Zakon

На основу члана 36б став 13. Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 86/04 – исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – др. закон, 142/14, 83/15, 108/16 и 113/17),

Министар финансија доноси

ПРАВИЛНИК

о начину и поступку достављања обавештења о опредељењу за обрачунавање ПДВ за промет инвестиционог злата, садржини рачуна за промет инвестиционог злата и садржини евиденције о том промету

"Службени гласник РС", бр. 23 од 23. марта 2018, 48 од 22. јуна 2018 - др. правилник

Члан 1.

Овим правилником ближе се уређује начин и поступак достављања обавештења о опредељењу за обрачунавање ПДВ за промет инвестиционог злата, садржини рачуна за промет инвестиционог злата и садржини евиденције о том промету.

Члан 2.

Обвезник ПДВ из члана 36б став 5. Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 86/04 – исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – др. закон, 142/14, 83/15, 108/16 и 113/17 – у даљем тексту: Закон), који производи инвестиционо злато, прерађује злато у инвестиционо злато, односно врши промет злата за индустријске сврхе у оквиру своје делатности, може да се определи да ће се на промет инвестиционог злата који врши другом обвезнику ПДВ, обрачунати ПДВ, достављањем обавештења надлежном пореском органу.

Обавештење из става 1. овог члана садржи најмање следеће податке:

1) назив и адресу обвезника ПДВ – подносиоца обавештења;

2) порески идентификациони број (ПИБ) обвезника ПДВ – подносиоца обавештења;

3) број телефона обвезника ПДВ – подносиоца обавештења;

4) електронску адресу обвезника ПДВ – подносиоца обавештења.

Надлежни порески орган из става 1. овог члана је организациона јединица Пореске управе на чијем подручју обвезник ПДВ има седиште, односно пребивалиште.

Обрачунавање ПДВ за промет инвестиционог злата из става 1. овог члана врши се почев од пореског периода по истеку пореског периода у којем је обвезник ПДВ који врши промет инвестиционог злата доставио обавештење из става 1. овог члана надлежном пореском органу.

За промет инвестиционог злата из става 1. овог члана порески дужник је обвезник ПДВ којем је тај промет извршен.

Члан 3.

Обвезник ПДВ из члана 36б стaв 7. Закона који врши промет услуга посредовања код промета инвестиционог злата обвезнику ПДВ који се определио да ће се на промет инвестиционог злата обрачунати ПДВ у складу са чланом 2. став 1. овог правилника, има право да се определи да ће на промет тих услуга обрачунати ПДВ, достављањем обавештења надлежном пореском органу.

Обавештење из става 1. овог члана садржи најмање податке прописане чланом 2. став 2. овог правилника.

Надлежни порески орган из става 1. овог члана је организациона јединица Пореске управе на чијем подручју обвезник ПДВ има седиште, односно пребивалиште.

Обрачунавање ПДВ за промет услуга посредовања код промета инвестиционог злата из става 1. овог члана врши се почев од пореског периода по истеку пореског периода у којем је обвезник ПДВ који врши промет тих услуга доставио обавештење из става 1. овог члана надлежном пореском органу.

За промет услуга посредовања код промета инвестиционог злата из става 1. овог члана порески дужник је обвезник ПДВ који врши промет тих услуга.

Члан 4.

Обвезник ПДВ издаје рачун за промет инвестиционог злата независно од тога да ли тај промет врши обвезнику ПДВ или лицу које није обвезник ПДВ, правном лицу, предузетнику или физичком лицу које не обавља регистровану делатност, домаћем или страном лицу.

Рачун за промет инвестиционог злата, за који не постоји обавеза обрачунавања ПДВ у складу са Законом, садржи:

1) назив, адресу и ПИБ обвезника ПДВ који врши промет инвестиционог злата;

2) место и датум издавања и редни број рачуна;

3) назив, односно име и презиме, адресу и ПИБ, односно ЈМБГ, односно идентификациони број страног лица (порески идентификациони број, односно идентификациони број наведен у документу за идентификацију) лица којем се врши промет инвестиционог злата;

4) врсту (полуга, плочица или новчић), количину и опис инвестиционог злата (за полуге и плочице – маса, степен финоће, као и назив произвођача и серијски број ако постоји, а за новчиће – држава порекла и степен финоће);

5) датум промета, односно датум примљеног аванса;

6) износ накнаде, односно износ наплаћеног аванса;

7) напомену да се на промет инвестиционог злата не обрачунава ПДВ у складу са чланом 36б Закона.

Рачун за промет инвестиционог злата, за који обавезу обрачунавања ПДВ у складу са Законом има обвезник ПДВ којем је извршен промет инвестиционог злата, садржи:

1) назив, адресу и ПИБ обвезника ПДВ који врши промет инвестиционог злата;

2) место и датум издавања и редни број рачуна;

3) назив, односно име и презиме, адресу и ПИБ, односно ЈМБГ, обвезника ПДВ којем се врши промет инвестиционог злата;

4) врсту (полуга, плочица или новчић), количину и опис инвестиционог злата (за полуге и плочице – маса, степен финоће, као и назив произвођача и серијски број ако постоји, а за новчиће – држава порекла и степен финоће);

5) датум промета, односно датум примљеног аванса;

6) износ накнаде, односно износ наплаћеног аванса;

7) напомену да обвезник ПДВ који врши промет инвестиционог злата не обрачунава ПДВ, већ да обавезу обрачунавања ПДВ за тај промет има обвезник ПДВ којем је извршен промет инвестиционог злата, у складу са чланом 36б став 6. Закона.

Члан 5.

Престао је да важи (види члан 22. Правилника - 48/2018-121)

Члан 6.

Обвезник ПДВ који обрачунава ПДВ на промет инвестиционог злата и који се, у складу са чланом 10. став 1. Закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС”, број 113/17), определи да ће се на промет инвестиционог злата који ће вршити од 1. априла 2018. године обрачунавати ПДВ, дужан је да надлежном пореском органу закључно са 31. мартом 2018. године достави обавештење о опредељењу за обрачунавање ПДВ на промет инвестиционог злата.

Обавештење из става 1. овог члана садржи најмање следеће податке:

1) назив и адресу обвезника ПДВ – подносиоца обавештења;

2) порески идентификациони број (ПИБ) обвезника ПДВ – подносиоца обавештења;

3) број телефона обвезника ПДВ – подносиоца обавештења;

4) електронску адресу обвезника ПДВ – подносиоца обавештења.

Надлежни порески орган из става 1. овог члана је организациона јединица Пореске управе на чијем подручју обвезник ПДВ има седиште, односно пребивалиште.

Члан 7.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-00129/2018-04

У Београду, 19. марта 2018. године

Министар,

др Душан Вујовић, с.р.