Zakon

На основу члана 35. став 2, а у вези са чланом 96. став 3, чланом 98. став 3, чланом 102. став 4, чланом 103. став 4, чланом 105. став 3. и чланом 106. став 2. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 10/16),

Министар омладине и спорта доноси

ПРАВИЛНИК

о ближим условима за обављање спортских активности и спортских делатности

"Службени гласник РС", број 42 од 4. маја 2017.

1. Уводне одредбе

Члан 1.

Овим правилником утврђују се ближи услови за обављање спортских активности и спортских делатности од стране спортских организација, спортских друштава, гранских спортских савеза, територијалних спортских савеза, стручних и других удружења и савеза у области спорта.

Члан 2.

Спортске организације, спортска друштва, грански спортски савези, територијални спортски савези, стручна и друга удружења и савези у области спорта (у даљем тексту: организација у области спорта) могу обављати спортске активности и спортске делатности уколико, у складу са законом, спортским правилима и овим правилником имају:

1) учлањене или уговором ангажоване спортисте;

2) ангажоване спортске стручњаке у зависности од врсте делатности;

3) обезбеђен одговарајући простор, односно спортске објекте и спортску опрему;

4) одговарајућу унутрашњу организацију и финансијска средства, ако учествује у спортским такмичењима;

5) осигурану безбедност спортиста и других учесника при обављању спортских активности и делатности;

6) одговарајући број животиња у спорту у којем учествују животиње.

Спортско привредно друштво може обављати спортску активност и спортску делатност ако испуњава услове из става 1. овог члана и ако се те активности и делатности обављају као претежна делатност спортског привредног друштва.

Организације у области спорта које управљају базенима и плажама, поред услова утврђених овим правилником, морају да испуне и услове утврђене прописима којима се уређује обављање спортских делатности од стране установа и привредних друштава регистрованих за обављање спортских делатности.

2. Услови у погледу ангажованих спортиста

Члан 3.

Сматра се да спортска организација има учлањене или уговором ангажоване спортисте ако:

1) у колективним спортовима има регистровану, код одговарајућег националног гранског спортског савеза, најмање једну спортску екипу са потребним бројем спортиста у складу са спортским правилима тог савеза;

2) у колективним спортовима има најмање 15 спортиста у млађим и омладинским категоријама, регистрованих код надлежног националног гранског спортског савеза у складу са правилима тог савеза, уколико се спортска организација такмичи у сениорском националном лигашком спортском такмичењу или професионалном такмичењу;

3) у појединачним спортовима има најмање пет спортиста регистрованих код одговарајућег националног гранског спортског савеза, у складу са спортским правилима тог савеза;

4) у спортској рекреацији и другим областима спорта најмање пет спортиста са потписаним приступницама или закљученим уговором у складу са Законом о спорту (у даљем тексту: Закон).

Уколико спортска организација учествује у одређеној грани спорта у спортским такмичењима, под одговарајућим националним гранским спортским савезом из става 1. тач. 1) и 3) овог члана сматра се надлежни национални грански спортски савез, у складу са чланом 35. став 7. Закона.

Спортска организација обавезна је да учлани или уговором ангажује и региструје код одговарајућег националног гранског спортског савеза спортисте из става 1. тач. 1)–3) овог члана најкасније до почетка првог наредног прелазног рока од дана свог уписа у надлежни регистар у спортским гранама у којима је предвиђен прелазни рок, а у другим спортским гранама најкасније у року од три месеца од дана свог уписа у надлежни регистар.

Ангажовање спортисте врши се закључењем уговора из члана 13. став 1. и члана 17. ст. 2. и 3. Закона, а у складу са чланом 10. став 9. и чланом 12. ст. 1. и 2. Закона.

3. Услови у погледу спортских стручњака

Члан 4.

