Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

 

На основу члана 118. став 10. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 10/16) и члана 17. став 4. и члана 24. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 − исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 − УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Министар омладине и спорта доноси

 

ПРАВИЛНИК

о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта

"Службени гласник РС", бр. 64 од 22. јула 2016, 18 од 3. марта 2020, 77 од 8. јула 2022, 15 од 24. фебруара 2023.

 

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником прописују се критеријуми и начин одобравања програма, односно пројекта којима се остварује општи интерес у области спорта и доделе средстава, изглед и садржина предлога програма, односно пројекта и документације која се уз предлог подноси, садржина и изглед извештаја о реализацији програма и начин и поступак контроле реализације одобрених програма, односно пројекта.

Члан 2.

Општи интерес у области спорта из члана 112. став 1. Закона о спорту (у даљем тексту: Закон) остварује се кроз финансирање или суфинансирање програма и пројеката (у даљем тексту: програм) из средстава буџета Републике Србије и средстава која се у буџету Републике Србије остваре приређивањем игара на срећу, у складу са Законом, и то:

1) за тач. 1)–8) на годишњем нивоу (у даљем тексту: годишњи програм);

2) за тач. 9)–13) по јавном позиву (у даљем тексту: посебни програм).

Општи интерес у области спорта из члана 112. став 1. тачка 14) Закона (делатност и програми организација у области спорта чији је оснивач Република Србија) остварује се у складу са Законoм.

Надлежни национални спортски савези који остварују општи интерес у области спорта из члана 112. став 1. тачка 2) Закона уз предлог годишњег програма подносе и предлог програма, односно активности од општег интереса за које се сагласно Закону подноси посебни програм и не могу да конкуришу по јавном позиву.

Министарство надлежно за спорт (у даљем тексту: Министарство) може да утврди у јавном позиву за достављање предлога посебних програма пројектне, односно програмске задатке за подношење програма.

II. КРИТЕРИЈУМИ ОДОБРАВАЊА ПРОГРАМА И ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА

Члан 3.

Програми којима се остварује општи интерес у области спорта (у даљем тексту: програми) могу бити одобрени уколико испуњавају критеријуме у погледу:

1) предлагача програма;

2) носиоца програма;

3) садржине и квалитета програма;

4) финансирања програма.

1. Предлагач програма

Члан 4.

Предлоге годишњих програма из члана 112. став 1. тач. 1), 2), 7) и 8) Закона и посебних програма, у складу са Законом, подносе следеће организације:

1) Олимпијски комитет Србије – предлог свог годишњег програма из става 1. овог члана и посебног програма, предлоге годишњих програма из става 1. овог члана и посебних програма надлежних националних гранских спортских савеза олимпијских спортова својих чланова и годишњег програма из члана 112. став 1. тачка 1) Закона у одређеној олимпијској грани спорта када су испуњени услови из члана 103. став 2. тачка 9) и став 10. Закона;

2) Параолимпијски комитет Србије – предлог свог годишњег програма из става 1. овог члана и посебног програма, предлоге годишњих програма из става 1. овог члана и посебних програма националних гранских спортских савеза параолимпијских спортова својих чланова и годишњег програма из члана 112. став 1. тачка 1) Закона у одређеној параолимпијској грани спорта када су испуњени услови из члана 103. став 2. тачка 9) и ст. 9. и 10. Закона;

3) Спортски савез Србије – предлог свог годишњег програма из става 1. овог члана и посебног програма, предлоге годишњих програма из става 1. овог члана и посебних програма надлежних националних гранских спортских савеза неолимпијских спортова и надлежних националних спортских савеза за област спорта, посебне програме територијалних спортских савеза и других својих чланица и годишњих програма из става 1. овог члана у неолимпијским гранама спорта и областима спорта када су испуњени услови из члана 102. став 3. тачка 9) и става 5. Закона;

4) надлежни национални грански спортски савез преко кога се остварује општи интерес у области спорта – предлог свог годишњег програма организације кампова за перспективне спортисте;

5) власник, односно корисник земљишта или спортског објекта – предлог свог годишњег програма (пројекта) изградње, опремања и одржавања спортског објекта;

6) организације у области спорта – предлог свог посебног програма;

7) акредитоване високошколске установе и научноистраживачке установе – предлог свог посебног програма из члана 112. став 1. тач. 9), 11), 13) и 14) Закона.

Предлози годишњих и посебних програма из става 1. овог члана могу садржати активности учесника у систему спорта који су чланови носиоца програма.

Олимпијски комитет Србије, Параолимпијски комитет Србије и Спортски савез Србије предлоге годишњих и посебних програма из става 1. овог члана надлежних националних гранских спортских савеза и надлежних националних спортских савеза за област спорта подносе у име тих савеза.

Олимпијски комитет Србије, Параолимпијски комитет Србије и Спортски савез Србије подносе предлог годишњих програма из члана 112. став 1) тачка 7) Закона за организације у области спорта које имају сагласност за кандидовање и организовање међународне спортске приредбе од значаја за Републику Србију, обезбеђену у складу са законом.

Предлози годишњих и посебних програма састоје се из једне или више самосталних програмских целина, укључујући и самосталну програмску целину која се односи на активности повезане са спортом деце, а подносе се одвојено за сваку од области из члана 112. став 1. Закона и за сваку посебну грану, односно област спорта.

Предлог годишњег програма Олимпијског комитета Србије, Параолимпијског комитета Србије и Спортског савеза Србије садржи као посебну програмску целину активности потребне за остваривање надлежности утврђених Законом и овим правилником.

Предлагач програма којим се обезбеђује остваривање општег интереса у области спорта не може предлогом програма да обухвати активности које се већ финансирају средствима буџета аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе.

Предлог годишњег програма из члана 112. став 1. тач. 1), 2) и 6) Закона који обухвата организацију и реализацију континуираних тренинга и завршних припрема перспективних и врхунских спортиста обавезно предвиђа реализацију тих активности у Заводу за спорт и медицину спорта Републике Србије, као националном тренинг центру, осим уколико из објективних разлога организација и реализација тих активности није могућа у Заводу за спорт и медицину спорта Републике Србије, што се мора посебно образложити у предлогу програма, ревидираном предлогу програма и предлогу за измену одобреног програма.

2. Носилац програма

Члан 5.

Носилац програма мора да:

1) буде регистрован у складу са Законом;

2) буде уписан у националну евиденцију у складу са законом;

3) да искључиво или претежно послује на недобитној основи, ако законом није друкчије одређено;

4) има седиште у Републици Србији;

5) је директно одговоран за припрему и извођење програма;

6) је претходно обављао делатност најмање годину дана;

7) испуњава, у складу са Законом, прописане услове за обављање спортских активности и делатности;

8) је са успехом реализовао одобрени програм, уколико је био носилац програма ранијих година;

9) располаже капацитетима за реализацију програма.

Носилац програма не може да:

1) буде у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности;

2) има блокаду пословног рачуна у тренутку закључења уговора о реализацији програма и пребацивања (уплате) буџетских средстава на пословни рачун, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања;

3) буде у последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са својим финансијским пословањем, коришћењем имовине, раду са децом и спречавањем негативних појава у спорту.

Ако је у једној спортској грани од посебног значаја за Републику Србију, односно области спорта регистровано више националних гранских спортских савеза, односно више националних спортских савеза за област спорта финансирају се програми само надлежног националног гранског спортског савеза, односно надлежног националног спортског савеза за област спорта којима се остварује општи интерес.

Носилац програма из члана 116. став 6. Закона може да буде организација у области спорта коју је наменски и привремено основала за техничку организацију међународног спортског такмичења организација у области спорта која има сагласност за организовање међународног спортског такмичења.

Изузетно од става 3. овог члана у области спортске рекреације више националних спортских савеза могу имати статус надлежног националног спортског савеза преко кога се остварује општи интерес у области спортске рекреације.

