Zakon

На основу члана 130. став 11. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 10/16),

Министар омладине и спорта доноси

ПРАВИЛНИК

о подношењу извештаја о одобреним и реализованим програмима и пројектима којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта

"Службени гласник РС", број 73 од 28. јула 2017.

1. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником уређује се садржај, рокови и начин подношења извештаја о одобреним и реализованим програмима и пројектима којима се задовољаваjу потребе и интереси грађана у области спорта.

Садржај података о личности подразумева податке у смислу закона којим је уређена заштита података о личности.

Члан 2.

Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, као и организације у области спорта чији се програми и пројекти у области спорта (у даљем тексту: програми) финансирају из јавних прихода Републике Србије, аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе и од стране јавних предузећа достављају, Министарству омладине и спорта (у даљем тексту: Министарство) извештај о одобреним и реализованим програмима и пројектима којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта.

Под програмима, односно пројектима у области спорта који се финансирају од стране јавних предузећа из става 1. овог члана подразумева се свака активност организација у области спорта из члана 112. став 1, члана 134. став 1. и члана 137. став 1. Закона о спорту (у даљем тексту: Закон) која се финансира од стране јавних предузећа.

2. САДРЖАЈ ИЗВЕШТАЈА

Члан 3.

Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе достављају извештај о одобреним програмима којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта који садржи следеће податке:

1) назив аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе;

2) правни основ за одобрење програма – назив акта из члана 136. став 2, односно члана 138. став 2. Закона и датум објављивања;

3) укупан износ средстава буџета аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе предвиђен за финансирање спорта;

4) укупан износ средстава буџета аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе предвиђен за финансирање делатности организација у области спорта чији је оснивач аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе (члан 134. став 1. тачка 6) и члан 137. став 1. тачка 7) Закона);

5) укупан износ средстава буџета аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе предвиђен за финансирање програма у области спорта (члан 134. став 1. тач. 1)–5) и 7)–15) и члан 137. став 1. тач. 1)–6) и 8)–16) Закона);

6) укупан износ средстава буџета аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе одобрен за финансирање програма у појединим областима потреба и интереса грађана из члана 134. став 1. и члана 137. став 1. Закона;

7) укупан износ средстава буџета аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе одобрен одређеном носиоцу програма за финансирање програма у појединим областима потреба и интереса грађана из члана 134. став 1. и члана 137. став 1. Закона;

8) назив/име и презиме и седиште/година рођења носиоца програма;

9) укупна вредност одобреног програма одређеног носиоца програма;

10) укупан износ средстава који је одобреним програмом одређеног носиоца програма предвиђен за активности повезане са спортом деце;

11) врста програма: годишњи – посебан;

12) грана/област спорта у којој је програм одобрен;

13) датум подношења извештаја;

14) потпис овлашћеног лица аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе.

Члан 4.

Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе достављају извештај о реализованим програмима којима се задовољавају потребе и интереси грађана који садржи следеће податке:

1) назив аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе;

2) правни основ за финансирање програма – назив акта из члана 136. став 2, односно члана 138. став 2. Закона и датум објављивања;

3) укупан износ средстава буџета аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе утрошен за финансирање спорта;

4) укупан износ средстава буџета аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе утрошен за финансирање делатности организација у области спорта чији је оснивач аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе (члан 134. став 1. тачка 6) и члан 137. став 1. тачка 7) Закона);

5) укупан износ средстава буџета аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе утрошен за финансирање програма у области спорта (члан 134. став 1. тач. 1)–5) и 7)–15) и члан 137. став 1. тач. 1)–6) и 8)–16) Закона);

6) укупан износ средстава буџета аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе уплаћен носиоцима програма за финансирање програма у појединим областима потреба и интереса грађана из члана 134. став 1. и члана 137. став 1. Закона;

7) укупан износ средстава буџета аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе уплаћен одређеном носиоцу програма за финансирање програма у појединим областима потреба и интереса грађана из члана 134. став 1. и члана 137. став 1. Закона;

8) назив/име и презиме и седиште/година рођења носиоца програма;

9) укупан износ средстава који је реализованим програмом одређеног носиоца програма утрошен за финансирање активности повезане са спортом деце;

10) датум подношења завршног извештаја о реализацији програма од стране носиоца програма;

11) оцена постизања планираних ефеката реализације програма одређеног носиоца програма: позитивна – негативна;

12) укупан износ средстава чији се враћање у буџет аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе захтева од носилаца реализованих програма због кршења обавеза из члана 133. став 1. Закона;

13) укупан износ средстава чије се враћање у буџет аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе захтева од одређеног носиоца реализованог програма;

14) датум подношења извештаја;

15) потпис овлашћеног лица аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе.

Члан 5.

