Zakon

На основу члана 65. став 7. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 10/16),

Министар омладине и спорта доноси

ПРАВИЛНИК

о садржини и начину вођења Јединствене евиденције удружења, организација и предузетника у области спорта

"Службени гласник РС", број 108 од 1. децембра 2017.

Члан 1.

Овим правилником прописује се садржина, осим података о личности, и начин вођења Јединствене евиденције удружења, организација и предузетника у области спорта (у даљем тексту: Јединствена евиденција).

Члан 2.

Јединствену евиденцију води министарство надлежно за спорт (у даљем тексту: Министарство).

У Јединствену евиденцију уписују се подаци о спортским удружењима, спортским привредним друштвима, спортским друштвима, гранским спортским савезима, спортским савезима за области спорта, територијалним спортским савезима, стручним спортским удружењима, другим удружењима и савезима у области спорта, предузетницима у области спорта, организацијама за обављање спортских делатности, друштвима и савезима у области спорта, спортским задужбинама и спортским фондацијама (у даљем тексту: организација у области спорта), утврђени Законом о спорту и овим правилником и промене евидентираних података.

У Јединственој евиденцији воде се само они подаци о личности који се воде у надлежном регистру у којем је уписана организација у области спорта.

Јединствена евиденција трајно се чува.

Министарство обезбеђује јавну доступност података из Јединствене евиденције – преко интернета.

Члан 3.

У Јединствену евиденцију уписују се следећи подаци:

1) број јединствене евиденције, односно број под којим је организација у области спорта уписана у Јединствену евиденцију;

2) назив (пословно име) и скраћени назив организације у области спорта;

3) седиште организације у области спорта;

4) адреса организације у области спорта (место, улица и број);

5) датум оснивања;

6) грана–е/област–и спорта и спортска–е дисциплина–е;

7) правна форма, односно облик организовања организације у области спорта: спортска организација као удружење, спортско привредно друштво, спортско друштво, грански спортски савез; територијални спортски савез; олимпијски комитет; параолимпијски комитет; стручно удружење; друго спортско удружење или савез; предузетник у области спорта; организација за обављање спортских делатности (привредно друштво, предузетник, установа, јавно предузеће); спортска задужбина; спортска фондација;

8) подаци о заступнику, утврђени чланом 67. став 1. Закона о спорту;

9) чланство у савезима и асоцијацијама у области спорта, у земљи и иностранству, као и спортском привредном друштву или другом правном лицу којем је организација у области спорта оснивач;

10) претежна привредна и друге делатности коју организација у области спорта непосредно обавља;

11) матични број;

12) порески идентификациони број (ПИБ);

13) број рачуна у банци;

14) покретање поступка за забрану рада;

15) покретање поступка ликвидације или стечаја;

16) подаци о статусној промени;

17) измене и допуне статута;

18) предвиђено време за које је организација у области спорта основана;

19) број телефона, факс и интернет адреса и имејл адреса;

20) чланови и оснивачи организације за обављање спортске делатности, спортске задужбине и спортске фондације;

21) назив регистарског органа и број и датум доношења решења о упису организације у области спорта у надлежни регистар, односно о брисању организације у области спорта из надлежног регистра.

Члан 4.

Упис у Јединствену евиденцију Министарство врши по службеној дужности на основу података које добија од надлежног регистарског органа у складу са Законом о спорту.

Вођење Јединствене евиденције обухвата прикупљање и обраду података предвиђених Законом о спорту и овим правилником.

Поступак уписа и брисања из Јединствене евиденције води се по одредбама закона којим је уређен управни поступак.

Брисање из Јединствене евиденције врши се када је организација у области спорта избрисана из надлежног регистра.

Регистарски орган који води Регистар установа доставља Министарству, у складу са Законом о спорту, примерак решења о упису у тај регистар установе у области спорта у року од три дана од дана доношења решења ради уписа података у Јединствену евиденцију.

Агенција за привредне регистре доставља Министарству без одлагања, у складу са Законом о спорту, све регистроване податке о правним лицима и предузетницима у области спорта путем web сервиса ради уписа у Јединствену евиденцију.

Члан 5.

Министарство обавештава спортско удружење о броју под којим је уписано у Јединствену евиденцију (број јединствене евиденције).

Члан 6.

Јединствена евиденција води се као национални спортски информационо-документациони систем, применом електронских средстава за обраду и складиштење података.

Јединствена евиденција води се као јединствена, централна, електронска база података из члана 3. овог правилника.

Члан 7.

Заштита података из Јединствене евиденције обезбеђује се на начин прописан законом.

Члан 8.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о садржају и начину вођења Јединствене евиденције удружења, друштава и савеза у области спорта („Службени гласник РС”, број 43/11).

Члан 9.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-00125/2017-03

У Београду, 17. новембра 2017. године

Министар,

Вања Удовичић, с.р.