Zakon

На основу члaна 34. став 4, члана 35. став 6. и члана 37. став 6. Закона о метрологији („Службени гласник РС”, број 15/16),

Министар привреде доноси

ПРАВИЛНИК

о претходно упакованим производима

"Службени гласник РС", број 30 од 20. априла 2018.

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописују начин и поступак испитивања претходно упакованих производа ради провере испуњености метролошких захтева, захтеви за опрему која се користи приликом мерења стварне количине претходно упакованих производа, метролошке захтеве које морају да испуне количине претходно упакованих производа, начин означавања количина и дозвољена одступања стварних количина од означених називних количина, величина и облик знака усаглашености количине претходно упакованих производа, начин постављања тог знака, прописани поступак утврђивања испуњености метролошких захтева, као и начин и услове документовања усаглашености количине претходно упакованог производа са метролошким захтевима, као и захтеви за мерне боце, допуштена одступања запремине, величину и облик знака усаглашености, као и натписе и ознаке на боцама као мерним посудама.

Члан 2.

Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следеће значење:

1) претходно упаковани производи су производи који су упаковани без присуства купца, при чему се количина тих производа не може променити без промене паковања односно без отварања паковања при чему настаје видно оштећење;

2) претходно упаковани производи неједнаких називних количина су претходно упаковани производи са истим садржајем, исте опреме, производње, ознаке за производ, врсте амбалаже, а неједнаких називних количина;

3) вишеделно паковање је паковање које садржи два или више претходно упакованих производа који су намењени за појединачну продају;

4) пакер је физичко или правно лице које је одговорно за паковање претходно упакованог производа;

5) називна количина (називна маса или називна запремина) је маса или запремина означена на претходно упакованом производу, односно количина производа за коју се сматра да је претходно упаковани производ садржи;

6) стварна количина (маса или запремина) претходно упакованог производа је она количина коју тај производ фактички садржи;

7) средња вредност стварне количине је средња вредност количине претходно упакованог производа која представља количник збира стварне количине одређеног броја узорака претходно упакованих производа и тог броја претходно упакованих производа;

8) негативно одступање је количина за коју је стварна количина мања од називне количине;

9) серија претходно упакованих производа је састављена од свих претходно упакованих производа истог типа и истог налога производње, пакованих на истом месту на које се примењује поступак испитивања ради провере испуњености метролошких захтева;

10) мерне боце су посуде које су израђене од стакла или другог материјала који има исту чврстину и постојаност и пружа исте метролошке гаранције као и стакло;

11) оцеђена маса је маса прехрамбеног производа у претходно упакованом производу после прописаног времена оцеђивања наливене течности.

Претходно упаковани производи изражени у јединицама масе или запремине

Члан 3.

Овај правилник се примењује на претходно упаковане производе изражене у јединицама масе или запремине који су намењени за продају у истим називним количинама чије вредности:

1) су једнаке вредностима које је пакер унапред одредио;

2) су изражене у јединицама масе или запремине;

3) нису мање од 5 g или 5 ml и нису веће од 10 kg или 10 L.

Члан 4.

Претходно упаковани производи из члана 3. овог правилника стављају се на тржиште Републике Србије слободно и без икаквих ограничења само ако су њихове називне количине означене тачно, јасно и недвосмислено, као и ако је одступање стварних количина од тако означених називних количина у складу са захтевима из овог правилника и закона којим се уређује метрологија.

Претходно упаковани производи из става 1. овог члана, могу се означити знаком усаглашености из пододељка 3.3. Прилога 1, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Претходно упаковани производи из става 2. овог члана који се означавају знаком усаглашености, ради провере испуњености метролошких захтева подлежу поступку испитивања из Прилога 1 одељак 5. овог правилника и Прилога 2, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 5.

Поступак провере испуњености захтева из овог правилника за претходно упаковане производе из члана 3. овог правилника који немају знак усаглашености мало „е”, обухвата проверу:

1) натписа и ознака;

2) захтева за средњу вредност стварне количине претходно упакованих производа у узорку прописаних у Прилогу 1 одељак 1. овог правилника.

Провера испуњености метролошких захтева од стране Дирекције за мере и драгоцене метале као надлежног органа, за претходно упаковане производе из става 1. овог члана, спроводи се у складу са поступком испитивања из Прилога 1 одељак 5. и Прилога 2 овог правилника, изузев поступка провере испуњености осталих захтева прописаних у Прилогу 1 одељак 4. овог правилника.