Сматра се да организација у области спорта има ангажоване одговарајуће спортске стручњаке уколико:

1) спортска организација има ангажованог најмање једног одговарајућег спортског стручњака за рад са спортистима и унапређење стручног рада, у зависности од врсте спортске активности, као и још једног одговарајућег спортског стручњака на сваких 160 спортиста;

2) спортска организација (спортски клуб) која се такмичи у сениорском националном лигашком спортском такмичењу или професионалном спортском такмичењу има ангажованог најмање:

(1) једног спортског тренера за рад са спортистима и координацију стручног рада у спортској организацији (главни тренер),

(2) једног спортског тренера на сваких додатних 160 спортиста,

(3) једног спортског тренера као руководиоца програма развоја дечијег и омладинског спорта,

(4) једно лице са одговарајућим спортским звањем у оквиру занимања менаџер у спорту (спортски директор, генерални секретар, секретар и сл.),

(5) једно лице са одговарајућим спортским звањем које координира обављање послова који се односе на безбедност учесника спортских такмичења чији је организатор,

(6) једног клупског лекара за бригу о медицинској заштити спортиста и примени антидопинг правила;

3) надлежни национални грански спортски савез има ангажованог најмање:

(1) једног спортског тренера за рад са спортистима и координацију стручног рада у савезу (главни тренер),

(2) једног спортског тренера као руководиоца програма развоја дечијег и омладинског спорта,

(3) једног спортског тренера као руководиоца програма развоја женског спорта,

(4) једно лице са одговарајућим спортским звањем у оквиру занимања менаџер у спорту (спортски директор, генерални секретар, секретар и сл.), за оперативно извршне послове и старање о уговорима и трансферима спортиста,

(5) једно лице са одговарајућим спортским звањем које координира обављање послова који се односе на безбедност учесника спортских такмичења која су у ингеренцији савеза,

(6) једног лекара спортских репрезентација за бригу о медицинској заштити спортиста и примени антидопинг правила;

4) надлежни национални спортски савез за област спорта има ангажованог најмање:

(1) једног одговарајућег спортског стручњака за рад са спортистима и координацију стручног рада у савезу,

(2) једног одговарајућег спортског стручњака као руководиоца програма развоја дечијег и омладинског спорта,

(3) једно лице са одговарајућим спортским звањем у оквиру занимања менаџер у спорту (спортски директор, генерални секретар, секретар и сл.), за оперативно извршне послове,

(4) једно лице са одговарајућим спортским звањем које координира обављање послова који се односе на безбедност учесника спортских приредби која су у ингеренцији савеза.

Олимпијски комитет Србије, Спортски савез Србије, Параолимпијски комитет Србије, надлежни национални грански спортски савези, надлежни национални спортски савези за области спорта, територијални спортски савези и спортске организације које се такмиче у националним спортским лигама морају да имају запосленог или ангажованог спортског стручњака или стручњака у спорту са положеним спортским стручним испитом.

Члан 5.

Ангажовање спортског стручњака врши се закључењем уговора о стручном ангажовању или уговора о раду, или путем доношења одлуке о именовању спортског стручњака за обављање одређених спортских занимања у случају да се спортски стручњак бави стручним радом у организацији у области спорта као члан организације, у складу са Законом.

Ако у организацији у области спорта има ангажованих више спортских стручњака за рад са спортистима обавезно се одређује спортски стручњак са одговарајућим образовањем у области физичког васпитања и спорта који координира и надзире рад других спортских стручњака.

Спортски стручњак мора да испуњава услове предвиђене законом и да поседује дозволу за рад предвиђену спортским правилима надлежног националног спортског савеза или правилима надлежног међународног спортског савеза, у складу са Законом.

Ако ангажовани спортски стручњак ради са децом, мора имати одговарајуће више или високо образовање у области физичког васпитања и спорта, или да је поред основне стручне оспособљености и посебно стручно оспособљен за стручни рад са децом, у складу са чланом 26. став 2. и чланом 29. ст. 1–4. Закона, осим у случајевима из члана 180. став 2. Закона.

Организација у области спорта дужна је да својим општим актима ближе утврди надлежности ангажованих спортских стручњака.

