Zakon

На основу члана 7. став 6. Закона о дуалном образовању („Службени гласник РС”, број 101/17),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о начину распоређивања ученика за учење кроз рад

"Службени гласник РС", број 102 од 21. децембра 2018.

Предмет Правилника

Члан 1.

Овим правилником утврђује се начин распоређивања ученика за учење кроз рад (у даљем тексту: распоређивање ученика), у средњим школама у којима се учење кроз рад за одређени образовни профил у дуалном образовању одвија код више послодаваца.

У средњим школама у којима се, у складу са планом и програмом наставе и учења, различити делови програма остварују код различитих послодаваца тако да сви ученици морају део учења кроз рад да обаве код сваког од послодаваца, начин распоређивања ученика утврђује се уговором о дуалном образовању између школе и послодаваца.

Учесници у распоређивању ученика

Члан 2.

Распоређивање ученика врше наставници, стручни сарадници и представници послодаваца код којих се обавља учење кроз рад који су чланови тима за каријерно вођење и саветовање образованог у складу са чланом 8. Закона о дуалном образовању (у даљем тексту: Тим за КВиС), у сарадњи са ученицима и њиховим родитељима, односно другим законским заступницима, усклађивањем исказаних жеља ученика да учење кроз рад обаве код одређеног послодавца као и послодаваца за одређеним ученицима.

Представници послодавца код којег се обавља учење кроз рад учествују у распоређивању ученика само за образовни профил у чијој реализацији учествују.

Информисање ученика о начину распоређивања

Члан 3.

Тим за КВиС организује представљање свих послодаваца ученицима и њиховим родитељима, односно другим законским заступницима и упознаје их са начином распоређивања ученика и бројем слободних места и условима и окружењу за реализацију учења кроз рад код сваког послодавца, најкасније до краја друге седмице од почетка школске године у којој, у складу са планом и програмом наставе и учења, почиње реализација учења кроз рад, односно на крају школске године која претходи реализацији учења кроз рад.

Тим за КВиС припрема ученике за контекст у коме се реализује учење кроз рад као и за интервју са послодавцима код којих се реализује учење кроз рад.

Интервју послодаваца са ученицима

Члан 4.

Након обављених активности из члана 3. овог правилника, Тим за КВиС у школи организује интервјуисање свих ученика од стране свих послодаваца, уз обавезно учествовање родитеља ученика, односно другог законског заступника.

Изузетно, у случају да родитељ или други законски заступник ученика није у могућности да присуствује, уместо њега интервјуу присуствује педагог или психолог школе.

Листе жеља ученика и послодаваца

Члан 5.

Тим за КВиС, након обављеног интервјуа свих послодаваца са свим ученицима, организује изјашњавање ученика, тако да ученици сачињавају своју листу послодаваца код којих би желели да обављају учење кроз рад, рангирајући све послодавце од најпожељнијег до најмање пожељног.

Поред ученика, листу жеља ученика из става 1. овог члана потписује и родитељ, односно други законски заступник.

Изузетно, уколико родитељ, односно други законски заступник није у могућности, листу жеља ученика потписује педагог или психолог школе.

Сваки послодавац након обављеног интервјуа са свим ученицима, сачињава своју ранг листу ученика, при чему мора да се изјасни за најмање онолико ученика колико има слободних места за учење кроз рад.

Усаглашавање жеља ученика и послодаваца и коначна листа распоређивања ученика

Члан 6.

Тим за КВиС, на основу листа жеља из члана 5. ст. 1. и 4. овог правилника, сачињава листу распоређивања ученика по послодавцима, упарујући жеље ученика и послодаваца, од прве до последње жеље, до попуњавања свих слободних места код послодаваца.

У случају да се за истог ученика изјасне два или више послодаваца, ученик се распоређује код послодавца којег је у својој листи жеља рангирао на више место.

Ученици који се не распореде у складу са ст. 1. и 2. овог члана, Тим за КВиС распоређује у складу са најбољим интересом ученика и послодаваца, узимајући у обзир:

1) близину становања ученика у односу на просторије послодавца у којима се реализује учење кроз рад;

2) равномерну родну заступљеност ученика код свих послодаваца;

3) других околности које могу бити од значаја за ученика и послодавца.

Уколико се учење кроз рад реализује од другог разреда, приликом распоређивања ученика из става 3. овог члана, води се рачуна и о:

1) равномерном распоређивању ученика са одличним, врло добрим, добрим и довољним успехом код свих послодаваца;

2) оцени/или препоруци координатора учења кроз рад.

Након распоређивања свих ученика у складу са ст. 1–4. овог члана, Тим за КВиС сачињава коначну листу распоређивања ученика.

Записник о распоређивању ученика

Члан 7.

Тим за КВиС на основу листе из члана 6. став 5. овог правилника сачињава записник о распоређивању ученика код послодаваца.

Записник из става 1. овог члана садржи и опис целог поступка распоређивања, листе жеља ученика, листе жеља послодаваца и образложење за распоређивање ученика у складу са чланом 6. ст. 3. и 4. овог правилника.

Записник из става 1. овог члана, потписују чланови Тима за КВиС, овлашћено лице послодавца код којег се реализује учење кроз рад, директор школе и родитељи, односно други законски заступници ученика.

Изузетно, уколико родитељ, односно други законски заступник није у могућности, записник из става 1. овог члана потписује педагог или психолог школе.

Послодавци су дужни да реализују, а ученици да похађају часове учења кроз рад, према распореду утврђеном у записнику из става 1. овог члана.

Изузетно од става 5. овог члана, ученици могу реализовати учење кроз рад и код другог послодавца уз претходну сагласност школе, послодаваца и родитеља, односно другог законског заступника.

Ступање на снагу

Члан 8.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-00743/2018-18

У Београду, 13. децембра 2018. године

Министар,

Младен Шарчевић, с.р.