Zakon

На основу члана 16. став 9. и члана 44. став 3. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС”, број 15/16),

Министар здравља доноси

ПРАВИЛНИК

о условима за обављање дезинфекције, дезинсекције и дератизације

"Службени гласник РС", број 3 од 18. јануара 2017.

   

1. Предмет Правилника

Члан 1.

Овим правилником прописују се ближи услови за спровођење дезинфекције, дезинсекције и дератизације, као и услови у погледу стручне спреме радника, техничке опремљености, просторија и других услова, које треба да испуњавају здравствене установе, правна лица и предузетници.

2. Простор

Члан 2.

За обављање послова дезинфекције, дезинсекције и дератизације морају бити обезбеђене следеће просторије:

1) једна радна просторија површине 12 m²;

2) једна просторија за смештај опреме површине 15 m²;

3) једна просторија за смештај биоцидних производа површине 9 m²;

4) радна просторија за припрему материјала површине 9 m²;

5) гардероба за запослене, подељена на мушки и женски део са санитарним чвором и туш кабином.

За смештај и чување биоцидних производа и других средстава за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију морају се обезбедити услови, у складу са законом.

3. Кадар

Члан 3.

За обављање послова дезинфекције, дезинсекције и дератизације здравствене установе, друга правна лица и предузетници морају имати следеће кадрове:

1) најмање једног доктора медицине специјалисту епидемиологије или доктора медицине специјалисту хигијене;

2) најмање једног струковног санитарно-еколошког инжењера или вишег санитарног техничара и најмање једног санитарно-еколошког техничара.

Лица из става 1. овог члана дужна су да у обављању послова дезинфекције, дезинсекције и дератизације поштују све заштитне мере за безбедност људи и животиња и животне средине, у складу са упутством за употребу и информацијама из безбедносног листа производа, у складу са законом.

4. Опрема и заштитна средства

Члан 4.

За обављање послова дезинфекције, дезинсекције и дератизације здравствене установе, друга правна лица и предузетници из члана 1. овог правилника морају имати следеће:

1) опрему за дезинфекцију:

(1) ручне прскалице 5–10 л за сваког извођача;

(2) леђне моторне прскалице (са додатком за дистрибуцију гранула) за сваког извођача;

(3) електричне преносне (5л) УЛВ генераторе аеросола за сваког извођача;

(4) УЛВ генератор аеросола – 2 комада;

(5) компаратор за одређивање резидуалног хлора;

(6) пластичне мензуре за размеравање и припрему радних раствора за сваког извођача;

2) опрему за дезинсекцију:

(1) ручне прскалице 5–10 л за сваког извођача;

(2) леђне моторне прскалице (са додатком за дистрибуцију гранула) за сваког извођача;

(3) електричне преносне (5л) УЛВ генераторе аеросола за сваког извођача;

(4) УЛВ генератор аеросола – 2 комада;

(5) димни генератор инсектицида – 2 комада;

(6) пластичне мензуре за размеравање и припрему радних раствора за сваког извођача;

(7) апарат за примену прашкастих и грануластих формулација биоцидних производа;

3) опрему за дератизацију:

(1) посуде за припрему мамаца;

(2) вага за размеравање родентицида и компонената мамаца;

(3) опрема за наношење и постављање мамаца;

(4) фрижидер за чување анималних (животињских) компонената;

(5) мешалица и посуде за припрему родентицидних мамаца;

4) превозно средство:

(1) обележено наменско превозно средство са одвојеним простором за превоз биоцидних производа и опреме;

5) заштитна средства:

(1) заштитна одела, капе и заштитне наочаре за сваког извођача;

(2) заштитне респираторне маске за једнократну употребу за сваког извођача;

(3) заштитне респираторне маске за вишекратну употребу са одговарајућим потрошним филтерима;

(4) гумене рукавице и гумене чизме за сваког извођача;

(5) апарат за детекцију присуства гасова са одговарајућим индикатор цевчицама;

(6) приручна апотека са антидотима.

