Zakon

На основу члaна 21. став 8. Закона о средствима за заштиту биља („Службени гласник РС”, брoj 41/09),

Mинистар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

ПРАВИЛНИК

о Листи малих усева и мање значајних намена

"Службени гласник РС", број 25 од 30. марта 2018.

Члан 1.

Овим правилником утврђује се Листа малих усева и мање значајних намена, која је одштампана уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-52/2018-09

У Београду, 28. марта 2018. године

Министар,

Бранислав Недимовић, с.р.

ЛИСТА

МАЛИХ УСЕВА И МАЊЕ ЗНАЧАЈНИХ НАМЕНА

1. МАЛИНА

1) Штеточине: Byturus tomentosus, Tropinota hirta, Aphididae, Corebus rubi, Anthonomus rubi, Rhynchites germanicus, Tetranychus spp., Eriophyes gracilis, Thomasinia theobaldi, Resseliella theobaldi, Lasioptera rubi, Drosophila suzukii и др.;

2) Патогени: Didymella applanata, Phragmidium rubi-idaei, Botrytis cinerea, Leptosphaeria coniothyrium, Sphaerullina rubi и др.;

3) Корови: једногодишњи и вишегодишњи, усколисни и широколисни.

2. ЈАГОДА

1) Штеточине: Byturus tomentosus, Rhynchites germanicus, Tropinota hirta, Aphididae, Anthonomus rubi, Tetranychus spp., Drosophila suzukii, Eriophyidae и др.;

2) Патогени: Phragmidium rubi-idaei, Botrytis cinerea, Mycosphaerela fragarie, и др.;

3) Корови: једногодишњи и вишегодишњи, усколисни и широколисни.

3. КУПИНА

1) Штеточине: Byturus tomentosus, Tropinota hirta, Aphididae, Anthonomus rubi, Rhynchites germanicus, Tetranychus spp., Eriophyidae, Thomasinia theobaldi, Drosophila suzukii и др.;

2) Патогени: Phragmidium violaceum, Botrytis cinerea, Septocyta ruborum, Leptosphaeria coniothyrium, Phragmidium rubi-idaei и др.;

3) Корови: једногодишњи и вишегодишњи, усколисни и широколисни.

4. РИБИЗЛА

1) Штеточине: Aphididae, Synanthedon tipuliformis, Cecidophyopsis ribis, Drosophila suzukii и др.;

2) Патогени:Cronartium ribicola, Mycosphaerella grossulariae, Nectria spp. и др.;

3) Корови: једногодишњи и вишегодишњи, усколисни и широколисни.

5. БОРОВНИЦА, ОГРОЗД

1) Штеточине: Aphididae, Acalitus vaccinii, Tropinata hirta, Operophtera brumata, Rhagoletis mendax, Drosophila suzukii, Argyrotaenia velutinana, Choristoneura rosaceana и др.;

2) Патогени: Botrytis cinerea, Colletotrichum gloeosporioides, C. acutatum, Cronartium ribicola, Sphaerotheca mors-uvae, Monilinia vaccinii-corymbosi, Diaporthe vaccinii, Podosphaera myrtillina, Septoria, Pucinia, Phragmidium rubi-idaei и др.;

3) Корови: једногодишњи и вишегодишњи, усколисни и широколисни.

6. АРОНИЈА

1) Штеточине: све;

2) Патогени: сви;

3) Корови: једногодишњи и вишегодишњи, усколисни и широколисни.

7. ДУЊА

1) Штеточине: Tetranychus sp. Cydia pomonella, C. molesta, Lithocolletis blancardella и др.;

2) Патогени: Podospherae leucotricha, Erwinia amylovora, Podosphaera oxyacanthe, Stigmatea mespili, Monilinia lynar и др.;

3) Корови: једногодишњи и вишегодишњи, усколисни и широколисни.

8. КАЈСИЈА

1) Штеточине: Cydia molesta, Cydia pomonela, Capnodis tenebrionis, Aphididae Drosophila suzukii и др.;

2) Патогени: Monilinia laxa, M. fructigena, Stigmina carpophila, Phoma prunicola, Eutypa lata„ Pseudomonas syringae pv. Syringe и др.;

3) Корови: једногодишњи и вишегодишњи, усколисни и широколисни.

9. КЕСТЕН

1) Штеточине: Cameraria ohridella, Curculio elephas, Cydia splendana и др.;

2) Патогени: Guignardia aesculi, Erysiphe flexuosa, Phytoptora cryptogea и др.;

3) Корови: једногодишњи и вишегодишњи, усколисни и широколисни.

