Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

На основу члана 28. став 1. Закона о јавном информисању и медијима(„Службени гласник РС”, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење),

Министар културе и информисања доноси

 

ПРАВИЛНИК

о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања

"Службени гласник РС", бр. 16 од 26. фебруара 2016, 8 од 3. фебруара 2017, 6 од 27. јануара 2023.

 

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником ближе се уређује суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања и прописује образац за пријављивање за пројектно суфинансирање и образац за подношење наративног и финансијског извештаја.

Члан 2.

Ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања, који је дефинисан чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима, Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, обезбеђују из свог буџета средства за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања.

Члан 3.

Средства из члана 2. овог правилника распоређују се, у току календарске године, на основу спроведеног јавног конкурса и на основу појединачних давања, у складу са правилима о додели државне помоћи и заштити конкуренције, без дискриминације.

Орган надлежан за послове јавног информисања Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе, који додељује средства, приликом спровођења јавног конкурса и појединачног давања, води рачуна о стратешким опредељењима државе у области јавног информисања.

*Службени гласник РС, број 8/2017

II. КОНКУРС

1. Расписивање конкурса

Члан 4.

Одлуку о конкурсима који се расписују у току календарске године (у даљем тексту: одлука), доноси орган надлежан за послове јавног информисања на републичком, покрајинском, односно локалном нивоу (у даљем тексту: орган који расписује конкурс).

Ако средства опредељена за конкурс нису у целости расподељена, органа из става 1. овог члана, може да распише нови конкурс за расподелу преосталих средстава до краја исте календарске године.

Средства која се расподељују на основу спроведеног јавног конкурса, расподељују се у складу са условима и критеријумима за доделу државне помоћи у области јавног информисања или помоћи мале вредности (de minimis помоћ).

Државна помоћ за суфинансирање производње медијских садржаја у области јавног информисања усклађена је ако се додељује на основу шеме државне помоћи и:

1) доприноси остваривању јавног интереса у области јавног информисања;

2) постоји потреба за интервенцијом државе, односно јавни интерес у области јавног информисања не би могао да се оствари без доделе државне помоћи;

3) износ државне је помоћи пропорционалан (сведен на минимум);

4) мера државне помоћи је примерена;

5) државна помоћ има подстицајни ефекат;

6) државна помоћ је транспарентна, односно подаци о помоћи су доступни јавности.

*Службени гласник РС, број 6/2023

Члан 5.

Орган који расписује општи конкурс ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања, расписује у току календарске године за подручје за које је надлежан,конкурс ради подизања квалитета информисања особа са инвалидитетом, односно ради подизања квалитета информисања припадника националних мањина.

Конкурс из става 1. овог члана може се расписати као посебан конкурс или као део општег конкурса.

Орган надлежан за послове јавног информисања Републике Србије, у току календарске године, расписује конкурс на републичком нивоу, ради подизања квалитета информисања грађана који живе на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија.

Члан 6.

Конкурс сe расписује за пројекте:

1) производње медијских садржаја;

2) организовања и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима, као и унапређивања професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања.

Средства која се додељују на конкурсима који се расписују у складу са ставом 1. тачка 1) овог члана могу се додељивати у складу са условима и критеријумима за доделу државне помоћи у области јавног информисања или помоћи мале вредности (de minimis помоћ), а средства која се додељују на конкурсима који се расписују у складу са ставом 1. тачком 2) овог члана додељују се искључиво као помоћ мале вредности (de minimis помоћ).

*Службени гласник РС, број 6/2023

Члан 7.

Конкурс се расписује за суфинансирање пројеката чија реализација не може бити дужа од три године.

Одобренa средства, за пројекте који трају дуже од годину дана, исплаћују се у години за коју је конкурс расписан.

Учесник конкурса који је добио средства за суфинансирање пројекта чија је реализација дужа од годину дана доставља наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта за сваку календарску годину, до краја те године, органу који му је одобрио средства.