Члан 6.

Носиоцу програма неће се одобрити програм у поступку доделе средстава, ако је:

1) био у конфликту интереса;

2) намерно или с крајњом непажњом лажно приказао податке тражене у обрасцима за подношење програма или ако је пропустио да да све потребне информације;

3) покушао да дође до поверљивих информација или да утиче на Стручну комисију из члана 121. став 1. Закона или на Министарство током евалуационог периода или неког претходног поступка доделе средстава.

Носилац програма не може добијати средства из буџета Републике Србије за реализацију својих програма две године од дана када је утврђено да је у потпуности ненаменски употребио одобрена средства за реализацију програма или својим пропустом није постигао у битном делу планиране ефекте програма.

Брисан је ранији став 3. (види члан 1. Правилника - 18/2020-48).

Члан 7.

Организације у области спорта могу да подносе предлоге програма индивидуално или удружене са другим организацијама у области спорта.

Организације које учествују у реализацији програма као партнери, и њихови трошкови прихватају се ако испуњавају исте услове који се примењују за носиоца програма.

Изјава о партнерству даје се на Обрасцу 13, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

У случају партнерских програма, само једна организација је одговорна за управљање одобреним финансијским средствима свих партнерских организација на програму, тако да мора имати унутрашњу организацију која ће омогућити такво финансијско пословање.

3. Садржина и квалитет програма

Члан 8.

Предлог програма мора да испуњава следеће критеријуме:

1) да доприноси остваривању општег интереса у области спорта утврђеног Законом;

2) да је у складу са Законом и Националном стратегијом развоја спорта у Републици Србији;

3) да је у складу са четворогодишњим програмом развоја надлежног националног спортског савеза;

4) да је у складу са спортским правилима надлежног националног спортског савеза;

5) да је у складу са условима, критеријумима и циљевима наведеним у јавном позиву, код посебних програма;

6) да се реализује у Републици Србији, осим програма припрема и учешћа на међународним спортским такмичењима;

7) да је у складу са принципима утврђеним у документима међународних организација чија је чланица Република Србија;

8) да има значајан и дуготрајан утицај на развој спорта у Републици Србији;

9) да ће се реализовати у текућој години, ако овим правилником није другачије одређено (члан 36. став 3);

10) да предвиђа ангажовање одговарајућег броја учесника у програму и потребне ресурсе за реализацију програма и да не постоји никаква сумња у могућност реализовања програма;

11) да је, по правилу, предвиђено фазно финансирање програма.

Грана спорта у оквиру које се реализује програм треба да је од посебног значаја за Републику Србију.

При одобравању програма изградње, опремања и одржавања спортских објеката приоритет имају програми који се односе на спортске објекте националног значаја, односно спортске објекте са већом категоријом у складу са Националном категоризацијом спортских објеката, спортске објекте којима се обезбеђује боља регионална покривеност, спортске објекте у неразвијеним подручјима или спортске објекте потребне за организацију великог међународног спортског такмичења.

Члан 9.

Садржина и квалитет програма мора бити таква да обезбеди успех програма, узимајући у обзир факторе које носилац програма може контролисати и факторе (ситуације, догађаји, услови, одлуке и сл.) који су неопходни за успех програма, али су у приличној мери или у потпуности изван контроле носиоца програма.

Спортисти, спортски стручњаци и друга лица ангажована на реализацији програма морају испуњавати услове за обављање спортских активности и спортских делатности утврђене Законом, а њихово ангажовање се мора вршити у складу са Законом.

При планирању, изради и управљању програмским циклусом носилац програма треба да примењује усвојене међународне стандарде за управљање програмима, а ако је буџет програма већи од 15 милиона динара обавезно је коришћење и Матрице логичког оквира и SWOT анализе.

4. Финансирање програма

Члан 10.

Програми се финансирају, у целини или делимично, и у висини и под условима који обезбеђују да се уз најмањи утрошак средстава из буџета Републике Србије постигну намеравани резултати.

Програми се финансирају једнократно или у ратама, у зависности од временског периода за реализацију програма.

Члан 11.

Финансијски план (буџет) програма предвиђен предлогом програма треба да буде:

1) остварив и објективан – да су планирани реални износи по свим изворима средстава и врстама трошкова;

2) обухватан – да садржи све трошкове програма из свих извора финансирања;

3) структуриран – да је тако формулисан да у потпуности прати захтеве прописаног обрасца за израду програма;

4) уравнотежен – у односу на планиране трошкове;

5) тачан и реалан – по свим врстама трошкова.

Члан 12.

Финансијски план за реализацију програма састоји се из непосредних трошкова реализације програма у вези зарада и хонорара лица ангажованих на непосредној реализацији програма, материјалних трошкова и административних трошкова реализације програма (оправдани директни трошкови) и додатних оправданих трошкова носиоца програма (оправдани индиректни трошкови) који не могу бити већи од 15% од оправданих директних трошкова.

Оправдани директни трошкови морају бити неопходни за реализацију програма, стварни, детаљни и лако проверљиви.

Оправдани индиректни трошкови су прихватљиви ако не обухватају трошкове који су финансијским планом програма намењени непосредној реализацији неког дела програма.

Индиректни трошкови нису прихватљиви ако је носилац програма добио из буџета Републике Србије за свој рад одговарајућа средства по другом основу.

Трошкови из става 1. овог члана признају се:

1) за зараду запослених лица на реализацији програма – до висине две просечне бруто зараде у Републици Србије за претходну годину, према подацима органа надлежног за послове статистике, обрачунато на месечном нивоу;

2) за хонораре лица која учествују у реализацији одређене програмске целине програма – до висине две просечне бруто зараде у Републици Србији за претходну годину, према подацима органа надлежног за послове статистике, обрачунато на месечном нивоу за једну програмску целину;

3) за трошкове путовања у земљи (смештаја, исхране, превоза, дневнице и остали трошкови у вези путовања) и иностанству (смештаја, исхране, превоза, дневнице, прибављања путних исправа, вакцинације и лекарских прегледа и остали трошкови у вези путовања) ради обављања програмских активности лица која учествују у реализацији програма – до висине трошкова признатих у складу са прописима који важе за државне службенике и намештенике и под условом да су уговорени у складу са законом, с тим да се, изузетно, могу признати и трошкови услуге обезбеђења исхране спортиста ван уговорених услуга под условом да се исхрана на припремама или такмичењима услед објективних околности не може реализовати у целости или делимично у оквиру уговорених услуга (бонови на регатним стазама, стрелиштима и сл.);

4) за трошкове куповине опреме и плаћања других услуга – под условом да су неопходни за реализацију програма и да су у складу са тржишним ценама, односно да су уговорени у складу са законом којим се уређују јавне набавке.

Лица која су запослена код носиоца програма и ангажована као учесници у програму не могу поред зараде добијати и хонорар за учешће у програму.

Код годишњих програма из члана 112. став 1. тачка 1) Закона трошкови из става 1. овог члана за зараде и хонораре лица ангажованих на непосредној реализацији програма признају се за следећа лица:

1) у спортским гранама у којима се спортисти такмиче индивидуално – по један тренер (селектор), лични тренер спортисте, кондициони тренер, лекар и физиотерапеут и једно лице које се бави административно-техничким пословима за потребе спортиста;

2) у спортским гранама у којима се спортисти такмиче колективно – по један главни тренер (селектор), помоћни тренер, кондициони тренер, лекар и физиотерапеут и два лице које се бави административно-техничким пословима за потребе тима.

Трошкови програма којима се остварује општи интерес у области спорта из члана 116. став 1. тач. 1), 2), 7), 9), 11) и 12) Закона морају се односити, по правилу, најмање 15% на активности повезане са спортом деце, осим када је то супротно природи предложеног програма, с тим да се активности повезане са спортом деце у програму обавезно дефинишу као самостална програмска целина.

