Zakon

На основу члана 3. став 2. Закона о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник РС”, бр. 18/10 и 101/17),

Министар просвете, науке и технолошког развоја и министар здравља споразумно доносе

ПРАВИЛНИК

о ближим условима и начину остваривања неге и превентивно-здравствене заштите деце у предшколскoj установи

"Службени гласник РС", број 112 од 15. децембра 2017.

Члан 1.

Овим правилником прописују се ближи услови и начин остваривања неге и превентивно-здравствене заштите деце у предшколској установи.

Члан 2.

Негу и превентивно-здравствену заштиту у предшколској установи обавља медицинска сестра – сарадник на пословима унапређивања превентивно-здравствене заштите и медицинска сестра – сарадник на пословима неге и превентивне здравствене заштите, у складу са прописима којима се уређује област образовања и васпитања и прописима којима се уређује област здравствене заштите.

Предшколска установа, ради остваривања делатности из члана 1. овог правилника мора да обезбеди најмање једну медицинску сестру – сарадника на пословима неге и превентивне здравствене заштите у сваком објекту предшколске установе који има до осам васпитних група целодневног програма, односно шеснаест група полудневног програма, без обзира на узраст деце.

Предшколска установа са 72–80 васпитних група деце узраста од шест месеци до поласка у школу, без обзира на трајање програма предшколског васпитања и образовања, мора да обезбеди најмање једну медицинску сестру – сарадника на пословима унапређивања превентивно-здравствене заштите.

Члан 3.

Медицинска сестра – сарадник на пословима унапређивања превентивно-здравствене заштите и медицинска сестра – сарадник на пословима неге и превентивне здравствене заштите, могу обављати те послове ако имају одобрење за самостални рад надлежне коморе – лиценцу, у складу са прописима којима се уређује област здравствене заштите.

Медицинске сестре из става 1. овог члана остварују непосредан превентивни и здравствено-васпитни рад са децом – 85% радног времена.

Структуру и распоред обавеза медицинске сестре из става 1. овог члана у оквиру радне недеље утврђује установа годишњим планом рада.

Члан 4.

Нега и превентивно-здравствена заштита деце у предшколској установи обухвата:

1) програмирање, реализацију и унапређивање здравствено- васпитних активности, усмерених ка усвајању здравих стилова живота, у циљу очувања и унапређивања здравља деце (лична и општа хигијена детета, правилно прање руку, хигијена уста, зуба и коже, навике правилне исхране, употреба тоалета, очување здравог окружења и др.);

2) праћење општег стања и понашања детета у васпитној групи, правовремено реаговање на промене, издвајањем детета и позивањем родитеља, односно надлежне здравствене установе;

3) узимање основних података о здравственом стању детета од родитеља, односно старатеља, праћење општег изгледа детета (преглед коже и видљивих слузокожа, преглед на вашљивост косе, праћење хигијене одевног и постељног рубља, мерење телесне температуре по потреби, издвајање болесне деце, обавештавање родитеља, позивање надлежне здравствене установе, и др.);

4) праћење понашања детета за време храњења, игре, неге, одмора и уочавање присуства знакова који упућују на могућност постојања занемаривања, злостављања, односно злоупотребе деце;

5) хигијенско-епидемиолошке мере које медицинска сестра планира и реализује на годишњем, месечном, недељном и дневном нивоу у складу са епидемиолошком ситуацијом (праћење и саветодавни рад са особљем код одржавања чистоће, температуре, влажности, проветрености и осветљености свих просторија у објектима, праћење и саветодавни рад у вези са начином припремања оброка у млечним кухињама, праћење и саветодавни рад са особљем у области допремања оброка из производних кухиња, начина сервирања, хигијене прихватног кухињског блока, посуђа и инвентара, праћење и саветодавни рад са особљем код одржавања хигијене санитарних простора, отклањање отпадних материја и вода и др.);

6) друге хигијенско-епидемиолошке мере, у складу са законом.

Члан 5.

О спровођењу неге и превентивно-здравствене заштите у предшколској установи, медицинска сестра – сарадник на пословима унапређивања превентивно-здравствене заштите и медицинска сестра – сарадник на пословима неге и превентивне здравствене заштите води евиденцију, у складу са прописима којима се уређује област здравствене документације и евиденција.

Члан 6.

Нега и превентивно-здравствена здравствена заштита у предшколској установи спроводи се према Стручно-методолошком упутству за спровођење неге и превентивне здравствене заштите деце у предшколској установи, које је одштампано уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 7.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о превентивној здравственој заштити и стручној спреми здравствених радника у предшколским установама („Службени гласник РС”, број 73/94).