Наративни и финансијски извештај, подноси се на Обрасцу 2, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део и објављује се на веб-сајту органа који расписује конкурс.

*Службени гласник РС, број 8/2017

Члан 8.

Конкурс се расписује у облику јавног позива и објављује се на веб-сајту органа који расписује конкурс, као и најмање у једним дневним, односно недељним новинама које се дистрибуирају на подручју надлежности органа који расписује конкурс.

Пријава на конкурс подноси се на Обрасцу 1, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део и објављује се на веб-сајту органа који расписује конкурс.

Обавештење о јавном позиву из става 1. овог члана мора бити видљиво све време трајања конкурса на веб-сајту органа који расписује конкурс.

Члан 9.

Јавни позив за учешће на конкурсу садржи:

1) намену средстава за остваривање јавног интереса, тј. јавни интерес који ће се конкурсом суфинансирати;

2) износ средстава која су опредељена за конкурс;

3) најмањи и највећи износ средстава која се одобравају по пројекту;

4) који субјекти имају право учешћа;

5) критеријуме за оцену пројекта на основу којих ће се додељивати средства;

6) прецизне рокове у којима се конкурс спроводи;

7) информацију о документацији коју прилаже подносилац пројекта;

8) позив новинарским и медијским удружењима као и медијским стручњацима заинтересованим за рад у комисији.

Члан 10.

Проверу документације поднете на конкурс, врши стручна служба органа који је расписао конкурс.

Провера документације из става 1. овог члана односи се на испуњеност услова за учешће на конкурсу и поштовање рокова.

Члан 11.

Учесник конкурса који је поднео пројекат са непотпуном или непрецизно попуњеном документацијом, обавештава се да недостатак отклони у накнадно одређеном року.

Пројекат учесника конкурса који у накнадно одређеном року не достави тражену документацију, не разматра се.

Учеснику конкурса који није поднео ниједан прописани документ наведен у јавном позиву за учешће на конкурсу, осим обрасца за пријаву, не доставља се обавештење из става 1. овог члана и његов пројекат се не разматра.

Пројекат који је достављен након прописаног рока за подношење, не разматра се.

Стручна служба органа који је расписао конкурс сачињава записник о испуњености услова за учешће на конкурсу, за све пристигле пројекте и доставља записник члановима комисије.

2. Право учешћа на конкурсу

Члан 12.

На конкурсу може учествовати (у даљем тексту: учесник конкурса):

1) издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија, који се води у Агенцији за привредне регистре;

2) правно лице, односно предузетник, који се бави производњом медијских садржаја и који има доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у Регистар медија;

3) правно лице, односно предузетник, са пројектима организовања и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима, као и са пројектима унапређивања професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања.

Учесници на конкурсу за производњу медијских садржаја у штампаном и дигиталном формату могу бити само микро, мала и средња правна лица и предузетници.

Изузетно од става 1. тачка 3) овог члана, Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, не може суфинансирати пројекат издавача медија, који није уписан у Регистар медија.

*Службени гласник РС, број 6/2023

Члан 13.

Право учешћа на конкурсу немају издавачи медија који се финансирају из јавних прихода.

Право учешћа на конкурсу немају лица која се налазе у поступку повраћаја државне или de minimis помоћи, као и лица која су била у тешкоћама у смислу прописа о контроли државне помоћи.

Право учешћа на конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговором предвиђеном року и прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај и лица за која се утврди да су средства ненаменски трошила.

*Службени гласник РС, број 6/2023

Члан 14.

Учесник конкурса може конкурисати само са једним пројектом на једном конкурсу.

Под пројектом се подразумева заокружена програмска целина или део целине (жанровска и временска), којом се доприноси остваривању јавног интереса, у складу са законом.

Ако је учесник конкурса издавач више медија, може на конкурсу учествовати са једним пројектом за сваки медиј.

3. Средства за суфинансирање

Члан 15.

