Zakon

На основу члана 46. став 5. Закона о уговорима о превозу у железничком саобраћају („Службени гласник РС”, број 38/15),

Министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре доноси

ПРАВИЛНИК

о форми, изгледу и садржини товарног, односно колског листа у унутрашњем железничком саобраћају

"Службени гласник РС", број 38 од 29. априла 2015.

Уводна одредба

Члан 1.

Овим правилником прописују се форма, изглед и садржина товарног, односно колског листа о превозу робе у унутрашњем железничком саобраћају.

Дефиниције

Члан 2.

Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следеће значење:

1) пломба је обележје које се поставља на робу која се превози, како би се спречило неовлашћено располагање робом и очувала њена истоветност;

2) отправна станица је станица у којој започиње уговорени превоз робе;

3) манипулативно место је место предвиђено за утовар, истовар и претовар робе која се превози.

Форма и изглед товарног, односно колског листа

Члан 3.

Товарни, односно колски лист може бити у папирној и електронској форми.

Примену електронске форме товарног, односно колског листа превозник и корисник превоза уређују посебним споразумом.

Товарни лист у папирној форми штампа се као образац.

Превозник на својој интернет страници објављује упутство, текст споразума и информатички приступ електронској форми товарног, односно колског листа.

Изглед товарног, односно колског листа у папирној форми дат је у тарифи превозника.

Садржај товарног, односно колског листа

Члан 4.

Товарни, односно колски лист садржи текстуалне и нумеричке податке, које уносе пошиљалац, превозник и прималац пошиљке.

Товарни лист је подељен на ћелије у које се уносе подаци.

Товарни, односно колски лист садржи:

1) назив товарног, односно колског листа;

2) пошиљаоца;

3) бројеве пломби;

4) отправну станицу, манипулативно место и место утовара;

5) примаоца;

6) серију и подсерију кола и број кола;

7) границу товарења, број осовина и сопствену масу кола;

8) изјаве о превозу и изјаве о плаћању;

9) упутну станицу, манипулативно место и место истовара;

10) назначење врсте робе из класификације и масу робе;

11) ознака робе која је материја РИД;

12) потврду о преузимању робе на превоз;

13) тарифске податке за обрачун превознине, превознина, накнаде за споредне услуге и износ укупних трошкова;

14) жигове отправне, успутних и упутне станице;

15) службене напомене;

16) измене уговора о превозу;

17) извештај примаоцу о приспећу пошиљке и потврду о њеном преузимању.

18) товарни, односно колски лист, може да садржи и друге податке.

Завршна одредба

Члан 5.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-257/2016-04

У Београду, 24. априла 2017. године

Министар,

проф. др Зорана З. Михајловић, с.р.