5. Биоцидни производи који се користе за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију

Члан 5.

За обављање дезинфекције, дезинсекције и дератизације могу се употребљавати само биоцидни производи, у складу са прописом којим је уређен промет биоцидних производа.

Ефикасност спроведених мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације утврђује овлашћена здравствена установа, у складу са законом.

Члан 6.

За обављање дезинфекције у објектима у којима бораве људи могу се употребити само хемијска средства која нису штетна по здравље.

За обављање дезинфекције морају се користити средства којима се постиже максимално уништење узрочника заразних болести, с тим да се не оштећује материјал који се подвргава дезинфекцији.

Члан 7.

За обављање дезинсекције у објектима у којима бораве људи могу се употребити само средства која нису штетна по здравље.

За обављање дезинсекције морају се користити средства која ефикасно делују на групу инсеката који се уништавају.

Члан 8.

За обављање дератизације морају се користити хемијска средства којима се постиже максимално уништавање глодара.

6. Остали услови за обављање дезинфекције, дезинсекције и дератизације

Члан 9.

Пре обављања дезинсекције и дератизације на јавним површинама мора се извршити обавештавање грађана средствима јавног информисања.

Обавештење се мора истаћи и на прилазима јавним површинама (скверови, паркови, парк шуме итд.).

Обавештење мора да садржи и мере које су грађани дужни да спроводе као и најнеопходније мере у случају тровања људи или домаћих животиња.

Обавештавање грађана врше здравствена установа, друга правна лица и предузетници који изводе дезинсекцију и дератизацију.

Члан 10.

При обављању дезинфекције и дезинсекције, у објектима где се налази храна, она се мора претходно заштитити од могућег загађивања.

При обављању дератизације у објектима у којима бораве људи и у објектима где се складишти храна, мора се видно означити свако место где су постављена средства за дератизацију, а храна се мора заштитити од могућег загађивања.

Члан 11.

Здравствене установе, друга правна лица и предузетници из члана 1. овог правилника који су вршили дератизацију морају уклонити и на нешкодљив начин уништити остатке употребљеног средства и угинуле глодаре како би се спречило загађивање животне средине (вода, земља) и тровање људи и животиња.

Члан 12.

Свака екипа која изводи дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију, мора да има приручну апотеку са антидотима, зависно од тога којим средствима се врши дезинфекција, дезинсекција или дератизација, а при раду са фумигантима, обавезно је и присуство лекара.

Члан 13.

Лица која раде на пословима дезинфекције, дезинсекције и дератизације средствима на бази карбамата, органофосфорних или органохлорних једињења, са цинкфосфидом и кумаринским препаратима, подлежу здравственој контроли по прописима о поступку вршења претходних и периодичних прегледа радника.

7. Утврђивање прописаних услова за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију

Члан 14.

Утврђивање прописаних услова за обављање послова дезинфекције, дезинсекције и дератизације правних лица и предузетника покреће се подношењем захтева министарству здравља.

Уз захтев из става 1. овог члана подноси се документација о испуњености прописаних услова у погледу услови у погледу стручне спреме радника, техничке опремљености, просторија и других услова, које треба да испуњавају здравствене установе, правна лица и предузетници, као и доказ о уплати административне таксе за обављање послова дезинфекције, дезинсекције и дератизације.

8. Прелазне и завршне одредбе

Члан 15.

Правна лица и предузетници којима су до дана ступања на снагу овог правилника издата решења о испуњености услова за обављање дезинфекције, дезинсекције и дератизације, ускладиће своје пословање са одредбама овог правилника у року од две године.

Члан 16.

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о условима за вршење дезинфекције, дезинсекције и дератизације („Службени гласник СРС”, број 52/82).

Члан 17.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-394/2016-10

У Београду, 4. јануара 2017. године

Министар,

Асс. др Златибор Лончар, с.р.