Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 63. став 3, члана 65. став 5. тачка 1) и члана 72. став 3. Закона о хемикалијама („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и 25/15),

Министар пољопривреде и заштите животне средине доноси

ПРАВИЛНИК

о дозволама за обављање делатности промета, односно дозволама за коришћење нарочито опасних хемикалија

"Службени гласник РС", бр. 6 од 27. јануара 2017, 29 од 13. априла 2018.

Предмет уређивања

Члан 1.

Овим правилником прописују се нарочито опасне хемикалије за које се издаје дозвола за обављање делатности промета и дозвола за коришћење, као и нарочито опасне хемикалије за које није потребна дозвола, образац захтева и образац дозволе за обављање делатности промета, односно дозволе за коришћење нарочито опасних хемикалија и начин вођења евиденције о промету нарочито опасних хемикалија.

Нарочито опасне хемикалије за које се издаје дозвола

Члан 2.

Нарочито опасне хемикалије за које се издаје дозвола за обављање делатности промета, односно коришћења јесу хемикалије које су класификоване у најмање једну од класа и категорија опасности у складу са прописима којима се уређује класификација, паковање, обележавање и оглашавање хемикалије и одређеног производа, а које су дате у Табели овог правилника.

У Табели поред класа и категорија опасности дата су и обавештења о опасности.

Табела

Р. бр.

Класа опасности и категорија опасности

Обавештење о опасности

1.

Акутна токсичност, категорија 1

Н300:

Смртоносно ако се прогута

Н310:

Смртоносно у контакту са кожом

Н330:

Смртоносно ако се удише

2.

Акутна токсичност, категорија 2

Н300:

Смртоносно ако се прогута

Н310:

Смртоносно у контакту са кожом

Н330:

Смртоносно ако се удише

3.

Акутна токсичност, категорија 3

Н301:

Токсично ако се прогута

Н311:

Токсично у контакту са кожом

Н331:

Токсично ако се удише

4.

Специфична токсичност за циљни орган – једнократна изложеност, категорија 1

Н370:

Доводи до оштећења органа

5.

Специфична токсичност за циљни орган – вишекратна изложеност, категорија 1

Н372:

Доводи до оштећења органа услед дуготрајног или вишекратног излагања

6.

Мутагеност герминативних ћелија, категорија 1А или 1Б

Н340:

Може да доведе до генетских дефеката

7.

Карциногеност, категорија 1А или 1Б

Н350:

Може да доведе до појаве карцинома

8.

Токсичност по репродукцију, категорија 1А или 1Б

Н360:

Може штетно да утиче на плодност или на плод

9.

Корозивно оштећење коже, категорија 1А

Н314:

Изазива тешке опекотине коже и оштећење ока

*Службени гласник РС, број 29/2018

Нарочито опасне хемикалије за које није потребна дозвола

Члан 3.

Нарочито опасне хемикалије за које није потребна дозвола за обављање делатности промета, односно коришћења су:

1) хромати;

2) катран угља;

3) експлозиви;

4) хемикалије које се користе у металургији као агенси за лемљење, заваривање и електроплатинирање;

5) боје за сликање у облику пасте;

6) моторна горива, као и течни нафтни гас и уље за ложење, ако се користе као енергенти;

7) средства за заштиту биља;

8) биоцидни производи;

9) натријум хидроксид и калијум хидроксид, као и смеше које га/их садрже у појединачној концентрацији једнакој или већој од специфичне граничне концентрације за класификацију у класу опасности: „Корозивно оштећење коже, категорија 1А, H314”, наведене у пропису којим се утврђује списак класификованих супстанци, на основу које се ове смеше класификују у наведену класу опасности, под условом да наведена класификација смеше искључиво потиче од натријум хидроксида и/или калијум хидроксида као састојка смеше, укључујући и смеше у којима је збирна концентрација натријум хидроксида и калијум хидроксида једнака или већа од 5%;

10) брисана је (види тачку 10. Одлуке - 29/2018-40)

11) хемикалије које правно лице односно предузетник производи, увози или прибавља на домаћем тржишту, а које користи искључиво за индустријске или професионалне сврхе.

Брисана је (види тачку 10. Одлуке - 29/2018-40)

*Службени гласник РС, број 29/2018

Захтев за издавање дозволе за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија

Члан 4.