Једном надлежном националном гранском спортском савезу, односно једном надлежном националном спортском савезу за област спорта не може се одобрити више од 20% средстава од укупне суме средстава буџета Републике Србије предвиђених за финансирање програма надлежних националних спортских савеза.

Члан 13.

Неоправдани трошкови су нарочито: дугови и покривање губитака или задужења; каматна задужења; ставке које се већ финансирају из неког другог програма; трошкови куповине земљишта и зграда и капитална улагања, осим када је то неопходно за реализацију програма; трошкови губитака због промена курса валута на финансијском тржишту; трошкови отплате рата по основу раније закључених уговора (лизинг, кредит и сл.); куповина алкохолних пића, безалкохолних газираних пића, брзе хране и дувана; паркинг у земљи; животно осигурање; казне; куповина поклона, осим код организације међународних спортских приредаба и у складу са правилима надлежног међународног спортског савеза; „разно”, „евентуално”, „остало” (сви трошкови морају бити детаљно описани у буџету програма).

Средства која организација или њени партнери улажу у активности на реализацији програма морају бити посебно наведена.

Оправдани трошкови морају бити базирани на реалним трошковима према врсти и подврсти трошкова (наведене јединице мере, број јединица и цена по јединици), а не на укупној суми, осим за трошкове путовања, дневница и индиректне трошкове.

Члан 14.

Носилац годишњег програма дужан је да промет буџетских средстава врши преко посебног текућег рачуна за реализацију годишњег програма наведеног у предлогу програма, који ће се користити искључиво за буџетска средства која добија од Министарства, у складу са прописима којима се уређује пренос средстава из буџета Републике Србије.

III. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА И ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ УЗ ПРЕДЛОГ ПОДНОСИ

Члан 15.

Предлози годишњих и посебних програма подносе се посебно за сваког носиоца програма и за сваку од области општег интереса из члана 112. став 1. Закона.

Предлог програма садржи детаљне податке о:

1) носиоцу програма;

2) области општег интереса у којој се остварује програм из члана 112. став 1. Закона;

3) учесницима у реализацији програма и својству у коме се ангажују;

4) циљевима и очекиваним резултатима, укључујући које ће проблеме програм решити и којим групама популације и на који начин ће програм користити;

5) врсти и садржини активности и времену и месту реализације програма, односно обављања активности;

6) како ће се вршити оцењивање успешности програма (вредновање резултата програма);

7) буџету (финансијском плану) програма, односно потребним новчаним средствима, исказаним према врстама трошкова и утврђеним обрачуном или у паушалном износу;

8) динамички план употребе средстава (временски период у коме су средства потреба и рокови у којима су потребна);

9) начину унутрашњег праћења и контроле реализације програма и евалуације резултата;

10) претходном и будућем финансирању носиоца програма и програма.

У предлог годишњег и посебног програма уносе се одговарајући подаци о личности из члана 5. став 10. Закона лица која учествује у реализацији програма.

Члан 16.

Предлози програма разматрају се ако су испуњени следећи формални критеријуми:

1) да је уз предлог програма достављено пропратно писмо у коме су наведене основне информације о носиоцу програма и предложеном програму (назив носиоца програма и назив програма, временско трајање, финансијски износ тражених средстава, област општег интереса из члана 112. став 1. Закона) и које је потписало лице овлашћено за заступање предлагача, односно носиоца програма;

2) да је предлог програма поднет на утврђеном обрасцу (апликационом формулару), читко попуњеном (откуцаном или одштампаном), језиком и писмом у службеној употреби;

3) да је потпун, јасан, прецизан и садржи веродостојне податке;

4) да је поднет у прописаном року.

Обрасци предлога програма, односно апликационог формулара, и то: Образац 1 – Предлог годишњих програма надлежних националних спортских савеза које подноси Олимпијски комитет Србије, Параолимпијски комитет Србије и Спортски савез Србије; Образац 2 – Предлог програма остваривања општег интереса у области спорта кроз организацију међународних спортских такмичења; Образац 3 – Предлог програма остваривања општег интереса у области спорта кроз изградњу, опремање и одржавање спортских објеката; Образац 4 – Предлог програма надлежних националних гранских спортских савеза којима се остварује општи интереса у области спорта кроз организовање кампова за перспективне спортисте; Образац 5 – Предлог посебних програма којима се остварује општи интереса у области спорта одшампани су уз овај правилник и чине његов саставни део.

Члан 17.

Уз предлог програма, поднет на прописаном обрасцу, подноси се документација утврђена овим правилником и друга документација којом се доказује испуњеност Законом и овим правилником прописаних ближих критеријума за остваривање општег интереса у области спорта и писана изјава лица овлашћеног за заступање предлагача, односно носиоца програма да не постоје препреке из члана 5. овог правилника.

Образац предлога програма и документација која се доставља уз предлог програма морају бити у потпуности попуњени и достављени у три примерка, с тим да образац предлога програма мора да буде достављен и у електронској форми (CD, флеш), а подаци из предлога програма буду унети у електронску базу еСекторзаСпорт, преко посебне електронске апликације доступне на адреси: https://rp.mos.gov.rs/mos на интернет сајту Министарства.

Сва обавезна и пратећа документација, као и компакт диск или флеш меморија (CD/(флеш), морају бити достављени Министарству у једној запечаћеној коверти/пакету, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту, препорученом поштом, куриром, или лично, на адресу Министарства.

Предлог програма који је послат у више коверата, тј. пакета, неће бити узет у обзир.

Предња страна коверте за предлогом програма мора садржати најмање следеће податке: 1) назив годишњег/посебног програма којим се остварује општи интерес у области спорта; 2) назив подносиоца предлога; 3) адреса подносиоца предлога; 4) назив програма; 5) напомену да се не отвара пре истека рока из јавног позива (код посебних програма).

Уколико примљени предлог програма није поднет на начин предвиђен у ст. 1–5. овог члана, овлашћено лице Министарства указаће без одлагања на тај пропуст подносиоцу програма и позвати га да недостатке отклони у року од седам дана.

Образац за пријављивање предлога програма доступан је у Министарству и на интернет сајту Министарства на адреси: www.mos.gov.rs.

*Службени гласник РС, број 77/2022

Члан 18.

Када предлог програма подноси Олимпијски комитет Србије, Параолимпијски комитет Србије и Спортски савез Србије, обједињено за свој програм и програме надлежних националних спортских савеза, предлог програма треба да буде поднет засебно за сваког носиоца програма (посебан образац за сваког носиоца програма и за сваку од области општег интереса из члана 112. став 1. Закона), уз подношење збирног прегледа свих предлога према носиоцима програма.

Члан 19.

Предлози годишњих програма достављају се према динамици утврђеној Програмским календаром из члана 117. став 1. Закона.

Предлози посебних програма достављају се у року утврђеном јавним позивом.

Сагласно Закону, Министарство може изузетно одобрити одређени програм којим се реализује општи интерес у области спорта из члана 112. став 1. Закона и на основу поднетог предлога програма у току године, без јавног позива, у случају када је у питању програм од посебног значаја за остваривање општег интереса у спорту, а подносе га носиоци програма из члана 116. Закона и када је у питању програм који није из објективних разлога могао бити поднет у складу са Програмским календаром, а предмет и садржај програма је такав да може бити успешно реализован само од стране одређеног носиоца програма.

Члан 20.

Предлог програма може се изузетно односити и на активности које се реализују у дужем временском периоду, до четири године, под условом да је то нужно с обзиром на природу и циљеве активности, да су предлогом програма за сваку годину предвиђена потребна средства и да су мерљиви годишњи резултати реализације програма.

Наставак реализације програма из става 1. овог члана одобрава се сваке године.