4. Услови у погледу простора, односно спортских објеката

Члан 6.

Организација у области спорта има одговарајући простор, односно спортске објекте ако има:

1) спортски објекат, односно простор за припреме (тренинг) и вежбање спортиста у току целе године (са основним просторијама, односно површинама за извођење једне или више спортских активности, пратећим простором, инсталацијама и одговарајућом техничком опремом), који испуњава услове утврђене спортским правилима надлежног националног спортског савеза, у зависности од врсте и нивоа спортских активности;

2) спортски објекат за организовање спортских такмичења, уколико се организација бави таквом спортском делатношћу, који испуњава услове утврђене спортским правилима надлежног националног и међународног гранског спортског савеза, у зависности од врсте и нивоа такмичења;

3) пословну просторију (канцеларију) у којој се налази седиште организације, најмање површине од 6 m² (по једном кориснику – организацији), са пратећим тоалетом, с тим да пословна просторија спортске организације која се такмичи у националном рангу такмичења и професионалном спортском такмичењу и националног спортског савеза мора бити површине од најмање 12 m² (по једном кориснику – организацији).

Организација у области спорта испуњава услов из става 1. овог члана уколико је власник спортског објекта, односно пословног простора или уколико га користи на основу права коришћења, уговора о закупу, уговора о послузи или на основу другог допуштеног правног основа.

Уколико је организација у области спорта регистрована за обављање спортских активности у више грана спорта, услови из става 1. тач. 1) и 2) овог члана требају бити испуњени за сваку од тих грана спорта.

Члан 7.

Простор, односно спортски објекат из члана 6. овог правилника испуњава услове за обављање спортских активности и делатности ако има:

1) основне просторије и пратећи простор који испуњавају опште услове за коришћење (санитарно-хигијенске, противпожарне и друге услове);

2) димензије које омогућавају да се на њему несметано одвија најмање једна спортска активност, у зависности од тога да ли је у питању тренинг или такмичење, с тим да простор намењен само спортском обучавању или развоју физичких способности не може бити мањи од 4 x 4 m, висине 2,20 m за покривени простор, односно 1 x 20 m за отворени простор;

3) подлогу терена на коме се обавља спортска активност од материјала прописаног спортским правилима;

4) гардеробу, с тим да женска гардероба буде одвојена од мушке гардеробе, односно најмање две гардеробе ако се на спортском објекту организује такмичење;

5) тоалет и купатило, са по једним местом, односно тушем и умиваоником на сваких 20 корисника истог пола;

6) просторију за спортску опрему, одговарајуће величине;

7) гледалишни простор од најмање 100 места уколико се на спортском објекту организује спортско такмичење;

8) прикључке за водоводну и електричну мрежу;

9) опрему за противпожарну заштиту, у складу са законом;

10) комплетан прибор и средства за пружање прве помоћи;

11) инсталације за равномерно осветљавање затворених делова објекта где се одвија спортска активност, које емитују светлост јачине 150 lx на висини од 1 m од пода (тла), на начин којим се онемогућава стварање сенки, треперење и блесак, уколико се на спортском објекту спортске активности обављају по мраку;

12) инсталације и капацитете грејних тела које омогућавају да се температура у сали са пратећим просторијама прилагоди потребама обављања спортских активности. Температура у простору за такмичење и вежбање, у гардероби и купатилу не може бити нижа од 21 °C, ако у складу са законом или спортским правилима за одређену грану спорта није другачије прописано. Грејна тела у сали за тренинг морају бити на сигурној удаљености од простора за вежбање или заштићена меким материјалом;

13) инсталације филтерског постројења у објектима базена и инсталације за загревање воде које обезбеђују квалитет воде и температуру у складу са одговарајућим стандардима и прописима;

14) инсталације за вентилацију у затвореним спортским објектима, у складу са одговарајућим стандардима и прописима;

15) постављена огледала када то природа спортских активности захтева, с тим да огледала на зиду морају бити најмање 2 m удаљена од простора за вежбање;

16) лекарску амбуланту уколико се на спортском објекту организује национално, професионално или међународно спортско такмичење;

17) постављена најмање три јарбола на отвореним спортским теренима, односно обезбеђен простор у спортским салама за истицање најмање три заставе, уколико се на спортском објекту организује такмичење.

