Zakon

Неважећи акт

 

 

 

На основу члана 53. став 6. Закона о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС”, бр. 55/13 и 101/17) и члана 32. став 6. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС”, бр. 55/13 и 101/17)

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о ученичким задругама

"Службени гласник РС", број 31 од 27. априла 2018.

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет правилника

Члан 1.

Овим правилником прописују се садржина оснивачког акта, стицање и престанак статуса задругара, управљање и начин рада ученичке задруге.

Појам ученичке задруге

Члан 2.

Школа може да оснује ученичку задругу с циљем подстицања развијања позитивног односа ученика према раду и професионалне оријентације, повезивања наставе са светом рада, развијања свести о одговорности за преузете обавезе, као и развоја позитивног односа према тимском раду и предузетништву.

Ученичка задруга је самостално правно лице које оснива школа и уписује се у регистар који води орган надлежан за послове регистрације задруга (у даљем тексту: Регистар).

Појам задругара

Члан 3.

Задругари су физичка лица која чине чланове ученичке задруге.

Задругари су лица запослена у школи која оснива ученичку задругу, ученици школе која оснива ученичку задругу и родитељи, односно други законски заступници ученика који су чланови ученичке задруге.

Директор школе која оснива ученичку задругу обавезан је члан ученичке задруге.

Име и седиште ученичке задруге

Члан 4.

Ученичка задруга има пословно име, које мора да садржи и пун назив оснивача.

Седиште ученичке задруге налази се на адреси оснивача.

Делатност

Члан 5.

Ученичка задруга може да обавља производну, продајну и услужну делатност, односно да обавља друштвено-користан и хуманитарни рад.

Делатност ученичке задруге је део образовно-васпитног рада.

Делатност ученичке задруге има за циљ да ученицима омогући: овладавање основним елементима процеса производње и пружања услуга; професионално усмеравање и развијање предузетничког духа; стварање и развијање позитивног односа према раду и стваралаштву; формирање радних навика; развијање свести о колективном раду, сарадњи и међусобном помагању и солидарности; као и допринос уређивању и развоју школе, локалне заједнице и животног окружења.

Ученичка задруга обавља делатност која се односи: на производњу и продају произведених финалних производа; израду делова за финалну производњу у индустрији и занатству (самостално или у сарадњи са другим субјектима); израду производа и пружање услуга за потребе школе; прикупљање секундарних сировина; пружање услуга трећим лицима из одговарајућих области и друге делатности којима се унапређује образовни и васпитни рад школе и ученика.

II. ОСНИВАЊЕ УЧЕНИЧКЕ ЗАДРУГЕ

Оснивање ученичке задруге

Члан 6.

Одлуку о оснивању ученичке задруге доноси школски одбор школе на оснивачкој седници којој присуствују сви чланови школског одбора.

Директор школе која оснива ученичку задругу присуствује оснивачкој седници, без права гласа.

Оснивачку седницу сазива председник школског одбора и руководи њеним радом.

Одлуке на оснивачкој седници доносе се већином гласова свих чланова школског одбора.

Оснивачки акт

Члан 7.

Школски одбор на оснивачкој седници доноси акт о оснивању ученичке задруге (у даљем тексту: Оснивачки акт).

Оснивачки акт из става 1. овог члана садржи:

1) пословно име и седиште ученичке задруге;

2) назив и место школе која је оснивач ученичке задруге;

3) претежну делатност ученичке задруге;

4) лично име првог директора ученичке задруге који се бира из реда запослених у школи која оснива ученичку задругу;

5) органе ученичке задруге;

6) надлежност органа ученичке задруге;

7) износ, време и начин плаћања чланарине за чланове ученичке задруге;

7) начин обезбеђења средстава за покриће трошкова оснивања ученичке задруге;

8) друга питања од значаја за оснивање и рад ученичке задруге.

Чланарина задругара

Члан 8.

Средства за оснивање и пословање обезбеђују се из чланарине задругара.