Реализација, односно наставак програма из ст. 1. и 2. овог члана може се одобрити само ако је поднет годишњи извештај за претходну буџетску годину у складу с уговором о реализовању програма и ако су остварени очекивани резултати.

IV. НАЧИН ОДОБРАВАЊА ПРОГРАМА И ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА

Члан 21.

Годишњи програм извршава се према динамици утврђеној чланом 117. Закона.

Јавни позиви и јавна обавештења у смислу овог правилника објављују се на интернет сајту Министарства.

У јавном позиву за достављање посебних програма наводе се битни услови и критеријуми које треба да испуне предложени програми, а посебно: предмет јавног позива; висина средстава која су на располагању за предмет јавног позива; крајњи рок до кога морају бити употребљена добијена средства; рок до кога морају бити поднети предлози програма; датум обавештавања носиоца програма о одобреним програмима; место, време и лице код кога се може добити документација у вези јавног позива.

Број посебних програма који могу бити поднети по јавном позиву и који могу бити одобрени може бити у јавном позиву одређен на следећи начин: 1) дозвољава се подношење само једног предлога програма од стране једног носиоца програма; 2) дозвољава се достава више предлога програма истог носиоца програма, али се одобрава само један; 3) дозвољава се достављање више предлога програма истог носиоца програма и више може бити одобрено, али се ово условљава тиме да иста лица не могу бити ангажована на тим програмима (различити програмски тимови); 4) дозвољава се да организација може бити партнер у већем броју програма, под условом да има капацитет да учествује у тим програмима.

Министарство може да утврди у јавном позиву за достављање предлога посебних програма пројектне, односно програмске задатке за подношење програма.

Пројектни, односно програмски задатак се дефинише у складу са принципима управљања пројектним циклусом и обезбеђује јасан опис: образложења за предузимање одређеног задатка (уводни део); задатка (циљеве и резултате) и питања која треба проучити, односно решити; очекиване методологије и плана рада (активности), укључујући време када ће се оне десити и њихово трајање; очекиваних захтева у погледу ресурса, посебно у погледу особља; захтева у вези са извештавањем; критеријума одабира програма; потребне документације као прилога.

Одлуком Министарства могу бити одређени и максимално дозвољени износи по програму за поједине области општег интереса у области спорта. Уколико је таква одлука донета, максимално дозвољени износ се наводи у јавном позиву и јавном обавештењу.

Одлука Министарства из става 7. овог члана објављује се на сајту Министарства пре почетка предлагања програма.

Олимпијски комитет Србије, Параолимпијски комитет Србије и Спортски савез Србије утврђују рок до кога им надлежни национални спортски савези и територијални спортски савези, њихови чланови, достављају своје предлоге годишњих и посебних програма чији су они, у складу са Законом, овлашћени предлагачи Министарству и о томе их писано обавештавају. Уколико надлежни национални или територијални спортски савез не достави свој предлог у утврђеном року, оставиће им се у оправданим случајевима накнадни рок до 10 дана за достављање предлога, а ако ни тада предлог не буде достављен, сматраће се да је тај савез одустао од предлагања својих програма у текућој години.

Олимпијски комитет Србије, Параолимпијски комитет Србије и Спортски савез Србије могу да од предлагача програма из става 9. овог члана, за предлоге програма код којих постоји потреба за додатним информацијама или појашњењима или кориговањима, пре достављања предлога Министарству, тражи додатно објашњење или кориговање програма од подносиоца програма.

Члан 22.

За оцену годишњих и посебних програма министар надлежан за спорт (у даљем тексту: Министар), у складу са Законом, образује стручну комисију у којој, поред представника Министарства, учествују и представници Олимпијског комитета Србије, Параолимпијског комитета Србије, Спортског савеза Србије и Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије (у даљем тексту: Комисија).

Комисија има председника и шест чланова.

Комисија из става 1. овог члана састоји се од лица која имају искуство у управљању системом у области спорта и програмима у области спорта.

Министар може образовати и посебну стручну комисију за оцену програма из одређене области општег интереса из члана 112. став 1. Закона.

Комисија врши стручни преглед и даје оцену поднетих предлога, на основу Закона и овог правилника и доставља Министру предлог за одобравање програма.

Комисија може да, за предлоге програма код којих постоји потреба за додатним информацијама или појашњењима или кориговањима, пре достављања предлога Министру, тражи додатно објашњење или кориговање од подносиоца, односно носиоца програма.

Комисија може о одређеном питању да затражи и прибави писано стручно мишљење од стране истакнутих стручњака или одговарајућих организација, установа или институција.

Члан 23.

Предлог програма Комисија оцењује према следећим критеријумима:

1) испуњеност формалних (административних) услова које треба да испуни предлог програма;

2) испуњење услова који се тичу подносиоца, односно носиоца програма утврђених Законом и овим правилником;

3) усклађености циљева програма са општим интересом у области спорта, циљевима Националне стратегије развоја спорта у Републици Србији и циљевима програма развоја надлежног националног спортског савеза;

4) вредновање квалитета предлога програма.

Приоритет при давању предлога Комисије за одобравање средстава имају програми који су боље оцењени према критеријумима из става 1. тач. 3) и 4) овог члана, ако Законом или овим правилником није другчије одређено, и који обезбеђују да се уз најмањи утрошак средстава из буџета Републике Србије постигну намеравани резултати.

При давању предлога за одобравање програма којим се остварује општи интерес у области спорта Комисија мора водити рачуна да приоритет имају програми који су структурне и развојне природе, а између програма организовања, односно учешћа на спортским приредбама, приоритет имају програми који се односе на спортске приредбе вишег ранга, у складу са Законом.

Члан 24.

Процена квалитета годишњих и посебних програма, укључујући и финансијски план програма, спроводи се у складу са критеријумима утврђеним овим правилником.

Процена квалитета програма обухвата два типа критеријума за евалуацију: критеријуме за селекцију и критеријуме за доделу средстава.

Критеријуми за селекцију програма обухватају елементе којима се врши евалуација финансијских и оперативних способности подносиоца програма како би се обезбедило да има потребна средства за сопствени рад током целокупног периода реализације програма и да поседује професионалне способности, стручност и искуство потребне за успешну реализацију комплетног програма, укључујући и партнере у реализацији програма.

Критеријуми за селекцију годишњих програма обухватају и вредновање капацитета надлежног националног спортског савеза носиоца програма за дугорочно остваривање општег интереса у области спорта и реализовање предложеног програма.

Критеријуми за одобравање средстава обухватају оне елементе утврђене овим правилником који омогућавају да се квалитет поднетих програма процени на основу постављених програмских циљева и приоритета, а сама средства одобре по основу активности које максимирају опште ефекте реализације програма.

Члан 25.

Процена квалитета годишњих програма Олимпијског комитета Србије, Спортског сaвеза Србије, Параолимпијског комитета Србије и надлежних националних савеза за области спорта и посебних програма организација у области спорта врши се према критеријумима из Табеле вредновања квалитета посебних програма, која је дата на Обрасцу 6 који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део, према критеријумима који су подељени на секције и подсекције, с тим да свака подсекција има оцену (бодове) од 1 до 5, и то: 1 – веома лоше; 2 – лоше; 3 – одговарајуће; 4 – добро; 5 – веома добро.

