Zakon

Неважећи акт

 

 

 

На основу члана 17. Закона о информационој безбедности („Службени гласник РС”, број 6/16),

Министар трговине, туризма и телекомуникација доноси

ПРАВИЛНИК

о ближим условима за упис у Евиденцију посебних центара за превенцију безбедносних ризика у информационо-комуникационим системима

"Службени гласник РС", број 12 од 22. фебруара 2017.

 

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописују услови за упис у Евиденцију посебних центара за превенцију безбедносних ризика у информационо-комуникационим системима (у даљем тексту: Евиденција).

Евиденцију, у складу са Законом о информационој безбедности (у даљем тексту: Закон), води Национални центар за превенцију безбедносних ризика у ИКТ системима (у даљем тексту: Национални ЦЕРТ).

Члан 2.

Посебан центар за превенцију безбедносних ризика у ИКТ системима (у даљем тексту: Посебан ЦЕРТ) може бити уписан у Евиденцију ако испуњава следеће услове:

1) да има седиште на територији Републике Србије;

2) да је правно лице или организациона јединица у оквиру правног лица;

3) да обавља послове превенције и заштите од безбедносних ризика у ИКТ системима у оквиру одређеног правног лица, групе правних лица, области пословања и слично.

Члан 3.

У Евиденцију се уписују следећи подаци, и то:

1) назив Посебног ЦЕРТ-а;

2) редни број уписа у Евиденцију;

3) број решења о упису у Евиденцију;

4) датум уписа у Евиденцију;

5) седиште Посебног ЦЕРТ-а (место, улица и број);

6) матични број;

7) пореско-идентификациони број (ПИБ);

8) број телефона и факса;

9) адреса Интернет стране;

10) адреса електронске поште;

11) име, презиме, функцију и контакт податке одговорног лица (број службеног телефона и службена адреса електронске поште);

12) врста и датум промене података уписаних у евиденцију;

13) датум брисања из евиденције.

Члан 4.

Евиденција се води у папирном и електронском облику.

Евиденција у електронском облику јавно је доступна на Интернет страни Националног ЦЕРТ-а.

Члан 5.

Пријава за упис у Евиденцију подноси се у писменом облику, непосредно или поштом, на Обрасцу 1. који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Подносилац уз пријаву прилаже доказ о обављању послова превенције и заштите од безбедносних ризика у ИКТ системима у оквиру одређеног правног лица, групе правних лица, области пословања и слично.

Пријава за упис у Евиденцију и доказ о обављању послова превенције и заштите од безбедносних ризика у ИКТ системима могу се поднети електронским путем на Интернет страни Националног ЦЕРТ-а.

Подносилац доставља, у року од пет дана од дана подношења пријаве и доказа из става 3. овог члана електронским путем, Националном ЦЕРТ-у оригинал документацију, осим уколико је документација потписана квалификованим електронским потписом овлашћеног лица.

Члан 6.

Пријава за промену података уписаних у Евиденцију подноси се начин из члана 5. овог правилника у року од осам дана од дана настанка промене, на Обрасцу 2. који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 7.

Упис у Евиденцију врши се на дан доношења решења о упису у Евиденцију.

Члан 8.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-2/2017-12

У Београду, 8. фебруара 2017. године

Министар,

др Расим Љајић, с.р.

 

Прилози

CERT_Page_1.tiff

 

CERT_Page_2.tiff