10. ОРАХ

1) Штеточине: Cydia pomonella, Laspeyresia amplana, Aphididae, Eriophyes tristriatus и др.;

2) Патогени: Gnomonia leptostyla, Xanthomonas juglandis и др.;

3) Корови: једногодишњи и вишегодишњи, усколисни и широколисни.

11. ЛЕСКА

1) Штеточине: Balaninus nucum, Aphididae, Acarinae, Phytocoptella avellanae и др.;

Патогени: Gleosporium corrylli, Phyllactinia guttata, Monilia laxa, Monilia fructigena, Sclerotinia coryle, Xanthomonas arboricola pv. corylina и др.;

Корови: једногодишњи и вишегодишњи, усколисни и широколисни.

12. КУКУРУЗ ШЕЋЕРАЦ, КУКУРУЗ КОКИЧАР

1) Штеточине: Aphididae, Diabrotica virgifera, Ostrinia nubilalis, Helicoverpa armigera, и др.;

2) Патогени: Ustilago maydis, Helminthosporium turcicum, Fusarium spp., Sclerophthora macrospora и др.;

3) Корови: једногодишњи и вишегодишњи, усколисни и широколисни.

13. СОЈА

Патогени: Diaporthe phaseolorum, Macrophomina phaseolina, Rhyzoctonia solani, Colletotrichum demantium, Septoria glycines, Xanthomonas phaseoli и др.;

14. ЗОБ, ТРИТИКАЛЕ

1) Штеточине: Aphididae, Eurigaster spp. и др.;

2) Патогени: Erysiphe graminis, Puccinia recondita ,Septoria spp., Ustilago avenae, Fusarium spp., Tilletia tritici , Tilletia foetida и др.;

3) Корови: једногодишњи и вишегодишњи, усколисни и широколисни.

15. ХЕЉДА, ПРОСО

1) Штеточине: Aphididae, Eurigaster spp., Ostrinia nubilalis и др.;

2) Патогени: Ustilago crameri, Sclerospora graminicola и др.;

3) Корови: једногодишњи и вишегодишњи, усколисни и широколисни.

16. ХМЕЉ

1) Штеточине: Tetranychus urticae i Phorodon humul и др.;

2) Патогени: Pseudoperonospora humuli и др.;

3) Корови: једногодишњи и вишегодишњи, усколисни и широколисни.

17. СИРАК

1) Штеточине: Aphididae и др.;

2) Патогени: Puccinia spp. и др.;

3) Корови: једногодишњи и вишегодишњи, усколисни и широколисни.

18. ЛАН

1) Штеточине: Phyllotreta spp., Psylliodes chrysocephala и др.;

2) Патогени: сви;

3) Корови: једногодишњи и вишегодишњи, усколисни и широколисни.

19. ГРАХОРИЦА

Корови: једногодишњи и вишегодишњи, усколисни и широколисни.

20. ЛИВАДЕ И ПАШЊАЦИ

Штеточине: зрикавци, скакавци, грчице (Melolontha melolontha) и др.;

21. ПАРАДАЈЗ

Корови: једногодишњи и вишегодишњи, усколисни и широколисни.

22. ПАПРИКА

Корови: једногодишњи и вишегодишњи, усколисни и широколисни.

23. ПЛАВИ ПАТЛИЏАН

1) Штеточине: Agrotis spp., Frankliniella occidentalis, Trialeurodes vaporariorum, Aphididae, Helicoverpa armigera, Autrographa gamma, Liriomyza spp. и др.;

2) Патогени: Phytophthora capsici, Leveillula taurica, Alternaria spp., Xanthomonas campestris pv. vesicatoria, Pseudomonas syringe, izazivači poleganja rasada (Phytophthora, Rhyzoctonia, Pythium spp.) и др.;

3) Корови: једногодишњи и вишегодишњи, усколисни и широколисни.

24. ШПАРГЛА

1) Штеточине: Crioceris asparagi, Crioceris duodecimpunctata, Platyparea poeciloptera и др.;

2) Патогени: Puccinia asparagi, Fusarium oxysporium f.sp. asparagi и др.;

3) Корови: једногодишњи и вишегодишњи, усколисни и широколисни.

25. МРКВА, ПЕРШУН, ЦЕЛЕР, ПАШТРНАК, РЕН

1) Штеточине: Psila rosae, жичњаци, грчице, подгризајуће совице (инсектициди за примену преко земљишта) и др.;

2) Патогени: Alternaria spp., Erysiphe spp., Septoria spp., Sclerotinia spp., Olpidium brassicae и др.;

3) Корови: једногодишњи и вишегодишњи, усколисни и широколисни.

