Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 47. став 7. Закона о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању („Службени гласник РС”, број 94/17),

Министар трговине, туризма и телекомуникација доноси

ПРАВИЛНИК

о Регистру квалификованих средстава за креирање електронских потписа и електронских печата

"Службени гласник РС", бр. 31 од 27. априла 2018, 64 од 25. јуна 2021.

Предмет

Члан 1.

Овим правилником прописује се садржај и начин вођења Регистра квалификованих средстава за креирање електронских потписа и електронских печата (у даљем тексту: Регистар), начин подношења захтева за упис у Регистар, потребна документација уз захтев и образац захтева.

Регистар води министарство надлежно за послове информационог друштва (у даљем тексту: Министарство).

Садржај Регистра

Члан 2.

Регистар садржи следеће податке:

1) редни број уписа у Регистар;

2) назив средства за креирање електронских потписа односно печата (у даљем тексту: средство);

3) подаци о подносиоцу захтева:

(1) пословно име произвођача,

(2) пословно име заступника произвођача или увозника средства, уколико захтев подноси заступник произвођача или увозник средства,

(3) седиште подносиоца захтева (улица и број, место, поштански број и држава);

4) врста средства:

(1) средство за креирање електронског потписа,

(2) средство за креирање електронског печата;

5) напомена о начину коришћења средства, уколико је предвиђено да се средство користи путем услуге управљања квалификованим средством за креирање електронског потписа односно печата на даљину;

6) назив тела за оцену усаглашености средстава за креирање квалификованог електронског потписа односно печата (у даљем тексту: именовано тело);

7) подаци о потврди о усаглашености средства, односно извештају о оцени усаглашености средства (у даљем тексту: извештај о оцени усаглашености), и то:

(1) датум издавања извештај о оцени усаглашености средства,

(2) документ извештаја о оцени усаглашености средства,

(3) број извештаја о оцени усаглашености,

(4) број повлачења извештаја о усаглашености,

(5) датум повлачења извештаја о оцени усаглашености;

8) други признати начин оцене усаглашености у складу са чланом 30.3 Уредбе Европског парламента и Савета Европске уније број 910/2014 од 23. јула 2014. године о електронској идентификацији и услугама од поверења за електронске трансакције на унутрашњем тржишту, која замењује Директиву 1999/93/EC (у даљем тексту: Уредба eIDAS);

9) подаци о извештају о усаглашености у складу са CC (Common Criteria), уколико постоји:

(1) број извештаја о усаглашености у складу са CC (Common Criteria), уколико постоји,

(2) назив тела које је издало извештај у усаглашености у складу са CC (Common Criteria),

(3) датум издавања извештаја о усаглашености у складу са CC (Common Criteria), уколико постоји,

(4) документ извештаја о усаглашености у складу са CC (Common Criteria);

10) број решења о упису у Регистар;

11) датум уписа у Регистар;

12) основ уписа у Регистар, који може да буде:

(1) оцена о усаглашености средства од стране тела за оцену усаглашености средстава за креирање квалификованог електронског потписа односно печата (у даљем тексту: именовано тело),

Брисане су раније подтачке (2) до (4) (види члан 1. Правилника - 64/2021-44)

(2) оцена о усаглашености средства од стране Министарства, односно тела за оцену усаглашености акредитованог за оцењивање усаглашености пружаоца квалификованих услуга од поверења и квалификованих услуга од поверења које они пружају у складу са законом;

13) подаци у упису промена у Регистар и то:

(1) број решења о упису промена у Регистар,

(2) датум уписа промена у Регистар;

14) подаци о брисању из Регистра и то:

(1) број решења о брисању из Регистра,

(2) датум брисања из Регистра.

Регистар садржи и напомене о евентуалним ограничењима у коришћењу средства за креирање електронског потписа односно печата на даљину, односно податке о роковима издавања и важења средстава, уколико је њихово издавање и важење ограничено.

У Регистар се уписују све промене података из ст. 1. и 2. овог члана.

У Регистар квалификованих средстава за креирање електронских потписа и електронских печата уписују се и квалификована средства за креирање електронског потписа и електронског печата са списка који, према члану 31. Уредбе eIDAS, објављује Европска комисија.

За квалификована средства за креирање електронских потписа и електронских печата из става 4. овог члана не подноси се захтев за упис у Регистар.

*Службени гласник РС, број 64/2021

Начин вођења Регистра и начин објављивања података из Регистра

Члан 3.

Регистар се води у папирном и електронском облику.

Регистар у електронском облику јавно је доступна на Интернет страни Министарства.

Брисан је ранији став 3. (види члан 2. Правилника - 64/2021-44).

Начин подношења захтева

Члан 4.

Захтев за упис у Регистар (у даљем тексту: захтев) подноси се Министарству, електронским путем, на Обрасцу 1, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део, и који се објављује на Интернет страни Министарства.

Захтев из става 1. овог члана и документација која се прилаже уз захтев достављају се у форми електронског документа у оригиналу или у форми овереног дигитализованог акта, у складу са Законом о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању (у даљем тексту: Закон), на електронску адресу Министарства.

Захтев се може поднети и писаним путем, непосредно или поштом, на Обрасцу 1, а документација која се прилаже уз захтев подноси се у оригиналу или се прилаже копија оверена од стране надлежног органа.

Потребна документација уз захтев

Члан 5.

Подносилац уз Захтев прилаже:

1) потврду о усаглашености, односно извештај о оцени усаглашености средства издат од стране именованог тела осим када у случајевима предвиђеним законом оцену усаглашености врши Министарство;

2) потврду о уплаћеној административној такси, у складу са законом који уређује републичке административне таксе.

*Службени гласник РС, број 64/2021

Промена података уписаних у Регистар

Члан 6.

Захтев за промену података уписаних у Регистар подноси се, у року од осам дана од дана настанка промене, на Обрасцу 2, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део и који се објављује на Интернет страни Министарства, на начин из члана 4. овог правилника.

Датум уписа у Регистар

Члан 7.

Упис средства у Регистар Министарство врши на дан доношења решења о упису у Регистар.

Завршна одредба

Члан 8.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-19/2018-12

У Београду, 11. априла 2018. године

Министар,

др Расим Љајић, с.р.

Прилози

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Правилником о изменама и допунама Правилника о Регистру квалификованих средстава за креирање електронских потписа и електронских печата („Службени гласник РС”, број 64/2021) Обрасци 1 и 2 замењени су новим Обрасцима 1 и 2 (види члан 4. Правилника - 64/2021-44)

Образац 1 - Захтев за упис у регистар квалификованих средстава за креирање електронских потписа и електронских печата

Образац 2 - захтев за промену података уписаних у регистар квалификованих срестава за креирање електронских потписа и електронских печата