Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

Неважећи акт

 

 

  

На основу члана 18. став 3. Закона о играма на срећу („Службени гласник РС”, бр. 88/11 и 93/12 – др. закон) и члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину („Службени гласник РС”, брoj 113/17),

Министар државне управе и локалне самоуправе доноси

ПРАВИЛНИК

о начину и критеријумима расподеле средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе

"Службени гласник РС", бр. 11 од 9. фебруара 2018, 13 од 28. фебруара 2019, 3 од 17. јануара 2020.

Предмет уређивања

Члан 1.

Овим правилником уређују се начин и критеријуми за расподелу средстава Буџетског фонда за програм локалне самоуправе која су обезбеђена у оквиру буџета за текућу буџетску годину и распоређена у оквиру Министарства државне управе и локалне самоуправе, а користе се за финансирање локалне самоуправе, у складу са Законом о играма на срећу („Службени гласник РС”, бр. 88/11 и 93/12 – др. закон).

Управљање средствима

Члан 2.

Средствима из члана 1. овог правилника, у складу са чланом 17. став 2. Закона о играма на срећу, управља министарство надлежно за послове локалне самоуправе (у даљем тексту: Министарство).

Министарство управља средствима тако што њихову расподелу врши на начин, по критеријумима и спроведеном поступку утврђеним овим правилником.

Циљеви ради чијег остваривања се врши расподела средстава

Члан 3.

Расподела средстава може се вршити јединицама локалне самоуправе, ради остваривања следећих циљева:

1) учешће у обезбеђивању недостајућег дела средстава у пуном или делимичном износу за реализацију нових или завршетак започетих пројеката који се финансирају из буџета јединице локалне самоуправе а од посебног су значаја за локални економски развој, инвестиције и запошљавање у јединици локалне самоуправе;

2) пружање финансијске, техничке и друге помоћи у циљу бржег и квалитетнијег увођења е-управе и савремених информационих технологија ради унапређења и модернизације рада органа јединице локалне самоуправе, као и техничких услова за електронско повезивање са државним и другим органима и организацијама;

3) пружање помоћи јединици локалне самоуправе у организацији културних спортских, туристичких и других манифестација које су од посебног значаја за грађане на њеној територији, као и адекватан прилаз установама јавних служби лицима са посебним потребама.

4) пружање финансијске помоћи јединицама локалне самоуправе за реализацију пројеката који доприносе превентивном деловању на смањењу ризика од климатских промена, као и елементарних и других непогода, а све у циљу заштите имовинских интереса јединица локалне самоуправе и грађана.

Посебно ће бити вредновани пројекти који су од значаја за више јединица локалне самоуправе, у смислу успостављања међуопштинске сарадње.

*Службени гласник РС, број 13/2019

Проценат издвајања средстава за остваривање циљева за које се врши расподела средстава

Члан 4.

Укупан износ средстава који се расподељује по јавном позиву за остваривање циљева из члана 3. овог правилника, опредељују се на следећи начин:

1) 70% за циљ из тачке 1);

2) 10% за циљ из тачке 2);

3) 9% за циљ из тачке 3);

4) 9% за циљ из тачке 4).

*Службени гласник РС, број 13/2019

**Службени гласник РС, број 3/2020

Годишња награда за најбољу општинску/градску управу

*Службени гласник РС, број 13/2019

Члан 4а

Министарство додељује новчани износ у виду годишње награде јединицама локалне самоуправе за најбољу праксу у областима добре управе и објављује посебан Јавни позив који је намењен градовима и општинама који су највише допринели развоју и примени принципа добре управе на својој територији. Износ награде биће утврђен Јавним позивом.

Удео од укупног износа средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе, на име годишње награде за најбољу општинску/градску управу износи 2%.

У оквиру укупних расположивих средстава за годишњу награду за најбољу општинску/градску управу додељују се годишње награде у једнаким износима за сваку од области добре управе за које се додељује награда.

Предвиђена награда представља вид финансијске подршке за даље унапређење добре управе. Пренос финансијских средстава врши се решењем о преносу средстава Министарства изабраном добитнику награде.