Члан 8.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-192/2014-07

У Београду, 24. новембра 2017. године

Министар просвете, науке и технолошког развоја

Младен Шарчевић, с.р.

Министар здравља,

асс. др Златибор Лончар, с.р.

СТРУЧНО-МЕТОДОЛОШКО УПУТСТВО
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НЕГЕ И ПРЕВЕНТИВНО-ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА

Овим стручно-методолошким упутством ближе се одређују задаци предшколских установа у спровођењу Правилника о ближим условима и начину остваривања неге и превентивно-здравствене заштите деце у предшколској установи.

Прописима којима се уређује област предшколског васпитања и образовања и прописима којима се уређује област здравства, предвиђено је обављање и здравствене делатности у предшколским установама. Послове спровођења неге и превентивно-здравствене заштите обављају медицинске сестре – сарадници на пословима унапређивања превентивно-здравствене заштите и медицинске сестре – сарадници на пословима неге и превентивно-здравствене заштите, које имају одобрење за самостални рад надлежне коморе – лиценцу, у складу са прописима којима се уређује област здравствене заштите.

I. Активности на усвајању здравих стилова живота, у циљу очувања и унапређења здравља детета

Oсновни задатак и приоритетни садржај рада у спровођењу превентивно-здравствене заштите у предшколској установи jе подршка развијању здравих стилова живота код деце и здравствено-васпитни рад са родитељима, односно старатељима деце, у циљу очувања и унапређења здравља и правилног раста и развоја деце. Здравствено васпитање обухвата низ активности које имају за циљ промоцију здравља и унапређење здравствено-васпитног рада са децом предшколског узраста, васпитним особљем и родитељима, односно старатељима деце и то:

– унапређење и очување здравља и безбедности деце узраста до поласка у школу, развој здравог окружења и афирмацију здравих стилова живота;

– здравствено-васпитне активности, усмерене ка превенцији ризичног понашања и фактора ризика;

– стицање позитивних навика код деце, у вези са одржавањем опште и личне хигијене (хигијена лица, руку, уста и зуба и коже; употреба тоалета; хигијена одеће и обуће и др.);

– заштита животне средине и здраво окружење у коме бораве деца у предшколској установи (хигијена просторија и околине, отклањање отпадних материја и вода и др.);

– физичко-рекреативне и друге активности које доприносе очувању и унапређењу здравља детета.

Активности на формирању здравих навика код деце спроводе се:

у оквиру свих редовних активности за време боравка детета у предшколској установи (одржавање хигијене, исхрана, игра и др.),

применом одговарајућих облика, метода и средстава здравствено-васпитног рада са децом, породицом и васпитним особљем, прилагођеним одговарајућем узрасту деце.

За формирање здравих навика код деце, од значаја је активно учешће родитеља, односно старатеља детета и тимски рад са васпитним особљем.

II. Дневни увид у опште стање и понашање детета

Приликом доласка детета у предшколску установу након одсуства због болести, родитељ, односно старатељ доставља медицинској сестри или васпитачу групе здравствену потврду издату од стране педијатра да дете може у колектив.

Уколико се при пријему посумња или примети да дете није за колектив, медицинска сестра препоручује родитељу да врати дете из колектива и одведе на преглед код педијатра и све то евидентира у документацији.

Основне мере које медицинска сестра – сарадник спроводи код промене општег стања детета у јаслама, односно вртићу су:

1. у случају промене у општем стању детета:

– преузима дете од васпитача, издваја од остале деце и прати опште стање детета;

– спроводи процес здравствене неге у складу са здравственим стањем детета (мерење телесне температуре, надокнада течности, чишћење носних шупљина од секрета, умивање);

– обавештава родитеље о новонасталој ситуацији, ради преузимања детета;

– по потреби, обавља консултацију са службом хитне медицинске помоћи;

– код деце са повишеним здравственим ризиком (склоност ка развоју фебрилних конвулзија и друга хронична незаразна обољења) реагује у складу са писаним упутством педијатра, обавештава родитеље и по потреби службу хитне медицинске помоћи;

– уколико упутства ординирајућег педијатра нису достављена (у случају прве епизоде обољења која се манифестује током боравка детета у предшколској установи), позива службу хитне медицинске помоћи, прати упутства лекара и обавештава родитеље, односно старатеље детета.

2. у стању виталне угрожености детета:

указује прву помоћ детету, док друго лице позива службу хитне медицинске помоћи и родитеља, односно старатеља;

– поступа по препорукама лекара из службе хитне медицинске помоћи, до тренутка доласка медицинске екипе у предшколску установу и стручног збрињавања детета;

– обавештава надлежне у предшколској установи.