Члан 6.

Претходно упаковани производи из члана 3. овог правилника, морају имати ознаку називне масе или називне запремине у складу са Прилогом 1 овог правилника.

Претходно упаковани производи који садрже течне производе имају ознаку називне запремине, а претходно упаковани производи који садрже друге производе имају ознаку називне масе, ако није другачије прописано.

Претходно упаковани производи који садрже чврст прехрамбени производ који се налази у течности, било да је она замрзнута или не, на амбалажи морају имати ознаку укупне називне масе и ознаку називне оцеђене масе.

Поступак испитивања претходно упакованих производа из става 3. овог члана дат је у Прилогу 5 – Поступак испитивања претходно упакованих производа означених оцеђеном масом, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 7.

Производи из одељка 1. Прилога 3 – Распон називних количина претходно упакованих вина и алкохолних пића који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део, а који су претходно упаковани у распону количине из тог одељка, стављају се на тржиште само ако су њихове називне количине у складу тим одељком.

У случају када два или више претходно упакованих производа из става 1. овог члана чине вишеделно паковање, за сваки појединачни претходно упаковани производ из тог вишеделног паковања важе називне количине из Прилога 3 одељак 1. овог правилника.

У случају када је претходно упаковани производ састављен од два или више појединачних претходно упакованих производа који нису намењени за појединачну продају, за тај претходно упаковани производ важе називне количине из Прилога 3 одељак 1. овог правилника, које се не примењују на појединачне претходно упаковане производе од којих је тај производ састављен.

Члан 8.

Дозвољена одступања за претходно упаковане производе неједнаких називних количина дата су у Прилогу 1 одељак 6. овог правилника.

Остали претходно упаковани производи

Члан 9.

Овај правилник се примењује и на претходно упаковане производе који су намењени за продају у истим називним количинама чије вредности су:

1) једнаке вредностима које је пакер унапред одредио;

2) изражене у јединицама дужине, површине или у броју комада.

Члан 10.

Вредности дозвољеног негативног одступања стварне количине претходно упакованог производа из члана 9. овог правилника дате су у Прилогу 4 – Дозвољена негативна одступања за производе код којих је називна количина изражена у јединицама дужине, површине односно бројем комада, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Средња вредност стварне количине претходно упакованих производа из члана 9. овог правилника мора бити иста или већа од називне количине.

Мерне боце

Члан 11.

Овај правилник се примењује на мерне боце које:

1) су затворене или израђене да буду затворене и намењене за складиштење, превоз или испоруку течности;

2) имају називну запремину од 0,05 L до 5 L;

3) имају таква метролошка својства (особине конструкције и уједначеност квалитета производње) да се могу користити као мерне боце, односно да њихов садржај може бити измерен са довољном тачношћу када су напуњене до одређеног нивоа или до одређеног процента укупне запремине.

Члан 12.

На мерне боце из члана 11. овог правилника које испуњавају метролошке захтеве из Прилога 6 – Дозвољена одступања запремине и Прилога 7 – Критеријуми прихватања серије, који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део, произвођач ставља знак „з” из Прилога 6 одељак 5. став 1. овог правилника.

Облик знака из става 1. овог члана дат је у Прилогу 8 који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 13.

Мерне боце стављају се на тржиште Републике Србије само ако су означене прописаним ознакама и натписима у складу са законом којим се уређује метрологија.

Члан 14.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о претходно упакованим производима („Службени гласник РС”, бр. 43/13 и 16/16).

Члан 15.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, осим одредбе члана 5. овог правилника, која се примењује од 1. јануара 2024. године.

Брoj 110-00-34/2018-07

У Београду, 4. априла 2018. године

Министар,

Горан Кнежевић, с.р.

 

Прилози

Прилог 1 - Претходно упаковани производи

Прилог 2 - Захтеви за мерење стварне количине претходно упакованих производа и захтеви за проверу серија претходно упакованих производа

Прилог 3 - Распон називних количина претходно упакованих вина и алкохолних пића

Прилог 4 - Дозвољена негативна одступања за производе код којих је називна количина изражена у јединицама дужине, површине односно бројем комада

Прилог 5 - Поступак испитивања претходно упакованих производа означених оцеђеном масом

Прилог 6 - Дозвољена одступања запремине

Прилог 7 - Критеријуми прихватања серије

Прилог 8 - Знак „з” (обрнуто епсилон) којим се потврђује да мерне боце испуњавају захтеве из овог правилника