Захтев за издавање дозволе за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија садржи:

1) опште податке о подносиоцу захтева, и то:

(1) назив;

(2) адресу, број телефона и е-маил;

(3) порески идентификациони број (ПИБ);

(4) име одговорног лица, а где је прописана обавеза да има саветника за хемикалије и његово име;

2) датум и број претходно издате дозволе за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија, ако је дозвола раније издата;

3) податак да ли делатност промета обавља као:

(1) произвођач;

(2) увозник;

(3) даљи корисник;

(4) дистрибутер;

4) списак нарочито опасних хемикалија које подносилац захтева намерава да стави у промет;

5) сврху за коју се дозвола тражи.

Уз захтев из става 1. овог члана доставља се:

1) опис предузетих превентивних мера за безбедно чување и складиштење нарочито опасних хемикалија са меморандумом правног лица, односно предузетника;

2) доказ о обезбеђеном складишту, и то:

(1) фотокопија власничког листа складишног простора или

(2) фотокопија уговора о закупу складишног простора на период од најмање годину дана;

3) доказ о уплаћеној такси за издавање дозволе за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија.

Захтев из става 1. овог члана подноси се на Обрасцу бр. 1 – Захтев за издавање дозволе за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

*Службени гласник РС, број 29/2018

Захтев за издавање дозволе за коришћење нарочито опасних хемикалија

Члан 5.

Захтев за издавање дозволе за коришћење нарочито опасних хемикалија садржи:

1) опште податке о подносиоцу захтева:

(1) име;

(2) адресу, број телефона и е-маил;

2) датум и број претходно издате дозволе за коришћење нарочито опасних хемикалија, ако је дозвола раније издата;

3) податке о идентификацији нарочито опасних хемикалија:

(1) за супстанце: трговачки и хемијски назив, идентификациони број (Индекс број ако је супстанца наведена у пропису којим се утврђује Списак класификованих супстанци, као и EC број или CAS број), класу опасности, категорију опасности и ознаку за обавештење о опасности – H ознаку и количину;

(2) за смеше: трговачко име или ознака за смешу, као и хемијски назив, састав смеше са номиналним концентрацијама супстанци које доприносе опасности смеше, CAS број и ЕС број супстанце која доприноси опасности смеше, класу и категорију опасности и ознаку за обавештење о опасности – H ознаку и количину;

4) сврху за коју се дозвола тражи.

Уз захтев из става 1. овог члана доставља се следеће:

1) образложење начина чувања и коришћења нарочито опасних хемикалија;

2) безбедносни листови нарочито опасних хемикалија које подносилац захтева намерава да користи;

3) изјава да је обезбеђен простор за чување нарочито опасних хемикалија;

4) изјава у којој се образлаже зашто се за планирани начин и сврху коришћења не могу користити друге алтернативне хемикалије;

5) доказ да подносилац захтева није осуђиван на безусловну казну затвора у трајању дужем од шест месеци;

6) доказ о уплаћеној такси за издавање дозволе за коришћење нарочито опасних хемикалија.

Захтев из става 1. овог члана подноси се на Обрасцу бр. 2 – Захтев за издавање дозволе за коришћење нарочито опасних хемикалија, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

*Службени гласник РС, број 29/2018

Дозвола за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија

Члан 6.

Дозвола за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија садржи:

1) број дозволе;

2) опште податке о имаоцу дозволе, и то:

(1) назив;

(2) адресу;

(3) порески идентификациони број (ПИБ);

3) податак да ли делатност промета обавља као:

(1) произвођач;

(2) увозник;

(3) даљи корисник;

(4) дистрибутер;

4) сврху за коју се дозвола издаје;

5) рок важења дозволе.

Поред података из става 1. овог члана, дозвола за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија може да садржи и услове за безбедно чување и складиштење тих хемикалија.

Садржај дозволе за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија коју издаје министарство надлежно за заштиту животне средине увознику, произвођачу, односно даљем кориснику дат је на Обрасцу бр. 3, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Садржај дозволе за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија коју издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе дистрибутеру који није увозник, произвођач, односно даљи корисник дат је на Обрасцу бр. 4, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Дозвола за коришћење нарочито опасних хемикалија

Члан 7.