Износ чланарине одређује се правилима за рад задруге у једнаком износу за све задругаре.

По престанку статуса задругара, чланарина се не враћа.

III. СТИЦАЊЕ И ПРЕСТАНАК СТАТУСА ЗАДРУГАРА

Стицање статуса задругара

Члан 9.

Статус задругара стиче се приступањем ученичкој задрузи, на начин и под условима прописаним овим правилником и правилима за рад задруге.

Статус задругара може стећи физичко лице из члана 3. став 2. овог правилника, подношењем писменог захтева за приступање.

Одлуку о прихватању статуса задругара доноси Скупштина ученичке задруге.

Лицу коме је прихваћен захтев из става 2. овог члана, постаје задругар у моменту потписивања приступне изјаве којом потврђује прихватање правила за рад задруге.

Престанак статуса задругара

Члан 10.

Статус задругара престаје:

1) иступањем;

2) искључењем;

3) престанком радног односа у школи која је оснивач ученичке задруге;

4) престанком статуса ученика у школи која је оснивач ученичке задруге;

4) престанком ученичке задруге, и

5) из других разлога утврђених правилима за рад задруге.

Родитељу, односно другом законском заступнику статус задругара престаје када његовом детету престане статус ученика у школи која је оснивач ученичке задруге.

IV. УПРАВЉАЊЕ И ОРГАНИ УЧЕНИЧКЕ ЗАДРУГЕ

Управљање ученичком задругом

Члан 11.

Ученичком задругом управљају задругари.

У управљању ученичком задругом, задругари имају једнако право гласа по принципу „један задругар – један глас” у скупштини ученичке задруге.

Органи ученичке задруге

Члан 12.

Органи ученичке задруге су: скупштина, управни одбор и директор ученичке задруге.

Чланови скупштине, управног одбора и директор ученичке задруге обављају послове из своје надлежности без накнаде.

Скупштина ученичке задруге

Члан 13.

Скупштина ученичке задруге формира се на седници коју школски одбор сазива најкасније у року од осам дана од дана уписа у Регистар и чине је задругари који ће приступити ученичкој задрузи до дана одржавања ове седнице.

Намеру о приступању ученичке задруге до одржавања седнице из става 1. овог члана, задругари пријављују школском одбору.

Скупштину ученичке задруге чине сви задругари.

Скупштина ученичке задруге има председника, кога бирају између себе задругари.

Скупштина ученичке задруге је највиши орган ученичке задруге.

Надлежност скупштине ученичке задруге

Члан 14.

Скупштина ученичке задруге:

1) доноси правила за рад задруге;

2) одлучује о повећању и смањењу чланарине;

3) усваја годишњи извештај о пословању и спровођењу пословне политике;

4) усваја план рада, финансијски план и програм развоја;

5) усваја финансијске извештаје;

6) одлучује о расподели добити и покрићу губитака;

7) доноси инвестиционе одлуке;

8) одлучује о располагању имовином;

9) именује и разрешава директора ученичке задруге;

10) бира и разрешава из редова задругара чланове управног одбора и председника скупштине;

11) доноси одлуку о прихватању статуса задругара ученичке задруге;

12) доноси одлуку престанку статуса задругара у складу са правилима за рад задруге;

13) доноси пословник о свом раду;

14) одлучује о другим питањима у складу са законом и правилима за рад задруге.

Начин рада скупштине ученичке задруге

Члан 15.

Скупштина ученичке задруге ради на седницама које сазива председник скупштине.

Скупштина ученичке задруге одлучује већином гласова присутних задругара, ако је присутна најмање једна половина задругара.

Начин рада скупштине ученичке задруге ближе се уређује пословником скупштине.

Управни одбор ученичке задруге

Члан 16.

Управни одбор ученичке задруге састоји се од најмање три члана.

Управни одбор има председника, кога бирају између себе чланови управног одбора.

Број чланова, начин избора и разрешење чланова управног одбора уређује се правилима за рад задруге.

Чланове управног одбора бира скупштина ученичке задруге из реда задругара.

