Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 13. став 8. Закона о државној припадности и упису пловила („Службени гласник РС”, бр. 10/13 и 18/15) и члана 17. став 4. и члана 24. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре доноси

 

ПРАВИЛНИК

о условима, поступку издавања и начину одређивања имена, ознака, ENI броја, ММSI броја, позивног знака и регистарских бројева за идентификацију пловила

"Службени гласник РС", бр. 64 од 22. јула 2016, 34 од 17. маја 2019.

 

Члан 1.

Овим правилником прописују се услови и поступак издавања, као и начин одређивања и истицања имена, ознака, ENI броја, позивног знака и регистарских бројева за идентификацију пловила унутрашње пловидбе, као и имена, ознака, позивних знакова, MMSI броја и регистарских бројева за идентификацију поморских пловила, као и садржину и начин вођења евиденције.

Члан 2.

Решење о одређивању имена, односно ознаке брода унутрашње пловидбе и техничког пловног објекта унутрашње пловидбе (у даљем тексту: пловило унутрашње пловидбе) и одређивању имена, односно ознаке поморског брода, поморског и техничког пловног објекта, непокретне платформе, рибарског брода и јахте (у даљем тексту: поморско пловило) доноси се на захтев власника пловила у складу са законом којим се уређује државна припадност и упис пловила.

У захтеву за одређивање имена пловила унутрашње пловидбе и поморског пловила, власник пловила предлаже три имена од којих се једно име одређује за име пловила унутрашње пловидбе, односно поморског пловила.

Ако се утврди да ни једно од предложених имена није погодно за додељивање или ако предложено име нема значење на српском језику или ако се утврди да име пловила унутрашње пловидбе, односно поморских пловила које је погодно за додељивање већ има друго пловило, затражиће се од власника пловила да предложи три нова имена.

Члан 3.

Захтев за одређивање имена, односно ознаке пловила унутрашње пловидбе, садржи податке о власнику, о основним техничким карактеристикама пловила, о намени пловила и луци уписа.

Уз захтев из става 1. овог члана за пловило које је уписано у уписник Републике Србије прилаже се:

1) извод из уписника;

2) потврдa Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу да пловило испуњава захтеве техничких правила за статутарну сертификацију пловила унутрашње пловидбе, уколико је пловило грађено или преправљано под надзором Управе.

Уз захтев из става 1. овог члана за пловило које се први пут уписује у уписник Републике Србије прилаже се:

1) исправа којом се доказује право својине на броду;

2) потврда органа који води страни уписник бродова да је брод брисан у том уписнику, ако се тај брод преноси из страног уписника у уписник Републике Србије;

3) сведочанство о способности брода за пловидбу;

4) исправе којима се доказује право да брод буде уписан у уписник Републике Србије, ако је власник брода страно физичко или правно лице;

5) исправе којима се доказује испуњеност услова прописаних прописом којим се прописује највиша допуштена старост бродова за упис у један од уписника бродова;

6) доказ о уплаћеној административној такси.

Захтев за одређивање имена, односно ознаке поморског пловила, садржи податке о власнику, основним техничким карактеристикама пловила, намени пловила и луци уписа.

Уз захтев из става 4. овог члана за поморско пловило које се први пут уписује у уписник Републике Србије прилаже се:

1) исправа којом се доказује право својине на броду;

2) исправа о техничким подацима поморског брода, ради његовог уписа у уписник бродова коју издаје призната организација, са исправама да је поморски брод технички прихватљив за упис у одговарајући уписник поморских бродова;

3) потврда органа који води страни уписник бродова да је брод брисан у том уписнику, ако се тај брод преноси из страног уписника у уписник Републике Србије;

4) исправе којима се доказује право да брод буде уписан у уписник Републике Србије, ако је власник брода страно физичко или правно лице;

5) записи о прегледима и друге информације који се односе на безбедност брода;

6) информације о неотклоњеним недостацима или друге информације које се односе на безбедност брода;

7) исправе којима се доказује испуњеност услова прописаних прописом којим се прописује највиша допуштена старост бродова за упис у један од уписника бродова.