Дозвола за коришћење нарочито опасних хемикалија садржи:

1) број дозволе;

2) опште податке о имаоцу дозволе, и то:

(1) име;

(2) адресу;

3) податке о идентификацији нарочито опасних хемикалија:

(1) за супстанце: трговачки и хемијски назив, идентификациони број (Индекс број ако је супстанца наведена у пропису којим се утврђује Списак класификованих супстанци, као и EC број или CAS број), класу опасности, категорију опасности и ознаку за обавештење о опасности – H ознаку и количину;

(2) за смеше: трговачко име или ознака за смешу, као и хемијски назив, састав смеше са номиналним концентрацијама супстанци које доприносе опасности смеше, CAS број и ЕС број супстанци које доприносе опасности смеше за коју се издаје дозвола, класу и категорију опасности и ознаку за обавештење о опасности – H ознаку и количину;

4) сврху за коју се дозвола издаје;

5) рок важења дозволе.

Поред података из става 1. овог члана, у дозволу за коришћење нарочито опасних хемикалија могу се уписати и услови за безбедно чување и коришћење те хемикалије.

Садржај дозволе за коришћење нарочито опасних хемикалија коју издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе дат је на Обрасцу бр. 5, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

*Службени гласник РС, број 29/2018

Начин вођења евиденције о промету нарочито опасних хемикалија

Члан 8.

Ималац дозволе за обављање делатности промета води евиденцију о промету нарочито опасних хемикалија (у даљем тексту: евиденција), на Обрасцу бр. 6, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

На обрасцу из става 1. овог члана наводе се подаци о лицима којима су нарочито опасне хемикалије продате или уступљене без накнаде, и то:

1) за физичко лице:

(1) опште податке:

– име;

– адресу;

(2) остале податке:

– податке о идентификацији нарочито опасних хемикалија:

– за супстанце: трговачки и хемијски назив, CAS број и ЕС број супстанце и количина;

– за смеше: трговачко име или ознака за смешу, као и хемијски назив, CAS број и ЕС број састојака смеше које доприносе опасности смеше и количина;

– број дозволе за коришћење нарочито опасних хемикалија и рок важења дозволе.

У евиденцији наводи се и датум када су нарочито опасне хемикалије продате или уступљене без накнаде, као и име, презиме и потпис лица које је испоручило нарочито опасне хемикалије.

У евиденцији о промету нарочито опасних хемикалија коју ималац дозволе за обављање делатности промета води о правним лицима којима су нарочито опасне хемикалије продате или уступљене без накнаде, a у складу са прописом којим се уређује начин вођења евиденције о хемикалијама, наводи се за дато правно лице број дозволе за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија и рок важења дозволе.

Поред евиденције у писаној форми може се водити евиденција и у електронској форми.

Ради заштите поверљивости података, приступ евиденцији имају овлашћена лица.

*Службени гласник РС, број 29/2018

Прелазна одредба

Члан 9.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о дозволама за обављање делатности промета, односно дозволама за коришћење нарочито опасних хемикалија („Службени гласник РС”, бр. 94/10, 55/11 и 15/13).

Ступање на снагу

Члан 10.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-4/2016-09

У Београду, 30. децембра 2016. године

Министар,

Бранислав Недимовић, с.р.

   

Прилози

 

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Правилником о изменама и допунама Правилника о дозволама за обављање делатности промета, односно дозволама за коришћење нарочито опасних хемикалија ("Службени гласник РС", број 29/2018) обрасци 1, 2, 3, 4. и 5. замењени су новим обрасцима (види члан 7. Правилника - 29/2018-40).

 

Образац 1 - Захтев за издавање дозволе за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија

Образац 2 - Захтев за издавање дозволе за коришћење нарочито опасних хемикалија

Образац 3 - Дозвола за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија коју увознику, произвођачу односно даљем кориснику издаје министарство надлежно за заштиту животне средине

Образац 4 - Дозвола за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија коју дистрибутеру који није увозник, произвођач односно даљи корисник издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе

Образац 5 - Дозвола за коришћење нарочито опасних хемикалија коју издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе

Образац 6 - Евиденција о промету нарочито опасних хемикалија