Организације у области спорта чији се програми финансирају из јавних прихода Републике Србије, аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе и од стране јавних предузећа достављају извештај о одобреним програмима који садржи следеће податке:

1) назив организације у области спорта, носиоца програма;

2) седиште организације у области спорта;

3) име и презиме заступника организације у области спорта;

4) назив и седиште даваоца средстава из јавних прихода, односно назив и седиште јавног предузећа даваоца средстава;

5) укупан износ средстава одобрен из јавних средстава, односно од јавног предузећа, за реализацију одређеног програма;

6) датум закључења уговора о финансирању програма;

7) област општег интереса, односно потреба и интереса грађана из члана 112. став 1, члана 134. став 1. и члана 137. став 1. Закона, у коју, по својој садржини, спада програм;

8) назив програма и основни садржај планираних програмских активности;

9) време трајања програма;

10) грана/област спорта;

11) укупан број учесника у реализацији програма;

12) укупна вредност одобреног програма;

13) датум подношења извештаја;

14) потпис лица овлашћеног за заступање организације, подносиоца извештаја.

Извештај из става 1. овог члана подноси се посебно за сваки одобрени програм.

Члан 6.

Организације у области спорта чији се програми финансирају из јавних прихода Републике Србије, аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе и од стране јавних предузећа достављају извештај о реализованим програмима који садржи следеће податке:

1) назив и седиште организације у области спорта, носиоца програма;

2) назив и седиште даваоца средстава из јавних прихода, односно назив и седиште јавног предузећа даваоца средстава;

3) назив програма и основни садржај реализованих програмских активности;

4) датум подношења завршног извештаја о реализацији програма;

5) укупна средства која су организацији уплаћена из јавних прихода, односно од јавног предузећа на име реализације одобреног програма;

6) укупно утрошена средства за реализацију програма;

7) област општег интереса, односно потреба и интереса грађана из члана 112. став 1, члана 134. став 1. и члана 137. став 1. Закона, у коју, по својој садржини, спада програм;

8) успешност реализације програма: у потпуности – делимично;

9) датум подношења извештаја;

10) потпис лица овлашћеног за заступање организације, подносиоца извештаја.

Извештај из става 1. овог члана подноси се посебно за сваки реализовани програм.

3. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИЗВЕШТАЈА

Члан 7.

Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе подносе обједињени извештај из члана 3. овог правилника, за одобрене годишње програме у складу са чланом 117. став 1. Закона, најкасније до 15. фебруара године у којој се реализују одобрени годишњи програми.

Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе подносе обједињени извештај из члана 3. овог правилника, за одобрене посебне програме у складу са чланом 117. став 2. Закона, у року од 30 дана од закључења уговора са носиоцима одобрених програма по јавном позиву.

Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе подносе извештај из члана 3. овог правилника, за одобрене програме у току године у складу са чланом 114. став 3. Закона, у року од 30 дана од дана закључења уговора о реализацији одобреног програма.

Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе подносе извештај из члана 4. овог правилника најкасније до 1. марта текуће године за програме реализоване у претходној години.

Организације у области спорта подносе извештај из члана 5. овог правилника у року од 30 дана од дана закључења уговора о реализацији одређеног програма у области спорта.

Организације у области спорта подносе извештај из члана 6. овог правилника у року од 30 дана од дана подношења завршног извештаја о реализацији програма.

4. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ИЗВЕШТАЈА

Члан 8.

Јединица локалне самоуправе подноси извештај из члана 3. овог правилника на Обрасцу 1, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Аутономна покрајина подноси извештај из члана 3. овог правилника на Обрасцу 2, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Јединица локалне самоуправе подноси извештај из члана 4. овог правилника на Обрасцу 3, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Аутономна покрајина подноси извештај из члана 4. овог правилника на Обрасцу 4, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Организација у области спорта подноси извештај из члана 5. овог правилника на Обрасцу 5, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Организација у области спорта подноси извештај из члана 6. овог правилника на Обрасцу 6, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Извештаји из чл. 3–6. овог правилника могу се поднети и у виду ексел табеле која садржи податке из ст. 1–6. овог члана.

5. ПРЕЛАЗНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 9.

Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, као и организације у области спорта чији су програми у области спорта финансирани у 2016. години из јавних прихода и од стране јавних предузећа достављају Министарству извештаје о реализованим програмима из чл. 4. и 6. овог правилника у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог правилника.

Члан 10.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-12/2017-03

У Београду, 14. јула 2017. године

Министар,

Вања Удовичић, с.р.

 

Прилози

Образац 1 - Извештај о одобреним програмима и пројектима којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта (јединице локалне самоуправе)

Образац 2 - Извештај о одобреним програмима и пројектима којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта (аутономне покрајине)

Образац 3 - Извештај о реализованим програмима и пројектима којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта (јединице локалне самоуправе)

Образац 4 - Извештај о реализованим програмима и пројектима којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта (аутономне покрајине)

Образац 5 - Извештај о одобреним програмима и пројектима који се финансирају из јавних прихода Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе и од стране јавних предузећа (организације у области спорта)

Образац 6 - Извештај о реализованим програмима и пројектима који се финансирају из јавних прихода Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе и од стране јавних предузећа (организације у области спорта)