Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 65. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС”, број 15/16),

Министар здравља доноси

ПРАВИЛНИК

о условима и начину поступања са посмртним остацима умрлог лица

"Службени гласник РС", бр. 96 од 2. децембра 2016, 139 од 19. новембра 2020.

Предмет Правилника

Члан 1.

Овим правилником прописују се услови и начин опремања, ископавања и преношења посмртних остатака умрлог лица и образац спроводнице.

Услови и начин опремања посмртних остатака умрлог лица

Члан 2.

Опремање посмртних остатака умрлог лица је поступање са посмртним остацима умрлог лица у смислу хигијенске обраде, облачења и смештања у сандук.

Опремање посмртних остатака умрлог лица односи се само на лице које није сахрањивано.

За време опремања посмртних остатака умрлог лица обавезно је коришћење личне заштитне опреме.

Личну заштитну опрему чине: заштитна капа, заштитно одело, гумене рукавице, заштитне наочаре, заштитна маска за нос и уста и ципеле.

Лична заштитна опрема мора се дезинфиковати после сваке употребе, осим у случају када се користи лична заштитна опрема за једнократну употребу.

Опремање посмртних остатака умрлог лица може да врши само лице које је вакцинисано против акутног вирусног хепатитиса Б.

Хигијенска обрада

Члан 3.

Хигијенска обрада посмртних остатака умрлог лица је купање, бријање, шишање, чешљање, обрада ноктију и слично.

Хигијенска обрада се не обавља код лица умрлог од следећих заразних болести: антракса, куге, колере, великих богиња, вирусних хеморагичних грозница (изузев хеморагичне грознице са бубрежним синдромом), тешког акутног респираторног синдрома – САРС-а и друге непознате заразне болести.

*Службени гласник РС, број 139/2020

Начин смештања посмртних остатака умрлог лица

Члан 4.

Посмртни остаци лица умрлог од заразне болести смештају се у метални сандук који се, након затварања лемљењем, смешта у дрвени сандук.

Посмртни остаци лица умрлог од незаразне болести или лица чија је смрт изазвана другим разлозима, смештају се у дрвени сандук.

Ископани посмртни остаци умрлог лица из ст. 1. и 2. овог члана смештају се у метални сандук који се, након затварања лемљењем, смешта у дрвени сандук.

Ако су, после дужег временског периода од сахрањивања, од посмртних остатака умрлог лица остале само кости, оне се у пластичној врећи са затварачем смештају у метални сандук одговарајуће величине.

Ископавање посмртних остатака умрлог лица

Члан 5.

Ископавању посмртних остатака умрлог лица може се приступити само по претходно прибављеном одобрењу за ископавање издатом од општинског органа управе надлежног за послове комуналне делатности, у складу са законом.

Ископавање посмртних остатака умрлог лица се врши у присуству санитарног инспектора који утврђује да ли се ископавање и преношење посмртних остатака умрлог лица обавља на начин и под условима који су прописани овим правилником.

Лице које ради на ископавању посмртних остатака умрлог лица

Члан 6.

Лице које ради на ископавању посмртних остатака умрлог лица не сме да има ране, красте или посекотине на рукама и дужно је да за време ископавања носи личну заштитну опрему.

Личну заштитну опрему чине: заштитна капа, заштитно одело са гуменом кецељом, гумене дугачке рукавице, заштитне наочаре, заштитна маска за нос и уста и гумене чизме.

Лична заштитна опрема дезинфикује се после сваке употребе, осим у случају када се користи лична заштитна опрема за једнократну употребу.

На ископавању посмртних остатака умрлог лица може да ради само лице које је вакцинисано против акутног вирусног хепатитиса Б.

Дезинфекција након ископавања посмртних остатака умрлог лица

Члан 7.

Након ископавања посмртних остатака умрлог лица, мора се извршити дезинфекција сандука, посмртних остатака, гробног места и непосредне околине биоцидним производом за професионално коришћење при обављању регистроване делатности.

Преношење посмртних остатака умрлог лица

Члан 8.

Посмртни остаци умрлог лица преносе се на територији Републике Србије смештени у складу са чланом 4. овог правилника.

Посмртни остаци умрлог лица преносе се ван граница Републике Србије у залемљеном металном сандуку, смештеном у дрвени сандук.