Исправе које се прилажу уз захтев из ст. 3. и 5. овог члана прилажу се у оригиналу и прилажу се и фотокопије оригиналних исправа, на којој ће службено лице потврдити да се фотокопије слажу са оригиналом.

Уз исправе састављене на страном језику, које се прилажу уз захтев за одређивање имена, односно ознаке пловила, прилаже се оверени превод на српском језику.

*Службени гласник РС, број 34/2019

Члан 4.

Пловилима унутрашње пловидбе и поморским пловилима која се уписују у одговарајући уписник Републике Србије (у даљем тексту: домаћи уписник) додељују се имена на српском језику и латиничком писму.

Изузетно од става 1. овог члана, на захтев власника, поморском пловилу може да се додели име и на енглеском језику и латиничном писму.

Име из ст. 1. и 2. овог члана може да има највише три речи и римски или арапски број.

Пловила из ст. 1. и 2. овог члана не могу да имају имена која су из политичких, историјских и културних разлога супротна интересима Републике Србије.

Јахти може да се додели име које се састоји од скраћенице речи, а у додатку имена може да има римски или арапски број.

Члан 5.

Пловилима унутрашње пловидбе и поморским пловилима се могу дати имена истакнутих лица из области новије српске културне, друштвене, научне и политичке историје, уз њихов пристанак, а ако је то лице умрло, уз сагласност његових законских наследника.

За додељивање имена истакнутих лица даље српске историје пловилима из става 1. овог члана није потребно затражити пристанак наследника.

Без обзира на постојање сагласности из става 1. овог члана, ако власник пловила својим пословањем или на други начин повређује част и углед лица чије име пловило носи, то лице, односно његови законски наследници могу поднети захтев за брисање одређеног имена пловила.

Броду унутрашње пловидбе са сопственим погоном чија је дужина најмање 86 m, који није старији од пет година у време подношења захтева за одређивање имена, као и поморском броду који плови у подручју категорије пловидбе „међународна дуга пловидба” који није старији од пет година у време подношења захтева за одређивање имена, може да се одобри име „Србија”.

Ако више власника бродова из става 4. овог члана поднесу захтев за одређивање имена „Србија”, сваком наредном, се поред имена „Србија”, додаје редни број.

Броду унутрашње пловидбе са сопственим погоном чија је дужина најмање 86 m, као и путничком броду унутрашње пловидбе чија је дужина најмање 105 m, који нису старији од пет година у време подношења захтева за одређивање имена, као и поморском броду који плови у подручју категорије пловидбе „међународна дуга пловидба” или „пловидба европским морима” и који није старији од пет година у време подношења захтева за одређивање имена, може да се одобри име главног града Републике Србије, као и имена православних цркава и манастира.

Бродовима унутрашње пловидбе који нису старији од 15 година у време подношења захтева за одређивање имена, могу да се одобре имена географских подручја у Републици Србији, као и имена градова у Републици Србији.

Члан 6.

Ознака скеле унутрашње пловидбе, техничког пловног објекта унутрашње пловидбе, поморског техничког пловног објекта и непокретне платформе састоји се од скраћеног назива објекта, односно речи која упућује на његову намену и броја који означава редни број евиденције пловила исте врсте под којим је пловило уписано.

Скраћени назив објекта из става 1. овог члана је:

SK – скела;

PB – пловећи багер;

PE – пловећи елеватор;

PD – пловећа дизалица;

PN – пловећа направа;

PK – пловећа косачица;

PP – пловећа платформа;

PM – пловећи маљ (механички побијач пилона).

Ознака рибарског брода се састоји од слова „BG” која означавају луку уписа, слова „R”, као и редног број улошка у уписнику рибарских бродова у који је уписан рибарски брод.

Ознака јахте се састоји од два слова којима се означава лука уписа, слова „Ј”, као и редног број улошка у уписнику јахти у који је уписана јахта.

Ознака брода унутрашње пловидбе без сопственог погона се састоји од пет цифара, од којих прва означава врсту, друге две означавају носивост брода у стотинама тона, а задње две означавају редни број евиденције пловила исте врсте под којим је пловило уписано.