Од укупно опредељених средстава за конкурс, најмање 90% износа средстава мора бити намењен пројектима производње медијских садржаја, а највише 10% износа средстава може бити намењен пројектима организовања и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима, као и пројектима унапређивања професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања.

Проценат опредељених средстава за намене из става 1. овог члана, утврђује орган који расписује конкурс, одлуком којом се расписује конкурс.

Члан 16.

Учесник конкурса може поднети захтев за суфинансирање пројекта у износу који не прелази 80% оправданих трошкова предложеног пројекта, а највише до износа утврђеног конкурсом.

Учесник конкурса за производњу медијских садржаја за телевизије може поднети захтев за суфинансирање пројеката у износу који не прелази 50% оправданих трошкова производње медијских садржаја, а највише до износа утврђеног конкурсом.

Средства која се додељују, на расписаним конкурсима, у складу са условима и критеријумима за доделу државне помоћи у области јавног информисања не смеју допринети повећању основних средстава корисника, односно проширењу постојећих делатности, нити обједињавању медија и оснивању и/или регистровању нових учесника на тржишту.

*Службени гласник РС, број 6/2023

Члан 16а

Оправдани трошкови су трошкови настали у вези са израдом медијског садржаја а нарочито:

1) процењени бруто трошкови зарада и накнада ангажованих лица на производњи медијских садржаја;

2) трошкови закупа простора, опреме, локације и друге неопходне материјалне и нематеријалне имовине за потребе производње медијских садржаја;

3) трошак употребе сопствене имовине (амортизација);

4) трошкови увођења нових технологија са циљем унапређења услуге јавног информисања (дигитализација, прилагођавање медијских садржаја особама са инвалидитетом и др.);

5) трошкови истраживања малог опсега која имају за циљ боље разумевање навика коришћења медија, степен медијске писмености и положаја друштвено осетљивих група у медијима.

Ако учесник на тржишту, поред израде конкретног медијског садржаја обавља и друге делатности у вези са израдом медијског садржаја или истовремено производи више медијских садржаја коришћењем или ангажовањем истих ресурса (нпр. људских, материјалних или нематеријалних), у оправдани трошак улази сразмерни удео у заједничким трошковима продукције.

Сразмерни удео у заједничким трошковима обрачунава се на основу тржишне цене употребе ресурса или на други пригодан начин којим се омогућава израчунавање удела у заједничким трошковима.

Оправданим трошковима не сматрају се трошкови штампања, трошкови дистрибуције и трошкови промоције медијског садржаја.

*Службени гласник РС, број 6/2023

Члан 17.

Учесник конкурса којије у текућој календарској години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години, и то у износу који, уз средства која је већ добио, не прелази 80% оправданих трошкова за реализацију пројекта.

*Службени гласник РС, број 6/2023

4. Критеријуми за оцену пројекта

Члан 18.

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на конкурс су:

1) мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања;

2) мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

На основу критеријума из става 1. тачка 1) овог члана, посебно се оцењује:

1. Значај пројекта са становишта:

– остваривања јавног интереса у области јавног информисања;

– остваривање намене конкурса;

– усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група;

– идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група;

– заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.

2. Утицај и изводљивост са становишта:

– усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група;

– степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;

– мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;

– разрађености и изводљивости плана реализације пројекта;

– степена развојне и финансијске одрживост пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).

3. Капацитети са становишта:

– степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта;

– неопходних ресурса за реализацију пројекта;

– стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.

4. Буџет и оправданост трошкова са становишта:

– прецизности и разрађеност буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;

– економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

На основу критеријума из става 1. тачка 2) овог члана посебно се оцењује:

1) да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда(податке прибавља стручна службa од Регулаторног тела за елeктронске медије, за електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн медије);

2) доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

За сваки расписани конкурс, у оквиру јавног позива, орган који расписује конкурс, може утврдити и ближе критеријуме за оцењивање пројекта ( као што је одређивање приоритетних тема и сл.).

5. Конкурсна комисија

Члан 19.