3. у случају физичког повређивања (пада, посекотине, убода, греботине, контузионе повреде , сумње на прелом или угануће и др.):

– указује прву помоћ, штити, односно имобилише повређено место;

– обавештава службу хитне медицинске помоћи и врши надзор над дететом до њеног доласка;

– медицинска сестра или друго лице обавештава родитеља, односно старатеља детета о насталој повреди;

– обавештава надлежне у предшколској установи.

О свакој промени здравственог стања детета или повреди која изискује одлазак детета у здравствену установу, медицинска сестра – сарадник обавештава надлежне у предшколској установи.

У ситуацијама када служба хитне медицинске помоћи преузме дете, у пратњи детета иде родитељ односно старатељ, васпитач, или друга особа из предшколске установе коју дете познаје.

Медицинска сестра – сарадник евидентира у медицинску документацију све предузете мере, у складу са прописима којима се уређује област здравствене документације и евиденција.

Остале ситуације:

Поштујући добробит детета, родитељ, односно старатељ приликом уписа детета у предшколску установу, информише медицинску сестру – сарадника о здравственом стању и специфичним потребама и здравственим ризицима детета, који нису наведени у личном картону детета, и то:

– у случају када постоји преосетљивост детета на лек, намирницу, готову храну, убод инсекта и слично, а што није назначено у личном картону детета, родитељ, односно старатељ информише медицинску сестру о томе, и потом доставља мишљење педијатра о неопходном хигијенско-дијететском режиму у току боравка детета у предшколској установи;

– код детета са хроничном незаразном болести, због које може у току боравка детета у предшколској установи доћи до погоршања здравственог стања, родитељ, односно старатељ медицинској сестри доставља стручно мишљење и упутства изабраног педијатра о мерама које треба спровести у току боравка детета у предшколској установи;

– приликом уписа детета са хроничним незаразним болестима или са инвалидитетом у предшколску установу, родитељ, односно старатељ упознаје медицинску сестру – сарадника у објекту у коме се врши пријем детета са здравственим стањем детета, ради планирања и припреме простора, спровођења неопходног хигијенско-дијететског режима и неопходне неге детета.

У случају појаве вашљивости косматог дела главе код детета, медицинска сестра – сарадник обавештава родитеља, односно старатеља и изолује дете из васпитне групе до доласка родитеља, односно старатеља. Након спроведених мера према упутству изабраног педијатра, родитељ, односно старатељ доставља потврду изабраног педијатра да дете може да борави у колективу.

У случају сумње на појаву заразне болести или добијене информације од надлежне здравствене установе да постоји сумња или потврда заразне болести, медицинска сестра – сарадник спроводи потребне противепидемијске мере у објекту, у складу са законом.

III. Дневни увид у хигијенски статус детета

Дневни увид у хигијенски статус детета подразумева:

– непосредни увид у хигијену косе, видљивих слузокожа и коже, хигијену одеће и обуће, на пријему детета или у току дана;

– одржавање дневне хигијене тела, лица и руку детета (при чему се за брисање користе папирни убруси за једнократну употребу или се руке суше помоћу топлог ваздуха), одржавање чистоће и пролазности носних шупљина, посебно код деце узраста од 6 до 12 месеци;

– праћење спровођења неге детета узраста од 6 до 24 месеца, поступка прања руку, прања и пресвлачења, процеса одлагања прљавог рубља, као и хигијене простора и прибора који се користе;

– праћење и подршка осамостаљивања деце у процесу одржавања личне хигијене и праћење одржавања хигијене простора и прибора који се користе.

IV. Дневно, месечно и годишње праћење хигијенских услова

Праћење остваривања хигијенских услова врши се провером:

– одржавања чистоће, температуре, влажности, проветрености и осветљености просторија;

– правилног чишћења и дезинфекције простора и игровног материјала;

– хигијенске исправности и начина допремања, сервирања и квалитета хране из млечне и прихватне кухиње;

– хигијене прихватног кухињског блока, посуђа и инвентара;

– личнe и општe хигијенe запослених на сервирању оброка;

– хигијене санитарних просторија за децу и одрасле;

– хигијенске исправности воде за пиће;

– дистрибуције чистог и прљавог постељног рубља и пелена;

– личне хигијене васпитног особља, посебно личне хигијене руку и употребе радне одеће и обуће.

V. Вођење документације и евиденције

У предшколској установи, води се прописана здравствена документација о остваривању неге и превентиво-здравствене заштите и достављају извештаји надлежном заводу за јавно здравље, на начин прописан законом.

За пријем детета у предшколску установу изабрани лекар –педијатар издаје здравствену потврду и оверава картон детета за боравак у предшколској установи, са потврдом о вакциналном статусу детета, у складу са законом.