Члан 8.

Спортски објекат у или на коме се организује такмичење националног ранга, професионално такмичење или међународно спортско такмичење мора бити тако припремљен да је гледаоцима са инвалидитетом омогућено да посматрају такмичење на приближно истом нивоу, као и остали присутни на спортском објекту.

За гледаоце са инвалидитетом морају се обезбедити следећи услови:

1) засебна улазна капија, са одговарајућим приступом (рампом) сектору гледалишта који је за њих одређен;

2) места у сектору на спортском објекту која имају добар, неометан преглед терена;

3) обезбедити смештај и за пратиоце хендикепираних лица;

4) на сваких 300 седишта на спортском објекту треба обезбедити најмање једно место за гледаоце са инвалидитетом.

5. Услови у погледу спортске опреме

Члан 9.

Организација у области спорта има одговарајућу спортску опрему, и то:

1) лопте, тренерке, дресове, справе, уређаје и друге спортске реквизите потребне за опремање и активности спортиста, у складу са спортским правилима надлежног националног гранског спортског савеза;

2) канцеларијску опрему – сто, столицу, орман на закључавање, телефон (фиксни или мобилни), а спортске организације које се такмиче у сениорској конкуренцији у највишем националном рангу такмичења, територијални спортски савези и надлежни национални спортски савези и факс, компјутер, штампач, имејл и званичну интернет презентацију која садржи: основне податке о организацији (назив, седиште, заступник, органи, кратак историјат, чланство у националним и међународним савезима, систем такмичења, структура и број чланова); податке о реализацији програма који се финансирају из јавних прихода; податке о спортским резултатима; текст статута и општих аката; податке о издатим дозволама за рад спортским посредницима и другим спортским стручњацима; спортска правила или линк на спортска правила надлежног националног и међународног спортског савеза;

3) прибор за пружање прве помоћи на спортском објекту на коме се организује обављање спортске активности и одржавају спортска такмичења;

Опрема из става 1. тачка 1) овог члана мора бити атестирана и одговарати стандардима који се траже за спортску опрему.

Опрему из става 1. тачка 1) овог члана могу обезбедити и сами спортисти, под условима и на начин утврђен спортским правилима надлежног националног спортског савеза.

6. Услови у погледу унутрашње организације

Члан 10.

Спортске организације које учествују у спортским такмичењима и надлежни национални спортски савези испуњавају услове у погледу унутрашње организације:

1) уколико је обављање спортских активности и делатности организовано тако да је одвојен, односно јасно разграничен рад са спортистима од обављања других спортских делатности;

2) уколико је обезбеђена безбедност спортиста и других учесника у обављању активности и делатности;

3) ако су донета сва спортска правила и друга прописна општа акта и планови, усклађени са законом;

4) ако су образовани сви органи у складу са законом и статутом;

5) ако су испуњени други услови у погледу организације утврђени спортским правилима надлежног националног и међународног спортског савеза.

Члан 11.

Спортске организације које се такмиче у националном спортском такмичењу морају бити организоване тако да имају екипе млађих селекција које учествују у званичним такмичењима или програмима признатим од стране надлежног националног гранског спортског савеза, у складу са спортским правилима тог савеза, с тим да најмлађе узрасне категорије (испод 10 година) не морају да учествују у званичним такмичењима, већ се за тај узраст организују мини турнири, окупљања на локалном нивоу и сл.

Члан 12.

Спортска организација мора бити организована тако да је обезбеђено стално медицинско праћење свих спортиста регистрованих за спортску организацију.

Спортиста не може да буде укључен у спортске активности у оквирима спортске организације уколико није утврђена његова здравствена способност за обављање спортских активности у складу са Законом.

Члан 13.