Критеријуми вредновања (евалуације, оцене) квалитета посебног програма обухватају:

1) секција 1 – Финансијски и оперативни капацитет носиоца програма (подсекције: да ли носилац програма и партнери имају довољно искуства у вођењу сличних програма; да ли носилац програма и партнери имају довољно стручности и техничког знања за вођење предложеног програма – имајући у виду тип активности које су предвиђене програмом; да ли носилац програма и партнери имају довољне управљачке капацитете – укључујући ангажована лица, опрему и способност за управљање предложеним буџетом програма; да ли носиоци програма имају довољно стабилне и довољне изворе финансирање);

2) секција 2 – Значај програма (подсекције: конзистентност програма – у којој мери програм задовољава потребе и узима у обзир ограничења која постоје у области спорта у Републици Србији, колико су јасно дефинисани и стратешки одабрани они који су везани за програм, да ли су потребе циљне групе и крајњих корисника јасно дефинисане и добро одмерене, да ли програм поседује додатне квалитете);

3) секција 3 – Методологија (подсекције: да ли су планиране активности одговарајуће, практичне и доследне циљевима и очекиваним резултатима, колико је компактан целокупан план програма, да ли су учешће партнера и његово ангажовање у реализацији програма добро одмерени, да ли је учешће циљне групе и крајњих корисника и њихово ангажовање у реализацији програма добро одмерено, да ли је план реализације програма добро разрађен и изводљив, да ли предлог програма садржи индикаторе успешности програма који се могу објективно верификовати);

4) секција 4 – Одрживост програма (подсекције: да ли ће активности предвиђене програмом имати конкретан утицај на циљне групе, да ли ће програм имати вишеструки утицај, да ли су очекивани резултати програма одрживи);

5) секција 5 – Буџет и рационалност трошкова (подсекције: да ли је однос између процењених трошкова и очекиваних резултата задовољавајући, да ли је предложени трошак неопходан за имплементацију програма).

Ако је укупан збир у секцији 1 нижи од оцене „одговарајуће” (12 поена), предлог програма се искључује из евалуационог процеса.

Ако је укупан збир у секцији 2, нижи од оцене „добар” (15 поена), програм се искључује из евалуационог процеса.

Само предлози програма који буду имали више од 50 бодова биће узети у разматрање приликом доделе средстава.

Сматра се да Олимпијски комитет Србије, Спортски савез Србије и Параолимпијски комитет Србије испуњавају у потпуности критеријуме у вези финансијског и оперативног капацитета из става 2. тачка 1) овог члана.

Члан 26.

Процена квалитета годишњих програма надлежних националних гранских спортских савеза врши се према критеријумима из Табеле вредновања квалитета годишњих програма националних гранских спортских савеза, која је дата на Обрасцу 7 који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део, према критеријумима који су подељени на секције и подсекције, с тим да свака подсекција има оцену (бодове) од 1 до 5, и то: 1 – веома лоше; 2 – лоше; 3 – одговарајуће; 4 – добро; 5 – веома добро.

Критеријуми вредновања (евалуације, оцене) квалитета годишњег програма обухватају:

1) секција 1 – Оперативни капацитет носиоца програма (подсекције: који је ранг гране спорта; који је ранг надлежног националног гранског спортског савеза; на којим великим међународним спортским такмичењима учествује репрезентација и спортисти надлежног националног гранског спортског савеза у наредној години);

2) секција 2 – Значај програма (подсекције: у којој мери је програма усаглашен са Националном стратегијом развоја спорта и програмом развоја спорта надлежног националног гранског спортског савеза; у којој мери програм задовољава општи интерес у области спорта и узима у обзир ограничења која постоје у области спорта у Републици Србији; колико су јасно дефинисани и одабрани учесници и други субјекти који су везани за програм; да ли реализација програма омогућава постизање врхунских спортских резултата и повећање обухвата бављења грађана одређеном граном спорта; да ли програм поседује додатне квалитете – увођење структурних промена у грани спорта и функционисању носиоца програма, унапређење стручног рада, брига о младим и перспективним спортистима, омасовљавање женских спортских организација и давање равноправног значаја женама);

3) секција 3 – Методологија (подсекције: да ли су планиране активности одговарајуће, практичне и доследне циљевима и очекиваним резултатима, колико је компактан целокупан план програма, да ли су учешће партнера и његово ангажовање у реализацији програма добро одмерени, да ли је учешће циљне групе и крајњих корисника и њихово ангажовање у реализацији програма добро одмерено, да ли је план реализације програма добро разрађен и изводљив, да ли предлог програма садржи индикаторе успешности програма који се могу објективно верификовати);

4) секција 4 – Буџет и рационалност трошкова (подсекције: да ли је однос између финансијског плана програма, односно процењених трошкова и очекиваних резултата задовољавајући, да ли је предложени трошак неопходан за имплементацију програма).

Ако је укупан збир у секцији 2, нижи од оцене „добар” (15 поена), програм се искључује из евалуационог процеса.

Само предлози програма који буду имали више од 50 бодова биће узети у разматрање приликом доделе средстава.

Члан 27.

Поступак одобравања програма који су примљени у предвиђеном року врши се у три фазе.

У првој фази врши се административна (формална) провера и оцена испуњености услова и критеријума у погледу носиоца програма, форме предлога програма и адекватности предложеног програма, утврђених Законом, овим правилником и јавним позивом, као и прелиминарно вредновање квалитета програма према критеријумима утврђеним у табелама вредновања из чл. 25. и 26. овог правилника.

Прву фазу спроводи Министарство.

У другој фази врши се вредновање квалитета програма према критеријумима утврђеним у табелама вредновања из чл. 25. и 26. овог правилника, и утврђује предлог Министру за одобрење програма.

Предлог да се програм не прихвати доноси се већ у другој фази уколико је предлог програма искључен из евалуационог процеса у складу са чланом 25. ст. 3. и 4. и чланом 26. став 3. овог правилника.

Другу фазу спроводи Комисија.

О раду Комисије води се записник, који потписују председник и чланови Комисије. Комисија доставља предлог за одобравање програма Министру.

Ако је предложени програм прошао претходне две фазе, у трећој фази доноси се коначна одлука о одобравању програма и одређењу висине средстава за реализацију програма.

У трећој фази Министарство одлучује, на основу предлога Комисије.

Непотпуни предлози програма не враћају се подносиоцу предлога.

*Службени гласник РС, број 18/2020

Члан 28.

Вредновање квалитета програма врши се тако што Комисија врши оцењивање достављених програма према табелама вредновања, а укупан број бодова се утврђује на основу просечних оцена у оквиру појединих секција, ако овим правилником није другачије одређено.

Брисан је ранији став 2. (види члан 3. Правилника - 18/2020-48).

Вредновање програма врши се на Обрасцу 12 који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

*Службени гласник РС, број 18/2020

Члан 29.

На основу извршених вредновања квалитета програма, Комисија утврђује  предлог за одобрење програма, и то одвојено за надлежне националне гранске спортске савезе и надлежне националне спортске савезе за област спорта.

Брисани су ранији ставови 2-6. (види члан 4. Правилника - 18/2020-48).

*Службени гласник РС, број 18/2020

Члан 30.

Предлог да се програм не прихвати и не одобре средства Комисија даје у следећим случајевима, водећи рачуна о укупно расположивим буџетским средствима за финансирање програма којима се остварује општи интерес у области спорта:

1) програм није довољно релевантан са становишта остваривања циљева утврђених Националном стратегијом развоја спорта или програмом развоја надлежног националног спортског савеза;

2) други програми су приоритетнији, у складу са чланом 118. став 8. Закона;

3) финансијске и оперативне могућности подносиоца програма нису довољне;

4) програм је лошијег квалитета, односно добио је мањи број бодова током процене квалитета предлога програма у односу на одабране предлоге програма.

5) брисана је (види члан 5. Правилника - 18/2020-48).

Члан 31.

На предлог Комисије Министарство доноси до 15. јула текуће године прелиминарну одлуку о додели средстава за наредну буџетску годину за реализацију годишњих програма којима се остварује општи интерес у области спорта.

Министарство до 15. децембра текуће године ревидира прелиминарну одлуку о додели средстава одређеном годишњем програму усклађујући је са средствима утврђеним у буџету Републике Србије за наредну годину.

