Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

 

 

Неважећи акт

 

На основу члана 16. став 3, члана 17. став 3. и члана 19. став 7. Закона о контроли предмета од драгоцених метала („Службени гласник РС”, број 36/11),

Министар привреде доноси

ПРАВИЛНИК

о начину испитивања и жигосања предмета од драгоцених метала, драгоцених метала и њихових легура

"Службени гласник РС", бр. 106 од 5. децембра 2013, 13 од 14. фебруара 2018.

I. Општа одредба

Члан 1.

Овим правилником ближе се уређује начин испитивања предмета од драгоцених метала (у даљем тексту: предмети) који су толико мали, односно крхки да није могуће извршити жигосање без оштећења, предмета или делова предмета који се употребљавају за медицинске, стоматолошке, ветеринарске, научне и техничке сврхе, као и музичких инструменaта или делова таквих инструмената израђених од драгоцених метала, садржина извештаја о испитивању наведених предмета, начин испитивања и жигосања предмета, драгоцених метала и њихових легура, садржина и образац захтева за испитивање, односно жигосање предмета, образац извештаја о резултатима извршеног испитивања драгоцених метала и њихових легура, опрема за испитивање и жигосање предмета, списак предмета који се жигошу и место на које се државни жиг утискује, услови које морају испуњавати радне просторије и опрема за испитивање и жигосање предмета када се испитивање и жигосање предмета врши у пословним просторијама произвођача, увозника, односно заступника, као и методе испитивања.

*Службени гласник РС, број 13/2018

II. Испитивање предмета

Захтев за испитивање, односно жигосање

Члан 2.

Испитивање, односно жигосање предмета спроводи се на основу писаног захтева који Дирекцији за мере и драгоцене метале (у даљем тексту: Дирекција), односно овлашћеном телу подноси произвођач предмета, увозник, односно заступник, државни орган, привредни субјект, правно лице или ималац предмета у својини грађана (у даљем тексту: подносилац захтева) у складу са законом којим се уређује контрола предмета од драгоцених метала.

Захтев из става 1. овог члана садржи нарочито:

1) податке о подносиоцу захтева који се односе на пословно име и седиште, ПИБ, матични број и контакт особу, као и да ли захтев подноси као произвођач, увозник, односно заступник;

2) податке о подносиоцу захтева који се односе на назив и седиште, ПИБ, матични број и контакт особу, уколико захтев подноси државни орган, привредни субјект или правно лице;

3) име, презиме и адресу, уколико захтев подноси ималац предмета у својини грађана;

4) податке о врсти, броју комада и маси предмета;

5) податке о легури драгоценог метала од које је предмет израђен, као и њеној финоћи;

6) назив државе из које су предмети увезени, датум увоза и број царинске декларације предмета која се односи на царински поступак пуштања робе у слободан промет, уколико је применљиво;

7) датум пријема предмета у Дирекцији, односно овлашћеном телу, као и потпис овлашћеног лица којим се потврђује тај пријем.

Уз захтев из става 1. овог члана доставља се и доказ о плаћеној републичкој административној такси, у складу са законом.

Образац захтева

Члан 3.

Захтев за испитивање, односно жигосање предмета, подноси се Дирекцији на Обрасцу ЗИЖ или овлашћеном телу на обрасцу ЗИЖОТ који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.

Полупроизводи и мешовити предмети

Члан 4.

Предмети који имају предвиђено место за уградњу камена, бисера или другог материјала могу се испитати и жигосати пре њихове уградње.

Предмети који садрже механички уређај од недрагоценог метала који се не може споља видети (оловка, сат и др.) подносе се на испитивање и жигосање растављени.

Начин испитивања предмета

Члан 5.

Испитивање предмета врши се:

1) визуелним прегледом;

2) идентификацијом предмета;

3) одређивањем степена финоће.

Визуелни преглед

Члан 6.

Визуелним прегледом утврђује се да ли:

1) предмет садржи све потребне делове који га чине комплетним;

2) је предмет означен на прописан начин.

Идентификација предмета

Члан 7.

Идентификацијом предмета утврђује се врста драгоценог метала, односно легуре драгоценог метала од које је израђен предмет.

У случају мешовитих предмета, идентификација из става 1. овог члана врши се за његове саставне делове.

Одређивање степена финоће

Члан 8.

Одређивањем степена финоће утврђује се који од прописаних степена финоће има легура драгоценог метала од које је израђен предмет.