Урна са кремираним посмртним остацима преноси се на основу спроводнице, у складу са прописима који уређују област сахрањивања и не подлеже осталим одредбама овог правилника.

Превозна средства за преношење посмртних остатака умрлог лица

Члан 9.

Превозна средства за преношење посмртних остатака умрлог лица јесу погребно возило, авион, брод и железнички вагон.

Преношење посмртних остатака умрлог лица може се обављати погребним возилом које има посебну опрему за ту намену, у складу са законом којим се уређује безбедност у саобраћају.

Преношење посмртних остатака умрлог лица авионом у редовном ваздушном саобраћају може се вршити само у одређеном простору (багажнику), под условом да је тај простор на погодан начин одвојен од простора за пртљаг.

Преношење посмртних остатака умрлог лица бродом може се вршити у посебно одређеном и одвојеном бродском простору, у коме се не сме превозити ништа друго, осим ствари које спадају у опрему умрлог лица, а у случају да се посмртни остаци умрлог лица преносе бродом који превози путнике, преношење се може вршити само у посебној кабини, односно другој бродској просторији, неприступачној за путнике, и у којој се не превозе друге ствари.

Преношење посмртних остатака умрлог лица железничким вагоном може се вршити само у посебном затвореном вагону или у отвореном железничком вагону – ако су посмртни остаци умрлог лица смештени у погребно возило, с тим што се у једном вагону могу преносити посмртни остаци више лица или сместити више погребних возила.

Дезинфекција саобраћајних средстава за превоз умрлог лица

Члан 10.

Сва саобраћајна средства, односно простор који је одређен за преношење посмртних остатака умрлог лица морају се након обављеног превоза опрати и дезинфиковати.

Спроводница

Члан 11.

Спроводницом се потврђују подаци о умрлом лицу и испуњеност услова за преношење, односно за ископавање и преношење посмртних остатака умрлог лица.

Спроводница се издаје на основу јавне исправе којом се доказује идентитет умрлог лица и потврде о узроку смрти.

Када спроводницу издаје овлашћени радник дипломатског, односно конзуларног представништва Републике Србије, дужан је да присуствује поступку затварања и лемљења сандука.

Спроводница (Образац) је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Престанак важења ранијег прописа

Члан 12.

Даном ступања на снагу овог правилника, престаје да важи Правилник о условима и начину ископавања и преношења умрлих лица („Службени гласник СРС”, бр. 56/76 и 52/82) и Правилник о условима и начину ископавању и преноса умрлих лица („Службени лист СФРЈ”, број 42/85).

Ступање на снагу

Члан 13.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-00313/2016-10

У Београду, 28. новембра 2016. године

Министар,

асс. др Златибор Лончар, с.р.

 

Образац

СПРОВОДНИЦА

А – ПОДАЦИ О УМРЛОМ ЛИЦУ:

1. Име (име једног родитеља) презиме (за удате жене и девојачко),

.................................................................................................................

2. Дан, месец, година, место и земља рођења

.................................................................................................................

3. Држављанство

.................................................................................................................

4. Час, дан, месец, година, место и земља када и где је наступила смрт

.................................................................................................................

5. Узрок смрти (на латинском и српском језику)

.................................................................................................................

6. Начин на који је утврђен идентитет умрлог лица

.................................................................................................................

7. Да ли је умрло лице било сахрањено ДА–НЕ

Б – ОСТАЛИ ПОДАЦИ:

1. Место и земља у коју се преноси умрло лице

.................................................................................................................

2. Превозно средство којим ће се извршити превоз

.................................................................................................................

3. Место преласка државне границе

.................................................................................................................

4. Назив органа који је издао одобрење и број одобрења за ископавање и преношење посмртних остатака умрлог лица

.................................................................................................................

5. Назив органа који је издао спроводницу и број спроводнице

.................................................................................................................

6. Одобрење је издато на захтев

.................................................................................................................

7. Преношење умрлог лица врши се у пратњи

.................................................................................................................

Посмртни остаци лица умрлог од заразне болести – незаразне болести – смрт изазвана другим разлозима – смештају се и преносе у складу са чланом 4. Правилника о условима и начину ископавања и преношења умрлих лица (метални – дрвени сандук).

САНИТАРНИ ИНСПЕКТОР

__________________________

МП

_______________________

(место и датум издавања спроводнице)