Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу чл. 9. и 11. Закона о стандардизацији ("Службени лист СРЈ", бр. 30/96, 59/98, 70/2001 и 8/2003) и члана 2. став 3. Уредбе о начину израде и доношења техничких прописа и вођења регистра тих прописа ("Службени лист СРЈ", бр. 4/97),

министар за унутрашње економске односе доноси

ПРАВИЛНИК

о квалитету и другим захтевима за фине пекарске производе, жита за доручак и снек производе

"Службени лист СЦГ" број 12 од 25. марта 2005, "Службени гласник РС" бр. 43 од 17. маја 2013 – др. правилник, 68 од 11. августа 2016 - др. правилник, 16 од 1. марта 2024 - др. правилник

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником прописују се квалитет и други захтеви за фине пекарске производе, жита за доручак и снек производе (у даљем тексту: производи), који морају бити испуњени у производњи и промету.

Члан 2.

За производе за које овим правилником нису прописани квалитет и други захтеви, произвођач је дужан да пре почетка производње донесе произвођачку спецификацију.

Произвођачка спецификација мора да садржи кратак опис технолошког поступка производње производа, основне захтеве квалитета, извештај о извршеном испитивању захтева квалитета (здравствена исправност, сензорне, физичке и хемијске карактеристике), као и податке из декларације у складу са Правилником о декларисању и означавању упакованих намирница.

О донесеним произвођачким спецификацијама произвођач води евиденцију, која мора да садржи следеће податке:

1) евиденцијски број спецификације;

2) датум доношења произвођачке спецификације;

3) датум почетка производње према произвођачкој спецификацији;

4) датум извршеног испитивања захтева квалитета утврђених у произвођачкој спецификацији.

Члан 3.

Производи који се стављају у промет у оригиналном паковању морају на омоту, паковању, суду или налепници имати декларацију која је у складу са Правилником о декларисању и означавању упакованих намирница.

Члан 4.

Производима се могу додавати адитиви у складу са Правилником о квалитету и условима употребе адитива у намирницама и о другим захтевима за адитиве и њихове мешавине, као и ароме у складу са Правилником о квалитету и другим захтевима за ароме.

Члан 5.

Шећери који се према одредбама овог правилника употребљавају у производњи производа су: сахароза, декстроза (безводна и монохидратна), инвертни шећер, глукозни сирупи, фруктоза и лактоза (у даљем тексту: шећери).

Код свих производа из овог правилника шећери се могу у потпуности или делимично заменити заслађивачима у складу са Правилником о квалитету и условима употребе адитива у намирницама и о другим захтевима за адитиве и њихове мешавине.

Члан 6.

Дозвољена одступања нето количине појединачно упакованих производа дата су у табелама од 1 до 5:

Табела 1

КЕКС, ЧАЈНО ПЕЦИВО, КРЕКЕРИ, СЛАНО ПЕЦИВО

Редни број  

Декларисана нето количина  

Дозвољено одступање од декларисане нето количине  

1

до 100 g  

 ±10% 

2

преко 100 до 250 g  

± 6% 

3

преко 250 g  

± 3%

Табела 2

ВАФЛИ

Редни број  

Декларисана нето количина  

Дозвољено одступање од декларисане нето количине  

1

до 100 g  

 ±12% 

2

преко 100 до 250 g  

± 8% 

3

преко 250 g  

± 5%

Табела 3

БИСКВИТИ

Редни број  

Декларисана нето количина  

Дозвољено одступање од декларисане нето количине  

1

до 100 g  

 ±15% 

2

преко 100 до 300 g  

± 10% 

3

преко 300 g  

± 7%

Табела 4

ПОСЛАСТИЧАРСКИ ПРОИЗВОДИ, МЕДЕЊАЦИ И ТРАЈНИ СЛАТКИ КОЛАЧ

Редни број  

Декларисана нето количина  

Дозвољено одступање од декларисане нето количине  

1

до 100 g  

 ±10% 

2

преко 100 до 300 g  

± 7% 

3

преко 300 g  

± 5%

Табела 5

ЖИТА ЗА ДОРУЧАК И СНЕК ПРОИЗВОДИ

Редни број  

Декларисана нето количина  

Дозвољено одступање од декларисане нето количине  

  1

до 100 g  

 ±10% 

  2

преко 100 до 250 g  

± 7% 

  3

преко 250 до 500 g

± 5%

  4

преко 500 до 1000 g

± 3%

  5

преко 1000 до 5000 g

± 1,5%

Средња вредност стварног одступања од декларисане нето количине за узорак од 10 насумице изузетних појединачних паковања мора бити мања или једнака 40% од дозвољеног одступања за дате декларисане нето количине наведене у табелама од 1 до 5 става 1. овог члана.