Спортска организација која се такмичи у националном спортском такмичењу и професионалним такмичењима мора да има формиран секретаријат организације, као административно-техничку подршку органима спортске организације, спортистима и другим запосленим, који је доступан за комуникацију са члановима и са јавношћу најмање пет дана у недељи, у унапред утврђено и објављено време од најмање четири сата дневно.

Члан 14.

Надлежни национални грански спортски савез, односно надлежни национални спортски савез за област спорта мора бити организован тако да, у складу са правилима надлежног међународног спортског савеза, омогућава обухватање (учлањење) свих организација из гране, односно области спорта коју представља.

7. Услови у погледу финансијских средстава

Члан 15.

Спортска организација може да учествује на спортским такмичењима у одређеној спортској сезони уколико има планирана финансијска средства довољна за учешће у свим такмичењима током целе такмичарске сезоне, у складу са спортским правилима.

Спортска организација може да учествује на националном лигашком спортском такмичењу и професионалном спортском такмичењу у одређеној спортској сезони уколико, пре почетка такмичарске сезоне, има:

1) на пословном рачуну или у виду банкарске гаранције, или обезбеђена на други одговарајући начин у складу са спортским правилима, финансијска средства довољна за учешће у свим такмичењима током целе такмичарске сезоне;

2) уколико је надлежном националном гранском спортском савезу поднела пре почетка такмичења ревидирани финансијски извештај (извештај овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја);

3) испуњава друге финансијске услове утврђене спортским правилима којима се уређује издавање дозволе за сезону.

8. Услови у погледу безбедности

Члан 16.

Организација у области спорта испуњава услове у погледу безбедности спортиста и других учесника при обављању спортских активности и делатности уколико:

1) спортски објекат на коме се обављају спортске активности и делатности испуњава услове утврђене законом и спортским правилима надлежних националних спортских савеза за обављање одређених врста спортских активности и спортских делатности;

2) спортска и друга опрема која се користи при обављању спортских активности и делатности испуњава прописане услове;

3) спортске активности и делатности воде одговарајући спортски стручњаци;

4) је спортска приредба која се организује пријављена и организована у складу са законом;

5) је утврђена процедура за осигурање да у спортским активностима и делатностима учествују само спортисти којима је утврђена здравствена способност у складу са Законом;

6) је утврђена процедура за осигурање да се спортисти не изложе спортским активностима које могу да угрозе или погоршају њихово здравствено стање, а посебно да деца не буду изложена активностима и физичким вежбањима која могу да угрозе или погоршају њихово здравствено стање или да негативно утичу на психосоцијални и моторички развој или образовање;

7) је пре почетка обављања спортских активности и делатности проверено да ли постоје неуобичајене опасности и ризици бављења одређеном спортском активношћу, односно обављања одређене спортске делатности;

8) редарска служба на спортској приредби има најмање једног редара на 300 гледалаца, односно најмање једног редара на 150 гледалаца на ризичним спортским приредбама;

9) постоји детаљан план организовања спортске приредбе, у складу за законом и спортским правилима, који обавезно садржи: процену ризика, план обезбеђења (број редара и њихов распоред, правила понашања и овлашћења редара, комуникација са редарима, начин контроле приступа, сигурносне провере, дефинисање оперативног центра, одређење подручја и зона спортског објекта и његове непосредне околине, постављање ознака, време отварања улаза на спортском објекту за гледаоце, информације које се дају гледаоцима, начин одвајања гледалаца, лице које руководи редарском службом), план евакуације спортског објекта, план за случај нужде, израчунавање максималног сигурносног капацитета спортског објекта, одређење вође спортске приредбе.

Члан 17.

