Zakon

 

На основу члана 159. став 2. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС”, бр. 80/02, 84/02 – исправка, 23/03 – исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – др. закон, 62/06 – др. закон, 61/07, 20/09, 72/09 – др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 – исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 – аутентично тумачење, 112/15 и 15/16), на предлог директора Пореске управе,

Министар финансија доноси

ПРАВИЛНИК

о начину и поступку достављања података Пореској управи од стране јединице локалне самоуправе

"Службени гласник РС", број 80 од 30. септембра 2016.

Члан 1.

Овим правилником ближе се уређују начин и поступак достављања података Пореској управи који су од значаја за утврђивање и наплату пореза на имовину, а по захтеву Пореске управе и података о утврђивању и наплати осталих изворних прихода јединица локалне самоуправе.

Члан 2.

Јединица локалне самоуправе дужна је да у року од пет дана по истеку календарског месеца достави Пореској управи у електронском облику назив, односно име и презиме, прописани порески идентификациони број обвезника пореза на имовину, податке из пореских пријава који су од значаја за утврђивање пореза на имовину на основу којих су донета решења о утврђивању пореза на имовину, као и податке о наплати пореза на имовину, за тај месец.

Јединица локалне самоуправе на захтев организационе јединице Пореске управе, у електронском облику доставља и податке о утврђивању и наплати осталих изворних прихода јединице локалне самоуправе, осим прихода из става 1. овог члана, у року који не може бити краћи од пет дана од дана пријема захтева.

Члан 3.

Податке из члана 2. овог правилника доставља лице утврђено одлуком надлежног органа.

Подаци из члана. 2. овог правилника сматрају се достављеним када Пореска управа потврди формалну исправност исказаних података и у електронском облику о томе достави обавештење надлежној јединици локалне самоуправе.

Лица из става 1. овог члана дужна су да електронски потпишу документе у складу са законом којим се уређује електронски потпис.

Члан 4.

Технички аспект достављања података из члана 2. овог правилника ближе је одређен техничким протоколом.

Члан 5.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јануара 2017. године.

Број 110-00-00433/2014-04

У Београду, 19. септембра 2016. године

Министар,

др Душан Вујовић, с.р.