Конкурсна процедура, пратећа документација, рокови као и области за које се награда додељује биће прописана Јавним позивом.

Годишња награда додељивати ће се од 2020. године.

*Службени гласник РС, број 3/2020

Захтеви за расподелу средстава, јавни позив и одлука о расподели средстава

Члан 5.

Расподела средстава врши се на основу поднетих захтева заинтересованих јединица локалне самоуправе на објављене јавне позиве, електронским путем.

Захтеви из става 1. овог члана подносе се Министарству – Комисији за спровођење поступка и утврђивање предлога за расподелу средстава (у даљем тексту: Комисија) на основу јавног позива.

Расподела средстава врши се на основу поднетих захтева заинтересованих јединица локалне самоуправе.

Захтеви из става 1. овог члана подносе се Министарству – Комисији преко образаца бр. 1, 2, 3. и 4. који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део. Обрасци бр. 1, 2, 3. и 4. могу се преузети у електронском облику са сајта Министарства.

Пропратна документација се скенира и доставља на CD-у. Изузетно, уколико је јединица локалне самоуправе онемогућена да документацију пошаље у електронском облику, може је доставити и путем редовне поште.

Расподела средстава врши се у оквиру износа који су утврђени у јавном позиву.

*Службени гласник РС, број 13/2019

Члан 6.

Одлуку о расподели средстава доноси министар надлежан за послове локалне самоуправе (у даљем тексту: министар) на предлог Комисије.

Одлука из става 1. овог члана садржи: назив јединице локалне самоуправе којој су средства додељена, за остваривање којих циљева су средства додељена и у ком износу.

У току календарске године, јединици локалне самоуправе се могу одобрити средства по највише два захтева.

Максималан износ средстава који се може одобрити по једном захтеву не може бити већи од 10% укупно опредељених средстава за циљ из члана 3. овог правилника у оквиру кога се додељују средства.

Одлука о расподели средстава се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Одлуку о додели годишње награде за најбољу општинску/градску управу доноси министар на предлог Комисије за доделу награда за најбољу општинску/градску управу. Одлука о додели годишње награде за најбољу општинску/градску управу објављује се у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

*Службени гласник РС, број 13/2019

**Службени гласник РС, број 3/2020

Члан 7.

Министарство ће, на основу одлуке о расподели средстава из члана 6. овог правилника, закључити уговор о коришћењу бесповратних средстава са јединицама локалне самоуправе којима су средства додељена.

Министарство ће, на основу одлуке о додели годишње награде за најбољу општинску/градску управу закључити уговор о коришћењу бесповратних средстава са јединицама локалне самоуправе којима је награда додељена.

Уговор нарочито садржи новчани износ који се додељује кориснику средстава, намене за које се средства додељују, извештавање о утрошку средстава, документација која се доставља министарству за праћење реализације средстава, као и обавезу корисника да уколико средства не користи наменски или не искористи у уговореном року, иста врати у складу са уговором.

Измене пројектних активности, као и промена уговореног рока за коришћење одобрених средстава може се извршити закључењем анекса уговора на основу образложеног предлога јединице локалне самоуправе и сагласности Комисије.

О насталим променама у току реализације намене за коју су средства одобрена, јединица локалне самоуправе дужна је да писмено обавести Министарство 3 (три) дана од настанка промене, као и могућност да поднесе захтев за добијање сагласности за утрошак преосталих додељених новчаних средстава за реализацију намене одобреног пројекта, најкасније до 15. децембра.

*Службени гласник РС, број 13/2019

**Службени гласник РС, број 3/2020

Образовање и састав Комисије

Члан 8.

Комисију образује министар решењем.

Комисија има председника и два члана.

Комисија доноси пословник о свом раду.

Стручне и административно-техничке послове за потребе Комисије обавља Министарство.

Образовање и састав Комисије за доделу годишње награде за најбољу општинску/градску управу

*Службени гласник РС, број 3/2020

Члан 8а

1) Комисију за доделу награда за најбољу општинску/градску управу образује Министар решењем.