Члан 7.

Производи који се стављају у промет морају имати изглед, укус и мирис својствен за одређену групу производа.

Производи који се стављају у промет морају бити упаковани у одговарајући материјал предвиђен за паковање прехрамбених производа.

Производи чији је квалитет прописан овим правилником, могу се стављати у промет на мало у ринфузи у специјализованим продавницама, под условом да се на продајном месту на посуди или амбалажи из које се производ нуди потрошачу истакне одговарајућа декларација производа.

Члан 8.

Производи се морају чувати на сувом и хладном месту, не смеју бити изложени сунчевој светлости, влази и великој промени температуре и не смеју стајати близу производа чији мирис могу да апсорбују.

II. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ

1. Фини пекарски производи

Члан 9.

Фини пекарски производи, у смислу овог правилника, су кекс и сродни производи и посластичарски производи.

Члан 10.

Кекс и сродни производи, у смислу овог правилника, су производи од брашна жита и других млинских производа, шећера, масти и уља (у даљем тексту: масноћа), намирница са садржајем беланчевина и других намирница, карактеристичне структуре, термички обрађени, са роком трајања од најмање тридесет дана.

Према саставу и начину обраде кекс и сродни производи стављају се у промет као:

1) кекс;

2) крекер;

3) чајно пециво;

4) медењак;

5) трајни слатки колач;

6) бисквит;

7) вафел;

8) слана пецива.

Члан 11.

Кекс је производ од брашна жита и других млинских производа, масноћа, шећера и других намирница, хомогенизованих у тесто, обликован и печен. Кекс може бити слатког или сланог укуса.

Кекс садржи најмање 5% масноћа рачунато на готов производ, а кекс са маслацем садржи најмање 3% млечне масти рачунато на готов производ.

Слани кекс садржи највише 4% соли рачунато на готов производ.

Кекс се може стављати у промет и као:

1) пуњен;

2) преливен;

3) делимично преливен;

4) украшен;

5) млевен.

Члан 12.

Крекер је производ слојевите, прхке структуре, произведен од брашна жита и других млинских производа, масноћа и других намирница, са или без додатка квасца и ензима.

Крекер садржи најмање 10% масноћа рачунато на готов производ. Слани крекер садржи највише 4% соли рачунато на готов производ.

Члан 13.

Чајно пециво је производ од теста израђеног од брашна жита и других млинских производа, масноћа, шећера и других намирница.

Чајно пециво садржи најмање 10% масноћа рачунато на готов производ.

Чајно пециво може бити слатког или сланог укуса.

Слано чајно пециво садржи највише 4% соли рачунато на готов производ.

Чајно пециво се може стављати у промет и као:

1) пуњено;

2) преливено;

3) делимично преливено;

4) украшено.

Члан 14.

Медењак је производ добијен од меденог теста израђеног од брашна жита и других млинских производа, меда, шећера и других намирница.

Медено тесто садржи најмање 40% укупног шећера, а од тога најмање 15% природног меда.

Медењак се може стављати у промет и као:

1) пуњен;

2) преливен;

3) делимично преливен;

4) украшен.

Члан 15.

Трајни слатки колач је колач сличан медењаку, произведен од теста израђеног од брашна жита и других млинских производа, инвертног шећера, шећера и других намирница.

Трајни слатки колач се може стављати у промет и као:

1) пуњен;

2) преливен;

3) делимично преливен;

4) украшен.

Члан 16.

Бисквит се ставља у промет као бисквит и масни бисквит.

Члан 17.

Бисквит је производ добијен од бисквитног теста израђеног од брашна жита и других млинских производа, шећера, јаја и других намирница, осим масноћа.

Бисквитно тесто може да садржи масноће у оним количинама које су садржане у сировинама од којих је произведено.

Бисквит се може стављати у промет и као:

1) пуњен;

2) преливен;

3) делимично преливен;

4) украшен.

Члан 18.

Масни бисквит је производ добијен од брашна жита и других млинских производа, шећера, јаја, масноћа и других намирница. Масни бисквит се може стављати у промет и као:

1) пуњен;

2) преливен;

3) делимично преливен;

4) украшен.

Члан 19.

Вафел се ставља у промет као вафел лист и вафел производ.

Члан 20.

Вафел лист је производ добијен од теста израђеног од брашна жита и других млинских производа и других намирница.

Вафел лист може бити раван и обликован.

Члан 21.

Вафел производ се добија стављањем масе за пуњење на вафел лист или између два или више вафел листова, односно пуњењем обликованих вафел листова.