Оцену пројеката поднетих на конкурс, као и предлог о расподели средстава са образложењем доноси стручна комисија (у даљем тексту: комисија) коју решењем именује руководилац органа који је расписао конкурс.

Комисија се именује за сваки конкурс посебно.

Члан 20.

За члана комисије именује се лице које је независни стручњак за медије или је медијски радник.

Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.

Члан 21.

Комисија може имати три или пет чланова.

Орган који расписује конкурс кроз јавни позив за учешће на конкурсу обавештава новинарска и медијска удружења, као и медијске стручњаке заинтересоване за рад у комисији да доставе предлог за чланове комисија са биографијом, за сваки конкурс посебно.

Предлози за чланове комисије достављају се најкасније у року од 20 дана од дана објављивања конкурса.

Већина чланова комисије именује се на предлог новинарских и медијских удружења, уколико такав предлог постоји.

Право на предлагање чланова имају новинарска и медијска удружења која су регистрована најмање три године пре датума расписивања конкурса, и која уз предлог за чланове комисије подносе и доказ о регистрацији.

На основу приспелих предлога новинарских и медијских удружења за чланове комисије, руководилац органа који је расписао конкурс бира два односно три члана комисије.

Уколико предлози за чланове комисије из става 2. овог члана не буду достављени у прописаном року, руководилац органа који је расписао конкурс сам именује чланове комисије из реда независних стручњака за медије и медијских радника.

Одлука о именовању комисија доноси се у форми решења и објављује се на веб-сајту органа који расписује конкурс, за сваки конкурс посебно.

Решењем о именовању чланова комисије утврђују се њихова права и обавезе.

Члан 22.

Комисија на првој седници бира председника комисије.

Председник комисије координира рад комисије и води седнице.

Стручна служба органа чији је руководилац расписао конкурс одређује лице које ће обављати посао секретара комисије.

Секретар комисије није члан комисије.

Сваки члан комисије, након увида у конкурсну документацију, даје писмену изјаву да није у сукобу интереса и да не обавља јавну функцију.

Оцењивање пројекта врши сваки члан комисије независно, за сваки пројекат и по сваком од критеријума.

Чланови комисије, на захтев, добијају на увид пројекте који се нису разматрали из разлога наведених у члану 11. ст. 2–4 овог правилника.

О раду комисије води се записник.

Комисија је обавезна да за сваки пројекат који се разматра сачини образложење у коме се наводе разлози за прихватање или неприхватање пројекта.

Члан 23.

Стручна служба органа који расписује конкурс ради подизања квалитета информисања припадника националних мањина, прибавља мишљење одговарајућег националног савета националне мањине на пријављене пројекте.

Мишљење националних савета националних мањина, пристигло у траженом року, доставља се, уз пројекте, члановима комисије.

Чланови комисије су обавезни да, уз пуно уважавање, размотре мишљење националног савета националне мањине.

6. Одлука о расподели средства

Члан 24.

Одлуку о расподели средстава са образложењем доноси руководилац органа који је расписао конкурс, у форми решења, а на основу предлога комисије о расподели средстава са образложењем.

Предлог комисије о расподели средстава из става 1. овог члана, потписује се од стране сваког члана комисије.

Брисан је ранији став 3. (види члан 3. Правилника - 8/2017-93)

Одлука из става 1. овог члана, доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења конкурса.

Члан 25.

Орган који је расписао конкурс доставља скенирано решење сваком учеснику конкурса у електронској форми и објављује га на свом веб-сајту.

Члан 26.

Решење је коначно и против њега се може покренути управни спор.

Члан 27.

Орган који је расписао конкурс, на свом веб-сајту, поред решења о расподели средстава са образложењем, објављује и предлог комисије о расподели средстава,  као и информацију за све учеснике конкурса који су добили мањи износ средстава од траженог, да без одлагања доставе нову спецификацију трошкова, у складу са додељеним средствима, односно обавештење о томе да одустају од средстава која су им додељена.

*Службени гласник РС, број 8/2017

Члан 28.