2) Комисија за доделу награда за најбољу општинску/градску управу има председника и четири члана.

3) Комисија за доделу награда за најбољу општинску/градску управу доноси пословник о свом раду.

4) Стручне и административно-техничке послове за потребе Комисије за доделу награда за најбољу општинску/градску управу обавља Министарство.

*Службени гласник РС, број 3/2020

Задаци Комисије

Члан 9.

Комисија:

1) припрема текст јавног позива за расподелу средстава и предлаже његово објављивање;

Брисана је ранија тачка 2. (види члан 6. Правилника - 3/2020-6).

2) разматра захтеве јединица локалне самоуправе за расподелу средстава (захтеве који су благовремено поднети и садрже сву потребну документацију);

3) утврђује предлог одлуке за расподелу средстава и доставља га министру у року од 25 дана од дана истека рока за подношење захтева по објављеном јавном позиву;

4) разматра извештаје јединица локалне самоуправе из члана 19. овог правилника;

5) прати реализацију циљева ради којих су средства расподељена и начин утрошка средстава на основу извештаја, као и на други погодан начин;

6) сачињава извештај о реализацији циљева, ради чијих остваривања је вршена расподела средстава и доставља га министру.

*Службени гласник РС, број 3/2020

Задаци Комисије за доделу годишње награде за најбољу општинску/градску управу

*Службени гласник РС, број 3/2020

Члан 9а

Комисија за доделу годишње награде за најбољу општинску/градску управу:

1) припрема текст јавног позива за доделу годишње награде за најбољу градску/општинску управу и предлаже његово објављивање;

2) разматра захтеве јединица локалне самоуправе за доделу годишње награде за најбољу општинску/градску управу (захтеве који су благовремено поднети и садрже сву потребну документацију);

3) утврђује предлог одлуке о додели годишње награде за најбољу општинску/градску управу и доставља га министру у року од 25 дана од дана истека рока за подношење захтева по објављеном јавном позиву;

4) разматра извештаје јединица локалне самоуправе из члана 19. овог правилника;

5) прати реализацију уговора и начин утрошка средстава на основу извештаја, као и на други погодан начин;

6) сачињава извештај о реализацији годишње награде за најбољу општинску/градску управу и доставља га министру.

*Службени гласник РС, број 3/2020

Садржина јавног позива

Члан 10.

Министарство објављује јавни позив за расподелу средстава у „Службеном гласнику Републике Србије” и на сајту Министарства.

У јавном позиву јединицама локалне самоуправе за расподелу средстава наводе се нарочито:

1) износ средстава који се расподељује за остваривање појединих циљева из члана 3. овог правилника;

2) максимални износ средстава који се може расподелити по једном захтеву;

3) критеријуми за утврђивање предлога за расподелу средстава за циљеве из члана 3. овог правилника;

4) потребна документација коју су јединице локалне самоуправе дужне да поднесу уз захтеве за доделу средстава;

5) рок за достављање захтева.

Садржина јавног позива за доделу годишње награде за најбољу градску/општинску управу

Члан 10а

Министарство објављује јавни позив за доделу годишње награде за најбољу градску/општинску управу у „Службеном гласнику Републике Србије” и на сајту Министарства.

У јавном позиву јединицама локалне самоуправе за расподелу средстава наводе се нарочито:

1) укупна средства која ће бити додељена јединицама локалне самоуправе са најбољом праксом у примени принципа добре управе;

2) области унапређења принципа добре управе на локалном нивоу;

3) износ средстава који се расподељује за победнике у свакој од области;

4) критеријум и поступак оцењивања и награда;

5) потребна документација коју су јединице локалне самоуправе дужне да поднесу електронским путем уз пријаву најбоље праксе;

6) рок за достављање захтева;

7) информације о начину електронског преузимања образаца за подношење захтева за расподелу средстава.

*Службени гласник РС, број 13/2019

Рокови за достављање и одлучивање по захтеву

Члан 11.

Рок за достављање захтева јединица локалне самоуправе за расподелу средстава је 20 дана од дана објављивања јавног позива.