Степен финоће из става 1. овог члана утврђује се пробом на камену, рендгенском флуоренсцентном спектрометријом (у даљем тексту: XRF метода) или квантитативном хемијском анализом.

Пробом на камену утврђује се III и IV степен финоће предмета од злата, као и сви прописани степени финоће предмета од сребра. Начин утврђивања степена финоће пробом на камену дат је у Прилогу 1 – Утврђивање степена финоће пробом на камену, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

XRF методом утврђују се сви прописани степени финоће предмета од платине, злата, паладијума и сребра. Утврђивањe степена финоће XRF методом врши се у складу са упутством произвођача за употребу XRF уређаја.

Квантитативном хемијском анализом одређује се финоћа легуре драгоценог метала од које је израђен предмет и на основу тако одређене финоће утврђује се један од прописаних степена финоће. Начин утврђивања финоће легуре драгоценог метала квантитативном хемијском анализом дат је у Прилогу 2 – Утврђивање финоће легуре драгоценог метала квантитативном хемијском анализом, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Одређивање степена финоће за серије предмета

Члан 9.

За серије предмета веће од десет комада, утврђивање степена финоће пробом на камену или XRF методом, може се вршити на основу поступка узимања узорка и прихватања, односно одбијања серије који је дат у Прилогу 3 – Узимање узорка и критеријуми за прихватање серије, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Примена квантитативне хемијске анализе

Члан 10.

Квантитативна хемијска анализа примењује се у случају када:

1) применом пробе на камену и XRF методе није могуће са сигурношћу утврдити степен финоће;

2) подносилац захтева изрази сумњу у утврђено оцењивање усаглашености;

3) се врши испитивање драгоцених метала и њихових легура намењених за израду предмета.

У случају из става 1. тачка 1) овог члана, квантитативна хемијска анализа примењује се уз сагласност подносиоца захтева, а у случају из става 1. тачка 2) овог члана, примењује се на његов захтев.

Квантитативна хемијска анализа којом се утврђује финоћа узорка предмета примењује се и за серије предмета од злата I и II степена финоће, за серије предмета од злата и сребра израђене ковањем, за референтне пробне игле, као и за серије предмета финоће 999 хиљадитих делова.

За серије из става 3. овог члана узима се по један узорак предмета на сваких 100 комада.

*Службени гласник РС, број 13/2018

Испитивање предмета који не подлежу обавези жигосања

Члан 11.

Одредбе чл. од 5. до 10. овог правилника сходно се примењују и на испитивање предмета који су толико мали, односно крхки да није могуће извршити њихово жигосање без оштећења, предмета или делова предмета који се употребљавају за медицинске, стоматолошке, ветеринарске, научне и техничке сврхе, као и музичких инструмената или делова таквих инструмената израђених од драгоцених метала.

О испитивању из става 1. овог члана издаје се извештај о испитивању који садржи нарочито податке о:

1) врсти предмета;

2) произвођачу, изгледу предмета, као и друге податке о предмету;

3) маси предмета који је достављен уз захтев за испитивање;

4) врсти драгоценог метала и финоћи;

5) степену финоће.

III. Жигосање предмета

Начин жигосања предмета

Члан 12.

Када се утврди да је предмет у сагласности са утиснутом ознаком финоће, као и да испуњава и друге прописане захтеве, извршиће се жигосање тог предмета државним жигом и, уколико постоји захтев, међународним жигом, у складу са потврђеним међунарoдним споразумом чији је потписник Република Србија, у складу са законом.

Жигосање предмета врши се на један од следећих начина:

1) механичко жигосање;

2) ласерско жигосање.

Када се утврди да предмет није у сагласности са утиснутом ознаком финoће, као и да не испуњава друге прописане захтеве, потребно га је учинити неподобним за стављање на тржиште на један од следећих начина:

1) деформацијом или сечењем предмета, уколико он не испуњава техничке захтеве, како у погледу најнижег степена финоће за одређени драгоцени метал, тако и у погледу осталих техничких захтева прописаних законом којим се уређује контрола предмета од драгоцених метала;

2) утискивањем ознаке „X” преко ознаке финоће којом је предмет означен, уколико степен финоће предмета није у сагласности са утиснутом ознаком финоће, али није нижи од најнижег законом прописаног степена финоће за одређени драгоцени метал.

*Службени гласник РС, број 13/2018

Место утискивања жига

*Службени гласник РС, број 13/2018

Члан 13.