Прва цифра ознаке из става 5. овог члана је:

0 – комбинована тегљеница (за превоз чврстог и течног терета);

1 – танкер тегљеница (за превоз течног терета);

2 – затворена тегљеница (за превоз кварљивог терета);

3 – затворена тегљеница (за превоз дрвета и угља);

4 – отворена тегљеница (за превоз чврстог терета);

5 – затворена тегљеница (за превоз комадне робе);

6 – отворена тегљеница са равном или упуштеном палубом (за превоз камена);

7 – потисница (за превоз чврстог терета);

8 – танкер потисница (за превоз течног терета).

Пловила из ст. 1. и 5. овог члана, поред ознаке, могу имати и име.

Члан 7.

У случају да у домаћим уписницима постоје два пловила са истим именом, односно ознаком, предност задржавања имена, односно ознаке, има пловило које је временски раније уписано у домаћи уписник.

Члан 8.

Решење о одређивању јединственог европског идентификационог броја (у даљем тексту: ENI број) за пловила унутрашње пловидбе доноси се на захтев власника.

ENI број састоји се од бројева одређених међународним прописима о ENI броју.

Члан 9.

Решење о одређивању позивног знака за плoвила унутрашње пловидбе која имају радио уређаје и међународног поморског радиокомуникационог идентификационог броја – MMSI броја за поморска плoвила која имају радио уређај (у даљем тексту: MMSI број) на захтев власника пловила доноси министарство надлежно за послове саобраћаја (у даљем тексту: министарство) у складу са законом којим се уређује државна припадност и упис пловила.

Позивни знак плoвила унутрашње пловидбе и MMSI број за поморска пловила састоји се од слова, бројева или ознака за идентификацију одређених прописима о међународном радио-саобраћају.

Члан 10.

Регистарски број за идентификацију чамца, пловећих тела и плутајућих објеката унутрашње пловидбе одређује надлежна лучка капетанија приликом уписа у одговарајући уписник у складу са законом којим се уређује државна припадност и упис пловила.

Регистарски број за идентификацију чамца и пловећег тела чине: два карактеристична велика латинична слова места у којем се налази седиште надлежне лучке капетаније код које је чамац и пловеће тело уписано у уписник, црта, троцифрени број (од 001 до 999) и једно велико слово по абецедном реду (од А до Z). Кад троцифрени број дође до 999, прелази се на следеће слово по абецедном реду (В), а број опет почиње од 001 и тако редом, закључно са 999 Z.

Регистарски број за идентификацију плутајућег објекта чине карактеристична слова места и бројеви из става 2. овога члана, с тим што се после два карактеристична слова места и црте, додаје велико латинично слово Р и црта.

Чамац и плутајући објекат може поред идентификационог броја да има име, које одређује лучка капетанија приликом уписа у уписник, на захтев власника.

Два чамца и два плутајућа објекта могу имати исто име.

Члан 11.

Карактеристична слова места из члана 10. став 2. овог правилника су за подручје:

1) Лучке капетаније у Бездану – BE;

2) Лучке капетаније у Апатину – AP;

3) Лучке капетаније у Новом Саду – NS;

4) Лучке капетаније у Београду – BG;

5) Лучке капетаније у Панчеву – PA;

6) Лучке капетаније у Смедереву – SD;

7) Лучке капетаније у Великом Градишту – VG;

8) Лучке капетаније у Кладову – KL;

9) Лучке капетаније у Прахову – PR;

10) Лучке капетаније у Сенти – ST;

11) Лучке капетаније у Тителу – TL;

12) Лучке капетаније у Сремској Митровици – SM.

Члан 12.

Регистарски број за идентификацију поморског чамца одређује Лучка капетанија Београд, као лука уписа приликом уписа у уписник поморских чамаца у складу са законом којим се уређује државна припадност и упис пловила.

Регистарски број за идентификацију поморског чамца чине: два велика латинична слова BG која означавају седиште Лучке капетаније Београд која води уписник поморских чамаца, црта, слово М, црта, троцифрени број (од 001 до 999) и једно велико слово по абецедном реду (од А до Z). Кад троцифрени број дође до 999, прелази се на следеће слово по абецедном реду (В), а број опет почиње од 001 и тако редом, закључно са 999 Z.

Члан 13.