26. ЦВЕКЛА

1) Штеточине: Aphididae, Tanymecus palliatus и др.;

2) Патогени: Cercospora beticola, Peronospora farinosa, Erysiphe betae, Fusarium oxysporum и др.;

3) Корови: једногодишњи и вишегодишњи, усколисни и широколисни.

27. ЦРНИ И БЕЛИ ЛУК

Корови: једногодишњи и вишегодишњи, усколисни и широколисни.

28. ПРАЗИЛУК, ВЛАШАЦ

1) Штеточине: Delia antiqua, Heliomyza lurida, Liriomyza cepae, Thrips tabaci, Ditylenchus dipsaci и др.;

2) Патогени: Peronospora destructor, Sclerotium cepivorum, Puccinia alli, Puccinia porri, Botrytis alli и др.;

3) Корови: једногодишњи и вишегодишњи, усколисни и широколисни.

29. ТИКВА, БУНДЕВА, ТИКВИЦА, ДИЊА, ЛУБЕНИЦА

1) Штеточине: Thrips spp., Acarinae, Aphididae и др.;

2) Патогени: Botrytis cinerea Erysiphe cichoracearum, Acidovorax citrulli, Fusarium oxysporum f.sp. cucumerinum, Pseudoperonospora cubensis, Erysiphae cichoracearum, Cladosporium cucumerinum и др.;

3) Корови: једногодишњи и вишегодишњи, усколисни и широколисни.

30. БОРАНИЈА, ПАСУЉ, БОБ, СОЧИВО, ГРАШАК, СТОЧНИ ГРАШАК

1) Штеточине: Aphididae (Aphis craccivora ), Acanthoscelides obtectus, Helicoverpa armigera, Tetranychus spp. и др.;

2) Патогени: Colletotrichum lindemuthianum, Uromyces appendiculatus, Macrophomina phaseolina, Rhyzoctonia solani, Pseudomonas syringe pv. phaseolicola, Xanthomonas campestris pv. phaseoli и др.;

3) Корови: једногодишњи и вишегодишњи, усколисни и широколисни.

31. САЛАТА, СПАНАЋ, БЛИТВА, ЗЕЉЕ, РУКОЛА, РАДИЧ, ЕНДИВИЈA, МОТОВИЛАЦ

1) Штеточине: Aphididae, Agrotis spp. Helicoverpa armigera, Mamestra spp. и др.;

2) Патогени: Alternaria solani f.sp. endiviae,Alternaria cichorii, Erysiphe cichoracearum f.sp. cichorii, Sclerotinia sclerotiorum, Botrytis cinerea, Bremia lactucae,Phytium spp. i drugi prouzrokovači poleganja rasada, Erwinia carotovora и др.;

3) Корови: једногодишњи и вишегодишњи, усколисни и широколисни.

32. КЕЉ, КАРФИОЛ, КЕЛЕРАБА, БРОКОЛИ, ПРОКЕЉ (КЕЉ ПУПЧАР) РОТКВА, РОТКВИЦА, СЛАЧИЦА

1) Штеточине: Aleyrodes proletella, Delia radicum,Thrips tabaci, Brevicoryne brassicae, Plutella maculipennis, Trialeurodes vaporariorum, Mamestra brassicae, Mamestra oleraceae, Athalia rosae, Autographa gamma, Phyllotreta sp. и др.;

2) Патогени: Xanthomonas sp.- Alternaria brassicicola, Fusarium sp. Mycosphaerella brassicola, Plasmodiophora brassicae, Xanthomonas campestris var. campestris, Peronospora parasitica, Albugo candida, Verticillium sp., Sclerotinia sclerotium и др.;

3) Корови: једногодишњи и вишегодишњи, усколисни и широколисни.

33. ГАЈЕНЕ ПЕЧУРКЕ

1) Штеточине: муве (Phoridae, Cecidomyiidae, Sciaridae) и др.;

2) Патогени: Micogone spp., Dactilium spp., Verticillium spp. и др.;

34. ЗАЧИНСКО БИЉЕ (коморач, анис, мирођија, коријандер и др.)

1) Штеточине: Aphididae, Halticinae, мољци и др.;

2) Патогени: Alternaria spp., Macrophomina spp., проузроковачи рђа и др.;

3) Корови: једногодишњи и вишегодишњи, усколисни и широколисни.

35. ЛЕКОВИТО БИЉЕ (камилица, мента, бели слез, бамија, мелиса, тимијан и др.)

