Zakon

Неважећи акт

 

 

 

На основу члана 4. став 3. Закона о уџбеницима („Службени гласник РС”, број 68/15),

Министар просвете, науке и технолошког развоја, доноси

ПРАВИЛНИК

о начину прилагођавања садржаја и/или формата уџбеника

"Службени гласник РС", број 55 од 2. јуна 2017

Предмет правилника

Члан 1.

Oвим правилником прописују се ближи услови у погледу начина прилагођавања садржаја и/или формата уџбеника и уџбеничког комплета за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом (у даљем тексту: прилагођени уџбеник).

Прилагођени уџбеник

Члан 2.

Прилагођени уџбеник, у смислу овог правилника, је претходно по закону одобрени уџбеник коме је одговарајућим прилагођавањем садржаја и/или формата, односно писма и формата омогућена приступачност за ученике са сметњама у развоју, односно инвалидитетом, у складу са њиховим потребама и могућностима.

Члан 3.

Прилагођени уџбеник може бити:

1) штампан Брајевим писмом,

2) штампан увећано на одговарајућем папиру,

3) прилагођен у електронском облику,

4) прилагођен за коришћење асистивне технологије.

Члан 4.

Прилагођавање уџбеника за слепе ученике врши се на Брајевом писму у штампаном облику или у одговарајућем електронском облику.

Прилагођавање уџбеника за слабовиде ученике врши се увећањем штампе или у одговарајућем електронском облику.

Прилагођавање уџбеника за ученике са моторичким сметњама врши се прилагођавањем уџбеника у електронском облику, израдом аудио уџбеника, односно штампањем уџбеника на чврстој подлози.

Упутство за прилагођавање уџбеника у штампаној форми налази се у Прилогу 1, који је саставни део овог правилника.

Члан 5.

Издавач, у складу са потребама и могућностима ученика, припрема прилагођени уџбеник тако што делове његовог садржаја израђује у следећим електронским облицима:

1) текстуални,

2) звучни,

3) слика,

4) видео.

Прилагођени уџбеник за ученике са инвалидитетом и ученике са сметњама у развоју, односно за ученике који се образују по индивидуалном образовном плану, може бити израђен мултимедијално, односно као комбинација облика из става 1. овог члана правилника, и обезбеђује интерактивност ученику.

По потреби наставник може користити садржаје из одобреног или прилагођеног уџбеника из ст. 1. и 2. овог члана, и прилагодити их у складу са потребама и могућностима ученика.

Упутство за прилагођавање уџбеника из ст. 1. и 2. овог члана налази се у Прилогу 2, који је саставни део овог правилника.

Члан 6.

Електронски додатак уџбеника прилагођава се на начин који ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом омогућава његово несметано коришћење.

Упутство за прилагођавање електронског додатка уџбенику налазе се у Прилогу 3, који је саставни део овог правилника.

Члан 7.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-00117/2017-07

У Београду, 29. маја 2017. године

Министар,

Младен Шарчевић, с.р.

 

Прилози

 

Прилог 1 - Упутство за прилагођавање уџбеника у штампаној форми

Прилог 2 - Упутство за прилагођавање уџбеника у електронској форми

Прилог 3 - Упутство за прилагођавање електронског додатка уџбенику