Zakon

На основу члана 38. став 4. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 10/16),

Министар унутрашњих послова доноси

ПРАВИЛНИК

о раду и делатности полицијских спортских удружења

"Службени гласник РС", број 111 од 11. децембра 2017.

Члан 1.

Овим правилником уређују се рад и делатност полицијских спортских удружења и савеза.

Члан 2.

Полицијско спортско удружење је спортско удружење основано при Министарству унутрашњих послова (у даљем тексту: Министарство), са циљем да кроз обављање спортских активности и спортских делатности, јачање спортског духа и морала и популарисање спорта, представља и промовише рад Министарства, јача поверење грађана у Полицију и јача појединачне специфичне циљеве који произилазе из спортске дисциплине.

Полицијско спортско удружење оснива се и обавља спортске активности и спортске делатности у складу са законом, спортским правилима надлежног националног спортског савеза, овим правилником и општим актима полицијског спортског удружења.

Члан 3.

Оснивачи полицијског спортског удружења могу бити полицијски службеници.

Полицијско спортско удружење се оснива уз сагласност министра унутрашњих послова (у даљем тексту: министар).

Министар даје сагласност на статут полицијског спортског удружења.

Редовни чланови полицијског спортског удружења могу, поред полицијских службеника, бити и други запослени у Министарству и пензионисани радници Министарства.

Чланови породица лица из става 4. овог члана и остали грађани Републике Србије могу бити придружени чланови полицијског спортског удружења, у складу са статутом удружења.

Члан 4.

Органи полицијског спортског удружења су: скупштина, управни одбор и надзорни одбор.

Скупштину полицијског удружења чине редовни чланови и представник придружених чланова, у складу са статутом удружења.

Чланови органа полицијског спортског удружења не остварују накнаду за рад у органима из става 1. овог члана.

Чланови управног и надзорног одбора полицијског спортског удружења бирају се из реда чланова удружења који су запослени у Министарству или су пензионисани радници Министарства, с тим да најмање 2/3 чланова управног и надзорног одбора полицијског спортског удружења буду чланови удружења који су запослени у Министарству.

За члана надзорног одбора полицијског спортског удружења, из реда чланова који су запослени у Министарству, бирају се запослени са радним искуством на пословима контроле законитости рада или финансијске контроле.

Заступник полицијског спортског удружења бира се од чланова који су запослени у Министарству.

Лица из члана 33. став 2. Закона о спорту не могу бити чланови управног одбора нити заступник полицијског спортског удружења.

Број чланова у органима полицијског спортског удружења, овлашћења органа, начин избора и разрешења, трајање мандата и начин одлучивања уређује се статутом.

Члан 5.

Назив полицијског спортског удружења може да садржи именицу полицајац или придев изведен од именице полиција, а речи Министарство унутрашњих послова, полиција, односно називе организационих јединица Министарства, може да садржи уз претходно прибављену сагласност министра.

Обележја полицијског спортског удружења утврђују се статутом.

Члан 6.

Запослени у Министарству који као чланови полицијског спортског удружења учествују на такмичењима, манифестацијама и другим активностима, могу наступати у службеним униформама на домаћим и страним полицијским такмичењима или на манифестацијама и активностима које организује Министарство, на начин утврђен прописима који уређују ношење службене униформе.

Запослени у Министарству који као чланови полицијског спортског удружења учествују на такмичењима, манифестацијама и другим активностима, не могу користити своје службено наоружање и другу опрему без сагласности руководиоца надлежне организационе јединице у седишту Министарства и одобрења министра.

Члан 7.

Полицијска спортска удружења могу се удружити у надлежни национални спортски савез за област спорта у полицији.

Полицијска спортска удружења могу се удруживати у оквиру одговарајућих грана спорта у надлежне националне гранске спортске савезе.

Полицијска спортска удружења могу, уз сагласност министра, основати национални спортски савез за област спорта у полицији.

На оснивање, рад и стицање средстава спортског савеза из става 3. овог члана сходно се примењују одредбе овог правилника које се односе на полицијска спортска удружења.

Национални спортски савез за област спорта у полицији из става 3. овог члана може стећи статус надлежног националног спортског савеза за област спорта у полицији, у складу са Законом о спорту.

Члан 8.

У циљу обезбеђивања услова за обављање спортских активности и постизање циљева утврђених овим правилником и статутом, полицијска спортска удружења могу да обављају, у складу са Законом о спорту, Законом о полицији и другим прописима, следеће спортске делатности:

1) организовање учешћа и вођење спортских такмичења, укључујући и међународна такмичења;

2) обучавање за бављење спортским активностима и планирање и вођење спортских активности;

3) организовање спортских припрема и спортских приредаба;

4) обезбеђење и управљање спортском опремом и објектима;

5) научноистраживачки и истраживачко-развојни рад у спорту;

6) стручно усавршавање у области спорта;

7) маркетинг у спорту;

8) саветодавне и стручне услуге у спорту.

Национални спортски савез из члана 7. став 3. овог правилника може обављати све спортске делатности из члана 3. став 1. тачка 2) Закона о спорту.

Члан 9.

За обављање делатности полицијско спортско удружење може користити објекте, просторије, средства, опрему, возила и инфраструктуру Министарства (у даљем тексту: средства Министарства), на основу споразума са Министарством.

Средства Министарства која су дата на коришћење полицијском спортском удружењу користе се у складу са њиховом наменом са пажњом доброг домаћина, на начин и у складу са утврђеним процедурама Министарства.

Коришћење средстава Министарства може се ограничити или ускратити уколико је то неопходно за обезбеђење несметаног обављања послова из надлежности Министарства.

Средства Министарства која се дају на коришћење полицијском спортском удружењу и услови њиховог коришћења утврђују се споразумом између Министарства и полицијског спортског удружења.

Споразумом из става 4. овог члана одређује се и руководилац у Министарству који прати активности и начин коришћења средстава који су предмет споразума.

Заступник полицијског спортског удружења одговоран је за средства која су дата на коришћење полицијском спортском удружењу у складу са овим правилником.

Члан 10.

Полицијско спортско удружење може стицати средства и остваривати приход од:

1) чланарина;

2) финансијске помоћи Министарства, у складу са расположивим средствима Министарства;

3) програма којима се остварује општи интерес у области спорта и задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта, у складу са Законом о спорту;

4) средстава од освојених награда и признања;

5) донација;

6) других извора у складу са законом.

Члан 11.

Полицијска спортска удружења и Министарство могу сарађивати у вршењу обуке полицијских службеника или трећих лица, као и у вршењу других стручних услуга.

Обим и начин сарадње из става 1. овог члана, као и међусобна права и обавезе у вези са обукама из става 1. овог члана уређују се посебним споразумом.

Члан 12.

Постојећа спортска удружења која на дан ступања на снагу овог правилника обављају спортске активности и делатности, могу наставити рад у статусу полицијског спортског удружења уз претходно прибављену сагласност министра и уз обавезу да у року од годину дана од дана прибављања сагласности министра ускладе своју организацију, рада и општа акта са одредбама Закона о спорту и овог правилника.

Члан 13.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

01 број 960/17-16

У Београду, 7. децембра 2017. године

Министар унутрашњих послова,

др Небојша Стефановић, с.р.