Zakon

На основу члана 92. став 9. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16),

Министар пољопривреде и заштите животне средине доноси

ПРАВИЛНИК

о трошковнику збрињавања одузетих примерака строго заштићених, заштићених и алохтоних дивљих врста

"Службени гласник РС", број 63 од 28. јуна 2017.

Члан 1.

Овим правилником прописује се трошковник збрињавања одузетих примерака строго заштићених, заштићених и алохтоних дивљих врста.

Члан 2.

Трошкови збрињавања живих примерака дивљих врста животиња по дану збрињавања једног примерка дати су у Прилогу 1, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Трошкови дати у прилогу из става 1. овог члана обухватају основне трошкове неге и не обухватају додатне трошкове збрињавања попут трајног обележавања животиња, узорковања ткива или крви, анализа узорака, ветеринарског лечења, транспорта и других додатних трошкова.

Члан 3.

Трошкови збрињавања живих примерака дивљих врста биљака по дану збрињавања дати су у Прилогу 2, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 4.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-00130/2017-09

У Београду, 30. маја 2017. године

Министар,

Бранислав Недимовић, с.р.

 

Прилози

Прилог 1 – Трошкови збрињавања живих примерака дивљих врста животиња

Прилог 2 - Трошкови збрињавања живих примерака дивљих врста биљака