Вафел производ може бити сланог и слатког укуса.

Маса за пуњење вафел производа израђује се од масноћа, шећера и других намирница.

Слани вафел производ садржи највише 2% соли, рачунато на готов производ.

Вафел производ се може стављати у промет и као:

1) преливен;

2) делимично преливен;

3) украшен.

Члан 22.

Слана пецива су производи добијени од теста које се израђује од брашна жита и других млинских производа, соли и других намирница.

У производњи сланих пецива дозвољена је употреба натријум-хидроксида у количини до 0,5% рачунато на готов производ. Слана пецива садрже највише 4% соли рачунато на готов производ.

Слана пецива се могу стављати у промет и као:

1) пуњена;

2) преливена;

3) делимично преливена;

4) украшена.

Члан 23.

Када се производи из чл. 11. до 22. овог правилника продају у мешавинама, називи производа могу да се замене изразом "мешавина финих пекарских производа" или сличним називом. У том случају може да постоји једна листа састојака за све производе из мешавине.

Члан 24.

Посластичарски производи, у смислу овог правилника, су производи израђени од различитих врста теста добијених од брашна жита и других млинских производа, шећера, намирница са садржајем беланчевина, масноћа и других намирница, карактеристичне структуре, укуса и мириса, термички или на други начин обрађени, са роком трајања до тридесет дана.

Члан 25.

Према саставу и начину обраде посластичарски производи стављају се у промет као:

1) колачи;

2) остали посластичарски производи.

Посластичарски производи се могу стављати у промет и као:

1) пуњени;

2) преливени;

3) делимично преливени;

4) украшени.

Члан 26.

За производњу посластичарских производа користе се теста израђена од намирница наведених у члану 24. овог правилника, и деле се на:

1) бисквитно тесто за посластичарске производе;

2) лиснато тесто за посластичарске производе;

3) прхко (сипкаво) тесто за посластичарске производе;

4) кувано тесто за посластичарске производе;

5) ферментисано тесто за посластичарске производе;

6) вучено тесто за посластичарске производе;

7) тесто од кромпира за посластичарске производе;

8) тесто од језграстог и коштичавог воћа за посластичарске производе;

9) остала теста за посластичарске производе.

Члан 27.

Бисквитно тесто за посластичарске производе израђује се од брашна жита и других млинских производа, шећера, јаја и других намирница, осим масноћа.

Члан 28.

Лиснато тесто за посластичарске производе израђује се са или без додатка квасца или других средстава за дизање теста.

Лиснато тесто за посластичарске производе са додатком квасца или других средстава за дизање теста садржи најмање 20% масноћа рачунато на брашно жита и друге млинске производе.

Лиснато тесто за посластичарске производе без додатка квасца или других средстава за дизање теста садржи најмање 30% масноћа рачунато на брашно жита и друге млинске производе.

Члан 29.

Прхко (сипкаво) тесто за посластичарске производе садржи најмање 15% масноћа рачунато на брашно жита и друге млинске производе.

 

Члан 30.

Кувано тесто за посластичарске производе израђује се претходним кувањем брашна жита и других млинских производа, масноћа и соли, уз накнадно додавање других намирница.

Члан 31.

Ферментисано тесто за посластичарске производе израђује се уз додатак квасца или других средстава за дизање теста.

Члан 32.

Вучено тесто за посластичарске производе израђује се у облику танких листова.

Члан 33.

Тесто од кромпира за посластичарске производе садржи најмање 40% кромпира, или одговарајућу количину производа од кромпира, рачунато на брашно жита и друге млинске производе.

Члан 34.

Тесто од језграстог и коштичавог воћа за посластичарске производе садржи најмање 10% сирове масе израђене од језграстог воћа, марципан масе, односно персипан масе.

Члан 35.

Теста за посластичарске производе и производе од теста за посластичарске производе из члана 26. овог правилника могу се стављати у промет као свежи, сушени, полупечени, печени и брзо смрзнути.

Брзо смрзнута теста за посластичарске производе и брзо смрзнути производи од теста за посластичарске производе морају се чувати на температури од -18 °C, са дозвољеним одступањем од ±2 °C.

Члан 36.

Пуњени посластичарски производи садрже најмање 20% пуњења рачунато на готов производ. Када је пуњење од воћа, прерађевина воћа или чоколаде, производ садржи најмање 5% пуњења рачунато на готов производ.

Члан 37.

Када се разне врсте посластичарских производа продају у мешавинама, називи производа могу да се замене изразом "мешавина посластичарских производа" или сличним називима. У том случају може да постоји једна листа састојака за све производе из мешавине.