На основу решења из члана 25. овог правилника закључује се уговор, који је основ за праћење реализације суфинансираног пројекта.

Стручна служба органа који је расписао конкурс, учесницима конкурса којима су одобрена средства, доставља уговор у најкраћем могућем року.

Учесник конкурса, коме су одобрена средства, без одлагања, доставља потписан и оверен уговор органу који је расписао конкурс.

Уколико учесник конкурса коме су одобрена средства не достави уговор, из става 3. овог члана, сматраће се да је одустао од додељених средстава.

Члан 29.

Уговор из члана 28. овог правилника, између осталог, садржи и:

1) спецификацију одобрених трошкова;

2) динамику реализације пројекта;

3) рокове за достављање наративног и финансијског извештаја;

4) обавезу обавештавања јавности који је орган суфинансирао пројекат уз обавезан текст: „Ставови изнети у подржаном медијском пројектунужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.”

5) обавезу повраћаја средстава уколико сва средства нису искоришћена, односно ако пројекат није реализован.

Орган који је расписао конкурс исплаћује додељена средства по динамици утврђеној уговором.

III. ПОЈЕДИНАЧНА ДАВАЊА

1. Појам

Члан 30.

Појединачно давање подразумева процедуру доделе средстава на основу одлуке руководиоца органа надлежног за послове јавног информисања на републичком, покрајинском, односно локалном нивоу (у даљем тексту: руководилац органа), без спроведеног јавног конкурса.

Пријава за појединачно давање подноси се на Обрасцу 1.

2. Услови за доделу средства

Члан 31.

Средства из члана 30. овог правилника, могу се доделити само за пројекте који нису могли бити планирани у време расписивања конкурса (ванредне околности, хитност реализације итд.).

Средства додељена путем појединачног давања одобравају се у складу са правилима о додели помоћи мале вредности (de minimis помоћ).

*Службени гласник РС, број 6/2023

3. Износ средстава

Члан 32.

За појединачна давања може се определити највише 5% средстава, од укупно опредељених средстава за остваривање јавног интереса путем јавног конкурса.

Укупну висину средстава за појединачна давања утврђује одлуком руководилац органа.

Члан 33.

Износ средстава којим се суфинансира пројекат на основу појединачних давања, не може бити већи од 20% износа који је прописан за јавне набавке мале вредности.

Додељена средства из става 1. овог члана не могу се кумулирати са другим видовима државне помоћи.

4. Право подношења пријаве

Члан 34.

Пријаву за појединачно давање може поднети:

1) издавач медија чији је медиј уписан у Регистар медија, који се води у Агенцији за привредне регистре;

2) правно лице, односно предузетник, које се бави производњом медијских садржаја и које има доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у Регистар медија;

3) правно лице, односно предузетник, са пројектима организовања и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима као и унапређивања професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања,

Изузетно од става 1. тачка 3) овог члана, Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, не може суфинансирати пројекат издавача медија који није уписан у Регистар медија.

Члан 35.

Појединачно давање не може се одобрити издавачу медија који се финансира из јавних прихода, као ни издавачу медија који није уписан у Регистар медија.

Појединачно давање не може се одобрити лицу које је у претходном периоду добило средства намењена пројектном суфинансирању, а није испунило уговором преузете обавезе.

5. Критеријуми за оцену пројекта

Члан 36.

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекат подносиоца пријаве за појединачно давање, су:

1) мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања;

2) мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

На основу критеријума из става 1. тачка 1) овог члана, посебно се оцењује:

1. Значај пројекта са становишта:

– остваривања јавног интереса у области јавног информисања;

– остваривање намене конкурса;

– усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група;

– идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група;

– заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.

2. Утицај и изводљивост са становишта:

– усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група;

– степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;

– мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;

– разрађености и изводљивости плана реализације пројекта;

– степена развојне и финансијске одрживост пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).

3. Капацитети са становишта:

– степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта;

– неопходних ресурса за реализацију пројекта;

– стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.