Државни жиг се утискује поред знака произвођача и ознаке финоће. У случају да то физички није могуће државни жиг се утискује на месту које је најмање удаљено од знака произвођача и ознаке финоће, а на коме је могуће утиснути државни жиг тако да он буде јасан и читљив.

На мешовитим предметима, државни жиг се утискује поред оне ознаке финоће чије утискивање је обавезно у складу са законом којим се уређује контрола предмета од драгоцених метала.

Списак предмета који се жигошу и места на које се државни жиг утискује дат је у Прилогу 4 – Списак предмета који се жигошу, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Међународни жиг се утискује поред државног жига или што ближе њему.

*Службени гласник РС, број 13/2018

IV. Опрема за испитивање и жигосање предмета

Опрема за пробу на камену

Члан 14.

Опрема за испитивање предмета пробом на камену је:

1) пробни камен чија површина је брушена без полирања;

2) пробне игле које су жигосане државним жигом;

3) пробне киселине које не остављају мрље нити растварају пробни камен;

4) лупа;

5) ситни и потрошни материјал.

За одређивање степена финоће предмета од сребра користе се једна или више пробних игала које чине комплет пробних игала.

За одређивање степена финоће предмета од злата, за сваки степен финоће који се одређује пробом на камену користи се комплет пробних игала.

Комплет пробних игала чине пробне игле које су:

1) истог степена финоће као степен који се одређује;

2) израђене од легуре драгоценог метала чији се степен финоће одређује;

3) легиране различитим легирајућим елементима који дају ефекат различите обојености легуре и чији је приближни састав означен на пробној игли.

Пробне киселине садрже одговарајуће минералне киселине за хемијске анализе.

Ситан материјал су бочице за пробне киселине и турпија, а потрошни материјал су папир за упијање пробних киселина и средства за чишћење и замашћивање пробног камена.

Опрема за XRF методу

Члан 15.

Опрема за испитивање предмета од драгоцених метала XRF методом је:

1) XRF уређај чија је максимална грешка показивања садржаја драгоценог метала мања или једнака 0,15%;

2) сертификовани референтни материјали;

3) лупа.

Опрема за квантитативну хемијску анализу

Члан 16.

Опрема за испитивање предмета од злата квантитативном хемијском анализом, методом купелације је:

1) вага са неаутоматским функционисањем класе тачности I са најмањим подељком d ≤ 0,01 mg;

2) пећ за купелацију;

3) машина за ваљање лима;

4) дигестор, са одговарајућим грејним телом;

5) купеле;

6) посуда за растварање (Кјелдалов суд);

7) лончићи за жарење;

8) одговарајуће лабораторијско посуђе и реагенси;

9) помоћна опрема (наковањ, чекић, машице или држачи за купеле и лончиће за жарење, прибор за припрему узорка).

Опрема за испитивање предмета од сребра квантитативном хемијском анализом, методом по Волхарду је:

1) вага са неаутоматским функционисањем класе тачности I са најмањим подељком d ≤ 0,01 mg;

2) машина за ваљање лима;

3) дигестор, са одговарајућим грејним телом;

4) одговарајуће лабораторијско посуђе и реагенси;

5) прибор за припрему узорка.

Опрема за испитивање предмета од сребра квантитативном хемијском анализом, методом потенциометријске титрације је:

1) вага са неаутоматским функционисањем класе тачности I са најмањим подељком d ≤ 0,01 mg;

2) уређај за потенциометријску титрацију;

3) машина за ваљање лима;

4) дигестор са одговарајућим грејним телом;

5) одговарајуће лабораторијско посуђе и реагенси;

6) прибор за припрему узорка.

Опрема за жигосање предмета

Члан 17.

Опрема за механичко жигосање предмета је чекић и наковањ или клешта за жигосање или машина за жигосање, као и помоћна опрема за жигосање.

Опрема за ласерско жигосање предмета је уређај за ласерско жигосање.

V. Испитивање и жигосање предмета у пословним просторијама произвођача, увозника, односно заступника

Радне просторије произвођача, увозника, односно заступника

Члан 18.

Радне просторије произвођача, увозника односно заступника у којима се врши испитивање и жигосање предмета (у даљем тексту: радне просторије) састоје се од просторија за:

1) испитивање пробом на камену и XRF методом и жигосање предмета;

2) мерење узорака за квантитативну хемијску анализу;

3) вршење квантитативне хемијске анализе.

Просторије из става 1. тач. 1) и 3) овог става имају површину од по најмање 12 m².