Министарство до 30. децембра текуће године доноси одлуку о одобравању годишњих програма, и обавештава носиоце програма о висини одобрених средстава по програмима.

Одобравање предложеног програма и средстава од стране Министарства заснива се на значају реализације програма за остваривање општег интереса у области спорта, конзистентности програма с циљевима Националне стратегије развоја спорта и програма развоја надлежних националних спортских савеза, квалитету програма, очекиваним резултатима реализације програма, одрживости програма и рационалности, рангу спортских грана и рангу надлежних националних гранских спортских савеза.

О одобрењу годишњих и посебних програма Министарство одлучује појединачним решењем.

Решења Министарства о одобрењу годишњег и посебног програма су коначна и против њих се може водити управни спор. Предмет управног спора не може бити, у складу са Законом, износ добијених средстава по основу годишњих и посебних програма.

Члан 32.

Са носиоцем одобреног програма, у складу са Законом, Министарство закључује уговор о реализовању програма.

Министарство закључује са носиоцем годишњег програма уговор за сваку од области општи интерес из члана 112. став 1. Закона за коју је одобрен годишњи програм.

Уговор о реализацији годишњег програма из члана 112. став 1. тачка 7) Закона којим се финансира из буџета организација међународног спортског такмичења од значаја за Републику Србију може се закључити тек након што носилац програма достави Министарству преведен уговор закључен са надлежним међународним спортским савезом или други акт надлежног међународног спортског савеза којим су регулисана права и обавезе носиоца програма у погледу организације међународног спортског такмичења.

Уколико је носилац одобреног годишњег програма реализовао годишњи програм и у претходној години услов за закључење уговора из става 2. овог члана је да је поднео извештаје у складу са чланом 34. став 8. овог правилника.

Ако се носилац одобреног програма не одазове позиву за закључење уговора у року од осам дана од дана пријема позива сматраће се да је одустао од предлога програма, у складу са Законом.

Ако су носиоцу програма за реализацију одобреног програма додељена мања средства од средстава наведених у финансијском плану програма, носилац програма је обавезан да пре закључења уговора о реализовању програма достави Министарству допуну, односно измену предложеног програма усаглашену са висином одобрених средстава (ревидирани предлог програма) на одговарајућем обрасцу утврђеном овим правилником, а у супротном ће се сматрати да је одустао од закључења уговора.

Изузетно, носилац годишњег програма може у току године да поднесе захтев за измену и/или допуну одобреног годишњег програма, укључујући и буџет (финансијски план) програма, уколико објективне околности то захтевају, са описом разлога услед којих захтева измену и/или допуну одобреног годишњег програма.

Под објективним околностима из става 7. овог члана нарочито се подразумевају: новонастале активности које нису могле да буду планиране при предлагању годишњег програма, уопште или на одговарајући начин, а које утичу на квалитет реализације циљева и ефеката годишњег програма, повећање броја учесника у реализацији годишњег програма који су неопходни за успешну реализацију циљева и ефеката одобреног годишњег програма, обезбеђење неопходних услова за реализацију годишњег програма (смештај, закуп, превоз, медицинска заштита, и др.), нужност додатног ангажовања партнерских организација на реализацији годишњег програма, време реализације годишњег програма и динамику реализације, обухват лица која су корисници ефеката годишњег програма, финансијски план програма (по изворима и врстама трошкова) и динамички план коришћења средстава, као и друге околности које су од значаја за успешно реализовања циљева и постизање планираних резултата одобреног годишњег програма.

Уз захтев из става 7. овог члана носилац годишњег програма обавезно подноси предлог ревидираног одобреног годишњег програма на одговарајућем прописаном обрасцу утврђеном овим правилником, за сваку од области општи интерес из члана 112. став 1. Закона за коју захтева измену и/или допуну одобреног годишњег програма.

О захтеву из става 7. овог члана спроводи се процедура и одлучује у складу са чл. 27–29. овог правилника уколико се истим захтева измена буџета програма која подразумева повећање одобрених средстава.

Уколико се захтев из става 7. овог члана одобри, Министарство са носиоцем годишњег програма закључује анекс уговора из става 2. овог члана.

Ако су носиоцу програма по захтеву из става 7. овог члана одобрена мања средства од средстава наведених у захтеву, носилац програма је обавезан да пре закључења анекса уговора из става 11. овог члана поступи у складу са ставом 5. овог члана, а у супротном ће се сматрати да је одустао од закључења анекса уговора.

*Службени гласник РС, број 18/2020

Члан 33.

Одобрени износ средстава за реализацију програма преноси се организацији која реализује програм у складу са уговором и одобреним квотама буџета Републике Србије.

V. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА

Члан 34.

Носиоци одобрених програма обавезни су да Министарству, на његов захтев, као и у року који је предвиђен овим правилником и уговором о реализовању програма, а најмање једном годишње, доставе извештај са потребном документацијом о остваривању програма или делова програма и коришћењу средстава буџета Републике Србије.

Периодични извештај се подноси у року од 15 дана по истеку сваког квартала у току реализације програма, на Обрасцу 11, који је одшампан уз овај правилник и чини његов саставни део, ако овим правилником није другчије одређено.

Министарство може затражити да се уз периодични извештај достави и целокупна документација везана за извршена плаћања (изводи, рачуни и др.).

Наредна авансна уплата буџетских средстава се неће уплаћивати оним носиоцима програма који не доставе периодични извештај.

Извештај о реализацији годишњег програма садржи извештај по свакој програмској целини и по свакој области општег интереса у области спорта из члана 112. став 1. Закона у којој се програм реализује.

Носилац одобреног програма у завршном извештају о реализацији програма врше и процену постигнутих резултата са становишта постављених циљева (самоевалуација).

Министарство може обуставити даље финансирање програма, односно једнострано раскинути уговор о реализовању програма ако носилац одобреног програма не достави извештај у року предвиђеном уговором.

Носилац програма је у обавези да у року од 15 дана од завршетка реализације програма достави Министарству завршни (коначни) извештај о реализацији програма, са фотокопијама комплетне документације о утрошку средстава, означене на начин који је доводи у вези са одређеном врстом трошкова из финансијског плана програма, оверене сопственим печатом, и са извештајем ревизора (ревизија испуњења уговорних обавеза).

Извештај из става 8. овог члана подноси се на Обрасцу 8, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Извештај о реализацији програма организовања кампова перспективних спортиста подноси се на Обрасцу 9, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Извештај о реализацији програма изградње/опремања/одржавања спортских објеката подноси се на Обрасцу 10, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Министарство разматра само оне извештаје о реализацији програма који су поднети на прописаном обрасцу.

У извештај из става 1. овог члана уносе се одговарајући подаци о личности из члана 5. став 10. Закона лица која су учествовала у реализацији програма.

Документација која се подноси уз периодични или завршни извештај мора да упућује на ставку (део) извештаја на који се односи, односно документација која се односи на утрошак средстава мора да упућује на конкретни трошак из финансијског плана програма.

Документација која се подноси уз периодични или завршни извештај а односи се на утрошак средстава подноси се у целости, нумерички се означава и у прилогу се ређа узлазним редоследом.

Члан 35.

Подношењем извештаја из члана 34. став 8. овог правилника сматра се да је носилац годишњег програма којим се реализује општи интерес у области спорта из члана 112. став 1. тач. 1), 2), 6), 7) и 8) Закона оправдао средства која су му одобрена за реализацију годишњег програма и планиране резултате програма.

Претпоставка из става 1. овог члана не искључује поступак контроле реализације програма у складу са чл. 38–43. овог правилника.

