Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 65. став 7. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 10/16), члана 17. став 4. и члана 24. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Министар омладине и спорта доноси

ПРАВИЛНИК

о садржини и начину вођења Регистра удружења, друштава и савеза у области спорта

"Службени гласник РС", бр. 32 од 30. марта 2016, 44 од 8. јуна 2018 - др. закон

Садржина Правилника

Члан 1.

Овим правилником уређује се садржина, осим података о личности, и начин вођења Регистра удружења, друштава и савеза у области спорта (у даљем тексту: Регистар), предмет регистрације, садржина и образац пријаве за упис у Регистар и регистрацију других података, документација која се уз пријаву прилаже, као и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре (у даљем тексту: Агенција) у вођењу Регистра.

Регистар се води као јединствена, централна, јавна електронска база података о удружењима, друштвима и савезима у области спорта (у даљем тексту: спортско удружење).

Садржина Регистра

Члан 2.

У Регистар се уписује:

1) облик организовања (удружење, друштво, грански савез, савез за област спорта, територијални савез, олимпијски комитет, параолимпијски комитет, стручно удружење, друга удружења и савези у области спорта);

2) назив;

3) седиште и адреса;

4) спортска грана/гране и спортска дисциплина/дисциплине у оквиру спортске гране/грана;

5) област/области спорта и спортске дисциплине у оквиру области спорта;

6) подаци о лицу овлашћеном за заступање (име и презиме, пребивалиште, односно боравиште и адреса и ЈМБГ грађана, односно број пасоша и држава издавања, број телефона и мејл адреса, функција коју обавља у спортском удружењу);

7) матични број и порески идентификациони број (ПИБ);

8) бројеви рачуна у банкама;

9) статут, односно измене и допуне статута, и пречишћен текст статута;

10) предвиђено време за које се спортско удружење оснива;

11) чланство у надлежном националном спортском савезу или другом савезу или асоцијацији у земљи и иностранству, као и спортском привредном друштву или другом правном лицу којем је спортско удружење оснивач;

12) забелешка покретања поступка за забрану рада (датум покретања поступка за забрану рада спортског удружења и подносилац предлога за забрану рада спортског удружења);

13) забелешка забране рада (број и датум доношења одлуке Уставног суда о забрани рада спортског удружења и број „Службеног гласника Републике Србије” у којем је објављена одлука о забрани рада спортског удружења);

14) подаци о статусној промени;

15) подаци о ликвидацији и скраћеном поступку ликвидације;

16) лична имена и пребивалишта, односно називи и седишта чланова скупштине спортског удружења, са назначењем њихове солидарне одговорности за обавезе удружења, ако спортско удружење престаје по скраћеном поступку ликвидације;

17) подаци о стечају;

18) контакт подаци спортског удружења (број телефона, факса, интернет адреса и мејл адреса);

19) број и датум доношења решења о упису у Регистар, односно број и датум решења о промени података у Регистру и о брисању из Регистра.

Регистар садржи и следеће податке о спортском удружењу, ако ти подаци постоје, и то:

1) скраћени назив;

2) назив на језику и писму националне мањине и скраћени назив на језику и писму националне мањине;

3) назив у преводу на страни језик и скраћени назив на страном језику;

4) назив, седиште и адресу огранка, подаци о заступнику огранка (име и презиме, пребивалиште, односно боравиште и адреса и ЈМБГ грађана, односно број пасоша и држава издавања, број телефона и мејл адреса) и привредна и друга делатност која се непосредно обавља у огранку;

5) датум оснивања;

6) забележбе података од значаја за правни промет (забелешка о испуњености услова за престанак спортског удружења у складу са чланом 86. ст. 5. и 6. Закона о спорту, забелешка доношења одлуке о промени правног облика, забелешка доношења решења надлежног спортског инспектора о испуњености услова за обављање спортских активности и делатности, и др.);

7) привредна или друга делатност коју спортско удружење непосредно обавља.