4. Буџет и оправданост трошкова са становишта:

– прецизности и разрађеност буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;

– економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

На основу критеријума из става 1. тачка 2) овог члана посебно се оцењује:

1) да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда(податке прибавља стручна служба од Регулаторног тела за електронске медије, за електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн медије);

2) доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

6. Одлука о расподели средстава

Члан 37.

Одлуку о расподели средства доноси руководилац органа који је расписао конкурс у форми решења са образложењем.

Орган који додељује средства, решење доставља лицу коме су одобрена средства и објављује га на веб-сајту органа.

Члан 38.

Решење је коначно и против њега се може покренути управни спор.

Члан 39.

На основу решења закључује се уговор, који је основ за праћење реализације суфинансираног пројекта.

Стручна служба органа који додељује средства, лицу коме су одобрена средства, доставља уговор у најкраћем могућем року.

Лице коме су одобрена средства, потписан и оверен уговор доставља, без одлагања, органу који додељује средства.

Уколико лице коме су одобрена средства не достави потписан уговор сматраће се да је одустао од додељених средстава.

Члан 40.

Уговор из члана 39. овог правилника, између осталог, садржи и:

1) спецификацију одобрених трошкова;

2) динамику реализације пројекта;

3) рокове за достављање наративног и финансијског извештаја;

4) обавезу обавештавања јавности који је орган суфинансирао пројекат уз обавезан текст: „Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.”;

5) обавезу повраћаја средстава уколико сва средства нису искоришћена, односно ако пројекат није реализован.

Орган који додељује средства исплаћује додељена средства по динамици утврђеној уговором.

IV. НАРАТИВНИ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

Члан 41.

Учесници конкурса који су добили средства, као и лица којима су одобрена средства на основу појединачног давања, извештај о реализацији пројекта достављају органу који је доделио средства, у форми наративног и финансијског извештаја, а у складу са законом и закљученим уговором.

Извештај мора бити потписан од стране овлашћеног лица и оверен печатом.

Члан 41а

Орган који расписује конкурс, по завршетку пројектног суфинансирања у текућој години, може да изради извештај о спроведеном конкурсу и анализу квалитета подржаних пројеката на основу извештаја корисника и да их објави на свом веб-сајту.

Орган који расписује конкурс приликом израде анализе квалитета подржаних пројеката може да ангажује независне стручњаке за медије или медијске раднике.

*Службени гласник РС, број 8/2017

Члан 42.

Кориснику средстава који не достави у року и у прописаној форми наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта, орган који додељује средства упућује захтев за повраћај средстава.

Повраћај средстава из става 1. овог члана врши се у року који је предвиђен уговором.

Информација о корисницима средстава који нису доставили наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта, односно који нису извршили повраћај средстава, објављује се на веб-сајту органа.

V. ОБАВЕЗЕ ОРГАНА ЈАВНЕ ВЛАСТИ

Члан 43.

Орган надлежан за послове јавног информисања на републичком, покрајинском и локалном нивоу, који додељује средства за суфинансирање пројеката, у обавези је да у року од 15 дана од дана доношења одлуке о расподели средстава, Регистру медија пријави податке о износу додељених новчаних средстава.

Брисан је ранији став 2. (види члан 6. Правилника - 8/2017-93)

VI. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 44.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС”, брoj 126/14).

Члан 45.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-00038/2016-04

У Београду, 19. фебруара 2016. године

Министар,

Иван Тасовац, с.р.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ" ПРАВИЛНИКА

Правилник о изменама и допунама Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања: "Службени гласник РС", број 6/2023-47

Члан 9.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије.”

 

Прилози

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Правилником о изменама и допунама Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Службени гласник РС", број 8/2017) Образац 1 – Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања и Образац 2 – Наративни и финансијски извештај замењене су новим обрасцима 1 и 2 (види члан 7. Правилника - 8/2017-93).

 

Образац 1 - Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања

Образац 2 - Наративни и финансијски извештај