За закључивање уговора и пренос средстава за реализацију новог годишњег програма надлежног националног спортског савеза којим се реализује општи интерес у области спорта из члана 112. став 1. тач. 1), 2), 6), 7) и 8) Закона услови су да:

1) не постоје препреке прописане чланом 118. став 5. и чланом 133. став 5. Закона за добијање буџетских средстава;

2) је носилац програма извршио повраћај добијених буџетских средства у случајевима из члана 133. ст. 1–3. Закона;

3) су поднети извештаји из члана 34. став 8. овог правилника у односу на годишњи програм који је реализован у претходној години;

4) је испуњен услов утврђен ставом 4. овог члана.

Носилац програма обавезан је да по подношењу извештаја из члана 34. став 8. овог правилника изврши повраћај неутрошених средстава добијених за годишњи програм који је реализован у претходној години.

Изузетно, носилац одобреног програма може поднети захтев да се неутрошена средства на годишњем нивоу користе за авансне уплате програмских активности за наредну годину за исте намене уколико објективне потребе и околности то захтевају.

Под објективним околностима из става 5. овог члана нарочито се подразумевају: временска немогућност окончања обавезних законских поступака до краја текуће године (јавних набавки и сл.), доказива немогућност регулисања новчаних обавеза у текућој години за активности које су реализоване, доказива потреба регулисања обавеза за активности које су у првом кварталу наредне године и др.

На захтев из става 5. овог члана Министарство може дати сагласност под условом да се, по истом основу, не захтевају додатна средства за програм у текућој години, водећи рачуна да су авансне уплате нужне за несметану реализацију програма, као и да не угрожавају основни циљ програма и нарушавају наменско коришћење средстава.

*Службени гласник РС, број 18/2020

Члан 36.

Олимпијски комитет Србије, Параолимпијски комитет Србије и Спортски савез Србије као предлагачи програма из члана 116. став 1. Закона дужни су да, у складу са Законом и својим статутом, прате реализацију одобрених програма и да на крају реализације програма поднесу извештај Министарству о остваривању циљева и ефеката програма, а ако се уоче озбиљни проблеми и недостаци у реализацији програма и пре тога.

Надлежни национални спортски савези носиоци програма обавезни су да Олимпијском комитету Србије, Параолимпијском комитету Србије и Спортском савезу Србије, као предлагачима програма, пруже све потребне информације и омогуће увид у сва документа и све активности везане за реализацију програма, као и да им достављају у исто време када и Министарству, примерак извештаја о реализацији програма.

*Службени гласник РС, број 18/2020

Члан 37.

Носиоци одобреног програма у року од 15 дана од дана усвајања завршног извештаја о реализацији програма чине доступним јавности извештај о свом раду и о обиму и начину стицања и коришћења средстава и тај извештај достављају Министарству.

Извештај из става 1. овог члана објављује се и на интернет сајту носиоца програма и мора бити доступан јавности током целе године.

На свим документима и медијским промоцијама везаним за реализовање програма којима се остварује општи интерес у области спорта мора бити истакнуто да се програм финансира средствима из буџета Републике Србије.

VI. КОНТРОЛА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОДОБРЕНИХ ПРОГРАМА

Члан 38.

Министарство врши по завршетку програма и подношењу извештаја из члана 34. став 8. овог правилника, а најкасније до краја текуће године за претходну годину, анализу реализације програма и постизања планираних ефеката, с циљем да утврди: да ли су оправдана средства реализована у складу са наменом и циљевима програма и условима прописаним законом и овим правилником; да ли је програм спроведен ефикасно и ефективно у односу на постављене индикаторе; да ли су постављени циљеви били релевантни; да ли су постигнути очекивани резултати; да ли је остварен очекивани утицај; да ли су остварени утицаји у складу са утрошком средстава; да ли је обезбеђена одрживост.

Министарство може и након завршетка анализе реализације програма и постизања планираних ефеката из става 1. овог члана предузети додатну контролу реализације одобреног и реализованог програма, укључујући и ангажовање одговарајућих стручњака и организација за спољну евалуацију финансијског пословања носилаца програма.

Носилац програма води све потребне евиденције које омогућавају Министарству спровођење контроле реализовања програма и утрошка средстава.

Носилац одобреног програма дужан је да чува евиденцију, односно документацију која се односи на реализовање тог програма десет година од дана када је тај програм завршен, ако законом није друкчије одређено.

Носилац програма је у обавези да овлашћеним лицима Министарства омогући увид у целокупну документацију и сва места везана за реализацију уговореног програма, и у поступку контроле пружи им сва потребна обавештења.

Носилац програма је у обавези да омогући Министарству увид у податке које воде трећа лица, а у вези су са коришћењем одобрених средстава и реализацијом програма.

*Службени гласник РС, број 18/2020

Члан 39.

Носилац одобреног програма коме су пренета средства дужан је да наменски користи средства добијена из буџета Републике Србије.

Средства добијена из буџета Републике Србије за реализовање програма којима се остварује општи интерес у области спорта морају се вратити, у целости или делимично, даваоцу средстава, заједно са затезном каматом од момента пријема, у случајевима утврђеним у члану 133. ст. 1–3. Закона.

Носилац одобреног програма обавезан је да набавку добара, услуга или радова у оквиру одобрених средстава врши у складу са законом којим се уређују јавне набавке.

Реализовани трошкови су прихватљиви ако већ нису финансирани из других јавних прихода, да су директно повезани са одобреним програмом, да су настали у периоду реализације програма, да су регистровани кроз одговарајућу књиговодствену документацију, да се могу поткрепити са оригиналном документацијом са јасно наведеним датумом и износом и да се слажу са максималним вредностима одобрених трошкова у буџету програма.

Члан 40.

Измене финансијског плана расподеле одобрених средстава за реализацију програма, који су наведени у спецификацији расхода за реализацију програма могу се извршити без сагласности Министарства ако се:

1) не угрожава основни циљ програма;

2) средства компензују у оквиру одређене врсте трошка, као и између различитих врста трошкова, обраћајући пажњу на то да варијација не сме да прелази 10% од првобитно одобрене суме новца у оквиру сваке врсте трошка.

У случајевима из става 1. овог члана, носилац програма може да током реализације програма изврши измену финансијског плана програма и да о томе обавести Министарство, приликом подношења периодичног извештаја о реализацији програма.

Измене финансијског плана расподеле одобрених средстава за реализацију програма ван случајева из става 1. овог члана носилац годишњег програма може да изврши само уколико пре реализације промене поднесе Министарству ревидирани финансијски план програма и добије претходну сагласност Министарства.

*Службени гласник РС, број 18/2020

Члан 41.

Финансирање реализације програма може се обуставити ако носилац програма:

1) на захтев Министарства, као и у роковима утврђеним уговором о реализовању програма, није доставио извештај са потребном комплетном документацијом о остваривању програма или делова програма и коришћењу средстава буџета Републике Србије;

2) употребљава средства ненаменски, у потпуности или делимично;

3) не поштује динамику реализовања програма или се не придржава прописаних или уговорених мера које су утврђене у циљу обезбеђења реализације програма;

4) престане да испуњава услове који су на основу Закона и овог правилника потребни за одобрење програма;

5) спречи или онемогући спровођење прописаних, односно уговорених контролних мера;

6) не достави Олимпијском комитету Србије, Параолимпијском комитету Србије и Спортском савезу Србије потребне информације, односно не могући увид у документа и активности везане за реализацију програма, у складу са чланом 130. став 9. Закона;

7) у другим случајевима очигледно не може да реализује програм у битном делу како је планирано.

Носилац неће одговарати за кашњења или неизвршавање обавеза предвиђених уговором о реализацији програма када до неизвршења дође услед више силе (елементарних непогода и сл.), налога државних органа, и других околности које су изван реалне контроле и нису последица грешке или немара носиоца програма.

Члан 42.

Министарство ставља на увид јавности, у складу са законом: извештај о поднетим предлозима програма са траженим износом средстава, извештај о одобреним програмима са износом одобрених средстава, годишњи извештај о реализовању свих одобрених програма за остваривање општег интереса у спорту.