Регистар поред података и докумената из става 1. овог члана, садржи и документе на основу којих је извршена регистрација.

Упис у Регистар

Члан 3.

Упис у Регистар врши се на основу јединствене пријаве за упис, прописане документације која мора бити у оригиналу или овереној фотокопији и доказа о уплати накнаде за упис у Регистар.

Подаци о матичном броју и пореском идентификационом броју (ПИБ) уписују се у Регистар по службеној дужности, на основу одлуке надлежног органа за доделу матичног броја, односно пореског идентификационог броја (ПИБ).

Упис оснивања спортског удружења

Члан 4.

Уз пријаву за упис оснивања у Регистар подноси се:

1) оснивачки акт, са овереним потписима оснивача;

2) записник са седнице оснивачке скупштине;

3) статут;

4) одлука о избору, односно именовању лица овлашћеног за заступање, ако није одређен оснивачким актом;

5) доказ о идентитету оснивача, лица овлашћеног за заступање спортског удружења и лица овлашћеног за заступање огранка – фотокопија личне карте или пасоша или извод из регистра у којем је регистровано правно лице ако је оснивач правно лице;

6) одлука о образовању огранка, ако није образован статутом;

7) изјава изабраног, односно именованог лица овлашћеног за заступање, дата под кривичном и материјалном одговорношћу, да испуњава услове прописане чланом 33. ст. 2. и 3, односно чланом 99. став 5. Закона о спорту;

8) сагласност министра надлежног за послове одбране, односно унутрашње послове за оснивање војног, односно полицијског спортског удружења;

9) доказ о уплати накнаде за упис у Регистар;

10) друге исправе утврђене законом.

Упис промене података

Члан 5.

Уз пријаву за упис промене података у Регистар подноси се, у зависности од предмета регистрације:

1) одлука надлежног органа о промени података;

2) записник са седнице надлежног органа на којој је донета одлука о промени података;

3) изјава новоименованог заступника, односно ликвидационог управника да испуњава услове из члана 33. ст. 2. и 3, односно члана 99. став 5. Закона о спорту;

4) доказ о идентитету лица овлашћеног за заступање – фотокопија личне карте или пасоша;

5) оставка заступника;

6) решење надлежног спортског инспектора да спортско удружење испуњава услове да у свом називу користи реч „клуб”;

7) сагласност надлежног националног гранског спортског савеза да спортско удружење које учествује у лигашком такмичењу може вршити статусну промену;

8) одлука о усвајању статут, односно измене и допуне статута, и пречишћен текст статута;

9) одлука скупштине спортског удружења о промени облика у спортско привредно друштво (друштво са ограниченом одговорношћу) и преношењу оснивачких права на јединицу локалне самоуправе на чијој територији има седиште;

10) одлуке скупштина спортских удружења која учествују у статусној промени, којима се одобрава статусна промена;

11) уговор о статусној промени;

12) извештај ревизора о ревизији нацрта уговора о статусној промени;

13) оглас о намери статусне промене објављен у средству јавног информисања специјализованом за спорт, који излази на територији целе Републике Србије;

14) уговор о разграничењу средстава, права и обавеза (деобни биланс) између спортских удружења насталих поделом, односно одвајањем;

15) потврда надлежног националног спортског савеза, односно другог савеза или асоцијације о чланству у савезу, односно асоцијацији;

16) решење о упису спортског привредног друштва или другог правног лица коме је спортско удружење оснивач у надлежни регистар;

17) доказ о уплати накнаде за регистрацију промене података у Регистар;

18) друга документација која представља основ за промену података у Регистру у складу са Законом о спорту.

Уз пријаву чињеница од значаја за правни промет ради регистрације и објаве преко интернет стране Агенције, прилаже се документација којом се те чињенице утврђују.

Упис ликвидације

Члан 6.