Име, ознака и ENI број пловила унутрашње пловидбе исписују се на обе прамчане стране и на крми пловила унутрашње пловидбе.

Ако су у потискиваном или бочном саставу један или више натписа имена, односно натписа ознака заклоњени, име, односно ознака поново се исписују на табли тако да се јасно види и у правцима у којима су натписи заклоњени.

Лука уписа се исписује на крми и допуњена словима SRB којима се обележава Република Србија као држава у којој се налази лука уписа.

Име и ознака из става 1. овог члана исписују се ћириличним и латиничним писмом, лако читљивим и неизбрисивим словима. Натпис уљаном бојом сматра се неизбрисивим.

Величина слова којима се исписује име, односно ознака пловила унутрашње пловидбе су сразмерна величини пловила унутрашње пловидбе, с тим да износи најмање 20 cm. Величина слова којима се исписује лука и држава уписа износе најмање 15 cm. Ширина слова и дебљина линија треба да су сразмерни висини слова. Слова се исписују у светлој боји на тамној основи, односно тамне боје на светлој основи.

На сидру брода унутрашње пловидбе исписују се неизбрисиве ознаке за идентификацију, које садрже име власника брода или његову уобичајену скраћеницу.

Члан 14.

Име поморског пловила исписује се на обема странама прамца и на крми.

Aко поморски технички пловни објекат поред ознаке има и име, лука уписа исписује се испод имена допуњена словима SRB којима се обележава Република Србија као држава у којој се налази лука уписа.

Величина слова којима је исписује име, односно ознака поморског пловила, су сразмерна сa величином поморског пловила, а износи најмање 20 cm.

Име, односно ознака, исписује се читљиво.

Члан 15.

Регистарски број за идентификацију чамца и пловећег тела исписује се, са обе стране, на слободном боку или кабини.

Ако чамац има име, оно може бити исписано на крми или на обе стране.

Регистарски број за идентификацију плутајућег објекта исписује се са обе стране оплате трупа, или на видном месту надграђа, по правилу на средини.

Регистарски број за идентификацију чамца и пловећег тела, односно плутајућег објекта се уредно исписује на неизбрисив начин, видно различитом бојом од боје чамца и пловећег тела, односно плутајућег објекта. Натпис уљаном бојом сматра се неизбрисивим.

Висина слова и бројева регистарског броја за идентификацију исписују се у сразмери са величином чамца, односно плутајућег објекта, тако да се може читати са веће удаљености и не може бити мања од 10 cm за чамац, односно 20 cm за плутајући објекат.

Регистарски број за идентификацију поморског чамца исписује се у складу са одредбама овог члана.

Члан 16.

Министарство води евиденцију имена, ознака, ENI бројева и позивних знакова пловила унутрашње пловидбе, као и имена, ознака, позивних знакова и MMSI бројева поморских пловила у складу са законом којим се уређује државна припадност и упис пловила.

Подаци о именима, ознакама и позивним знаковима бродова уносе се у књиге у којима се евиденција из става 1. овог члана посебно води за поморска пловила, а посебно за пловила унутрашње пловидбе.

Евиденција из става 1. овог члана за пловила унутрашње пловидбе садржи:

1) име или ознаку, ENI број, позивни знак брода унутрашње пловидбе;

2) лучку капетанију уписа;

3) податке о власнику или сувласницима.

Евиденција из става 1. овог члана за поморска пловила садржи:

1) име или ознаку, позивни знак и MMSI број поморског пловила;

2) податке о власнику или сувласницима.

Члан 17.

Даном почетка примене овог правилника престају да важе Правилник о одређивању имена, ознака, позивних знакова бродова и о вођењу евиденције о именима, ознакама и позивним знацима бродова („Службени лист СРЈ”, број 51/98) и одредбе Правилника о уписнику и пловидбеној дозволи чамаца и пловећих постројења („Службени гласник РС”, бр. 111/07, 29/16 – др. правилник и 39/16 – др. правилник) које се односе на регистарске ознаке за идентификацију чамаца и пловећих постројења.

Члан 18.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. септембра 2016. године.

 

Број 110-00-111/2016-06

У Београду, 6. јула 2016. године

Министар,

проф. др Зорана Михајловић, с.р.