Члан 43.

У складу са Законом, Министарство врши, по завршетку одобреног програма, анализу реализације програма и постизања планираних ефеката и, у случају да оцени да планирани ефекти нису постигнути у битном делу пропустом носиоца програма, носилац програма је у обавези да одржи скупштину у року од 60 дана ради утврђења одговорности лица која су реализовала програм и лица која су учествовала у доношењу одлука које су довеле до непостизања планираних ефеката програма.

Носилац програма обавештава Министарство о датуму одржавања скупштине и одлукама које су донете у погледу утврђивања одговорности у складу са ставом 1. овог члана.

VII. КРИТЕРИЈУМИ ОДОБРАВАЊА И КОНТРОЛЕ
ПРОГРАМА ИЗГРАДЊЕ, ОДРЖАВАЊА И ОПРЕМАЊА СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА

Члан 44.

У поступку одобравања програма, односно пројеката изградње, опремања и одржавања спортских објеката, поред критеријума утврђених у члану 8. овог правилника, цени се испуњеност следећих критеријума:

1) да за планиране активности постоји потребна документација у складу са законом којим се уређује планирање и изградња објеката;

2) да је обезбеђена локација за изградњу спортског објекта;

3) да спортски објекат испуњава услове прописане актом којим су уређени услови за обављање спортских делатности, у складу са Законом;

4) да је у питању спортски објекат који је од значаја за развој спорта на ширем подручју Републике Србије, нарочито с обзиром на регионалну покривеност, мултифункционалност, могућност организовања великих спортских такмичења, обим коришћења и број корисника, као и развијеност јединице локалне самоуправе на чијој територији се налази;

5) да је спортски објекат категорисан у складу са Националном категоризацијом спортских објеката;

6) да је спортски објекат уписан у матичну евиденцију спортских објеката, у складу са Законом;

7) да је у питању капитално одржавање спортског објекта (реконструкција, доградња, адаптацију и санација);

8) да су радови на изградњи и капиталном одржавању спортских објеката предвиђени одговарајућом планском документацијом;

9) да је премер и предрачун радова на изградњи, односно одржавању спортског објекта урађен и оверен од стране стручног лица;

10) да је земљиште на којем се планира изградња новог спортског објекта у јавној својини;

11) да је спортски објекат у јавној својини (у целини или делимично);

12) да носилац програма из сопствених средстава сноси трошкове припремних радова, израде техничке документације, ангажовања стручног надзора, техничког пријема, укњижбе;

13) да се изградња и одржавање и опремање спортског објекта у оквирима јавно – приватног партнерства врши под условима и на начин утврђен законом којим је уређено јавно – приватно партнерство;

14) да се уговором регулишу сва својинска и имовинска питања у вези изградње и одржавања спортског објекта, у складу са законом којим је уређена јавна својина и другим законима.

Члан 45.

Власник, односно корисник земљишта или спортског објекта подноси предлог пројекта изградње, опремања и одржавања спортског објекта уз сагласност власника земљишта, односно спортског објекта.

Предлог пројекта изградње и капиталног одржавања спортског објекта могу заједнички да поднесу више овлашћених подносилаца, у случају сусвојине на земљишту или објекту.

Опремање спортског објекта подразумева опрему која се уграђује у спортски објекат и са њим чини функционалну техничко-технолошку целину.

Одржавање спортског објекта, подразумева капитално одржавање у смислу извођења радова на реконструкцији, доградњи, адаптацији и санацији спортских објеката.

Предлог годишњег пројекта (програма) изградње, опремања и одржавања спортског објекта чине појединачни пројекти, који се, у складу са садржајем, групишу у посебне програме:

1) изградња спортских и рекреативних објеката;

2) капитално одржавање спортских и рекреативних објеката;

3) изградња спортских објеката за потребе образовања;

4) капитално одржавање спортских објеката за потребе образовања;

5) изградња и прилагођавање спортских објеката за лица са посебним потребама и инвалидитетом.

Члан 46.

Уз пројекат изградње и одржавања спортског објекта мора бити приложена документација којом се доказује испуњеност прописаних услова и критеријума према закону којим се уређује област планирања и изградње, као и документација о спровођењу програма (предрачун радова; власнички лист за земљиште и објекат; уговор о заједничком улагању; локацијска дозвола, грађевинска дозвола или решење којим се одобрава извођење радова на адаптацији или санацији спортског објекта; главни пројекат према закону којим се уређује област планирања и изградње; окончана или последња привремена ситуацију за извршене радове и извештај надзорног органа – код фазне изградње; други докази).

Члан 47.

Годишњи пројекат изградње и инвестиционог одржавања спортских објеката извршава се према динамици утврђеној програмским календаром у складу са Законом.

Члан 48.

Носилац пројекта образује, након обавештења о одобрењу програма, тим за спровођење програма и одређује руководиоца и његове чланове.

Носилац пројекта, по извршеном техничком прегледу и извршеној записничкој примопредаји и коначном обрачуну изведених радова, дужан је да обезбеди употребну дозволу.

VIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 49.

Поступак одобрења програма којим се остварује општи интерес у области спорта који је започет, а није окончан до дана ступања на снагу овог правилника, окончаће се по одредбама правилника који је био на снази до дана ступања на снагу овог правилника.

Обавеза коришћења Матрице логичког оквира и SWOT анализе из члана 9. став 3. овог правилника примењује се код годишњих програма који се подносе у 2017. години.

Олимпијски комитет Србије, Параолимпијски комитет Србије и Спортски савез Србије подносе извештај Министарству о остваривању циљева и ефеката годишњих програма чији су предлагачи почев од годишњих програма за 2017. годину.

Члан 50.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта („Службени гласник РС”, брoj 49/12).

Члан 51.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-24/2016-03

У Београду, 4. јула 2016. године

Министар,

Вања Удовичић, с.р.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У „ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ” ПРАВИЛНИКА

Правилник о допуни Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта: „Службени гласник РС”, број 77/2022-58

Члан 2.

Носилац програма податке из предлогa годишњих програма за 2023. годину, који су поднети до ступања на снагу овог правилника унеће у електронску базу еСекторзаСпорт, преко посебне електронске апликације из члана 1. овог правилника, у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог правилника.

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Прилози

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Правилником о изменама Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта ("Службени гласник РС", број 15/2023) замењени су обрасци1-13 (види члан 1. Правилника - 15/2023-51).

Образац 1 – Предлог годишњих програма надлежних националних спортских савеза које подноси Олимпијски комитет Србије, Параолимпијски комитет Србије и Спортски савез Србије

Образац 2 – Предлог програма остваривања општег интереса у области спорта кроз организацију међународних спортских такмичења

Образац 3 – Предлог програма остваривања општег интереса у области спорта кроз изградњу, опремање и одржавање спортских објеката

Образац 4 – Предлог програма надлежних националних гранских спортских савеза којима се остварује општи интереса у области спорта кроз организовање кампова за перспективне спортисте

Образац 5 – Предлог посебних програма којима се остварује општи интереса у области спорта

Образац 6 - Табела вредновања квалитета годишњег програма надлежног националног спортског савеза за област спорта и посебних програма којим се остварује општи интерес у области спорта

Образац 7 - Табела вредновања квалитета годишњег програма надлежног националног гранског спортског савеза којим се остварује општи интерес у области спорта

Образац 8 - Завршни извештај о реализацији програма

Образац 9 - Завршни извештај о реализацији програма кампа перспективних спортиста

Образац 10 - Завршни извештај о реализацији програма изградње - опремања - одржавања спортског објекта

Образац 11 - Периодични извештај о реализацији програма

Образац 12 - Вредновање (оцена) предложеног програма

Образац 13 - Изјава о партнерству