписују у Регистар хемикалија замењен је новим Прилогом 1 (види члан 1. Правилника - 117/2017-33).

Правилником о изменама и допунама Правилника о Регистру хемикалија ("Службени гласник РС", број 7/2019) Прилог 4 – Досије о хемикалији, Прилог 5 – Досије о хемикалији која је већ уписана у Регистар и Прилог 6 – Досије о хемикалији за супстанцу која изазива забринутост, односно смешу која садржи ту супстанцу замењени су новим прилозима 4, 5 и 6 (види члан 7. Правилника - 7/2019-50).

Правилником о изменама Правилника о Регистру хемикалија ("Службени гласник РС", број 93/2019) измењен је Прилог 1 - Списак царинских тарифних ознака хемикалија које се уписују у Регистар хемикалија (види члан 2. Правилника - 93/2019-250).

Правилником о изменама Правилника о Регистру хемикалија ("Службени гласник РС", број 6/2021) измењен је Прилог 1 - Списак царинских тарифних ознака хемикалија које се уписују у Регистар хемикалија (види члан 1. Правилника - 6/2021-65).

Правилником о измени Правилника о Регистру хемикалија ("Службени гласник РС", број 126/2021) измењен је Прилог 1 - Списак царинских тарифних ознака хемикалија које се уписују у Регистар хемикалија (види члан 1. Правилника - 126/2021-29).

Правилником о изменама и допунама Правилника о Регистру хемикалија ("Службени гласник РС", број 20/2023) измењен је Прилог 1 - Списак царинских тарифних ознака хемикалија које се уписују у Регистар хемикалија (види члан 1. Правилника - 20/2023-30).

Правилником о изменама Правилника о Регистру хемикалија ("Службени гласник РС", број 10/2024) измењен је Прилог 1 - Списак царинских тарифних ознака хемикалија које се уписују у Регистар хемикалија (види члан 1. Правилника - 10/2024-49).

 

 

Прилог 1 - Списак царинских тарифних ознака хемикалија које се уписују у Регистар хемикалија

Прилог 2 - Списак шифара за категорију коришћења

Прилог 3 - Списак трговачких имена и додатак за групе хемикалија

Прилог 4 - Досије о хемикалији

Прилог 5 - Досије о хемикалији која је већ уписана у Регистар

Прилог 6 - Досије о хемикалији за супстанцу која изазива забринутост, односно смешу која садржи ту супстанцу