Рок за одлучивање по захтевима јединица локалне самоуправе за расподелу средстава је 30 дана од дана истека рока за подношење захтева по објављеном јавном позиву.

Расподела средстава у области локалног економског развоја

Члан 12.

Приликом спровођења поступка и утврђивања предлога за расподелу средстава, ради остваривања циља из члана 3. тачка 1) овог правилника Комисија:

1) оцењује у којој мери пројекти, у вези са којима је поднет захтев за расподелу средстава, доприносе остваривању изворних и поверених послова и циљева одрживог развоја јединице локалне самоуправе;

2) оцењује спремност пројекта за реализацију, у смислу претходно обезбеђене и достављене пројектне документације: грађевинска дозвола, акт надлежног органа на основу којег започиње извођење радова на пројекту за који је поднет захтев, закључен уговор, спецификацију радова и документацију која се односи на спроведене поступке јавне набавке који су претходили закључивању уговора;

3) оцењује стање већ започетих пројеката за које је поднет захтев за расподелу средстава на основу достављених извештаја надзорног органа, који садржи податке о укупној финансијској, односно уговореној вредности пројеката, року у ком се предвиђа завршетак пројеката, у којој фази реализације се налазе пројекти, количину и врсту изведених радова, неопходна средства за реализацију започетих пројеката са спецификацијом радова;

4) оцењује спремност јединица локалне самоуправе за суфинансирање пројекта за који је поднет захтев за расподелу средстава увидом у одлуку о буџету јединице локалне самоуправе;

5) оцењује оправданост и одрживост пројекта, са становишта побољшања животног стандарда и услова живота грађана на територији јединице локалне самоуправе.

Расподела средстава за модернизацију рада органа и усавршавања запослених

Члан 13.

Приликом спровођења поступка и утврђивања предлога за расподелу средстава, ради остваривања циља из члана 3. тачка 2) овог правилника, Комисија нарочито узима у обзир утицај пружања помоћи на повећање ефикасности пружања услуга грађанима и привреде, развој електронске управе, потребу за подизањем постојећег нивоа техничко-информатичке и просторне опремљености органа јединице локалне самоуправе, као и техничких услова за електронско повезивање са државним и другим органима и организацијама.

Расподела средстава за организацију културних, спортских и других догађаја и манифестација, као и адекватан прилаз установама јавних служби лицима са посебним потребама

Члан 14.

Приликом утврђивања предлога за расподелу средстава ради остваривања циља из члана 3. тачка 3) овог правилника, Комисија оцењује оправданост пројекта у циљу организовања и одржавања важних догађаја, културних, спортских, туристичких и других манифестација за саму јединицу локалне самоуправе и води рачуна о томе да се помоћ пружи јединицама локалне самоуправе сразмерно њиховој потреби за финансирањем адекватног прилаза установама јавних служби лицима са посебним потребама.

Расподела средстава за пружање финансијске помоћи јединици локалне самоуправе кроз пројекте који доприносе превентивном деловању на смањењу ризика од климатских промена, као и елементарних и других непогода

*Службени гласник РС, број 13/2019

Члан 14а

Приликом утврђивања предлога за расподелу средстава ради остваривања циља из члана 3. тачка 4) овог правилника, Комисија оцењује оправданост превентивног деловања на могуће последице нежељених климатских и других опасности у циљу заштите имовинских интереса јединица локалне самоуправе и грађана.

*Службени гласник РС, број 13/2019

Поступак рада Комисије

Члан 15.

Комисија, полазећи од укупног износа средстава за расподелу, пре објављивања јавног позива, обрачунава висину износа средстава за остваривање појединих циљева у складу са чланом 4. овог правилника.

По истеку рока за подношење захтева Комисија:

1) разматра све благовремено поднете захтеве;

2) проверава да ли је уз сваки захтев поднета тражена документација и уколико је потребно захтева допуну документације;

3) применом критеријума из овог правилника утврђује предлог одлуке за расподелу средстава и доставља га Министру.

