Zakon

Неважећи акт

 

 

 

На основу члана 18. став 3. Закона о робним резервама („Службени гласник РС”, бр. 104/13 и 145/14 – др. закон),

Министар рударства и енергетике доноси

ПРАВИЛНИК

о утврђивању Годишњег програма формирања и одржавања обавезних резерви нафте и деривата нафте за 2018. годину

"Службени гласник РС", број 26 од 5. априла 2018.

Члан 1.

Овим правилником утврђује се Годишњи програм формирања и одржавања обавезних резерви нафте и деривата нафте за 2018. годину, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део (у даљем тексту: Годишњи програм).

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 401-00-708/2017-01

У Београду, 21. фебруара 2018. године

Министар,

Александар Антић, с.р.

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ФОРМИРАЊА И ОДРЖАВАЊА ОБАВЕЗНИХ РЕЗЕРВИ НАФТЕ И ДЕРИВАТА НАФТЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

Обавеза чувања обавезних резерви нафте и деривата нафте за текућу годину усклађује се у смислу формирања резерви у односу на претходну годину најкасније до 1. априла текуће године и важи најдуже до 31. марта наредне године.

Табелом 1. дат је план формирања обавезних резерви нафте и деривата нафте у данима просечне дневне потрошње по годинама 2016–2018.

Табела 1. Обавезне резерве у данима просечне потрошње по годинама

2016.

2017.

2018.

Број дана просечне дневне потрошње

11

9

19

Упутством Министарства финансија за израду буџета Републике Србије за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину, дати су лимити у средствима за формирање обавезних резерви нафте и деривата нафте. На бази датих лимита и података о потрошњи на годишњем нивоу планиран је равномерни пораст броја дана резерви током планираног периода, а у складу са преузетим међународним обавезама.

1) Врста, назив, количина, и вредност нафте и деривата нафте, које се формирају и обнављају као обавезне резерве на основу наведених критеријума, утврђене количине и структуре обавезних резерви нафте и деривата нафте и плана формирања обавезних резерви нафте и деривата нафте у данима просечне дневне потрошње по годинама 2016–2018.

Табела 2. Количина нафте и деривата нафте у обавезним резервама на крају календарске 2018. године у роби и опцијама (у хиљадама тона):

 

2018.

Сирова нафта

16

Готови производи (укупно)

79

Моторни бензин

13

Керозин

0

Евро дизел

105

Уље за ложење

5

Процена потребних средстава за набавку сирове нафте и деривата нафте заснива се на бази:

– просечне цене деривата нафте типа ЕВРО ДИЗЕЛ, којим се на међународном тржишту тргује под називом „10 ppm ULSD (Ultra Light Sulpfur Diesel)”, на паритету CIF MEDITERAN BASIS GENOVA/LAVERA према подацима о котацијама (извор: Platts), обрачунато према средњем курсу РСД/УСД Народне банке Србије;

– просечне цене деривата нафте типа БЕЗОЛОВНИ МОТОРНИ БЕНЗИН, којим се на међународном тржишту тргује под називом „PREMIUM 10 ppm”, на паритету CIF MEDITERAN BASIS GENOVA/LAVERA према подацима о котацијама (извор: Platts), обрачунато према средњем курсу РСД/УСД Народне банке Србије;

– у пројекцију потребних средстава укључени су и зависни трошкови набавке и валутни ризици;

– oсим набавке робе, предвиђена је и набавка опцијских уговора односно уговорних права на куповину деривата нафте. Деривати нафте уговорени опцијским уговорима, улазе у обрачун обавезних резерви. Цена премије за опцијске уговоре зависи од понуде и тражње у моменту набавке, локација складишта и цене робе у случају испоруке.

2) Територијални размештај обавезних резерви

Обавезне резерве нафте и деривата нафте могу се чувати на територији Републике Србије и на територији других држава с којим је претходно закључен међудржавни споразум о складиштењу обавезних резерви, на основу потписаног уговора са министарством надлежним за послове енергетике.

Територијални размештај је опредељен изграђеним складишним капацитетима у јавној и другим облицима својине.

Законом о робним резервама прописано је да се прво попуњавају складишта у јавној својини. Цена складиштења у овим складиштима обрачунава се у складу са Уредбом о Методологији за одређивање цене складиштења обавезних резерви нафте и деривата нафте у складиштима у јавној својини (,,Службени гласник РС”, број 4/17).

3) Термин план активности

У првом кварталу 2018. године, покренуће се поступак заједничке јавне набавке деривата нафте са Републичком дирекцијом за робне резерве, у складу са планом набавки за 2018. годину.

У првом кварталу 2018. године, предвиђено је покретање јавне набавке за изградњу додатних складишних капацитета у сарадњи са Републичком дирекцијом за робне резерве, и то изградња једног резервоара од 20.000 m³ на простору Складишта нафтних деривата у Смедереву.

4) Образложење Годишњег програма

У складу са чињеницом да су средства распоређена на разделу 28 – Министарство рударства и енергетике, Глава 28.2 Управа за резерве енергената, Програм 2403 – Управљање обавезним резервама, Функција 430 – Гориво и енергија, Програмска активност 0001 – Формирање и одржавање обавезних резерви нафте, Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину („Службени гласник РС”, број 113/17), са циљем достизања неопходне количине обавезних резерви изражене у броју дана просечне потрошње у Републици Србији, предвиђа се куповина деривата нафте и то евро дизела у минималној количини од око 10.000 тона. Такође се предвиђа закључење опцијских уговора за безоловни моторни бензин и евро дизел, у количинама које су довољне да се допуни разлика до укупног броја дана просечне потрошње, а у зависности од понуђених цена за опцијске уговоре.

На овај начин био би достигнут планирани обим обавезних резерви за 2018. годину, уз примену одредбе Закона о робним резервама, која прописује да се минимум једна трећина обавезних резерви држи у готовим производима.

Изградњом додатних складишних капацитета у Смедереву, стичу се услови за повећано учешће готових производа у обавезним резервама деривата нафте.

О спровођењу Годишњег програма формирања и одржавања обавезних резерви нафте и деривата нафте за 2018. годину стараће се Управа за резерве енергената.