У просторији из става 1. тачка 2) овог става обезбеђују се одговарајући услови за вршење мерења на прописан начин.

Услови за радне просторије и опрему

Члан 19.

Радне просторије испуњавају услове у погледу техничке опремљености у складу са чл. 20–22. овог правилника, а у погледу безбедности и заштите здравља на раду и заштите животне средине, у складу са прописима о безбедности и здрављу на раду, односно у складу са прописима о заштити животне средине.

Просторија за испитивање и жигосање предмета

Члан 20.

У просторији за испитивање пробом на камену и XRF методом и жигосање предмета налазе се:

1) вага са неаутоматским функционисањем класе тачности II која је оверена важећим државним жигом;

2) радни сто намењен искључиво за испитивање предмета;

3) каса за чување предмета;

4) опрема за испитивање предмета из чл. 14. и 15. овог правилника;

5) радни сто намењен искључиво за жигосање предмета који је заштићен по површини гумом или пластиком;

6) опрема за механичко или ласерско жигосање предмета из члана 17. овог правилника.

Просторија за мерење узорака

Члан 21.

У просторији за мерење узорака за квантитативну хемијску анализу налазе се:

1) вага са неаутоматским функционисањем класе тачности I оверена важећим државним жигом са најмањим подељком d ≤ 0,01 mg постављена на одговарајући сто;

2) термометар.

Узорак за квантитативну хемијску анализу мери се вагом из става 1. овог члана, и то на температури ваздуха која је у оквиру температурног опсега који је одредио произвођач те ваге.

Просторија за вршење квантитативне хемијске анализе

Члан 22.

У просторији за вршење квантитативне хемијске анализе налазе се:

1) мокри чвор подешен за рад са хемијским средствима;

2) посебан орман за чување хемикалија;

3) опрема из члана 16. овог правилника, изузев ваге са неаутоматским функционисањем класе тачности I са најмањим подељком d ≤ 0,01 mg.

Улазак у радне просторије у току испитивања и жигосања

Члан 23.

За време обављања послова испитивања и жигосања предмета, улазак у радне просторије дозвољен је само запосленима произвођача, увозника, односно заступника који обављају те послове.

Предмети и послови у радним просторијама

Члан 24.

У радним просторијама не држе се предмети који нису неопходни за испитивање и жигосање предмета, нити се у њима за време испитивања и жигосања предмета обављају други послови.

VI. Испитивање драгоцених метала и њихових легура

Начин испитивања драгоцених метала и њихових легура

Члан 25.

Испитивање драгоцених метала и њихових легура врши се квантитативном хемијском анализом из Прилога 2. овог правилника, и то на основу писаног захтева, који се подноси Дирекцији, односно овлашћеном телу.

Образац извештаја

Члан 26.

О испитивањима из члана 25. овог правилника Дирекција, односно овлашћено тело издаје извештај о резултатима извршеног испитивања драгоцених метала, односно њихових легура на Обрасцу ИРИ, односно на Обрасцу ИРИОТ, који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.

VII. Прелазна и завршна одредба

Члан 27.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о начину испитивања и жигосања предмета од драгоцених метала („Службени лист СРЈ”, број 8/95), Правилник о условима за испитивање и жигосање предмета од драгоцених метала („Службени лист СРЈ”, број 8/95) и Упутство о начину одређивања степена финоће предмета од драгоцених метала („Гласник СЗМДМ”, број 1/84).

Члан 28.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Брoj 110-00-72/2012-08

У Београду, 25. новембра 2013. године

Министар,

Саша Радуловић, с.р.

Прилози

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Правилником о изменама и допунама Правилника о начину испитивања и жигосања предмета од драгоцених метала, драгоцених метала и њихових легура ("Службени гласник РС", број 13/2018) измењен је Прилог 2. Одељак 2. (види члан 6. Правилника - 13/2018-39)

ПРИЛОГ 1 - УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА ФИНОЋЕ ПРОБОМ НА КАМЕНУ

ПРИЛОГ 2  - УТВРЂИВАЊЕ ФИНОЋЕ ЛЕГУРЕ ДРАГОЦЕНОГ МЕТАЛА КВАНТИТАТИВНОМ ХЕМИЈСКОМ АНАЛИЗОМ

ПРИЛОГ 3 - УЗИМАЊЕ УЗОРКА И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПРИХВАТАЊЕ СЕРИЈЕ

ПРИЛОГ 4 - СПИСАК ПРЕДМЕТА КОЈИ СЕ ЖИГОШУ