Спортски објекат у или на коме се организује спортско такмичење мора да испуњава следеће безбедносне услове:

1) сви делови спортског објекта морају бити у складу са условима прописаним законом којим је уређено спречавање насиља и недоличног понашања на спортским приредбама и спортским правилима надлежних националних и међународних спортских савеза;

2) сви делови спортског објекта укључујући и улазе, излазе, степеништа, врата, пролазе, кровове, просторије, све јавне и приватне зоне и просторије, и сва опрема на спортском објекту морају да буду у складу са законом;

3) сви јавни пролази и степеништа у зони гледалишта морају да буду офарбана истом јарком светлом бојом, што важи и за све капије које воде од зоне гледалишта ка терену за игру и излазне капије спортског објекта;

4) сва излазна врата и капије на стадиону и све капије које воде из зоне гледалишта ка зони игралишта, морају да се отварају у правцу од гледалаца и морају да остану откључана док су гледаоци на спортском објекту;

5) код свих врата и капија мора да се обезбеди присуство једног редара;

6) у циљу спречавања нелегалног упада на спортски објекат, врата морају имати уређај за закључавање (резу), којим свако изнутра може брзо и једноставно да рукује;

7) објекат мора да поседује заштиту особа на терену и трибинама од удара грома, у складу са законом;

8) објекат мора да има довољно јако и равномерно распоређено озвучење, које ће омогућити јасну комуникацију са гледаоцима на свим деловима објекта, уколико се на спортском такмичењу очекује веће присуство гледалаца;

9) објекат мора поседовати план евакуације, којим се осигурава да се спортски објекат на најбржи могући начин може испразнити у хитним случајевима, на који је сагласност дало лице надлежно за безбедност спортских приредби надлежног националног спортског савеза;

10) уколико су на спортском објекту постављена седишта, она морају бити фиксирана, одвојена од осталих седишта, анатомска, нумерисана и морају поседовати атест произвођача седишта (столица);

11) трибине на спортском објекту морају бити подељене на независне целине, подељене по секторима ради лакше оријентације и безбедности, које су међусобно физички одвојене;

12) на спортском објекту мора постојати простор на коме ће се обезбедити паркинг места за возила организација учесника, судија и других званичних лица, који је изолован од гледалаца;

13) на спортском објекту морају бити изложена, на видним местима, правила понашања гледалаца, у складу са законом и спортским правилима, ван и унутар спортског објекта, како би била доступна свим посетиоцима;

14) излаз из свлачионица и пут (пролаз) до терена мора бити недоступан за гледаоце и представнике медија;

15) на прозорима око спортског терена мора бити постављена одговарајућа жичана или друга заштита од ломљења стакла услед удара.

Члан 18.

Спортски објект у или на коме се организује национално спортско такмичење, професионално такмичење или међународно спортско такмичење мора да поседује најмање једну просторију за прву помоћ и негу гледалаца у случају да је потребна медицинска помоћ на лицу места.

Просторија (амбуланта) за прву помоћ мора да испуни следеће услове:

1) да има одговарајућу површину;

2) мора да се налази на локацији где повређени гледаоци и амбулантна возила могу лако доћи, како са унутрашњих делова стадиона, тако и споља, ван стадиона;

3) врата и ходници који воде до собе за прву помоћ морају бити довољно широки да кроз њих могу да прођу носила и инвалидска колица;

4) осветљење, вентилација и уређаји за грејање морају бити у оптималном стању;

5) да има електричне прикључке, уређаје за топлу и хладну воду и санитарне просторије;

6) да има стаклени ормар за лекове и остали медицински материјал;

7) да располаже боцом са кисеоником и маску;

8) има апарат за мерење притиска;

9) најмање један кревет;

10) најмање два носила;

11) телефон.

На самом спортском објекту морају бити постављене јасно видљиве ознаке, које ће омогућити да се лако и брзо стигне до собе за прву помоћ.

Члан 19.

