Zakon

На основу члана 46. став 10. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 14/16)

Министар пољопривреде и заштите животне средине, доноси

ПРАВИЛНИК

о обрасцу Документа о кретању опасног отпада, обрасцу претходног обавештења, начину његовог достављања и упутству за њихово попуњавање

"Службени гласник РС", број 17 од 6. марта 2017.

 

Члан 1.

Овим правилником прописује се образац Документа о кретању опасног отпада, образац претходног обавештења, начин његовог достављања и упутство за њихово попуњавање.

Одредба става 1. овог члана примењује се на кретање опасног отпада у Републици Србији.

Члан 2.

Документ о кретању опасног отпада дат је на Обрасцу 1 – Документ о кретању опасног отпада, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Претходно обавештењe дато је на Обрасцу 2 – Претходно обавештење, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 3.

Образац Документа о кретању опасног отпада из члана 2. став 1. овог правилника доставља се Агенцији за заштиту животне средине (у даљем: Агенција), у електронском облику, уносом података у информациони систем Националног регистра извора загађивања, најкасније 15 дана од завршетка кретања отпада са финалним, допуњеним подацима о отпаду, у складу са законом којим се уређује заштита података о личности.

Образац претходног обавештења из члана 2. став 2. овог правилника доставља се министарству надлежном за послове животне средине (у даљем тексту: министарство) и Агенцији, у електронском облику, уносом података у информациони систем Националног регистра извора загађивања најмање 48 сати пре започињања кретања са подацима о отпаду, у складу законом којим се уређује заштита података о личности.

Комплетно оверен и потписан Документ о кретању отпада прималац опасног отпада доставља и на поштанску адресу министарства и Агенције, у складу са законом којим се уређује управљање отпадом.

Члан 4.

Упутство за попуњавање претходног обавештења и Документа о кретању опасног отпада, дато је у Прилогу – Упутство за попуњавање претходног обавештења и Документа о кретању опасног отпада, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 5.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о обрасцу Документа о кретању опасног отпада и упутству за његово попуњавање („Службени гласник РС”, број 114/13).

Члан 6.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-266/2016-09

У Београду, 13. фебруара 2017. године

Министар,

Бранислав Недимовић, с.р.

 

Прилози

 

Образац 1 - Документ о кретању опасног отпада

Образац 2 - Претходно обавештење

Прилог - Упутство за попуњавање претходног обавештења и документа о кретању опасног отпада