Zakon

На основу члана 168. став 11. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 10/16),

Министар омладине и спорта доноси

ПРАВИЛНИК

о националним евиденцијама у области спорта

"Службени гласник РС", број 24 од 17. марта 2017.

 

Члан 1.

Овим правилником прописује се садржај, начин вођења и начин и услови коришћења података из националних евиденција у области спорта.

Садржај података о личности подразумева податке у смислу закона којим је уређена заштита података о личности.

Члан 2.

Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије (у даљем тексту: Републички завод), у складу са Законом о спорту (у даљем тексту: Закон), води следеће националне евиденције:

1) категорисаних и других спортиста такмичара;

2) предузетника у спорту;

3) организација у области спорта;

4) спортских стручњака и стручњака у спорту;

5) програма и пројеката којима се остварује општи интерес у области спорта и задовољавају потребе и интереси грађана у аутономној покрајини и јединици локалне самоуправе;

6) спортских објеката;

7) великих међународних спортских приредаба у Републици Србији;

8) резултата спортиста и националних спортских репрезентација Републике Србије на великим међународним спортским такмичењима и националним спортским такмичењима;

9) физичких спортских повреда и начина њиховог лечења врхунских спортиста и спортиста националних спортских репрезентација.

У националним евиденцијама евидентирају се подаци из чл. 3–11 овог правилника и промене евидентираних података.

Националне евиденције из става 1. овог члана трајно се чувају, у складу са законом.

Члан 3.

У националну евиденцију категорисаних и других спортиста такмичара уписују се следећи подаци:

1) број уписа;

2) име, презиме;

3) пол;

4) датум и место рођења;

5) јединствени матични број грађана, адреса;

6) спортски узраст (кадет, јуниор, млађи сениор, сениор, ветеран);

7) ранг према националној категоризацији спортиста;

8) члански статус у организацијама у области спорта;

9) три најважнија постигнута спортска резултата;

10) спортска грана и спортска дисциплина;

11) прва спортска организација за коју је спортиста регистрован;

12) стручна спрема, радни однос;

13) ранг такмичења;

14) национално спортско признање и друга спортска признања и награде;

15) казне због повреде антидопинг правила;

16) регистарски број такмичарске књижице и спортски савез који ју је издао;

17) број наступа за националну спортску репрезентацију.

Члан 4.

У националну евиденцију предузетника у спорту уписују се следећи подаци:

1) број уписа;

2) идентификација предузетника:

(1) име и презиме, односно назив (пун и скраћен),

(2) седиште (општина, место, улица и број),

(3) јединствени матични број грађана,

(4) матични статистички број,

(5) жиро рачун (број и код кога се води),

(6) ПИБ број,

(7) број телефона,

(8) интернет презентација,

(9) имејл адреса,

(10) стручно, односно академско звање,

(11) спортско звање;

3) статус:

(1) професионални спортиста,

(2) предузетник који се бави обављањем спортске делатности,

(3) упис у регистар (орган код кога је извршен упис, број регистра, број и датум решења о упису),

(4) брисање из регистра (број и датум решења о брисању из надлежног регистра),

(5) број дозволе за рад и од кога је издата;

4) спортске активности и делатности:

(1) спортске активности,

(2) регистроване спортске делатности (назив и шифра делатности),

(3) подручје делатности,

(4) начин обављања спортских делатности (лично или преко ангажованих лица),

(5) врста стручног рада у спорту,

(6) такмичења у којима учествује (назив и ранг).

Члан 5.

У националну евиденцију организација у области спорта уписују се следећи подаци:

1) број уписа;

2) идентификација организације:

(1) назив (пун и скраћен),

(2) седиште (општина, место, улица и број),

(3) грана спорта,

(4) матични статистички број,

(5) жиро рачун (број и код кога се води),

(6) ПИБ број,

(7) број телефона и факса,

(8) интернет презентација,

(9) имејл адреса;

3) оснивање:

(1) оснивачки акт (назив и ко га је донео),

(2) датум оснивања,

(3) оснивачи (име, презиме, матични број; назив, седиште и број под којим су уписани у надлежни регистар),

(4) предвиђено време за које се организација оснива,

(5) акционари, чланови друштва са ограниченом одговорношћу (име и презиме, јединствени матични број грађана; назив и седиште; појединачно учешће сваког акционара, односно члана друштва са ограниченом одговорношћу у приватном капиталу субјекта евидентирања);