Поступак рада Комисије за доделу годишње награде за најбољу општинску/градску управу

*Службени гласник РС, број 3/2020

Члан 15а

Комисија за доделу годишње награде за најбољу општинску/градску управу, полазећи од укупног износа средстава за расподелу, пре објављивања јавног позива, обрачунава висину износа средстава за доделу годишње награде за најбољу општинску/градску управу, у складу са чланом 4. овог правилника.

По истеку рока за подношење захтева Комисија за доделу годишње награде за најбољу општинску/градску управу:

1) разматра све благовремено поднете захтеве;

2) проверава да ли је уз сваки захтев поднета тражена документација и уколико је потребно захтева допуну документације;

3) применом критеријума из јавног позива за доделу годишње награде утврђује предлог одлуке о додели годишње награде за најбољу општинску/градску управу и доставља га министру.

*Службени гласник РС, број 3/2020

Утврђивање приоритета за расподелу средстава

Члан 16.

У случају да су укупни захтеви јединица локалне самоуправе који испуњавају услове за расподелу средстава ради остваривања одређеног циља већи од износа средстава намењених за расподелу по том основу, Комисија приликом утврђивања предлога одлуке за расподелу средстава, поред оцене критеријума за сваки циљ за чије остваривање је поднет захтев цени:

1) значај пројекта за побољшање услова живота и рада грађана, запосленост, као и евентуални значај пројекта за грађане више јединица локалне самоуправе;

2) степен развијености јединице локалне самоуправе, у складу са важећом уредбом о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе;

3) да по претходним одлукама о додели средстава јединици локалне самоуправе није било услова за поврат одобрених средстава по основу ненаменског трошења средстава или због непоштовања уговореног рока за реализацију средстава.

Делимично прихватање захтева

Члан 17.

У случају да Комисија утврди да су захтеви више јединица локалне самоуправе оправдани, али да за расподелу нема довољно средстава како би се удовољило свим захтевима, може предложити да се јединици локалне самоуправе додели део захтеваних средстава ако би се и на тај начин допринело остваривању циља због кога је захтев поднет.

Расподела средстава у случају недовољног броја захтева
у односу на опредељена средства

Члан 18.

У случају да су укупни захтеви јединица локалне самоуправе који испуњавају услове за расподелу средстава ради остваривања одређеног циља, мањи од износа средстава намењених за расподелу по том основу, Комисија приликом утврђивања предлога одлуке за расподелу средстава по том јавном позиву, за нерасподељени износ средстава по одређеном циљу, предлаже расподелу средстава у оквиру другог циља.

Обавеза подношења извештаја

Члан 19.

Јединица локалне самоуправе која је остварила право на расподелу средстава дужна је да Министарству поднесе привремени извештај о утрошку средстава, за намену за коју су средства додељена, на свака три месеца од дана извршеног преноса средстава на рачун јединице локалне самоуправе до утрошка средстава.

Коначни извештај о начину утрошка средстава и реализацији намене за коју су средства додељена јединица локалне самоуправе доставља Министарству у року од седам дана од дана утрошка средстава.

Коначни извештај садржи наративни извештај и финансијски извештај. Финансијски извештај је извештај о структури трошкова са фотокопијом оригиналне финансијске документације (фотокопије рачуна, налога, уговора, фотокопије извода на којима се види промена стања по приложеним рачунима и др.) као доказом о наменском утрошку средстава.

Завршна одредба

Члан 20.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о начину и критеријумима расподеле дела средстава из наменских примања буџета Републике која се остварују приређивањем игара на срећу, а користе за финансирање локалне самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 54/13 и 102/15).

Ступање на снагу

Члан 21.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-00008/2018-24

У Београду, 2. фебруара 2018. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.

Прилози

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Правилником о изменама и допунама Правилника о начину и критеријумима расподеле средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 13/2019) додати су обрасци бр. 1, 2, 3. и 4. (види члан 4. Правилника - 13/2019-62).

Образац бр. 1.

Образац бр. 2.

Образац бр. 3.

Образац бр. 4.