1) Штеточине: буве, трипси и др.;

2) Патогени: пепелница, рђа и др.;

3) Корови: једногодишњи и вишегодишњи, усколисни и широколисни.

36. УКРАСНО БИЉЕ – украсно шибље, др.веће и цвеће (отворени и затворени простор)

1) Штеточине: штитасте ваши (Eulecanium spp., Saissetia oleae, Icerya purchasi, Planococcus citri, Parlatoria blanchardi), Trialeurodes vaporariorum, Aphididae (Elatobium abietum), Adelgidae (Adelges spp., Pineus spp.), Diaspididae (Aulacaspis spp., Carulaspis spp., Unaspis euonymi), Coccidae (Coccus hesperidum, Saissetia spp.), Pseudococcus spp., Iceria purchasi, Thripidae (Heliothrips spp., Frankliniella spp.), Monarthropalpus spp., Agromyzidae (Liriomyza spp.), Glacillariidae (Phyllonorycter spp., Cameraria ochridella), Steneotarsonemus laticeps, Polyphagotarsonemus latus, Bryobia spp., Tetranychus spp., Eotetranychus spp., Oligonychus ununguis, Tenuipalpidae, Corythuch arcuata, Corythuch ciliata, Chaitophorus sp, Hyphantria cunea, Aphis spp., Psylla bux, Cydalima perspectalis, Physokermes piceae, Gypsonoma aceriana, Eucallipterus tiliae и др.;

2) Патогени: Fusarium spp., Phytophthora spp., Pythium debaryanum, Lophodermium seditiosum, Meria laricis, Phacidium infestans, Cryptodiaporthe populea Didymascella thujina, Neofusicoccum parvum и др.;

3) Корови: једногодишњи и вишегодишњи, усколисни и широколисни.

37. РАСАДНИЦИ ШУМСКОГ И ХОРТИКУЛТУРНОГ БИЉА

1) Штеточине: Eulachnus spp., Cinara spp., Adelges spp., Pineus spp., Coleophora laricella, Melolontha spp., Amohimalon spp., Agriotes lineatus, Rhyacionia buoliana, Neodiprion sertifer, Steneotarsonemus laticeps, Polyphagotarsonemus latus, Bryobia spp., Tetranychus spp., Eotetranychus spp., Oligonychus ununguis, Tenuipalpidae, Chrysomela populi, Paranthrene tabaniformis, Corythuch arcuata, Corythuch ciliata, Chaitophorus sp, Pterocopma populi, Hyphantria cunea, Aphis spp., Psylla bux, Cydalima perspectalis, Physokermes piceae, Gypsonoma aceriana, Eucallipterus tiliae, Phyllodecta vitellinae, Leucopera sinuella, Phylocnistis suffusella и др.;

2) Патогени: Fusarium spp., Phytophthora cactorum, Pythium debaryanum, Lophodermium seditiosum, Meria laricis, Phacidium infestans, Cryptodiaporthe populea, Melampsora spp., Pollacia spp., Rhizoctonia solani, Botrytis cinerea, Erysiphe alphitoides, Mycosphaerella pini, Chrysomyxa abietis и др.;

3) Корови: једногодишњи и вишегодишњи, усколисни и широколисни.

38. ШУМСКИ ЗАСАДИ – СЕМЕНСКИ ОБЈЕКТИ ШУМСКОГ И УКРАСНОГ БИЉА

1) Штеточине: Adelges spp., Curculio spp., Polydrusus spp., Bruchophagus spp., Megastigmus spp., Cydia spp., Gravitarmata margarotana, Tortrix viridana, Dioryctria abietella, Operophthera spp., Erannis defoliaria, Semudobia spp, Contarinia spp., Kaltenbachiola strobi, Chrysomela populi, Paranthrene tabaniformis, Pygera anastomosis, Melanophila picta, Corythuch arcuate, Stereonychus fraxini, Chaitophorus sp, Pterocopma populi, Phyllaphis fagi, Phyllodecta vitellinae, Leucopera sinuella, Ips sexdentatus, Ips typhographus, Pityogenes chalcographus, Ips acuminatus, Pissides piceae и др.;

2) Патогени: Mycosphaerella pini, Diplodia sapinea, Erysphe alphitoides Phaeocryptopus gaumannii, Rhabdocline pseudotsugae, Phomopsis pseudotsugae, Armillaria ostoyae, Macrosphaera alphitoides, Phytophthora spp., Phyllosticta sphaeropsidea и др.;

3) Корови: једногодишњи и вишегодишњи, усколисни и широколисни.