4) статус:

(1) правни статус (спортско удружење, спортски савез, спортско друштво, спортска задужбина, спортска фондација, спортско привредно друштво, спортска установа, спортско јавно предузеће),

(2) правна форма (спортска организација као удружење; спортска организација као привредно друштво; спортско друштво; стручно спортско удружење; остала спортска удружења и савези; општински, односно градски грански спортски савез, покрајински грански савез, национални грански савез; општински, односно градски спортски савез, покрајински спортски савез, национални спортски савез; међународни спортски савез; спортска фондација; спортска задужбина; друштво са ограниченом одговорношћу, отворено акционарско друштво, затворено акционарско друштво, командитно друштво, ортачко друштво, јавно предузеће, јавна установа),

(3) упис у регистар (орган код кога је извршен упис, број регистра, број и датум решења о упису),

(4) брисање из регистра (број и датум решења о брисању из надлежног регистра),

(5) покретање поступка ликвидације и стечаја и име ликвидационог, односно стечајног управника,

(6) статусне промене (организације које учествују у статусној промени, датум статусне промене, врста статусне промене),

(7) испуњеност услова за обављање спортских активности (орган који је утврдио испуњеност услова броја, број и датум акта);

5) активности и делатности:

(1) спортске активности, односно дисциплине,

(2) регистроване спортске и друге делатности (назив и шифра делатности),

(3) такмичења у којима учествује (назив и ранг);

6) удруживање (година удруживања, назив и седиште савеза):

(1) удруживање у спортско друштво,

(2) удруживање у општински, односно градски грански спортски савез,

(3) удруживање у општински, односно градски спортски савез,

(4) удруживање у покрајински грански спортски савез,

(5) удруживање у покрајински спортски савез,

(6) удруживање у национални спортски савез,

(7) удруживање у међународни грански спортски савез,

(8) удруживање у међународни спортски савез,

(9) удруживање у Спортски савез Србије,

(10) удруживање у Олимпијски комитет Србије;

7) организациона структура:

(1) са организационим јединицама (Мулти) или без организационих јединица (Уни),

(2) организационе јединице које имају посебна овлашћења у правном промету и посебног заступника,

(3) територијална организација;

8) органи:

(1) назив органа, број чланова, почетак мандата и дужина мандата,

(2) лице овлашћено на заступање спортске организације (име, презиме, адреса, јединствени матични број грађана, функција),

(3) председници органа (име, презиме, адреса, јединствени матични број грађана, функција);

9) чланство и запослени:

(1) структура чланова (редовни, придружени, почасни, заслужни, помажући и сл.),

(2) укупан број чланова (непосредних и посредних чланова),

(3) број чланова по категоријама (структури),

(4) број чланова спортиста,

(5) број чланова регистрованих спортиста такмичара,

(6) број и структура категорисаних спортиста (укупно и према категоризацији),

(7) структура чланова спортиста, посебно такмичара, према полу, узрасним и спортским активностима,

(8) број професионалних спортиста (у радном односу, самосталних професионалних спортиста, др.),

(9) број спортиста аматера под уговором,

(10) број чланова спортских стручњака (укупно и према спортским звањима),

(11) број чланова стручњака у спорту (укупно и према спортским звањима),

(12) број спортских стручњака и стручњака у спорту који су у радном односу са организацијом,

(13) подаци о спортским стручњацима који воде спортске тимове (име, презиме, пол; спортско звање; статус, односно начин ангажовања; време на које је ангажован; посао за који је ангажован),

(14) број запослених лица (стално и привремено/повремено) и стручна спрема;

10) спортски објекти и друге непокретности:

(1) назив,

(2) место и адреса,

(3) правни статус (у власништву, право коришћења, право закупа, државина и др.),

(4) укупна површина објекта и парцеле,

(5) врсте вежбалишта, односно терена (објекта),

(6) власнички удели,

(7) грађевинска и употребна дозвола,

(8) упис у лист непокретности или власнички лист (број листа непокретности или власничког лица, катастарска општина, катастарска парцела; неуписан);

11) спортске награде и признања;

12) спортске приредбе:

(1) међународне спортске приредбе које је организација организовала (назив, ниво, узрасна категорија, датум и место одржавања, спортска грана, спортске дисциплине, број учесника, коначан пласман, спортисти и спортски стручњаци, чланови организације, који су учествовали у приредби и резултат који су постигли),

(2) међународна спортска такмичења на којима је организација учествовала (назив, ниво, узрасна категорија, датум и место одржавања, спортска грана, спортске дисциплине, број учесника, коначан пласман, спортисти и спортски стручњаци, чланови организације, који су учествовали у приредби и резултат који су постигли);

13) програми и пројекти које реализује: назив и трајање програма, односно пројекта који се финансира из буџета, број учесника, планирани приходи (посебно из буџета) и расходи, руководилац програма;

14) стручно оспособљавање које организује: назив програма стручног оспособљавања, спортска звања за која се оспособљавање врши, подаци о дозволи за стручно оспособљавање, имена наставника и које предмете предају, дужина програма);

15) приходи и расходи у претходној години: укупни приходи и расходи, приходи из јавних средстава, приходи од спонзора, изражени губици;

16) организације којима је спортска организација оснивач: назив, седиште, матични и ПИБ број организације, удео у власништву;

17) систем такмичења у надлежности савеза;

18) најважнији постигнути спортски резултати (национални и међународни);

19) датум доношења или измена и допуна статута (орган и датум усвајања);

20) казне за прекршаје и привредне преступе у вези обављања делатности у последње три године;

21) привремена забрана рада, односно обављања спортских активности и делатности изречена од стране спортског инспектора.

Члан 6.

У националну евиденцију спортских стручњака и стручњака у спорту уписују се следећи подаци:

1) број уписа;

2) име, презиме;

3) пол;

4) датум и место рођења;

5) јединствени матични број грађана;

6) адреса;

7) стручна спрема и организација у којој је стручна спрема стечена;

8) завршено стручно оспособљавање за бављење стручним радом у спорту;

9) организација у области спорта у којој је ангажован и начин ангажовања;

10) послови на које је ангажован у организацији у области спорта;

11) спортско звање;

12) дозвола за рад (број дозволе и од кога је издата);

13) знање страних језика;

14) три најбоља постигнута спортска резултата у бављењу стручним радом у спорту;

15) спортске награде и признања;

16) казне због повреде антидопинг правила.

Члан 7.

У националну евиденцију програма и пројеката којима се остварује општи интерес у области спорта и задовољавају потребе и интереси грађана у аутономној покрајини и јединици локалне самоуправе уписују се следећи подаци:

1) број уписа;

2) идентификација носиоца програма:

(1) назив,

(2) седиште (општина, место, улица и број),

(3) матични статистички број,

(4) жиро рачун (број и код кога се води),

(5) ПИБ број,

(6) број телефона,

(7) интернет презентација,

(8) имејл адреса,

(9) име и презиме лица овлашћеног за заступање и функција,

(10) број и датум решења о регистрацији,

(11) грана спорта, односно област делатности;

3) идентификација програма:

(1) назив програма,

(2) област општег интереса из члана 112. Закона, односно област потреба и интереса грађана из чл. 134. и 137. Закона,

(3) врста програма (годишњи – посебни),

(4) руководилац програма (име и презиме, пол, стручно/академско звање, адреса, телефон, имејл адреса),

(5) назив органа који је одобрио програм,

(6) број и датум решења о одобравању програма,

(7) број и датум уговора о реализацији програма,

(8) датум почетка и завршетка реализације програма,

(9) време трајања програма,

(10) планирани број учесника програма,

(11) кратак опис програма,

(12) датум подношења извештаја о реализацији програма,

(13) подаци о оцени реализације програма;

4) висина одобрених средстава:

(1) из буџета Републике Србије,

(2) из буџета аутономне покрајине,

(3) из буџета општине/града,

(4) међународних извора,

(5) других извора.

Члан 8.

У националну евиденцију спортских објеката уписују се следећи подаци:

1) број уписа;

2) назив објекта;

3) упис у земљишне књиге/катастар непокретности;

4) адреса на којој се објекат налази;

5) власник/корисник објекта;

6) држалац објекта;

7) подаци о употребној дозволи;

8) врста објекта (сала, отворени терен, спортска хала, спортски центар, итд.);

9) категорија објекта према Националној категоризацији спортских објеката;

10) укупна површина објекта;

11) вежбалишта (врста, намена, димензије у метрима);

12) пратеће просторије (врста, број);

13) гледалишта (вежбалиште за које је изграђено, укупно места за седење, укупно места за стајање);

14) приступачност објекта особама са инвалидитетом (приступачан, делимично приступачан, неприступачан).