2. Жита за доручак

Чл. 38-41

Престали су да важе (види члан Правилника - 68/2016-3)

3. Снек производи

Члан 42.

Снек производи, у смислу овог правилника, су пикантни производи од кромпира, жита, млинских производа, скроба, језграстог воћа, семенки и сл.

Према саставу и начину обраде снек производи се стављају у промет као:

1) чипс;

2) чипс производи;

3) производи на бази пелета;

4) флипс;

5) експандирани производи;

6) пржени и сувопечени плодови, семенке и сродни производи.

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Престала је да важи одредба 42. став 1. у делу који се односи да су снек производи производи од језграстог воћа (види члан 3. Правилника - 16/2024-36).

Члан 43.

Чипс је слани, суви и хрскави производ од кромпира, произведен пржењем у уљу или масти танких листића, прутића и других облика. У производњи чипса могу се користити зачини и друге намирнице.

Чипс садржи:

1) највише 48% масноћа рачунато на готов производ;

2) највише 3,5% соли рачунато на готов производ;

3) највише 4% воде рачунато на готов производ.

Члан 44.

Чипс производи су производи добијени мешањем сувих прерађевина од кромпира, скробова, модификованих скробова, брашна жита и других млинских производа, намирница са садржајем беланчевина, масноћа, соли, зачина и других намирница са водом, обликовањем теста у погодне облике, пржењем у уљу (без експандирања).

Чипс производи садрже:

1) највише 48% масноћа рачунато на готов производ;

2) највише 3,5% соли рачунато на готов производ;

3) највише 4% воде рачунато на готов производ.

Члан 45.

Чипс производи могу носити назив према сировини (осим кромпира) чији је садржај у мешавини из члана 44. овог правилника већи од 50%.

Члан 46.

Производи на бази пелета су производи различитог облика, добијени пржењем у уљу или другим технолошким поступцима обраде полупроизвода (пелета) и накнадним сољењем, односно ароматизовањем.

Производи на бази пелета садрже највише 5% воде рачунато на готов производ и највише 4% соли рачунато на готов производ.

Пелет је полупроизвод добијен термоекструзијом, хлађењем, обликовањем и сушењем теста израђеног од брашна жита и других млинских производа, кромпира, масноћа и других намирница.

Члан 47.

Флипс је производ добијен поступком екструдирања и експандирања сировина на бази жита, махуњача, кромпира и других намирница, уз додатак масноћа, шећера, соли и других намирница.

Флипс производи могу бити сланог или слатког укуса.

Слани флипс садржи највише 3,5% соли рачунато на готов производ и највише 6% воде рачунато на готов производ.

Слатки флипс садржи највише 8% воде рачунато на готов производ.

Флипс се може стављати у промет и као:

1) пуњен;

2) преливен;

3) делимично преливен;

4) украшен.

Члан 48.

Експандирани производи су производи различитих облика добијени поступком експандирања жита, односно махуњача уз додатак других намирница.

Експандирани производи се могу стављати у промет и као:

1) пуњени;

2) преливени;

3) делимично преливени;

4) украшени.

Члан 49.

Пржени и сувопечени плодови, семенке и сродни производи су снек производи добијени сувим печењем, односно пржењем у уљу плодова кикирикија, пистаћа, језгра сунцокрета, соје, бундевских семенки и сл. уз додатак соли и других намирница, који се у промет могу стављати и као обложени слатким или сланим наносом.

Пржени и сувопечени плодови, семенке и сродни производи садрже највише 3,5% соли рачунато на готов производ.

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Престала је да важи одредба члана 49. у делу који се односи на пржене и сувопечене плодове кикирикија и пистаћа (види члан 3. Правилника - 16/2024-36).

Члан 50.

Када се производи из чл. 42. до 49. овог правилника продају у мешавинама или у комбинацији са сувим воћем и другим намирницама, називи производа могу да се замене изразом "мешавина снек производа", или сличним називима. У том случају може да постоји једна листа састојака за све производе из мешавине, односно комбинације.

III. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 51.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи: Правилник о квалитету кекса и производа сличних кексу ("Службени лист СФРЈ", бр. 68/78 и 63/79) и одредба члана 228. Правилника о квалитету производа од воћа, поврћа и печурки и пектинских препарата ("Службени лист СФРЈ", бр. 1/79) у делу који се односи на чипс.

Члан 52.

Овај правилник ступа на снагу по истеку шест месеци од дана објављивања у "Службеном листу СЦГ".

Бр. 4/002-009/2004-007

17. марта 2005. године

Београд

Министар за унутрашње

економске односе

Амир Нурковић, с.р.