За члана управног одбора не може бити биран председник скупштине ученичке задруге и директор ученичке задруге.

Надлежност управног одбора ученичке задруге

Члан 17.

Управни одбор:

1) предлаже и спроводи пословну политику и припрема извештаје о спровођењу пословне политике;

2) разматра и предлаже план рада, финансијски план и програм развоја;

3) разматра и предлаже извештај о пословању;

4) разматра и предлаже усвајање финансијских извештаја;

5) предлаже скупштини расподелу добити и начин покрића губитака;

6) припрема предлоге одлука за скупштину ученичке задруге и спроводи одлуке скупштине;

7) предлаже скупштини именовање и разрешење директора ученичке задруге;

8) предлаже скупштини доношење инвестиционих одлука;

9) предлаже скупштини одлуке о располагању имовином у складу са правилима за рад задруге;

10) доноси пословник о свом раду;

11) доноси одлуке и обавља и друге послове, у складу са правилима за рад задруге.

Начин рада управног одбора ученичке задруге

Члан 18.

Управни одбор ученичке задруге ради на седницама које сазива председник управног одбора ученичке задруге.

Ближи услови и питања од значаја за начин рада управног одбора ученичке задруге уређују се пословником о раду управног одбора.

Директор ученичке задруге

Члан 19.

Директор ученичке задруге именује се из реда задругара који су запослени на неодређено време у школи која оснива ученичку задругу.

Директор ученичке задруге:

1) заступа ученичку задругу;

2) организује рад и води пословање ученичке задруге;

3) стара се о законитости и одговара за законитост рада ученичке задруге;

4) извршава одлуке скупштине и управног одбора;

5) обавља и друге послове, у складу са правилима за рад задруге.

V. НАЧИН РАДА И ПОСЛОВАЊЕ УЧЕНИЧКЕ ЗАДРУГЕ

Управљање имовином ученичке задруге

Члан 20.

Ученичка задруга управља, користи и располаже својом имовином, у складу са законом, овим правилником, оснивачким актом и правилима за рад задруге.

Имовину ученичке задруге чине, право својине на покретним и непокретним стварима, новчаним средствима, хартијама од вредности и друга имовинска права које је задруга стекла пословањем или другим правним послом.

Имовина ученичке задруге је у задружној својини.

Имовина ученичке задруге може да се образује из чланарине задругара, средстава остварених радом и пословањем задруге и средстава које је задруга стекла у складу са законом.

Пословање ученичке задруге

Члан 21.

Ученичка задруга у свом пословању користи имовину ученичке задруге, као и средства која добије на коришћење од оснивача, у складу са законом и правилима за рад задруге.

Ученичка задруга може, у оквиру регистроване делатности, односно делатности одређене оснивачким актом да обавља послове и за лица која нису задругари, на начин и у обиму којим се не доводе у питање циљеви њене делатности, у складу са оснивачким актом и правилима за рад задруге.

Начин рада ученичке задруге ближе се уређује правилима за рад ученичке задруге.

Стицање и расподела добити ученичке задруге

Члан 22.

Скупштина ученичке задруге одлучује о расподели годишње добити, након усвајања финансијских извештаја:

Добит из става 2. овог члана распоређује се следећим редом:

1) за покриће губитака пренетих из ранијих година;

2) проширење материјалне основе рада ученичке задруге и оснивача ученичке задруге:

– за унапређивање делатности пружања услуга и производње добара који су резултат рада ученичке задруге;

– за улагање у куповину и продају уџбеника, прибор и опрему која је потребна за остваривање и унапређивање образовно-васпитног рада;

– за финансирање екскурзија, исхране и превоза социјално угрожених категорија ученика;

– унапређивање образовно-васпитног рада у школи (финансирање пројеката, размена ученика, куповина наставних средстава и наставних помагала и др.);

– у друге сврхе у складу са актима којима се уређује рад ученичке задруге.

Након расподеле добити из става 3. овог члана, преостали део добити може се користити за награђивање задругара, највише у висини од највише 25% од укупне добити ученичке задруге, у складу са законом.