Члан 9.

У националну евиденцију великих међународних спортских приредаба у Републици Србији уписују се следећи подаци:

1) број уписа;

2) идентификација организатора приредбе:

(1) назив,

(2) седиште (општина, место, улица и број),

(3) матични статистички број,

(4) жиро рачун (број и код кога се води),

(5) ПИБ број,

(6) број телефона,

(7) интернет презентација,

(8) имејл адреса,

(9) име и презиме лица овлашћеног за заступање и функција,

(10) број и датум решења о регистрацији;

3) идентификација спортске приредбе:

(1) назив приредбе,

(2) врста приредбе (члан 163. Закона),

(3) грана спорта,

(4) међународни спортски савез који је одобрио приредбу,

(5) број и датум решења о одобравању кандидовања (Влада, односно министарство надлежно за спорт),

(6) место и назив објекта где се приредба одржава,

(7) датум почетка и завршетка приредбе,

(8) број учесника, посебно по категоријама,

(9) укупни приходи и расходи (по категоријама и изворима прихода),

(10) резултати постигнути на приредби.

Члан 10.

У националну евиденцију резултата спортиста и националних спортских репрезентација Републике Србије на великим међународним спортским такмичењима и националним спортским такмичењима уписују се следећи подаци:

1) број уписа;

2) идентификација спортисте:

(1) име, презиме,

(2) пол,

(3) датум и место рођења,

(4) спортски узраст (кадет, јуниор, млађи сениор, сениор, ветеран),

(5) спортска грана и спортска дисциплина,

(6) назив и седиште спортске организације за коју се спортиста такмичио на националном спортском такмичењу;

3) идентификација националне спортске репрезентације:

(1) назив надлежног националног спортског савеза,

(2) име и презиме и својство учесника националне спортске репрезентације пријављених на спортском такмичењу у складу са спортским правилима (спортисти, спортски стручњаци, спортски функционери);

4) идентификација спортског такмичења:

(1) назив такмичења,

(2) датум одржавања,

(3) укупан број учесника такмичења,

(4) број учесника такмичења у категорији, односно дисциплини у којој је постигнут резултат,

(5) назив организатора спортског такмичења,

(6) назив надлежног међународног, односно националног спортског савеза;

5) идентификација спортског резултата:

(1) постигнути резултат,

(2) освојена медаља, односно пласман.

Члан 11.

У националну евиденцију физичких спортских повреда и начина њиховог лечења врхунских спортиста и спортиста националних спортских репрезентација уписују се следећи подаци:

1) број уписа;

2) име и презиме спортисте;

3) број под којим је спортиста уписан у националну евиденцију категорисаних и других спортиста такмичара;

4) врста спортске повреде;

5) време и место настанка повреде;

6) ознака повреде према медицинској документацији у складу са законом;

7) здравствена служба у којој је повреда лечена;

8) коришћена медицинска средства за лечење;

9) време трајања лечења.

Члан 12.

Националне евиденције воде се као национални спортски информационо-документациони систем применом електронских средстава за обраду и складиштење података, у складу са Законом.

Спортски информационо-документациони систем из става 1. овог члана је свеобухватни скуп технолошке инфраструктуре (мрежне, софтверске и хардверске компоненте), организације, људи и поступака за прикупљање, смештање, обраду, чување, пренос, приказивање и коришћење података и информација.

Вођење националних евиденција у области спорта обухвата прикупљање и обраду података предвиђених овим правилником.

Уз националну евиденцију води се и збирка исправа коју чини скуп исправа на основу којих се врши упис или брисање података, односно документација која је поднета уз евиденциону пријаву за свако лице, односно објекат уписан у националну евиденцију.

Спортски информационо-документациони систем из става 1. овог члана води се тако да:

1) су обезбеђене благовремене, потпуне и тачне информације;

2) је омогућено адекватно функционисање и управљање информационим системом;

3) је успостављен процес управљања ризиком и безбедношћу информационог система.

Приликом вођења националних евиденција и збирки исправа, односно документације из ст. 1. и 4. овог члана, остварује се заштита података о личности и приватности у складу са одредбама Закона и закона којим се уређује заштита података о личности.