Организовање спортских припрема и кампова у земљи и иностранству, које обухвата смештај и превоз спортиста (у даљем тексту: спортске припреме), мора бити предузето тако да:

1) одговара годишњем плану и програму рада, који је усвојио надлежни орган организације;

2) програм реализације спортских припрема садржи: циљеве и задатке; садржај активности; планирани обухват учесника; носиоце предвиђених садржаја и активности; план дежурства; трајање, путне правце, техничку организацију, смештај и начин финансирања;

3) да је одређен стручни вођа спортских припрема;

4) путни правци, објекти и опрема буду одређени у складу са циљевима и задацима спортских припрема;

5) уколико се за реализацију спортских припрема користи нека агенција она буде изабрана тако да су обезбеђени најбољи услови за реализацију предвиђеног путовања, да поседује одговарајућу лиценцу министарства надлежног за туризам и да има искуство у спортском туризму;

6) је за превоз спортиста сачињен план превоза који обавезно садржи: избор одговарајућег превозног средства, превозника, цену превоза, утврђивање маршуте – руте, време поласка, одмора и доласка, техничке услове везане за исправност возила и хигијенско-санитарне услове у току превоза, начин преузимања и смештај спортиста у превозно средство;

7) уколико се за превоз користи сопствено путничко средство организације оно мора бити технички прегледано најкасније пет дана пре почетка пута, а возач који је ангажован за превоз учесника мора бити професионалац и не сме у претходна два дана да је возио више од осам сати дневно;

8) за путовање у иностранство буде обезбеђен лекар – пратилац;

9) спортисти учесници буду здравствено прегледани пре почетка путовања, осим ако имају важећу позитивну оцену здравственог стања за учешће на спортским такмичењима, издату у складу са Законом;

10) након окончања спортских припрема, стручни вођа спортских припрема поднесе организацији извештај о путовању, који надлежни орган организације обавезно разматра и увршћује, заједно са својом оценом, у годишњи извештај о раду организације;

11) стручни вођа спортских припрема води основну документацију: књигу евиденције учесника; здравствени протокол; књигу реализације програмских садржаја.

Стручни вођа спортских припрема може бити само лице које има искуство у организовању и реализовању сличних спортских садржаја.

Стручни вођа спортских припрема спроводи програм који се односи на остваривање постављених циљева и задатака и одговарајућих садржаја, и стара се о безбедности и понашању учесника.

Члан 20.

Уколико у спортским припрема учествују деца, односно лица која имају мање од 16 година живота, организација у области спорта мора спортске припреме организовати тако да:

1) свако дете има писану сагласност родитеља за учешће у спортским припремама;

2) су родитељи претходно упознати са програмом, садржином и ризицима активности којима ће дете бити изложено, врстом превоза и смештаја, маршутом превоза, финансијским обавезама и другим елементима битним за давање сагласности;

3) да се превоз аутобусом не обавља ноћу, у време од 22 до 5 часова;

4) лице овлашћено за заступање организације обавести најкасније у року од 48 сати пре отпочињања путовања надлежни орган унутрашњих послова о: превознику, месту и времену поласка учесника, броју ангажованих аутобуса и пријављених учесника који ће непосредно пре отпочињања путовања извршити контролу документације, техничке исправности возила предвиђених за превоз (морају поседовати записник о извршеном техничком прегледу аутобуса, не старији од пет дана) и тахографских уложака за претходна два дана за возаче који су ангажовани за превоз;

5) дневне активности утврђене програмом спортских припрема буду реализоване до 22 часа;

6) за спортске припреме буде обезбеђен лекар – пратилац, или лекар на месту припрема;

7) за припреме дуже од седам дана родитељ, односно старатељ достави здравствени лист за дете спортисту, који садржи податке о здравственом, физичком и психичком стању детета, издат од стране изабраног лекара на основу здравственог картона.

9. Услови у погледу броја животиња

Члан 21 .

Смата се да спортска организација има потребан број коња за обављање спортских активности и пратећих спортских делатности ако има регистрована, код надлежног националног гранског спортског савеза, најмање три коња за једну или више спортских дисциплина.

10. Завршне одредбе

Члан 22.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о ближим условима за обављање спортских активности и спортских делатности („Службени гласник Републике Србије”, број 17/13).

Члан 23.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-8/2017-03

У Београду, 18. априла 2017. године

Министар,

Вања Удовичић, с.р.