Сагласност на расподелу добити из става 4. овог члана даје школски одбор школе оснивача ученичке задруге.

Задругари који су ученици школе која је оснивач ученичке задруге не могу се награђивати доделом финансијских средстава.

Износ нераспоређене добити преноси се у наредну пословну годину.

Пословне књиге и финансијски извештаји

Члан 23.

Ученичка задруга води пословне књиге, саставља и подноси финансијске извештаје, на начин и под условима који су прописани законом којим се уређује рачуноводство.

Стручне, административне и финансијске послове обављају запослени у школи.

За обављање послова из става 2. овог члана могу бити ангажована друга стручна лица, којима се накнада за рад исплаћује из средстава ученичке задруге.

Обавеза извештавања о пословању ученичке задруге

Члан 24.

Школа је обавезна да уз финансијски извештај школе, Министарству истовремено достави и извештај о раду ученичке задруге.

VI. РЕГИСТРАЦИЈА И ПРЕСТАНАК УЧЕНИЧКЕ ЗАДРУГЕ

Подаци који се уписују у Регистар

Члан 25.

Ученичка задруга уписује се у Регистар сходном применом одредаба закона којим се уређује регистрација задруга.

У регистар се региструју следећи подаци о ученичкој задрузи:

1) ознака врсте ученичке задруге;

2) пословно име;

3) адреса седишта;

4) датум и време оснивања;

5) датум и време промена;

6) матични број додељен од стране Републичког завода за статистику;

7) пореско-идентификациони број (ПИБ);

8) шифра и опис претежне делатности;

9) бројеви рачуна у банкама;

10 )назив, адреса седишта и матични број школе која је оснивач ученичке задруге;

11) лично име и јединствен матични број директора;

12) лично име и јединствен матични број чланова управног одбора;

У Регистар се, уколико постоје, региструју и следећи подаци о ученичкој задрузи:

1) подаци о огранку ученичке задруге;

2) адреса за пријем поште;

3) скраћено пословно име;

4) пословно име на страном језику.

У Регистар се региструју и:

1) подаци о престанку ученичке задруге, у складу са законом;

2) забележбе података од значаја за правни промет ученичке задруге.

У Регистар се региструју и други подаци о ученичкој задрузи у складу са законом.

У Регистар се региструју и све промене података о ученичкој задрузи садржаних у Регистру.

Регистрација и објава докумената

Члан 26.

У Регистар се региструју следећа документа задруге:

1) оснивачки акт;

2) измене оснивачког акта и пречишћен текст тог документа након сваке такве измене;

3) правила за рад задруге;

4) измене правила за рад задруге и пречишћен текст тог документа након сваке такве измене.

Престанак ученичке задруге

Члан 27.

Одлуку о престанку ученичке задруге доноси школски одбор школе која оснива ученичку задругу.

Ученичка задруга престаје укидањем школе која оснива ученичку задругу, као и статусним променама које за последицу имају укидање школе која оснива ученичку задругу (спајање, раздвајање и припајање школе).

Ученичка задруга брише се из Регистра по достављању одлуке школског одбора о престанку ученичке задруге, по достављању одлуке о укидању школе која оснива ученичку задругу, као и одлуке о промени статуса школе која за последицу има укидање школе (спајање, раздвајање и припајање школе).

По престанку ученичка задруге, права и обавезе ученичке задруге преузима њен оснивач.

VII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Постојеће ученичке задруге

Члан 28.

Постојеће ученичке задруге дужне су да ускладе своју организацију, пословање и опште акте с одредбама овог правилника најкасније у року од годину дана од дана ступања на снагу овог правилника.

Постојеће ученичке задруге дужне су да промене извршене у поступку усклађивања, а које су предмет регистрације, пријаве Регистру, у складу са законом.

Ступање на снагу

Члан 29.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-00269/2017-04

У Београду, 16. априла 2018. године

Министар,

Младен Шарчевић, с.р.