Члан 13.

Упис у националну евиденције врши се на основу пријаве за упис у националну евиденцију, коју подносе организације у области спорта, предузетници у спорту, власници, односно корисници спортских објеката и самостални професионални спортисти, с тим да организације у области спорта подносе пријаву за упис података у одговарајућу националну евиденцију из члана 2. став 1. овог правилника како за себе тако и за спортисте, спортске стручњаке и стручњаке у спорту који у организацији обављају спортске активности и делатности.

Под организацијом у области спорта из става 1. овог члана у погледу уписа у одговарајућу националну евиденцију из члана 2. став 1. овог правилника подразумева се:

1) спортска организација за коју је спортиста регистрован − у односу на упис у националну евиденцију категорисаних и других спортиста такмичара и националну евиденцију физичких спортских повреда и начина њиховог лечења врхунских спортиста и спортиста националних спортских репрезентација;

2) спортска организација за коју је спортски стручњак и стручњак у спорту регистрован, односно уговором ангажован – у односу на упис у националну евиденцију спортских стручњака и стручњака у спорту;

3) спортско друштво, спортски савез, стручно спортско удружење и друга организација у области спорта у којој је спортски стручњак и стручњак у спорту ангажован – у односу на упис у националну евиденцију спортских стручњака и стручњака у спорту који нису истовремено регистровани за неку спортску организацију;

4) организација у области спорта која је предлагач програма давања спортистима, спортским стручњацима и стручњацима у спорту стипендија за спортско усавршавање и доделе награда и признања за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта – у односу на упис одобреног програма давања стипендија и доделе награде и признања у националну евиденцију програма и пројеката којима се остварује општи интерес у области спорта и задовољавају потребе и интереси грађана у аутономној покрајини и јединици локалне самоуправе;

5) организација у области спорта која је носилац програма, односно пројекта − у односу на упис одобреног програма у националну евиденцију програма и пројеката којима се остварује општи интерес у области спорта и задовољавају потребе и интереси грађана у аутономној покрајини и јединици локалне самоуправе;

6) организација у области спорта која је добила сагласност, у складу са Законом, за организацију велике међународне спортске приредбе у Републици Србији − у односу на упис у националну евиденцију великих међународних спортских приредаба у Републици Србији;

7) надлежни национални грански спортски савез – у односу на упис у националну евиденцију резултата спортиста и националних спортских репрезентација Републике Србије на великим међународним спортским такмичењима и националним спортским такмичењима и националну евиденцију физичких спортских повреда и начина њиховог лечења врхунских спортиста и спортиста националних спортских репрезентација, када су у питању физичке спортске повреде спортиста националних спортских репрезентација који нису регистровани за неку домаћу спортску организацију;

8) спортска организација, спортско друштво, територијални спортски савез, грански спортски савез, стручно спортско удружење и друга организација у области спорта – у односу на свој упис у националну евиденцију организација у области спорта.

Пријава за упис у националну евиденцију из члана 2. став 1. овог правилника садржи податке који се евидентирају.

Уз пријаву за упис у националну евиденцију прилаже се документација којом се потврђује веродостојност података који се уписују у складу са овим правилником.

Организације и појединци у области спорта дужни су да поднесу пријаву за упис података у одговарајуће националне евиденције из члана 2. став 1. овог правилника најкасније до краја фебруара текуће године за претходну годину, у складу са Законом.

Свака промена података који се воде у националној евиденцији мора се пријавити у року од 30 дана од настанка промене.

Обрада података од стране Републичког завода у националним евиденцијама из члана 2. став 1. овог правилника о повредама спортисте и начину њиховог лечења и другим нарочито осетљивим подацима о личности, у складу са законом, условљена је писаним пристанком лица чији се подаци обрађују, који се прилаже уз пријаву за упис у националне евиденције.

Члан 14.

Брисање из националне евиденције врши се када Републички завод, по службеној дужности или по пријави овлашћеног лица, утврди да одређено лице или објекат више није део система спорта у Републици Србији, у складу са Законом.

Члан 15.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о садржају и начину вођења матичних евиденција у области спорта („Службени гласник РС”, број 74/11).

Члан 16.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-9/2017-03

У Београду, 6. марта 2017. године

Министар,

Вања Удовичић, с.р.