Уз пријаву за упис ликвидације спортског удружења у Регистар подноси се:

1) одлука надлежног органа о покретању поступка ликвидације и именовању ликвидационог управника;

2) доказ о идентитету ликвидационог управника – фотокопија личне карте или пасоша;

3) изјава ликвидационог управника, дата под кривичном и материјалном одговорношћу, да испуњава услове прописане чланом 33. ст. 2. и 3, односно чланом 99. став 5. Закона о спорту;

4) доказ о уплати накнаде за регистрацију поступка ликвидације у Регистар.

Уз пријаву обуставе поступка ликвидације, прилаже се одлука о обустави ликвидације, одлука о именовању лица овлашћеног за заступање спортског удружења, изјава заступника да испуњава услове из члана 33. ст. 2. и 3, односно члана 99. став 5. Закона о спорту, ако се услед обуставе ликвидације бира нови заступник.

Упис стечаја спортског удружења

Члан 7.

Уз пријаву за упис отварања стечајног поступка у Регистар подноси се:

1) решење надлежног стечајног суда о отварању стечајног поступка и именовању стечајног управника;

2) доказ о уплати накнаде за регистрацију стечаја у Регистар.

Уз пријаву промене података у вези са стечајем прилаже се одлука суда или акт надлежног органа.

Уз пријаву обуставе стечајног поступка прилаже се правноснажно решење о обустави стечајног поступка.

Уз пријаву за брисање из Регистра након окончања поступка стечаја прилаже се правноснажно решење суда о закључењу стечаја.

На упис у Регистар других података који се односе на стечај спортског удружења сходно се примењују одредбе закона којим се уређује стечај, и то одредбе о упису у надлежни регистар одлука из стечајног поступка.

Брисање из Регистра

Члан 8.

Уз пријаву за брисање спортског удружења из Регистра подноси се:

1) докази, односно документи на основу којих се утврђује наступање чињеница из члана 57. став 15, члана 71. став 9, члана 78. ст. 1–5, члана 81. ст. 4–6, члана 83. ст. 1. и 2, члана 84. ст. 1–5, члана 85, члана 86. ст. 4. и 5, члана 87. став 3, члана 88. став 3, члана 90. став 4, члана 91. и члана 95. ст. 2. и 3. Закона спорту;

2) доказ о уплати накнаде за брисање из Регистра.

Oбрасци пријаве за упис у Регистар

Члан 9.

Пријава за упис у Регистар промене података из чл. 5–7. овог правилника (са додацима) дата је на Обрасцу 1, а пријава за брисања из Регистра из члана 8. овог правилника дата је на Обрасцу 2, који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део и могу се преузети на интернет страници званичног сајта Агенције.

Сагласност, дозвола или други акт надлежног органа

Члан 10.

Ако је Законом о спорту као услов за регистрацију прописана дозвола, сагласност или други акт надлежног органа, уз регистрациону пријаву и прописану документацију овим правилником, подноси се одговарајућа дозвола, сагласност, односно други акт надлежног органа.

Друге услуге које пружа Агенција у вођењу Регистра

Члан 11.

У вођењу Регистра Агенција, у складу са законом, пружа и следеће услуге:

1) врши резервацију назива;

2) издаје уверења о подацима уписаним у Регистар, односно о чињеницама које произлазе из података уписаних у Регистар;

3) издаје копије документа на основу кога је извршен упис у Регистар;

4) штампа документа са интернет странице званичног сајта Агенције;

5) издаје уверења о подацима садржаним у Регистру који су обрађени по посебном захтеву корисника и достављају се кориснику у електронском формату, на медијуму или преко електронског сервиса који обезбеђује Агенција.

Престанак важења

Члан 12.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о садржини и начину вођења Регистра удружења, друштава и савеза у области спорта („Службени гласник РС”, број 43/11).

Ступање на снагу

Члан 13.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-9/2016-03

У Београду, 22. марта 2016. године

Министар,

Вања Удовичић, с.р.

Прилози

 

Образац 1 - Регистрациона пријава промене података о удружењу, друштву и савезу у области спорта  

Образац 2 - Регистрациона пријава брисања удружења, друштва и савеза у области спорта из регистра